[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2020

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/

Heslo měsíce: Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí! 1.Korintským 7,23

Už není zotročen svou duší člověk ten,
jenž ví, že v Bohu svém je navždy svoboden.


1. Sobota Ó kdybys byl šetřil přikázaní mých, bylť by jako potok pokoj tvůj, a spravedlnost tvá jako vlny mořské. Izaiáš 48,18 K

Ježíše Krista nám Bůh poslal jakožto dárce moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení. 1.Korintským 1,30 P

== Zjevení 15,1-4 == 1.Korintským 4,14-21 ==


Poslední neděle po Zjevení Páně

Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2
Ta sláva z výsosti má vzejít nad tebou;
co jediná má být i věčnou slávou tvou.


2. Neděle Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen. Izaiáš 50,7

Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek. Skutky 26,22

Až potud nám pomáhal
Hospodin z milosti,
protož k nebes výšinám
hleďme s důvěrností,
odkud pomoc přichází
nám vždy v pravé době,
tam, kde duše nachází
nové síly v mdlobě.
- EZ 550,1 -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 == Žalm 135 ==


3. Pondělí Přijdou k Hospodinu a budou se stydět všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem. Izaiáš 45,24

Každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. Filipanům 2,11 P

== 2.Korintským 3,9-18 == 1.Korintským 5,1-8 ==


4. Úterý Chudé a nuzné, kteříž hledají vody, an jí není, jejichž jazyk žízní prahne, já Hospodin vyslyším. Izaiáš 41,17 K

Jáť žíznivému dám z studnice vody živé darmo. Zjevení 21,6 K

== Jan 1,43-51 == 1.Korintským 5,9-13 ==


5. Středa Hospodin vysvobodil mne, a protož písně zpívati budeme po všecky dny života našeho v domě Hospodinově. Izaiáš 38,20 K

Chromý vyskočil, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. Skutky 3,8

== Jan 3,31-36 == 1.Korintským 6,1-11 ==


6. Čtvrtek Věčně pamatuje na svou smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení. Žalm 105,8

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Marek 13,31

== Zjevení 1,1-8 == 1.Korintským 6,12-20 ==


7. Pátek Tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat. 5.Mojžíšova 6,6-7

Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. 1.Timoteovi 1,5

== 1.Korintským 2,6-10 == 1.Korintským 7,1-9 ==

1620 Přísaha Moravanů králi – Karel st. ze Žerotína odmítl.


8. Sobota Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, že vytrhl duši nuzného z ruky nešlechetných. Jeremiáš 20,13 K

Vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil. Lukáš 1,52

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == 1.Korintským 7,10-16 ==


Septuagesimae

(70 dní před velikonocemi)

Ne pro nějaké naše spravedlnosti padajíce, pokorně prosíme tebe, ale pro milosrdenství tvá mnohá. Daniel 9,18 K

Jen ve slitování, jež v lásce Boží jest,
je spravedlnost má a dotýká se hvězd.


9. Neděle Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Žalm 118,26

Ježíš Kristus přišel a zvěstoval pokoj. Efezským 2,17

Přej, Bože, pokoje nám všem
a mír dej v každé době!
Ty jediným jsi ochráncem
a spása je jen v tobě,
ó mocný, dobrý Bože náš!
- ZCČSH 191,0 -

== Matouš 20,1-16 == Filipským 2,12-13 == Žalm 124 ==


10. Pondělí Hospodin pošle s tebou svého posla a dá tvé cestě zdar. 1.Mojžíšova 24,40

Všichni, i ženy a děti, nás vyprovázeli až za město. Na břehu jsme si klekli a pomodlili se. Skutky 21,5

== Lukáš 19,1-10 == 1.Korintským 7,17-24 ==


11. Úterý Duši mou očerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Žalm 23,3 K

Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne. Jan 10,14

== 5.Mojžíšova 7,6-12 == 1.Korintským 7,25-40 ==


12. Středa Rozpomenu se na svou smlouvu s tebou za dnů tvého mládí a ustavím s tebou smlouvu věčnou. Ezechiel 16,60

Bůh veškeré milosti, jenž vás povolal k své věčné slávě v Kristu, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám utvrdí, upevní, posílí. 1.Petrova 5,10 Ž

== Římanům 4,1-8 == 1.Korintským 8,1-6 ==


13. Čtvrtek Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs. 5.Mojžíšova 31,8

