[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2017

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. Lukáš 15,10

Den díkůvzdání za úrodu Oči všech vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Žalm 145,15

Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat.
- {Joseph Addison -


1. Neděle Hospodine zástupů, shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne? 1.Samuelova 1,11

Povolává v bytí to, co není. Římanům 4,17

Mně dostalo se slitování,
ač lásky nehoden jsem byl.
Je div to, po němž v pyšném přání
jsa hrd, jsem nikdy netoužil.
Teď šťasten jsem a div ten ctím
a Slitovníka velebím.
- 278,1 -

== Lukáš 12,13-21 == 2.Korintským 9,6-15 == Žalm 67 ==


2. Pondělí Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku. Izaiáš 42,6

Já jsem Světlo světa. Kdo mne následuje, nebude choditi v temnostech, ale bude míti Světlo života. Jan 8,12 K

== Římanům 6,18-23 == Lukáš 14,7-14 ==


3. Úterý Shromáždil je ze všech zemí od východu a od západu, od severu a od moře. Nechť vyznávají Hospodinu jeho milosrdenství a jeho divy synům lidským! Žalm 107,3,8 Z

Bůh rozhodl, aby v Kristu sídlily všechny dokonalosti v plné míře a skrze něho že se usmíří všechno tvorstvo jak na nebi tak na zemi tím, že způsobí pokoj jeho krví prolitou na kříži. Koloským 1,19-20 P

== Izaiáš 38,9-20 == Lukáš 14,15-24 ==

1417 Pražská universita se oficiálně vyslovila pro přijímání podobojí.


4. Středa Bože, ušima svýma slýchali jsme, a otcové naši vypravovali nám o skutcích, kteréž jsi činíval za dnů jejich, za dnů starodávních. Žalm 44,2 K

Mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno; zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly. Židům 11,32-34

== Skutky 9,36-42 == Lukáš 14,25-35 ==


5. Čtvrtek Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze svévole? Izaiáš 50,9

Chlubíme se Bohem skrze Pána našeho Jezukrista, skrze něhož nyní smíření jsme došli. Římanům 5,11 K

== Filipským 1,19-26 == Lukáš 15,1-7 ==


6. Pátek Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Žalm 143,8

Učedníci vstoupili na loď, té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu. Jan 21,3-4

== Zjevení 2,8-11 == Lukáš 15,8-10 ==


7. Sobota A bude světlo bledé luny jako světlo žárného slunka a světlo slunka bude sedmkrát větší, jako světlo sedmi dnů, v den, kdy Hospodin ováže zlomeniny svého lidu a rány jemu zasazené uzdraví. Izaiáš 30,26

Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude; neboť co bylo, pominulo. Zjevení 21,3-4

== Římanům 4,18-25 == Lukáš 15,11-32 ==

17. neděle po sv. Trojici Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4

Nadějí získávám budoucnost, naděje mne dnes udržuje pro zítřek.
- {Theresia Hauser -


8. Neděle Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo! Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje. Amos 5,15

Odložte to všecko: hněv, vášnivost, zlobu, urážky, pomluvy ze svých úst. Nelžete si vespolek, svlecte starou podstatu člověka s jeho počínáním. Koloským 3,8-9 Ž

Vím, komu jsem uvěřil:
víra má jest jistá.
Cesta, již jsem naměřil,
vede v věčná místa.
pane, jenž's mi víru dal,
přispoř daru svého,
dejž, bych víru zachoval
do skonání ctného.
- 310,3 -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-18 == Žalm 25 ==


9. Pondělí Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Kazatel 3,1

Petr Ježíšovi řekl: "Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl, co mluví. Lukáš 9,33

== Židům 11,1-10 == Lukáš 16,1-9 ==

1517 Mikuláš Klaudyán vydává v Norimberku Herbář aneb zelinář bratrského lékaře Jana Černého.


10. Úterý Chválil jsem a velebil Věčně živého, neboť jeho vladařská moc je věčná, jeho království po všechna pokolení. Daniel 4,31-32

Boha je třeba víc poslouchat než lidi. Skutky 5,29

== Jakubova 1,1-13 == Lukáš 16,10-18 ==


11. Středa Pustili se na lodích po moři, stali se svědky jeho divů na moři. Ať jsou vděčni Pánu za jeho milosrdenství, za to, jak se podivuhodně zachoval k lidským dětem. Žalm 107,23,24,31  Ku

On přece není od nikoho z nás daleko. Skutky 17,27

== Lukáš 7,1-10 == Lukáš 16,19-31 ==


12. Čtvrtek Já vím o záměrech, které s vámi mám, o záměrech pokoje a nikoliv neštěstí, dát vám budoucnost a naději. Jeremiáš 29,11 J

Bůh chtěl ve známost uvésti slavné bohatství mezi pohany. Toto tajemství je Kristus ve vás, naděje na slávu. Toho my zvěstujeme. Koloským 1,27-28 Ž

== Skutky 5,34-42 == Lukáš 17,1-10 ==


13. Pátek Má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti. Izaiáš 61,10

Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Lukáš 6,21

== Židům 12,1-3 == Lukáš 17,11-19 ==


14. Sobota To slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval. 5.Mojžíšova 30,14

Zástupy se Jana ptaly: "Co jen máme dělat?" On jim odpověděl: "Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak." Lukáš 3,10-11

== Matouš 14,22-33 == Lukáš 17,20-37 ==

18. neděle po sv. Trojici Máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. 1.Janova 4,21

