[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2017

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Toto praví Panovník Hospodin: Můj příbytek bude nad nimi a já jim budu Bohem a oni budou mým lidem. Ezechiel 37,27


1. Středa Bude-li vás Bůh zkoumat, chcete ho obloudit, jako lze obloudit člověka? Jób 13,9

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Židům 4,12

== Efezským 5,25-32 == Ezechiel 12,1-16 ==


2. Čtvrtek Řekněte nerozhodným srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází." Izaiáš 35,4

Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. 1.Timoteovi 1,15

== 1.Korintským 14,26-33 == Ezechiel 16,1-22 ==


3. Pátek Pane, proč jsi tak vzdálen, proč se ukrýváš v dobách soužení? Žalm 10,1 Ku

Ježíš zvolal mocným hlasem: "Bože můj, Bože můj, pro co jsi mě opustil?" Marek 15,34

== Jan 18,28-32 == Ezechiel 17,1-24 ==


4. Sobota Pozvedni se, Bože, ve své síle, budeme ti zpívat a moc tvou oslavovat. Žalm 21,14 F

Ústa mluví, čím srdce přetéká. Lukáš 6,45

== Přísloví 3,1-8 == Ezechiel 18,1-32 ==

21. neděle po sv. Trojici Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21

Chyby jsou naše zkušenosti na cestě růstu. Jedinou skutečnou chybou je ta, ze které se nepoučíme.
- {John Powell -


5. Neděle Ty jsi Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný. Nehemiáš 9,17

Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Koloským 3,13

Co mluvil Pán, jsme slyšeli,
jen dejme víru
všech nejlepšímu příteli
a Králi míru!
Ta slova v srdci chovejme,
svědectví v činech vydejme
těm, které svěřil nám
do péče Pán Bůh sám.
- EZD 681,2 -

== Matouš 5,38-48 == Efezským 6,10-17 == Žalm 69,17-37 ==


6. Pondělí Hospodin veliký jest, a vší chvály hodný, a velikost jeho nemůž vystižena býti. Žalm 145,3 K

V Kristu bydlí celá plnost božství tělesně a vy skrze něho jste přidruženi k jeho plnosti, k němu, jenž je hlava všech knížat a mocností. Koloským 2,9-10 P

== Římanům 12,17-21 == Ezechiel 20,1-17 ==


7. Úterý Ať se nechlubí ten, kdo se opásává, jako ten, kdo pás odkládá! 1.Královská 20,11

Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Jakubova 1,19-20

== 2.Korintským 10,1-6 == Ezechiel 20,30-44 ==


8. Středa Rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi. Jeremiáš 14,21

Bůh vyzdvihl roh spásy v domě svého služebníka Davida, jak slíbil prokázat milosrdenství našim otcům a vzpomenouti na svou svatou smlouvu. Lukáš 1,69,72 Ž

== 1.Mojžíšova 13,5-18 == Ezechiel 33,10-20 ==


9. Čtvrtek Hospodin mě poslal vyhlásit léto Hospodinovy přízně a den pomsty našeho Boha. Izaiáš 61,1.2

Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Marek 1,15

== 3.Mojžíšova 19,1-18 == Ezechiel 33,21-33 ==


10. Pátek Těžkou ranou dcery svého lidu jsem těžce raněn, tíží mě chmury, zmocnil se mě úděs. Což není v Gileádu balzám, což tam není lékař? Jeremiáš 8,21.22

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Lukáš 5,31-32

== Lukáš 22,49-53 == Ezechiel 34,1-16 ==


11. Sobota Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem Jeruzaléma a slávou uprostřed něho. Zachariáš 2,9

Ježíš říká: Brány pekel mou církev nepřemohou. Matouš 16,18

== 2.Timoteovi 2,1-6 == Ezechiel 34,23-31 ==

1417 Konec trojpapežství


Ekumenická dekáda míru

22. neděle po sv. Trojici Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. 2.Korintským 6,2

Existuje jen jediný prostředek, jak nepromarnit svůj život: vložit se cele do přítomného okamžiku.
- {Michel Quoist -


12. Neděle Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu. 3.Mojžíšova 19,17

Kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. 1.Tesalonickým 5,14

Kéž víc tě miluji, víc lásky jen
dej mi, můj Ježíši, na každý den!
Ó slyš tu prosbu mou,
duši mou studenou
rozehřej láskou svou:
jen lásky víc!
- 350,1 -

== Lukáš 17,20-30 == Římanům 14,7-9 == Žalm 110 ==


13. Pondělí Ssoužení srdce mého rozmnožují se, z úzkostí mých vyveď mne. Žalm 25,17 K

Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7

== 1.Petrova 4,7-11 == Ezechiel 36,16-32 ==


14. Úterý Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Izaiáš 47,13-14

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. 3.Janova 1,4

== Jeremiáš 18,1-10 == Ezechiel 37,1-14 ==


15. Středa Vaše srdce buď cele při Hospodinu, našem Bohu. 1.Královská 8,61

Kdo přilne k Pánu, jest jedním Duchem s ním. 1.Korintským 6,17 Ž

== Židům 13,1-9 == Ezechiel 37,15-28 ==


16. Čtvrtek Ve tvém světle budou kráčet národy a králové ve tvé vycházející záři. Izaiáš 60,3 J

Hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední. Lukáš 13,30

== 1.Janova 2,18-29 == Ezechiel 40,1-16 ==


17. Pátek Tvoji mrtví obživnou. Izaiáš 26,19

Blažení mrtví, kteří v Pánu umírají od této chvíle. Ano, praví Duch, ať odpočívají od svých prací. Zjevení 14,13 Ž

== 2.Korintským 6,1-10 == Ezechiel 42,15-43,12 ==


18. Sobota Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Izaiáš 9,1

Ježíš Kristus se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Titovi 2,14

== Marek 13,1-8 == Ezechiel 47,1-12 ==

23. neděle po sv. Trojici Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10

Nejprve nutno změnit sebe. Pak už zpravidla nebývá nutno měnit nic dalšího.
- {Mark Twain -


19. Neděle Hospodin, tvůj Bůh, ti při veškeré práci tvých rukou žehnal. 5.Mojžíšova 2,7

Nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. 1.Korintským 3,7

Chcem do díla se dáti, neb čas se krátí,
ne v klid se vydávati a v nečinnost,
spíš po práci se ptáti, kde je jí dost
a na svém místě státi, se namáhati
a každý vykonati svou povinnost.
- 366,1 -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-25 == Žalm 63 ==


20. Pondělí K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha. 5.Mojžíšova 4,2

Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají. Lukáš 8,21

== Matouš 7,21-29 == 1.Tesalonickým 1,1-10 ==


21. Úterý Dobře se vede tomu, kdo se slitovává a půjčuje, kdo si správně urovnává své věci. Žalm 112,5 Ku

Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Lukáš 6,31

== Jan 3,17-21 == 1.Tesalonickým 2,1-12 ==

Den přímluv a modliteb Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům. Přísloví 14,34 K


22. Středa Pomoz svému lidu a požehnej svému dědictví a pas a nes je až na věčnost! Žalm 28,9 Z

Ježíš říká: Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Jan 10,16

== Lukáš 13,1-9 == Římanům 2,1-11 == 1.Tesalonickým 2,13-20 ==


23. Čtvrtek Rozpomínám se na soudy tvé věčné, Hospodine, kterými se potěšuji. Žalm 119,52 K

Maria si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Lukáš 10,39

== Lukáš 15,1-10 == 1.Tesalonickým 3,1-13 ==


24. Pátek Nebude dán chudý u věčné zapomenutí; očekávání ssoužených nezahyneť na věky. Žalm 9,19 K

Navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. 1.Tesalonickým 4,17-18

== Židům 13,17-21 == 1.Tesalonickým 4,1-12 ==


25. Sobota Sami u sebe dbejte úzkostlivě o to, abyste milovali Hospodina, svého Boha. Jozue 23,11

Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. 1.Janova 4,16

== Zjevení 20,11-15 == 1.Tesalonickým 4,13-18 ==

Poslední neděle církevního roku (Neděle věčnosti)

Buďte bedra vaše přepásaná, a svíce hořící. Lukáš 12,35 K

Ve velkých věcech i chtít znamená dost.
- {Sextus Propertius -


26. Neděle Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě. 2.Paralipomenon 20,12

Hleďme na Ježíše jako na vůdce a dokonavatele víry. Židům 12,2 Ž

Ó Pane, rozmnož již
sám ve mně pravou víru,
bych mohl míti tak
tvých skutků hojnou míru.
Kde světlo přebývá,
tam zář též vychází;
tys můj Bůh a můj Pán,
já zde tvůj příchozí.
- EZ 392,8 -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Žalm 46 ==

1417 Dopsána Bible olomoucká.


27. Pondělí Pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich. 1.Samuelova 2,8

Bůh ustanovil Syna dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Židům 1,2-3

== Židům 12,18-25 == 1.Tesalonickým 5,1-11 ==


28. Úterý Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout. 1.Mojžíšova 4,7

Byli jste osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. Římanům 6,18

== 1.Petrova 1,13-21 == 1.Tesalonickým 5,12-28 ==


29. Středa Napravte své cesty a své skutky a nechám vás přebývat na tomto místě. Jeremiáš 7,3

Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. Skutky 2,45-47

== 1.Korintským 3,9-15 == 2.Tesalonickým 1,1-12 ==


30. Čtvrtek Našel jsi u mne milost a já tě znám jménem. 2.Mojžíšova 33,17

Anděl přistoupil k Marii a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou." Lukáš 1,28

== 1.Tesalonickým 5,9-15 == 2.Tesalonickým 2,1-12 ==


LISTOPAD 2017: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]