[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2017

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední. Lukáš 13,30


Ekumenický den stvoření


1. Pátek Pane můj, Tys nám byl útulkem po všechna pokolení. Dříve než povstaly hory a než jsi uhnětl zemi a dal tvar světu, Tys byl s jsi Bůh. Žalm 90,1.2 F

Máme jediného Boha Otce, z něhož všecko, a my v něm. 1.Korintským 8,6 K

== Lukáš 22,54-62 == 4.Mojžíšova 11,24-35 ==


2. Sobota Vaše hříchy vás zbavily dobra. Jeremiáš 5,25

Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným." Lukáš 18,13

== Izaiáš 26,1-6 == 4.Mojžíšova 12,1-16 ==

12. neděle po sv. Trojici Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3

Za temnotou tohoto světa stále čeká světlo onoho světa.
- {Rolf Schneider -


3. Neděle Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemiáš 8,8

Pavel zůstal celá dvě léta ve svém najatém bytě a přijímal všecky, kdo k němu přicházeli. Úplně otevřeně a bez překážek hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu. Skutky 28,30 P

Ó Otče věčný z nebe
na stádce pohleď své,
jež vydalo ti sebe
a žádá lásky tvé;
své svaté učení
nám čisté zachovávej
a k jeho plnění
nám chuť i sílu dávej
k své slávy zvýšení.
- EZ 446,5 -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-20 == Žalm 119,49-56 ==


4. Pondělí Izraelci, každý muž a žena, které pudilo srdce, dobrovolně přinášeli všechno potřebné k dílu, které skrze Mojžíše přikázal Hospodin vykonat. 2.Mojžíšova 35,29

Dávejte, a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Lukáš 6,38

== Matouš 9,27-34 == 4.Mojžíšova 13,1-3.17-33 ==


5. Úterý Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Žalm 8,2

Bůh vyvýšil Krista Ježíše nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí Filipským 2,9-10

== Marek 3,1-12 == 4.Mojžíšova 14,1-25 ==

1957 Generální synod v Bethlehemu vyhlašuje samostatnou Českou provincii Jednoty bratrské.


6. Středa Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18

Věříme, že jsme stejně spaseni milostí Pána Ježíše. Skutky 15,11

== Skutky 9,31-35 == 4.Mojžíšova 14,26-38 ==


7. Čtvrtek On má srdce moudré a nesmírnou sílu; což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře? Jób 9,4

Vzpomeň si, jak ochotně jsi to slovo přijal, zachovávej ho a změň se! Zjevení 3,3 P

== Jakubova 5,13-16 == 4.Mojžíšova 14,39-45 ==


8. Pátek I skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha. 1.Mojžíšova 3,8 K

Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou. Matouš 5,8 K

== Matouš 12,15-21 == 4.Mojžíšova 17,16-26 ==


9. Sobota Shlédni z nebe a viz ze svého svatého a slavného příbytku. Kde je tvá žárlivost a tvá moc? Izaiáš 63,15 J

Ježíš řekl: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal! Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná! Lukáš 12,49-50

== Izaiáš 57,15-19 == 4.Mojžíšova 20,1-13 ==

13. neděle po sv. Trojici Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25,40

Člověk je bytost odkázaná na to, aby jí čas od času někdo řekl: "Dobře, že jsi!"
- {Josef Piepper -


10. Neděle Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích. Izaiáš 32,18

Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. 2.Tesalonickým 3,16

Pane mocný, Bože náš,
ve svém skloň se slitování!
Dle svých slibů, víme, dáš
svoje nám všem požehnání.
K tobě duše vzhlížejí,
ty jsi naší nadějí!
- 46,4 -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 119,57-64 ==


11. Pondělí Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Micheáš 7,18

Bůh vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Koloským 2,14

== Matouš 12,1-8 == 4.Mojžíšova 20,22-29 ==


12. Úterý Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Izaiáš 43,1

Dostalo se mi Boží pomoci až po tento den. Skutky 26,22 Ž

== Amos 5,4-15 == 4.Mojžíšova 21,4-9 ==


13. Středa Dám ti prozíravost a ukážu ti cestu, kterou půjdeš. Žalm 32,8

Ježíš říká: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8,31-32

== 5.Mojžíšova 24,10-22 == 4.Mojžíšova 21,21-35 ==


14. Čtvrtek V rukou tvých jsou časové moji. Žalm 31,16 K

Bděme a buďme střízliví. 1.Tesalonickým 5,6

== Skutky 4,32-37 == 4.Mojžíšova 22,1-20 ==


15. Pátek Vyschnou snad tyto vody, chladné a bystré? Na mne však můj lid zapomněl. Jeremiáš 18,14-15

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zjevení 3,20

== Jakubova 2,5-13 == 4.Mojžíšova 22,21-41 ==


16. Sobota Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem; vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi, tak ať jsou nemnohá tvá slova. Kazatel 5,1