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10,27-28

== 1.Korintským 3,1-8 == 1.Korintským 8,7-13 ==


14. Pátek Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil ses toho, co je v jeho očích zlé? 2.Samuelova 12,9

Odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Židům 12,1-2

== Malachiáš 3,13-18 == 1.Korintským 9,1-12 ==


15. Sobota Nuže, choďme v Hospodinově světle! Izaiáš 2,5

Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Římanům 13,11-12

== 1.Korintským 1,26-31 == 1.Korintským 9,13-18 ==


Sexagesimae

(60 dní před velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce! Židům 3,15

Hlas Boží včera, dnes a zítra hovoří
a uslyší ho, kdo své srdce pokoří.


16. Neděle Ty jsi mi v úzkosti prostranství způsoboval, smiluj se nade mnou, a vyslyš modlitbu mou. Žalm 4,2 K

Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou. Matouš 5,4 K

Pane, v duchu sevřeni
na tebe čekáme
a v těžkém zarmoucení
v tomto světě
v tebe vždy doufáme.
- 260,4 -

== Lukáš 8,4-15 == Židům 4,12-13 == Žalm 128 ==


17. Pondělí K Hospodinu se obrátí všecky končiny země. Žalm 22,28 K

Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1.Timoteovi 2,4

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == 1.Korintským 9,19-23 ==


18. Úterý Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin. Joel 2,21

Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, přijat do slávy. 1.Timoteovi 3,16

== Ezechiel 33,30-33 == 1.Korintským 9,24-27 ==


19. Středa Mocný, Bůh, Hospodin mluví a volá zemi od východu slunce až k jeho západu. Žalm 50,1 Z

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2.Korintským 5,19

== Lukáš 6,43-49 == 1.Korintským 10,1-13 ==


20. Čtvrtek Já jsem k vám mluvil, nepřetržitě jsem mluvil, ale vy jste mě neposlouchali. Jeremiáš 35,14

Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Lukáš 11,28

== 1.Tesalonickým 1,2-10 == 1.Korintským 10,14-22 ==


21. Pátek Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku. Člověk pojmenoval všechny. 1.Mojžíšova 2,19.20

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Matouš 6,26

== 2.Timoteovi 3,10-17 == 1.Korintským 10,23-11,1 ==


22. Sobota Říkáte: Cesta Panovníkova není správná. Nuže, slyšte, dome izraelský: Má cesta že není správná? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné? Ezechiel 18,25

Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1.Janova 1,8-9

== Matouš 13,31-35 == 1.Korintským 11,2-16 ==


Estomihi

(Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Hle, jdeme do Jeruzaléma, a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31

Být s Bohem znamená i nebýt v davu sám
a dlíti u víře, kde buduje se chrám.


23. Neděle Shromáždění jeho přede mnou utvrzeno bude. Jeremiáš 30,20 K

V Ježíši Kristu je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu. Efezským 2,21

Stavení překrásné, královský stan
připravil dětem svým v nebesích Pán.
Tam duší tisíce, Pána vděčně chválíce,
jak mohou nejvíce, jdou v Boží chrám.
- ZCČSH 181,1 -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13,1-13 == Žalm 31 ==


24. Pondělí Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu. Pláč 3,40

Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. 1.Korintským 6,17

== Lukáš 13,31-35 == 1.Korintským 11,17-22 ==


25. Úterý Budu ještě štědřejší než ve vašich počátcích. I poznáte, že já jsem Hospodin. Ezechiel 36,11

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. 2.Korintským 9,8

== Lukáš 5,33-39 == 1.Korintským 11,23-26 ==


Začátek postní doby


26. Středa Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení. Žalm 119,5

Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma. Lukáš 9,51

== Matouš 6,16-21 == 1.Korintským 11,27-34 ==


27. Čtvrtek U Boha je má sláva i má čest. Žalm 62,8 Ku

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Matouš 5,11

== Koloským 3,5-11 == 1.Korintským 12,1-11 ==


28. Pátek Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil? Daleko jsi od mých proseb a mého volání. Žalm 22,2 Ku

Petra střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu. Skutky 12,5

== Římanům 7,14-25 == 1.Korintským 12,12-26 ==


29. Sobota Chrániti vás budu, a budete požehnáním. Zachariáš 8,13 K

Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování. 1.Timoteovi 1,12-13

== Zachariáš 7,2-13 == 1.Korintským 12,27-31 ==


ÚNOR 2020: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]