[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2017

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Řeč vaše vždycky budiž příjemná, ozdobená solí. Koloským 4,6 K


1. Pondělí Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových. Jeremiáš 18,6

Jsme jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efezským 2,10

== Jan 10,1-10 == Koloským 3,1-4 ==


2. Úterý Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku! Izaiáš 1,17

Prosím Otce, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, a tak abyste byli zakořeněni a zakotveni v lásce. Efezským 3,15.17

== Matouš 9,35-10,1-7 == Koloským 3,5-11 ==


3. Středa Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí. Přísloví 19,21

Tím více se musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Židům 2,1

== Jan 17,20-26 == Koloským 3,12-17 ==

1728 Začátek Hesel v Ochranově


4. Čtvrtek Za dohlížitele ti dám pokoj a za poháněče spravedlnost. Izaiáš 60,17

Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. Jakubova 3,17-18

== Efezským 4,8-16 == Koloským 3,18-4,1 ==


5. Pátek Nezatvrdíš srdce svého, a nezavřeš ruky své před nuzným bratrem svým. 5.Mojžíšova 15,7 K

Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska? 1.Janova 3,17

== Matouš 26,30-35 == Koloským 4,2-6 ==


6. Sobota Ten, jenž střeží Izrael, nedříme a nespí nikdy. Žalm 121,4 F

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

== Jan 14,1-6 == Koloským 4,7-18 ==

Jubilate (Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1 )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17

Být tím, kým jsme, a stát se tím, kým jsme schopni se stát, je jediným cílem života.
- {Robert Louis Stevenson -


7. Neděle Ó ať jsou naplněna ústa má chválením tebe, přes celý den slavením tebe. Žalm 71,8 K

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1.Tesalonickým 5,16-18

Chválu s upřímnou vděčností
vzdejte jeho velebnosti,
jeho jméno vyvyšujte,
chvalte, ctěte, zvelebujte.
- ZCČSH 6,3 -

== Jan 15,1-8 == 1.Janova 5,1-4 == Žalm 19 ==


8. Pondělí Nezemřu, nýbrž budu žít a rozhlašovat díla Hospodinova. Žalm 118,17 MP

Když Pavla a Silase důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali. Skutky 16,23.25

== 1.Mojžíšova 1,6-8 == Joel 1,1-20 ==


9. Úterý Kdybych mu napsal ze svého zákona sebevíc, bude to pokládáno za něco cizího. Ozeáš 8,12

Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Galatským 1,6

== 1.Mojžíšova 1,9-13 == Joel 2,1-11 ==


10. Středa Kdo se vysmívá chudákovi, uráží jeho Stvořitele, kdo se směje nešťastnému, neujde trestu. Přísloví 17,5 J

Dejte pozor, abyste nepohrdali nikým z těchto maličkých. Říkám vám: Jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce. Matouš 18,10 P

== 1.Mojžíšova 1,14-19 == Joel 2,12-17 ==


11. Čtvrtek Ty jsi má naděje, Pane, Hospodine, v tebe už od mládí doufám. Žalm 71,5

Neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 2.Korintským 4,16

== 1.Mojžíšova 1,20-23 == Joel 2,18-27 ==


12. Pátek Slyšte to, všichni lidé, napni pozornost, země, se vším, co je na tobě! Panovník Hospodin buď proti vám svědkem. Micheáš 1,2

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16,15

== 1.Mojžíšova 1,24-31 == Joel 3,1-5 ==


13. Sobota Opět zde bude slyšet hlas veselí, hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas těch, kteří vybízejí: "Chválu vzdejte Hospodinu zástupů, protože Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné." Jeremiáš 33,11

Jan Křtitel mluvil: Ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje, když uslyší ženichův hlas. A tak je má radost dovršena. Jan 3,29

== 1.Mojžíšova 2,1-3 == Joel 4,1-21 ==

Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1 )

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1

Jenom lidé, kteří jsou s rozumem v koncích, pořád o něčem diskutují.
- {Oscar Wilde -


14. Neděle Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. 2.Mojžíšova 6,7

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1.Janova 3,1

Jako dítky k otci svému
obracíme s důvěrou
k tobě, Bohu všemocnému,
zkormoucenou mysl svou.
Vyslyš, Otče, naše lkání
na svém trůnu v nebesích,
zjev nám svoje smilování,
odpusť lidu svému hřích!
- ZCČSH 45,1 -

== Matouš 11,25-30 == Koloským 3,12-17 == Žalm 45 ==


15. Pondělí Hospodine, nevzdaluj slitování svých ode mne; milosrdenství tvé a pravda tvá vždycky ať mne střeží. Žalm 40,12 K

Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. 1.Tesalonickým 5,23-24

== 2.Mojžíšova 15,1-21 == Skutky 1,1-14 ==


16. Úterý Pro bídu ubohých, pro nářky úpějících teď povstanu, a zjednám právo tomu, koho ponižují. Žalm 12,6 F

Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají? Lukáš 18,7

== 1.Samuelova 16,14-23 == Skutky 1,15-26 ==


17. Středa Hospodin dává slyšet až do dálav země: "Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá spása!" Izaiáš 62,11

Ke všem zaslíbením Božím bylo v Ježíši Kristu řečeno Ano. 2.Korintským 1,20

== Římanům 15,14-21 == Skutky 2,1-13 ==


18. Čtvrtek Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. 1.Mojžíšova 3,6

Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Lukáš 9,25

== 1.Korintským 14,6-19 == Skutky 2,14-28 ==


19. Pátek Utištěným dopomáhá k právu, hladovým dává chléb. Žalm 146,7

Učedníci odpověděli: "Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby." On však řekl: "Přineste mi je sem!" Matouš 14,17-18

== Zjevení 5,6-14 == Skutky 2,29-36 ==


20. Sobota Což ruka Hospodinova je krátká? 4.Mojžíšova 11,23

Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Římanům 4,21

== Jan 6,60-69 == Skutky 2,37-41 ==


Týden oběti za misii

Rogate (Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20

Chci vést své kroky Boží stopou. Pak nebude můj život odvanut větrem času.
- {Theo Lehman -


21. Neděle Bůh Šalamounovi řekl: "Žádej, co ti mám dát." – "Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem." 1.Královská 3,5.9

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, jenž dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Jakubova 1,5

Moudrosti poklad z nebe
je slovo Boží nám,
jímž k poznání nám sebe
přivádí Pán Bůh sám.
Toť světlo k zjevení
nám v Kristu Boží tváře
na věčné spasení,
k životu sladká vůně
a v mdlobách sílení.
- EZ 446,1 -

== Jan 16,23-33 == 1.Timoteovi 2,1-6a == Žalm 30 ==


22. Pondělí Zorejte si úhor, nesejte do trní! Jeremiáš 4,3

Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12,2

== Marek 1,32-39 == Skutky 2,42-47 ==


23. Úterý Kdo pohrdá svým druhem, hřeší, kdežto blaze tomu, kdo se slitovává nad utištěnými. Přísloví 14,21

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 1.Tesalonickým 5,15

== Lukáš 18,1-8 == Skutky 3,1-10 ==


24. Středa Poznej, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. 5.Mojžíšova 7,9

Život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Jan 17,3

== Marek 9,14-29 == Skutky 3,11-26 ==

Nanebevstoupení Páně A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


25. Čtvrtek I vzdálení budou přicházet a pomáhat při budování Hospodinova chrámu. Zachariáš 6,15

Ananiáš se modlil: "Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě." Pán mu však řekl: "Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům Izraele." Skutky 9,13.15

== Lukáš 24,44-53 == Skutky 1,3-11 == Žalm 47 ==


26. Pátek Bůh sám nebesa roztahuje, kráčí po hřebenech mořských vln. On udělal souhvězdí Lva, Orióna i Plejády a souhvězdí jižní. Jób 9,8.9

Bojte se Boha, jenž učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Zjevení 14,7

== Jan 18,33-38 == Skutky 4,1-12 ==


27. Sobota Hospodin řekl: Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. 1.Mojžíšova 8,21

Víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. 1.Janova 3,5

== Zjevení 4,1-11 == Skutky 4,13-22 ==


Ekumenický modlitební týden (za jednotu křesťanů

Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

Až budu vyvýšen ze země, potáhnu všecky k sobě. Jan 12,32

Obnov mne, ó věčné světlo, a dej prozářit a naplnit od tvé tváře mé srdce a duši svou září.
- {Friedrich Ruopp -


28. Neděle Ty vidíš, vždyť patříš na bídu a žal, abys je vzal do své ruky. Žalm 10,14 F

Ježíš přijal zástupy, mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. Lukáš 9,11

Mé srdce slabé jest,
než nalezne je Pán,
mé srdce nezná jistoty,
jím zmítá divý van.
Je zcela bez moci,
než ty je spoutáš sám;
ó zotroč srdce láskou svou,
pak znikne smrti tmám.
- 284,3 -

== Jan 15,26 - 16,4 == Efezským 3,14-21 == Žalm 27 ==


29. Pondělí Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. Žalm 5,13

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4,16

== Ezechiel 11,14-20 == Skutky 4,23-31 ==


30. Úterý Já, Hospodin, jsem tě povolal, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Izaiáš 42,6.7

Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3

== 1.Janova 4,1-6 == Skutky 4,32-37 ==


31. Středa Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. Žalm 25,15

Trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Jakubova 5,8

== Izaiáš 32,11-18 == Skutky 5, 1-11 ==


KVĚTEN 2017: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]