[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2017

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Skutky 26,22


1. Úterý Ve svém Bohu přeskočím zeď. Žalm 18,30 Z

To vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4

== Matouš 22,1-14 == Skutky 18,23-19,7 ==


2. Středa Takto praví Hospodin vykupitel tvůj, a ten, kterýž tě sformoval hned od života matky: Já Hospodin činím všecko, roztahuji nebesa sám, rozprostírám zemi mocí svou. Izaiáš 44,24 K

Bůh, jenž učinil vesmír a všecko, co je v něm, protože jest pánem nebe i země, nebydlí v chrámech, udělaných rukama, ani si nedává sloužiti lidskýma rukama, jako by něčeho potřeboval; vždyť on sám dává všem život, dech i všecko. Skutky 17,24-2 Ž

== Skutky 10,21-36 == Skutky 19,8-22 ==


3. Čtvrtek Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků. Izaiáš 26,4

Ježíš řekl učedníkům: Kde je vaše víra? Lukáš 8,25

== 1.Korintským 10,16.17 == Skutky 19,23-40 ==


4. Pátek Odpověděl David Filistinskému: Ty jdeš ke mně s mečem a s kopím a s pavézou, ale já k tobě jdu ve jménu Hospodina zástupů. 1.Samuelova 17,45 K

Prosím Otce, ať vám ze své bohaté božské dobroty dá to, že ve vás zesílí vnitřní člověk. Efezským 3,16 P

== Lukáš 22,14-20 == Skutky 20,1-16 ==


5. Sobota Buď dobré aneb zlé, hlasu Hospodina Boha našeho uposlechneme. Jeremiáš 42,6 K

Ducha neuhašujte, proroctvím nepohrdejte. 1.Tesalonickým 5,19-20 K

== Zjevení 19,4-9 == Skutky 20,17-38 ==

8. neděle po sv. Trojici Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8.9

Jsou to v podstatě vztahy mezi lidmi, které dodávají životu cenu.
- {Wilhelm von Humboldt -


6. Neděle Ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina! Žalm 105,3

První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba a Pavel promluvil ke shromáždění. Skutky 20,7

Bože, pro své slitování
dej nám žíti v milování,
bychom v lásce přebývali,
vírou a nadějí stáli.
- EZ 514,9 -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8-14 == Žalm 11 ==


7. Pondělí Bůh odhaluje hlubiny a skryté věci. Daniel 2,22

Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Jan 14,26

== Matouš 7,7-12 == Skutky 21,1-14 ==


8. Úterý Řekl jsem "Tady jsem, tady jsem" národu, jenž nevzýval mé jméno. Izaiáš 65,1 J

A služebník řekl: "Pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě je místo." Pán řekl služebníku: "Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil." Lukáš 14,22-23

== Lukáš 6,27-35 == Skutky 21,15-26 ==


9. Středa Moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Přísloví 2,6

Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagógách a všichni ho velmi chválili. Lukáš 4,14-15

== Matouš 5,33-37 == Skutky 21,27-40 ==


10. Čtvrtek Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho. Žalm 34,9 K

Ježíš říká: Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. Jan 6,51

== 1.Korintským 12,27-13,3 == Skutky 22,1-21 ==


11. Pátek Bůh promluvil k Noemu: Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem. Ustavuji s vámi svou smlouvu. Nedojde již k potopě, která by zahladila zemi. 1.Mojžíšova 9,9-10.11

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. 2.Korintským 5,19

== 1.Petrova 3,8-17 == Skutky 22,22-30 ==


12. Sobota Panovníče Hospodine, ty sám jsi Bůh, a slova tvá jsou pravda. 2.Samuelova 7,28 K

Ježíš řekl: Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Lukáš 21,33 K

== Filipským 2,12-18 == Skutky 23,1-11 ==

9. neděle po sv. Trojici Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48

Mým úkolem je rozpoznat na zemi prázdnotu – ve mně i kolem mne – a vyplnit ji.
- {Rabbi Menahem -


13. Neděle Blízký je Bůh srdcím zlomeným a zachraňuje na duchu stísněné. Žalm 34,19 F

Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: "Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým." Skutky 9,17

Důvěřuj se v Pána, ó duše má,
z večera i z rána on ti pomáhá.
On zná tvou strast, promění ji v slast,
nový květ okrášlí tvou pozemskou vlast.
On v každé době, on v každý čas
pomoci chce tobě, slyší tvůj hlas.
- 314,1 -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-14 == Žalm 14 ==

1727 Požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu


14. Pondělí Jen se usilovně snažte milovat Hospodina, svého Boha, a chodit po všech jeho cestách. Jozue 22,5

Za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův Filipským 1,9-10

== 1.Královská 3,16-28 == Skutky 23,12-35 ==


15. Úterý V tísni jsi volal a vysvobodil jsem tě. Žalm 81,8 Z

Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Chceš-li, můžeš mne očistit." Ježíše pojal nad ním soucit. Vztáhl tedy ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď očištěn." A hned z něho malomocenství zmizelo a byl očištěn. Marek 1,40-42 P

== Efezským 5,15-20 == Skutky 24,1-21 ==


16. Středa Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok. Amos 5,24

Ten, jenž dává semeno k setbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti. 2.Korintským 9,10

