[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2017

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Pro slitování a milosrdenství našeho Boha nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Lukáš 1,78-79


1. Pátek Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí. Přísloví 16,18

Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit. Galatským 6,3-4

== Židům 13,10-16 == 2.Tesalonickým 2,13-17 ==


2. Sobota Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků. Jeremiáš 25,5

Čiňte ovoce hodné pokání! Lukáš 3,8 K

== Zjevení 21,10-27 == 2.Tesalonickým 3,1-18 ==


Začátek nového církevního roku

1. neděle adventní Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9,9 K

Kdo vyzná, že je křesťanem, ten vyznává i toho, komu náleží: totiž Kristu.
- {Tertulián -


3. Neděle Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní jeho chvála ze všech končin země. Izaiáš 42,10

Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky mluvil: "Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid." Lukáš 1,67-68

Buď Pánu čest! Ó pějte píseň chvály,
ať slávu jména Jeho slyší svět;
on dobrý jest, to do blízka i dáli
po země tváři má se rozeznět.
Ano, chceme k oslavení
Krále svého sloužit dál,
chcem být svědky o spasení,
jak on nám to přikázal.
- 49,1 -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-14 == Žalm 24 ==


4. Pondělí Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. Izaiáš 65,17

Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána. Lukáš 12,36

== 1.Petrova 1,8-13 == Zachariáš 1,1-6 ==


5. Úterý Mojžíš mluvil: Upněte své srdce ke všem slovům, která vám dnes dosvědčuji. Pro vás není to slovo prázdné, ono je váš život. 5.Mojžíšova 32,46.47

Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Jan 1,6.8

== Židům 10,32-39 == Zachariáš 1,7-17 ==


6. Středa Já zachráním své ovce a nikdo je už nebude loupit. Ezechiel 34,22

Kristus miloval církev a vydal sebe samého za ni. Efezským 5,25 K

== Koloským 1,9-14 == Zachariáš 2,1-9 ==


7. Čtvrtek Země je, Pane, plna tvého slitování. Uč mne svým příkazům. Žalm 119,64 F

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. 1.Petrova 4,10

== 1.Tesalonickým 5,1-8 == Zachariáš 2,10-17 ==


8. Pátek Navrať mi radost spasení svého, a duchem dobrovolným utvrď mne. Žalm 51,14 K

Apoštolové řekli Pánu: "Dej nám více víry!" Lukáš 17,5

== Ezechiel 37,24-28 == Zachariáš 3,1-10 ==


9. Sobota Pokorným dává Pán milost. Přísloví 3,34

Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš. Filipským 2,5 P

== Abakuk 2,1-4 == Zachariáš 4,1-14 ==

2. neděle adventní Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28

Nejsilnější život je život největšího množství nadějí.
- {Otokar Březina -


10. Neděle Abram řekl Lotovi: Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. 1.Mojžíšova 13,8

Je mnoho údů, ale jedno tělo. 1.Korintským 12,20

Srdce k srdci spěšte spolu
v srdci Páně spočinout,
plamen lásky v blahu, bolu
nechte k Pánu vyšlehnout.
Hlava on, my tělo, údy,
světlo on, my světla svit,
mistr on, my bratři všudy,
vůdce on, my jeho lid.
- 222,1 -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == 1.Samuelova 2,1-10 ==


11. Pondělí Hospodin tě požehná a ochrání tě. 4.Mojžíšova 6,24

Žehnejte, vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 1.Petrova 3,9

== Izaiáš 25,1-8 == Zachariáš 5,1-11 ==


12. Úterý Ať můj jazyk opěvuje, co jsi řekl, všechna tvá přikázání jsou spravedlivá. Žalm 119,172

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem. Koloským 3,16

== Izaiáš 26,7-15 == Zachariáš 6,1-8 ==


13. Středa Dal jsem jim své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi. Ezechiel 20,12

Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá. 2.Timoteovi 1,14

== Zjevení 2,1-7 == Zachariáš 6,9-15 ==


14. Čtvrtek Hospodin Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?" On odpověděl: "Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se." 1.Mojžíšova 3,9-10

Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. Galatským 4,6

== 2.Korintským 5,1-10 == Zachariáš 7,1-14 ==


15. Pátek Neboj se, už se nemusíš stydět. Izaiáš 54,4

Mojžíš věřil, proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem; zůstal pevný, jako by Neviditelného viděl. Židům 11,27

== Zachariáš 2,14-17 == Zachariáš 8,1-23 ==


16. Sobota Běda těm, kteří vymýšlejí nepravost, když jest v moci rukou jejich! Micheáš 2,1 K

Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem." Marek 10,42-43

== 1.Tesalonickým 4,13-18 == Zachariáš 9,9-12 ==

1617 V Praze zemřel Mikuláš Albert z Kaménka.

3. neděle adventní Připravte cestu Hospodinu! Přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10

Bůh nás nestvořil proto, aby nás opustil.
- {Michelangelo Buonarroti -


17. Neděle Když se přiblížil čas Davidovy smrti, přikázal svému synu Šalomounovi: "Odcházím cestou všeho pozemského. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh: Choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení." 1.Královská 2,1-2.3

Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků. Koloským 1,9-10

Radost má druh z druha svého,
jako by vše bylo jeho,
co kdy na kom slávy vidí,
přeje mu a nezávidí.
- 223,4 -

== Matouš 11,2-10 == 1.Korintským 4,1-5 == Lukáš 1,46-55 ==


18. Pondělí Věčně pamatuje na svou smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení. Žalm 105,8

Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. Římanům 15,4

== 2.Korintským 1,18-22 == Zachariáš 11,4-17 ==


19. Úterý Kaleb řekl Jozuovi: "Moji bratří, kteří táhli vzhůru se mnou, zavinili, že lid ztratil odvahu. Ale já jsem se cele oddal Hospodinu, svému Bohu." Jozue 14,8

Buďte vytrvalí a zachráníte svou duši. Lukáš 21,19 P

== Izaiáš 11,10-13 == Zachariáš 12,9-13,1 ==


20. Středa Je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. Daniel 2,28

Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat; ani se nedá říci: Hle, je tu nebo je tam! Vždyť království Boží je mezi vámi! Lukáš 17,20-21

== Izaiáš 42,5-9 == Zachariáš 14,1-11 ==


21. Čtvrtek Pane, čekám na tvou pomoc. Žalm 119,166 Ku

Simeonovi bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. Veden Duchem přišel do chrámu. Vzal dítě Ježíše do náručí a chválil Boha. Lukáš 2,26-27.28

== Zjevení 3,7-12 == Malachiáš 1,6-14 ==


22. Pátek Odstup to od nás, abychom odporovati měli Hospodinu a odvraceti se. Jozue 22,29 K

Učedníci v Emauzích řekli: "Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?" A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Lukáš 24,32-33

== Zjevení 22,16-21 == Malachiáš 2,17-3,12 ==


23. Sobota Pán mluvil k Jákobovi: Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. 1.Mojžíšova 28,15

Potvrzuje se nám prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. 2.Petrova 1,19

== Izaiáš 7,10-14 == Malachiáš 3,13-24 ==

4. neděle adventní Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pán je blízko. Filipským 4,4-5

Když se odehrávají nejvýznamnější věci našeho života, často v té chvíli nechápeme, co se děje.
- {Clive Staples Lewis -

Štědrý den


24. Neděle Já jsem k vám mluvil, nepřetržitě jsem mluvil, ale vy jste mě neposlouchali. Jeremiáš 35,14

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. Židům 1,1-2

Slunce z hvězdy již vyšlo,
radujte se, lidé,
a na ten svět přišlo
pro naše spasení,
aby se naplnilo
drahé zaslíbení.
- EZ 283,1 -

== Lukáš 1,39-56 == Filipským 4,4-7 == Lukáš 1,68-79 ==

== Matouš 1,12-25 == Římanům 1,1-7 ==

1. svátek vánoční Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14


25. Pondělí Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající, Bůh žárlivě milující. 5.Mojžíšova 4,24

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 1.Janova 4,10

== Lukáš 2,1-20 == Titovi 3,4-7 == Žalm 2 ==

2. svátek vánoční Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. Žalm 116,15.17


26. Úterý Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi. Žalm 105,7

Soud je v tom, že světlo přišlo na svět. Jan 3,19

== Jan 1,1-14 == Židům 1,1-6 == Lukáš 2,29-32 ==

== Jan 1,1-14 == Židům 1,1-6 ==


27. Středa Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3

Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. Lukáš 2,12

== Jan 21,20-24 == Jan 1,1-5 ==


28. Čtvrtek Vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Izaiáš 11,1

Když nastalo naplnění času. poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy a pod zákonem, aby se nám dostalo synovství. Galatským 4,4-5 Ž

== Matouš 2,13-18 == Jan 1,6-8 ==


29. Pátek Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Izaiáš 57,15

Chudým se zvěstuje evangelium. Matouš 11,5

== 1.Janova 4,11-16 == Jan 1,9-13 ==


30. Sobota Dnové člověka jsou jako tráva, a jako květ polní, tak kvete. Jakž vítr na něj povane, anť ho není, aniž ho již více pozná místo jeho. Milosrdenství pak Hospodinovo od věků až na věky. Žalm 103,15-16.17 K

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Jan 1,16

== Izaiáš 63,7-14 == Jan 1,14-18 ==

Neděle po Vánocích

Závěr roku Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství. Žalm 103,8 K

Svět se může daleko víc obrátit modlitbou než jakýmkoli jiným snažením.
- {Jan Nepomuk Neumann -


31. Neděle Hospodin řekl: Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. 2.Mojžíšova 3,7

Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16

Tvůj kříž mi září v temnotách,
tvé dílo, co jsi dokonal,
své srdce kladu na tvůj práh
a nemám nic, co bych ti dal.
- EZD 658,1 -

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31-39 == Žalm 103 ==


PROSINEC 2017: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 ]
[HESLA 2017: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]