[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2017

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Boha je třeba víc poslouchat než lidi. Skutky 5,29


1. Čtvrtek David volal k Hospodinu: Velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi prosím ze svého služebníka vinu. 2.Samuelova 24,10

Větší je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Lukáš 15,10

== Skutky 1,12-26 == Skutky 5,12-16 ==


2. Pátek V den svého soužení se dotazuji Panovníka, v noci k němu vztahuji své ruce bez umdlení, má duše se utěšit nedá. Žalm 77,3

Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. 2.Tesalonickým 3,5

== Efezským 1,15-23 == Skutky 5,17-33 ==


3. Sobota Probouzí mě každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Izaiáš 50,4

Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Skutky 16,14

== Jan 16,5-15 == Skutky 5,34-42 ==

Neděle svatodušní Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6

Jakožto Boží služebník musíš ustoupit do pozadí, aby se ve tvé službě mohl zjevit Pán.
- {Maria Basilea Schlink -


4. Neděle Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egyptské země. Nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo mne jiného zachránce není. Ozeáš 13,4

Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa. 1.Janova 4,13-14

Chci milovat tě, ó mé žití,
jak nejlepšího přítele,
chci milovat tě, velebiti,
tvůj dokud jas mám na čele,
chci milovat tě, Ježíši,
ty jsi mi nejbližší.
- 341,2 -

== Jan 14,23-27 == Skutky 2,1-18 == Žalm 118,1-14 ==

Svatodušní pondělí


5. Pondělí Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Izaiáš 50,4

On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 2.Korintským 1,4

== Matouš 16,13-19 == 1.Korintským 12,4-11 == Žalm 118,15-29 ==


6. Úterý Panovníku, ukaž na mně pro své jméno, jak je tvé milosrdenství dobrotivé, vysvoboď mě! Žalm 109,21

Když byl syn ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Lukáš 15,20

== 1.Korintským 14,1-5.27-40 == Skutky 6,1-7 ==


7. Středa Spravedliví se budou veselit, radovat se budou s Hospodinem a plesati před ním. Žalm 84,4 F

Království Boží je ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. Římanům 14,17

== Efezským 3,11-14 == Skutky 6,8-15 ==


8. Čtvrtek Dobrořeč, má duše, Hospodinu! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Žalm 103,2.3

Chromý vyskočil, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. Skutky 3,8

== 2.Korintským 3,2-9 == Skutky 7,1-16 ==


9. Pátek Budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních. Izaiáš 9,2

Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Skutky 4,32

== Galatským 3,1-5 == Skutky 7,17-29 ==


10. Sobota Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není. Žalm 16,2

Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. Filipským 3,13-14

== Skutky 18,1-11 == Skutky 7,30-43 ==

Neděle svaté Trojice Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Izaiáš 6,3

Dáváš mi zářící jistotu své přítomnosti a staráš se o to, aby nebyly uzavřeny všechny cesty k Dobru.
- {Alexander Solženicyn -


11. Neděle Na zem vysílá svůj výrok, rychle běží jeho slovo. Žalm 147,15

Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Skutky 1,8

Ó Hospodine, přioděj
nás mocí s výsosti.
Přijď, Duchu svatý, přijď a dej
nám dar své milosti!
- 139,1 -

== Jan 3,1-15 == Římanům 11,32-36 == Žalm 29 ==


12. Pondělí Já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá? Izaiáš 51,12

Strach ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. 1.Petrova 3,14-15

== 2.Mojžíšova 3,13-20 == Skutky 7,44-53 ==


13. Úterý Elifas mluvil: Spíše bych se dotazoval Boha, svoji záležitost předložil bych Bohu, který dělá věci veliké a nevyzpytatelné, nesčíslné divy. Jób 5,8-9

Nemocný odpověděl: "Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde." Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi své lože a choď!" Jan 5,7-8

== Izaiáš 43,8-13 == Skutky 7,54-8,3 ==


14. Středa Vzývati mne bude, a vyslyším jej. Žalm 91,15 K

Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Římanům 8,26

== Skutky 17,16-34 == Skutky 8,4-25 ==


15. Čtvrtek Výrobku našich rukou už nebudeme říkat "Náš Bože". Ozeáš 14,4

Všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. 1.Korintským 3,22-23

== Efezským 4,1-7 == Skutky 8,26-40 ==


16. Pátek Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Izaiáš 66,10

Spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Matouš 13,43

== 2.Petrova 1,16-21 == Skutky 9,1-9 ==


17. Sobota Co se vaditi budete se mnou? Vy všickni odstoupili jste ode mne, dí Hospodin. Jeremiáš 2,29 K

Kéž bys tento den i ty poznalo, co vede k pokoji! Lukáš 19,42 P

== Jan 14,7-14 == Skutky 9,10-19 ==

1617 Čeští stavové na sněmu přijali za českého krále Ferdinada Štýrského.

