[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2017

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Filipským 1,9


1. Sobota Řeknu-li: "Už ujíždí mi noha," podepře mě tvé milosrdenství. Žalm 94,18

Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu, je Bůh. 2.Korintským 1,21

== Jonáš 2,1-11 == Skutky 13,26-43 ==

3. neděle po sv. Trojici Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co je ztraceno. Lukáš 19,10

Naučil jsem se ve svém životě dvě velké věci: za prvé, že jsem velký hříšník, a za druhé, že Ježíš je ještě větší Spasitel.
- {Isac Newton -


2. Neděle Nebudeš utiskovat a odírat svého druha. 3.Mojžíšova 19,13

V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Filipským 2,3

Dej, aby lid tvůj tebe znal,
tvou cestou šel a v pravdě stál.
Ať všichni tebou vedeni,
tvým Duchem v lásce spojeni
v tvém těšíme se spasení.
- ZCČSH 160,2 -

== Lukáš 15,1-3.11-32 == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 12 ==


3. Pondělí Řekl jsem: "Nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit," avšak je v mém srdci jak hořící oheň. Jeremiáš 20,9

Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Skutky 4,20

== Lukáš 7,36-50 == Skutky 13,44-52 ==


4. Úterý Rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozumět létům zašlých pokolení, vyptávej se svého otce, on ti poví, svých starců, oni ti řeknou. 5.Mojžíšova 32,7

Ježíš si zavolal děti k sobě a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží." Lukáš 18,16

== Soudců 10,6-16 == Skutky 14,1-7 ==

1417 zemřel Pavel ze Žatce.


5. Středa Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač jsem prach a popel. 1.Mojžíšova 18,27

V modlitbách buďte vytrvalí. Koloským 4,2

== Micheáš 7,7-9.18-20 == Skutky 14,8-20 ==


6. Čtvrtek Já jsem byl dřív než první den a není, kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí, co já vykonám? Izaiáš 43,13

Maria zvolala: Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Lukáš 1,51

== Matouš 18,15-20 == Skutky 14,20-28 ==

1415 Jan Hus umírá na hranici v Kostnici.

1967 Zahájení generálního synodu Unitas fratrum v Potštejně


7. Pátek Lidé jsou jen vánek, urození jsou jen lživé zdání. Na váze stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí než vánek. Žalm 62,10

Syn člověka přišel hledat a zachránit, co je ztraceno. Lukáš 19,10 P

== Galatským 3,6-14 == Skutky 15,1-21 ==


8. Sobota Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Žalm 118,24

Otec kázal služebníkům: Přineste nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen. Lukáš 15,22-24

== Jonáš 3,1-10 == Skutky 15,22-35 ==

4. neděle po sv. Trojici Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K

Já je ten druhý.
- {Paul Ricouer -


9. Neděle Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil. Sofoniáš 3,14-15

Z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli podle svého slibu Spasitele Ježíše. Skutky 13,23

Ať chválí Boha křesťané,
vždyť Syna svého dal
a v Kristu s námi přebývá
náš Spasitel, náš Král.
- EZD 646,1 -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 == Žalm 7 ==


10. Pondělí Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 1.Mojžíšova 1,1 K

Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy. Židům 11,3

== Galatským 6,1-5 == Skutky 15,36-16,5 ==


11. Úterý Buď mi skalním příbytkem a budu se tam uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně. Žalm 71,3

Pavel si se všemi klekl a pomodlil se. Všichni se dali do hlasitého pláče, objímali Pavla a líbali ho, dojati nejvíce jeho slovy, že ho už nikdy neuvidí. Pak ho doprovodili k lodi. Skutky 20,36-3

== 2.Korintským 2,5-11 == Skutky 16,6-15 ==


12. Středa Svou tvář už před nimi nebudu skrývat, neboť jsem vylil na dům izraelský svého ducha, je výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 39,29

V Kristu byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého. Efezským 1,13

== Marek 11,20-26 == Skutky 16,16-24 ==


13. Čtvrtek Může Bůh opravdu sídlit na zemi? 1.Královská 8,27

Boha nikdo nikdy neviděl; jednorozený Syn, jenž spočívá na srdci Otcově, ten o něm podal zprávu. Jan 1,18 P

== 1.Korintským 12,19-26 == Skutky 16,25-40 ==


14. Pátek Blízká je Boží spása pro ty, kdo v bázni před ním žijí; milost a pravda se tu setkají, spravedlnost a mír se tu políbí. Žalm 85,10.11 F

Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. 2.Petrova 3,13

== Filipským 2,1-5 == Filipským 1,1-11 ==


15. Sobota Mojžíš promluvil k Pánu: Pohleď, že národ tento jest lid tvůj. 2.Mojžíšova 33,13 K

Dobrý pastýř volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Jan 10,3-4

== Jonáš 4,1-11 == Filipským 1,12-18 ==

5. neděle po sv. Trojici Milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: dar jest to Boží. Efezským 2,8 K

