[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2020

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Co vám říkám, říkám všem: Bděte! Marek 13,37

Je čas, kdy dobré je se k spánku uložit,
je čas, kdy nezbytné je neusnout a bdít.


Invocavit

(Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8b

Nechť stíny nejistot se šíří nocí temnou,
mám světlo jistoty, já vím, že Bůh je se mnou.


1. Neděle Děkuji ti, že jsi mi odpověděl a že ses mi stal pomocí. Žalm 118,21 Z

Ježíš řekl ženě: Dcero, víra tvá tě uzdravila, jdiž u pokoji, a buď zproštěna od trápení svého. Marek 5,34 K

Tvůj jsem já, tvůj věčně býti
žádám, rač mne sobě míti,
nepouštěj ke mně žádnému,
můj Bože, práva jinému!
- 378,2 -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 == Žalm 91 ==

1457 Začátek jednoty bratrské v Čechách


2. Pondělí Na soudu opět zavládne spravedlnost, půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce. Žalm 94,15

Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích. Matouš 5,16 K

== 2.Tesalonickým 3,1-5 == 1.Korintským 12,31-13,7 ==


3. Úterý Hospodine, netrestej mě ve svém hněvě, nekárej mě ve svém rozhorlení! Žalm 6,2 Z

Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,9

== Jób 1,1-22 == 1.Korintským 13,8-13 ==


4. Středa Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina. Žalm 115,11

Bůh ať vás uvnitř posílí, abyste pochopili, co čeká na ty, které on povolal, jak přebohatě se projevuje vůči těm,kterým se dostalo jeho posvěcení. Efezským 1,18 Z

== 5.Mojžíšova 8,11-18 == 1.Korintským 14,1-5 ==


5. Čtvrtek Budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát. 5.Mojžíšova 8,6

Setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. 2.Timoteovi 3,14

== Jakubova 4,1-10 == 1.Korintským 14,6-19 ==


Ženy zvou ke světovému dni modliteb


6. Pátek Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Izaiáš 35,5

Chudým se zvěstuje evangelium. Matouš 11,5

== Židům 2,11-18 == 1.Korintským 14,20-25 ==


7. Sobota Mluvte každý svému bližnímu pravdu, vynášejte ve svých branách pokojný soud. Zachariáš 8,16

Láska nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 1.Korintským 13,6

== Římanům 6,12-18 == 1.Korintským 14,26-40 ==


Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany


Reminiscere

(Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

Ó věz, že housenka má motýla kdes v sobě,
sic jinak zemřela by v zámotku co v hrobě.


8. Neděle Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu. 3.Mojžíšova 19,17

Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Matouš 5,44-45

Sij lásku, chceš-li lásky plod,
sij mír, vžyť tobě bude zrát,
sij záři dovnitř skal a vod
a v domov světla smíš se brát.
- ZCČSH 200,3 -

== Jan 3,14-21 == Římanům 5,1-11 == Žalm 123 ==


9. Pondělí Vaše nepravosti všechno narušily. Jeremiáš 5,25

Nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Římanům 7,19

== 1.Mojžíšova 37,3-4.12-36 == Marek 10,32-34 ==


10. Úterý Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Žalm 27,1

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7

== Jób 2,1-10 == Marek 10,35-45 ==


11. Středa Všechno dílo Krále nebes je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit. Daniel 4,34

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Matouš 11,29

== Jan 16,29-33 == Marek 10,46-52 ==


12. Čtvrtek Zasaď se o mou při, a ochraň mne; pro řeč svou obživ mne. Žalm 119,154 K

Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izaiáše, zeptal se: "Rozumíš tomu, co čteš?" On odpověděl: "Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!" A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. Skutky 8,30-31

== 1.Janova 1,8-2,6 == Marek 11,1-11 ==


13. Pátek Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. 3.Mojžíšova 19,14

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K

== 2.Korintským 13,3-9 == Marek 11,12-19 ==


14. Sobota Nebo u tebe jest studnice života, a v světle tvém světlo vidíme. Žalm 36,10 K

Kdo má Syna, má život. 1.Janova 5,12

== Galatským 2,16-21 == Marek 11,20-25 ==


Oculi

(Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62

Jít může kupředu, kdo poznal, kde je cíl
a nenavrací se už tam, kde dříve byl.