Pane, nauč nás modliti se. Lukáš 11,1 K

== Judova 1.2.20-25 == 4.Mojžíšova 23,1-12 ==

1741 Synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším v Jednotě bratrské.

14. neděle po sv. Trojici Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! Žalm 103,2

K Pánu Ježíši můžeme kdykoliv přicházet v plné důvěře se svými prosbami.
- {Maria Basilea Schlink -


17. Neděle Hospodina budu chválit za jeho slova. Boha budu chválit za jeho slova. Žalm 56,11 F

Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. Jan 6,63

Svíce mým nohám a stezce mé
na bludných cestách je slovo tvé,
vůdcem a rádcem neomylným,
učí mne neklamným pravdám tvým.
Slovo Páně, světlo mé,
převzácný můj poklade,
ty mne učíš cestám tvým,
díš mi, komu náležím.
- 164,1 -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,12-17 == Žalm 119,65-72 ==


18. Pondělí Nebesa jsou nebesa Hospodinova, zemi dal synům lidským. Žalm 115,16 K

Od každého, komu bylo mnoho dáno, bude se také mnoho vyžadovat. Lukáš 12,48 P

== 5.Mojžíšova 26,1-11 == 4.Mojžíšova 23,13-30 ==


19. Úterý Očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží. Sofoniáš 3,9

Každý musí k slávě Boha vyznat: Ježíš Kristus je Pán. Filipským 2,11 P

== Galatským 5,22-26 == 4.Mojžíšova 24,1-25 ==


20. Středa I stane se, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo. Joel 2,28 K

Petr říká: Ježíš byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. Skutky 2,33

== Filemonovi 1-16-22 == 4.Mojžíšova 27,12-23 ==


21. Čtvrtek Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. Žalm 127,2

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4,19

== 1.Paralipomenon 29,9-18 == Lukáš 12,49-53 ==


22. Pátek Ucho, které slyší, a oko, které vidí, obojí učinil Hospodin. Přísloví 20,12

Všecko zkoumejte, dobrého se držte. 1.Tesalonickým 5,21

== Jan 13,31-35 == Lukáš 12,54-59 ==


23. Sobota Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Žalm 8,5

V lásce nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista pro chválu jeho vznešené dobrotivosti. Efezským 1,4-6 P

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == Lukáš 13,1-5 ==

15. neděle po sv. Trojici Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

Ve smutku a trápení s důvěrou přistup k Bohu, a budeš posilněn, osvícen i poučen.
- {sv. Jan od Kříže -


24. Neděle Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život. 5.Mojžíšova 30,19

Ježíš řekl: Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Jan 10,10

Však jsi ty Panovník jediný,
vládnoucí každičké hodiny,
a tvoje všemocná pravice
životů zdržuje tisíce.
- 51,4 -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5-11 == Žalm 20 ==


25. Pondělí Jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá. Žalm 30,6

Milostí jste spaseni skrze víru. Efezským 2,8

== Filipským 4,8-14 == Lukáš 13,6-9 ==


26. Úterý Náš Bože, Bože veliký, mocný a budící bázeň, který zachováváš smlouvu a milosrdenství, nepokládej za málo všechny ty útrapy, které dolehly na nás. Nehemiáš 9,32

Bartimeus křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" I zavolali toho slepého a řekli mu: "Vzchop se, vstaň, volá tě!" Marek 10,48-49

== 1.Timoteovi 6,3-11 == Lukáš 13,10-17 ==


27. Středa Vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. Kazatel 3,14

Pravdivý, jenž má Davidův klíč, když otevře, nikdo už nemůže zavřít, a když on zavře, nikdo nemůže otevřít. Zjevení 3,7 P

== Kazatel 4,4-12 == Lukáš 13,18-21 ==


28. Čtvrtek Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu. Přísloví 3,12

Nehledali jsme slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných; ač jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost, byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. Tolik jsme po vás toužili. 1.Tesalonickým 2,6-8

== Lukáš 10,38-42 == Lukáš 13,22-30 ==


29. Pátek Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci. 5.Mojžíšova 8,2

Dbejte přesně na to, jak žijete, ne jako nemoudří, nýbrž jako moudří. Využívejte času. Efezským 5,15-16 Ž

== Lukáš 10,17-20 == Lukáš 13,31-35 ==


30. Sobota Stane-li se v městě něco zlého, zda nejedná Hospodin? Amos 3,6

Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,8

== 1.Mojžíšova 16,6-14 == Lukáš 14,1-6 ==


ZÁŘÍ 2017: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]