Nikdy neuděláme ze svého života mnoho bez milování Pána Ježíše.
- {Jan Karafiát -


15. Neděle Když se svírala ve mně duše má, na Hospodina jsem se rozpomínal, i přišla k tobě modlitba má do chrámu svatého tvého. Jonáš 2,8 K

Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Lukáš 22,40

Vzdávám ti, Bože, chválu svou,
zpívat chci píseň jásavou.
Mou záchranou se stáváš sám,
chceš vzdálit mne všem nástrahám.
- EZD 614,1 -

== Marek 12,28-34 == Římanům 14,17-19 == Žalm 5 ==


16. Pondělí Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou. Ale má spása bude tu věčně. Izaiáš 51,6

Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,9

== Matouš 6,1-4 == Lukáš 18,1-8 ==

1617 Jan Jessenius zvolen rektorem Karolina


17. Úterý Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Joel 3,5

Tlučte, a bude vám otevřeno. Lukáš 11,9

== Marek 3,31-35 == Lukáš 18,9-17 ==


18. Středa Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil ses toho, co je v jeho očích zlé? 2.Samuelova 12,9

Pevný Boží základ trvá a nese nápis "Pán zná ty, kdo jsou jeho" a "ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně". 2.Timoteovi 2,19

== Píseň 8,4-7 == Lukáš 18,18-30 ==


19. Čtvrtek Jak velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Velmi hluboká jsou myšlení tvá. Žalm 92,6 K

V Ježíši Kristu buďte zakořeněni a na něm vybudováni, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, a hodně Bohu děkujte. Koloským 2,7 P

== Galatským 5,13-18 == Ezechiel 1,1-21 ==


20. Pátek Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a dal jim jméno "Člověk". 1.Mojžíšova 5,2 J

V úctě dávejte přednost jeden druhému. Římanům 12,10

== Římanům 14,20-15,1-6 == Ezechiel 1,22-28 ==


21. Sobota V co doufám, můj Pane? Má naděje je k tobě upřena. Žalm 39,8 B

Ježíš řekl nemocné: Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Lukáš 8,48

== Matouš 5,17-24 == Ezechiel 2,1-3,3 ==

19. neděle po sv. Trojici Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14 K

Nazírání světa očima Božíma znamená žít život v Boží přítomnosti.
- {Martin Buber -


22. Neděle Dej se do práce a nechť je s tebou Hospodin! 1.Paralipomenon 22,16

Šimon Petr mluvil: Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Lukáš 5,5

Tys, ó Pane, síla má,
opora má jediná,
tebe když se přidržím,
s tebou slavně zvítězím.
- ZCČSH 76,1 -

== Marek 2,1-12 == Efezským 4,22-32 == Žalm 32 ==


23. Pondělí Uval na Hospodina činy své, a budou upevněna předsevzetí tvá. Přísloví 16,3 K

Je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2,13

== 2.Mojžíšova 15,22-27 == Ezechiel 3,12-21 ==


24. Úterý Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Izaiáš 65,18

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Zjevení 15,3

== Lukáš 5,12-16 == Ezechiel 3,22-27 ==


25. Středa Dobré jest trpělivě očekávajícímu na spasení Hospodinovo. Pláč 3,26 K

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Židům 10,23

== Lukáš 13,10-17 == Ezechiel 4,1-8 ==


26. Čtvrtek Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Izaiáš 56,1

Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Filipským 2,4

== Matouš 8,14-17 == Ezechiel 7,1-13 ==


27. Pátek Pojďte, a choďme v světle Hospodinově. Izaiáš 2,5 K

Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. 1.Tesalonickým 5,5

== Jeremiáš 17,13-17 == Ezechiel 7,14-27 ==


28. Sobota S plesáním to oznamujte, všude rozhlašujte, rozneste to až do končin země, rcete: Hospodin vykoupil Jákoba, svého služebníka. Izaiáš 48,20

Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. Matouš 24,14

== Skutky 14,8-18 == Ezechiel 8,1-18 ==

20. neděle po sv. Trojici Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8

Každá práce vykonávaná čestně je užitečná a zasluhuje proto uznání.
- {Frédéric de Stendhal -


29. Neděle Ámos odpověděl: Nebyl jsem prorok ani prorocký žák, zabýval jsem se dobytkem a sykomorami. Hospodin mě vzal od ovcí, Hospodin mi rozkázal: Jdi a prorokuj Izraeli, mému lidu! Amos 7,14-15

Kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení. 1.Korintským 14,3

Přidej svou moc k té moudrosti,
ať slyšíce s ochotností,
srdcem přijímáme,
důkaz, že jsme z Boha, máme,
nejsouc' marní posluchači
tvých milostných řečí.
- EZ 434,7 -

== Marek 10,2-16 == 1.Tesalonickým 4,1-8 == Žalm 69,1-16 ==


30. Pondělí Budu ještě štědřejší než ve vašich počátcích. I poznáte, že já jsem Hospodin. Ezechiel 36,11

On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32

== 2.Tesalonickým 3,6-13 == Ezechiel 10,1-22 ==

Den reformace Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11


31. Úterý Odstup od zlého, a čiň dobré, hledej pokoje, a stíhej jej. Žalm 34,15 K

Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Římanům 15,7

== Matouš 5,2-12 == Římanům 3,21-28 == Ezechiel 11,14-25 ==

1517 Martin Luther ve Vitemberku vyhlašuje 95 tezí.


ŘÍJEN 2017: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]