15. Neděle Bůh řekl Šalamounovi: Protože jsi pro sebe nežádal ani dlouhý věk, ani bohatství, ani bezživotí svých nepřátel, ale žádal jsi pro sebe rozumnost při soudním jednání, hle, učiním podle tvých slov. 1.Královská 3,11-12

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Matouš 6,33

Jezu, v dobách všech
řiď ty sám náš běh!
Když i cesta drsná bude,
ty jen chraň a braň nás všude,
a pak poutníkům
otevři svůj dům!
- 286,4 -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-9 == Žalm 129 ==

1420 Ve Vratislavi smýkán koňmi a upálen Jan Krása


16. Pondělí Budu volat k Bohu, Nejvyššímu, k Bohu, který to při mně dokoná. Žalm 57,3 Z

Kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn. Marek 13,13 Ž

== Lukáš 14,25-35 == Marek 11,27-33 ==


17. Úterý Tvůj služebník se nechává tvými zákony varovat. Žalm 19,12 Př

Cvič se ve zbožnosti! 1.Timoteovi 4,7

== Jób 7,11-21 == Marek 12,1-12 ==

1420 Ve Vratislavi vyhlášena kruciáda proti husitům, velí Zikmund.

1620 Umučen Jan Sarkander.


18. Středa To vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm; rozdáváš jim a oni si berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým. Žalm 104,27-28

Okusili jste, že Pán je dobrý. 1.Petrova 2,3

== Matouš 13,44-46 == Marek 12,13-17 ==


19. Čtvrtek Hospodin se obracel k Izraeli pro svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem; nechtěl je zničit a až do nynějška je od své tváře neodvrhl. 2.Královská 13,23

Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,29

== Matouš 19,16-26 == Marek 12,18-27 ==


20. Pátek Pán mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu. Žalm 27,5

Rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. 2.Korintským 12,10

== Matouš 10,34-39 == Marek 12,28-34 ==


21. Sobota Zemi daruji pokoj a nikdo vás nebude děsit. 3.Mojžíšova 26,6

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7

== Galatským 6,11-18 == Marek 12,35-37 ==


Laetare

(Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24

Co platno, že si svět tvých hodnot tolik cení,
když v slávu věčnou Bůh tvou slávu nepromění?


22. Neděle Bůh v nebesích odhaluje tajemství. Daniel 2,28

V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Koloským 2,3

Moudrosti poklad s nebe
jest slovo Boží nám,
jímž k poznání nám sebe
podává Pán Bůh sám;
toť světlo k zjevení
nám v Kristu Boží tváře
na věčné spasení,
k životu sladká vůně
a v mdlobách sílení.
- 159,1 -

== Jan 12,20-24 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 122 ==


23. Pondělí Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Nehemiáš 9,6

Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Skutky 14,17

== Jan 6,26-35 == Marek 12,38-40 ==


24. Úterý Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Žalm 145,17

Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Koloským 1,9-10

== Jób 9,14-23.32-35 == Marek 12,41-44 ==


25. Středa Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo tom, kdo je udělal: "On mě neudělal?" Což výtvor řekne o svém tvůrci: "On ničemu nerozumí?" Izaiáš 29,16

Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému. 1.Petrova 5,5

== Jan 15,9-17 == Marek 13,1-13 ==

1420 Bitva u Sudoměře


26. Čtvrtek Doznávám nepravosti své a ze svých hříchů se kaji. Žalm 38,19 F

Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat. 2.Korintským 7,10

== 2.Korintským 4,11-18 == Marek 13,14-23 ==


27. Pátek "Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků." Jeremiáš 17,9-10

V tom poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce, ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko! 1.Janova 3,19-20

== Jan 16,16-23 == Marek 13,24-27 ==


28. Sobota Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 147,11

Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. Marek 3,35

== Jan 14,15-21 == Marek 13,28-37 ==


Judica

(Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28

Kdo pravdu života a cenu vyčíslí?
Ta smrtí proniká a čeká za smysly.


29. Neděle Když se úzkostmi svírá ve mně duch můj, ty znáš stezku mou. Žalm 142,4 K

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení. 2.Korintským 1,3-4

Uslyš, Pane, mé volání,
skloň se ke mně v slitování,
z celé duše prosím, žádám,
na tvou milost očekávám,
ó Bože můj.
- EZ 499,5 -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,1-10 == Žalm 102 ==


30. Pondělí Což někdo padne, aniž zase povstane? Což se někdo nenávratně odvrátí? Jeremiáš 8,4 J

Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jan 6,37

== Efezským 2,11-16 == Marek 14,1-11 ==


31. Úterý I vzdálení budou přicházet a pomáhat při budování Hospodinova chrámu. Zachariáš 6,15

V Ježíši Kristu jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Efezským 2,22

== Jób 19,21-27 == Marek 14,12-16 ==


BŘEZEN 2020: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]