1722 Započala výstavba Ochranova.

1767 Položen základní kámen prvního domu v Gnadau.

1. neděle po sv. Trojici Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Lukáš 10,16

Přeji si jen chápat tvou pravdu, kterou věřím a miluji.
- {Anselm z Canterbury -


18. Neděle Ochráním ho, protože se zná k mému jménu. Žalm 91,14 Ku

Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha. Zjevení 3,12

Ó Bože, obratiž nás,
Bože všemohoucí,
ať pokání činíme včas
horlivé a vroucí.
- EZ 517,12 -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,16-21 == Žalm 13 ==


19. Pondělí Odvrhli Hospodinovo slovo; k čemu jim bude moudrost? Jeremiáš 8,9

Nechť se vaše víra nezakládá na moudrosti lidské, ale na moci Boží. 1.Korintským 2,5

== Skutky 4,1-21 == Skutky 9,19b-31 ==


20. Úterý Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí. Žalm 42,7

Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Jan 14,18

== 2.Korintským 1,23-2,4 == Skutky 9,32-43 ==


21. Středa Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Žalm 22,2

Protože Kristus sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Židům 2,18

== Ezechiel 3,22-27 == Skutky 10,1-23 ==


22. Čtvrtek Když budeš jíst a nasytíš se, pak si dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina. 5.Mojžíšova 6,11-12

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. 1.Korintským 10,31

== Jan 21,15-19 == Skutky 10,23b-33 ==


23. Pátek Hospodine, buď paží svého lidu každé ráno i naší spásou v čase soužení. Izaiáš 33,2

Tomu, jenž mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši na věky věků! Efezským 3,20-21

== Jeremiáš 20,7-11 == Skutky 10,34-48 ==


24. Sobota Bože, nebuď zticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu! Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí, kdo tě nenávidí, pozvedají hlavu. Žalm 83,2-3

Zachariáš mluvil: Bůh Izraele se rozpomenul na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. Lukáš 1,73-75

== Lukáš 1,57-80 == Skutky 11,1-18 ==

2. neděle po sv. Trojici Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11,28

Opovážlivost, ne víra je to, když nechodíš cestou Božích přikázání a přesto počítáš s Boží pomocí.
- {Spurgeon -


25. Neděle "Nebojte se; postarám se o vás i o vaše děti." Tak Josef těšil své bratry a promlouval jim k srdci. 1.Mojžíšova 50,21

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21

Nenech mne jít podle mého,
neb jsem člověk slabých sil.
Často šel bych cestou zlého,
kdybys mi vše dovolil.
Za zbloudilé měj mě dítě,
které neví kudy kam,
které ručkou uchopí tě,
prosíc, bys je vedl sám!
- 415,3 -

== Lukáš 14,15-24 == Efezským 2,17-22 == Žalm 28 ==

1967 Biskupská ordinace Adolfa Ulricha


26. Pondělí Neodnímej slova pravdy od mých úst. Žalm 119,43 Z

Ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. 1.Korintským 4,1-2

== Přísloví 9,1-10 == Skutky 11,19-30 ==


27. Úterý Já jsem tě utvořil, jsi můj služebník, Izraeli, u mne nebudeš zapomenut. Izaiáš 44,21

Zavrhl Bůh svůj lid? Naprosto ne! Římanům 11,1

== 2.Mojžíšova 2,11-15-25 == Skutky 12,1-17 ==

1567 Synod v Přerově potvrzuje kolektivní vedení Jednoty a odmítá sloučení s utrakvisty.


28. Středa Nebesa vypravují o Boží slávě. Žalm 19,2

Když Ježíš vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil." Marek 1,10-11

== Jan 4,5-14-18 == Skutky 12,18-25 ==


29. Čtvrtek Ale má modlitba spěje, Hospodine, k tobě, je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný, odpověz mi, věrný dárce spásy. Žalm 69,14

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Jakubova 5,13

== Matouš 15,29-39 == Skutky 13,1-12 ==


30. Pátek Izraelci k Hospodinu mluvili: "Zhřešili jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné, jenom nás ještě tentokrát vyprosti!" Soudců 10,15

Odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. Židům 12,1

== Jan 6,37-46 == Skutky 13,13-25 ==


ČERVEN 2017: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]