== 1.Korintským 10,23-31 == Skutky 24,22-27 ==


17. Čtvrtek Spravedlivý mívá mnoho soužení, ale Pán ho ze všeho vyprostí. Žalm 34,20 Ku

Po všem tom utrpení a urážkách, které jsme, jak víte, přestáli ve Filipech, náš Bůh nám poskytl novou odvahu, že jsme vám mohli kázat radostnou Boží zvěst i přes mnohý těžký zápas. 1.Tesalonickým 2,2 P

== 1.Korintským 9,16-23 == Skutky 25,1-12 ==


18. Pátek S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. Izaiáš 12,3

Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo. Jan 7,37-38

== Jeremiáš 1,11-19 == Skutky 25,13-27 ==


19. Sobota Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věčným. Izaiáš 60,20

Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýžto podle mnohého milosrdenství svého znovu zplodil nás v naději živou skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých. 1.Petrova 1,3 K

== Lukáš 12,42-48 == Skutky 26,1-23 ==

1467 byl ve Vídni upálen valdenský biskup Štěpán.

10. neděle po sv. Trojici (Neděle pro Israel)

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12

Kéž by nebeská naděje přece jen vrostla do prachu země, aby vzešlo semeno z kvetoucí víry!
- {Karl Barth -


20. Neděle Ti, kdo milují Hospodina, budou jako slunce vycházející v plné síle. Soudců 5,31

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Efezským 5,8

V jeho síle, v jeho síle
nad zlem zvítězíme,
u něj skvělé dědictví nám kyne,
jeho láska.
- EZD 616,5 -

== Lukáš 19,41-48  == Římanům 9,1-8.14-16 == Žalm 62 ==


21. Pondělí Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství. Pláč 3,31-32

Bůh veškeré milosti, jenž vás povolal k své věčné slávě v Kristu, vás, když na krátko snesete utrpení, sám si utvrdí, upevní, posilní. 1.Petrova 5,10 Ž

== Římanům 11,1-12 == Skutky 26,24-32 ==

1732 Vyslání prvních misionářů z Ochranova


22. Úterý Hospodin obracel se k nim pro svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl je zničit a až do nynějška je od své tváře neodvrhl. 2.Královská 13,23

Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Galatským 3,29

== Pláč 1,1-11 == Skutky 27,1-12 ==


23. Středa Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek. 5.Mojžíšova 10,17

Ježíš řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Matouš 28,18

== Jan 4,19-26 == Skutky 27,13-26 ==


24. Čtvrtek K jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce. Žalm 62,11

Barnabáš – to znamená Syn útěchy – levita původem z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. Skutky 4,36-37

== Římanům 11,25-32 == Skutky 27,27-44 ==


25. Pátek Jišaj vybídl Davida: Navštívíš své bratry s přáním pokoje. 1.Samuelova 17,18

Pokud jde o Tita, je to můj společník a spolupracovník v díle pro vás. Pokud jde o oba další bratry, jsou to vyslanci církví a sláva Kristova. Ukažte jim svou lásku a dokažte jim, že jsme na vás před ostatními církvemi právem hrdi. 2.Korintským 8,23-24

== Pláč 5,1-22 == Skutky 28,1-16 ==


26. Sobota Hospodinův anděl se Eliáše dotkl podruhé a řekl: "Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!" 1.Královská 19,7

Dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. Skutky 4,29

== 5.Mojžíšova 4,27-40 == Skutky 28,17-31 ==

11. neděle po sv. Trojici Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5

Kde je milosrdenství a zdrženlivost, tam není nestřídmost ani tvrdost.
- {František z Assisi -


27. Neděle Jestliže nevěříte, jistěže neobstojíte. Izaiáš 7,9 K

Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? 2.Korintským 13,5

Můj Jezu drahý, viz, jak plane
mé celé srdce tobě vstříc,
a dřív v své touze neustane,
až zjevíš mi svou svatou líc.
Až složím hlavu ve tvém klínu,
pak teprve si odpočinu.
- 213,1 -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 17 ==


28. Pondělí Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Zachariáš 14,9

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. Filipským 2,6-7

== Matouš 23,1-12 == 4.Mojžíšova 6,22-27 ==


29. Úterý Neříkej: "Jak jednal se mnou, tak budu jednat s ním, odplatím každému podle jeho činů." Přísloví 24,29

Jestliže tvůj bratr proti tobě zhřeší sedmkrát za den a sedmkrát k tobě přijde s prosbou: "Je mi to líto," odpustíš mu! Lukáš 17,4

== 1.Samuelova 17,38-51 == 4.Mojžíšova 9,15-23 ==


30. Středa On je Bůh živý a zůstává navěky, jeho království bude až do konce. Daniel 6,27

Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Lukáš 11,2

== Jan 8,3-11 == 4.Mojžíšova 10,11-36 ==


31. Čtvrtek Všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina. Jeremiáš 17,13

Pojďte, vše už je připraveno. Lukáš 14,17

== 1.Petrova 5,1-5 == 4.Mojžíšova 11,1-23 ==


SRPEN 2017: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]