Bohu jsou blízcí všichni, kteří jsou si vědomi svých hranic a svého selhání, kteří chtějí dojít dál, ale vlastní silou to nedokáží.
- {Alfonso Pereira -


16. Neděle Bůh je spása má i moje čest. Žalm 62,8 F

Ježíš řekl Petrovi: Já jsem za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. Lukáš 22,32

Tvůj, Pane, jsem,
ó skryj mne v lůnu svém,
ať nic již, Pane laskavý,
mne milosti tvé nezbaví.
Tvůj, Pane, jsem, tvůj, Pane, jsem.
- 339,2 -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 1 ==


17. Pondělí Rozhlásí pokoj národům. Zachariáš 9,10 K

V každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům Izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu, jenž je Pánem všech. Skutky 10,35-3

== Galatským 1,13-24 == Filipským 1,18-26 ==


18. Úterý Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví. Žalm 25,10

Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Lukáš 16,10

== Římanům 9,14-26 == Filipským 1,27-2,4 ==


19. Středa Já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. 2.Mojžíšova 15,26

Kristovou zsinalostí uzdraveni jste. 1.Petrova 2,24 K

== Ezechiel 2,3-8 == Filipským 2,5-11 ==


20. Čtvrtek U tebe nalézá sirotek slitování. Ozeáš 14,4

Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ: "Vím o tvém soužení." Zjevení 2,8-9

== Skutky 15,4-12 == Filipským 2,12-18 ==


21. Pátek Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žalm 118,26

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 1.Janova 4,9

== 2.Korintským 12,1-10 == Filipským 2,19-30 ==


22. Sobota Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Izaiáš 64,5

Pán se obrátil a pohleděl na Petra; a Petr se rozpomenul na slovo, které mu Pán řekl: "Dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát." Vyšel ven a hořce se rozplakal. Lukáš 22,61-62

== Filipským 3,12-16 == Filipským 3,1-11 ==

6. neděle po sv. Trojici Nyní takto praví Hospodin stvořitel tvůj: Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty. Izaiáš 43,1 K

Mlčení je vnitřní postoj, v němž se otvírám pro skutečnost mne obklopujícího Boha.
- {Anselm Grün -


23. Neděle Nechte už těch povýšených řečí! Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy. 1.Samuelova 2,3

Nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. 1.Janova 3,18

Nechť se ani pro dary tvé,
jichž propůjčuješ z lásky své,
pyšně nikdy nevypínám,
nižším bližním nepohrdám.
- 271,8 -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-11 == Žalm 26 ==


24. Pondělí Dám vám pastýře podle svého srdce a ti vás budou pást obezřetně a prozíravě. Jeremiáš 3,15

Konejte prosby, modlitby, přímluvy, díky za všechny lidi, za krále a za všecky, kteří zaujímají vynikající místo, abychom mohli vésti tichý a klidný život v samé zbožnosti a čestnosti. 1.Timoteovi 2,1-2 Ž

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == Filipským 3,12-16 ==


25. Úterý Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím. Žalm 116,8

Epaphroditus byl nemocen na smrt; ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Filipským 2,27

== Skutky 2,32-40 == Filipským 3,17-21 ==


26. Středa V shromážděních dobrořečte Bohu, Hospodinu, vy z pramene Izraele! Žalm 68,27

Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 15,5-6

== Skutky 16,23-34 == Filipským 4,1-9 ==


27. Čtvrtek Poslouchati lépe jest, nežli obětovati. 1.Samuelova 15,22 K

Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Lukáš 11,28

== Matouš 18,1-6 == Filipským 4,10-23 ==


28. Pátek Kdo opatří úlovek krkavci, když jeho mláďata volají k Bohu a bloudí bez potravy? Jób 38,41

Je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Římanům 10,12

== 1.Korintským 12,12-18 == Skutky 17,1-15 ==


29. Sobota Aj, na dlaň odměřil jsi mi dnů, a věk můj jest jako nic před tebou, a jistě žeť není než pouhá marnost každý člověk, jakkoli pevně stojící. Žalm 39,6 K

Ježíš se modlil: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Jan 17,15

== Zjevení 3,1-6 == Skutky 17,16-34 ==

7. neděle po sv. Trojici Již nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19 K

Láska znamená, že se člověk zajímá více o druhého než sám o sebe.
- {David Frost -


30. Neděle Neskládejte naděje své v slovích lživých, říkajíce: Chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův jest. Ale polepšete cest svých a předsevzetí svých. Jeremiáš 7,4-5 K

Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci. 1.Korintským 4,20

Bože, jenžs dal život nám,
kéž k nám proudí Duch tvůj sám!
Dopřej nám, jimž dal jsi být,
s tebou, v tobě věčně žít!
- ZCČSH 113,1 -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41-47 == Žalm 21 ==


31. Pondělí Odklidím nepravost této země v jediném dni. Zachariáš 3,9

On "na svém těle vzal naše hříchy" na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 1.Petrova 2,24

== Jan 6,47-56 == Skutky 18,1-22 ==


ČERVENEC 2017: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]