[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2020

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. 1.Korintským 15,42

Věz nejenom, co víš, viz dál, hleď za okraj;
svět není jen, co jest, je víc. Je jinotaj.


1. Středa Radovati se budu v lidu svém, aniž se více bude slýchati v něm hlasu pláče, aneb hlasu křiku. Izaiáš 65,19 K

Máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22

== Židům 9,11-15 == Marek 14,17-25 ==


2. Čtvrtek Bože, učil jsi mne od mladosti mé, a až podnes vypravuji o divných činech tvých. Žalm 71,17 K

Simeon vzal Ježíše do náručí a takto chválil Boha: "Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení." Lukáš 2,28-30

== Jeremiáš 15,15-21 == Marek 14,26-31 ==


3. Pátek Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine. Žalm 89,16

Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9

== Židům 10,1.11-18 == Marek 14,32-42 ==


4. Sobota Proč by měli pohané říkat: "Kde je ten jejich Bůh?" Náš Bůh je na nebesích, učinil všecko, co chtěl. Žalm 115,2.3 Ku

Boží věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Římanům 1,20

== Lukáš 18,31-43 == Marek 14,43-52 ==


Květná neděle

Musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14.15
Měj každý to, co chceš; mne blaží Božství svaté,
v něm všechno dobro mám – a v míře vrchovaté.


5. Neděle Ve shromážděních žehnejte Bohu! Žalm 69,27 Z

Když druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma, Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: "Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král izraelský." Jan 12,12-13

Tobě, Pane, patří dík,
jdeš nám v Kristu vstříc,
nikdo, Otče v nebesích,
nemiluje víc,
nikdo, Otče v nebesích,
nemiluje víc.
- ZCČSH 323,1 -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 == Žalm 88 ==


6. Pondělí Kdybych mu napsal ze svého zákona sebevíc, bude to pokládáno za něco cizího. Ozeáš 8,12

Já jsem se proto narodil, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Jan 18,37

== Matouš 26,6-13 == Marek 14,53-65 ==


7. Úterý Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! Sofoniáš 3,15

Ježíš řekl učedníkům: "Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?" Marek 4,40

== Jób 38,1-11;  42,1-6 == Marek 14,66-72 ==


8. Středa Navrať mi radost spasení svého, a duchem dobrovolným utvrď mne. Žalm 51,14 K

Váš zármutek se promění v radost. Jan 16,20

== Lukáš 22,1-6 == Marek 15,1-15 ==


Zelený Čtvrtek

Památku způsobil svým divům, milostivý a slitovný je Hospodin. Žalm 111,4 Z

9. Čtvrtek Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také. Zachariáš 8,21

Když zazpívali chvalozpěv, šli na Olivovou horu. Marek 14,26

== Jan 13,1-15.34-35 == 1.Korintským 11,17-34a == Marek 15,16-23 ==


Velký Pátek

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16

10. Pátek Blahoslavený muž, kterýž se bojí Hospodina, a v přikázaních jeho má velikou líbost. Žalm 112,1 K

"Jeho rány vás uzdravily." Vždyť jste "bloudili jako ovce", ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. 1.Petrova 2,24-25

== Jan 19,16-30 == 2.Korintským 5,14-21 == Marek 15,24-41 ==


11. Sobota Ó Hospodine, poněvadž nepravosti naše svědčí proti nám, slituj se pro jméno své. Jeremiáš 14,7 K

Kristus na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 1.Petrova 2,24

== 1.Petrova 3,18-22 == Marek 15,42-47 ==


Velikonoční neděle

Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18
Ač nikde po živém už vůkol není stop,
Bůh k věčnosti má klíč, je prázdný smrti hrob.


12. Neděle Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2

Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šly k hrobu. Říkaly si mezi sebou: "Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?" Ale když vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen. Marek 16,1-4

Vzhůru srdce! Páně den
strachu temnou noc pryč pudí.
Kristus, v hrob byv položen,
z hrobu mocí svou se budí.
Pročež zvěstuje můj ret:
Ježíš spasil hříšný svět!
- 129,1 -

== Marek 16,1-8 == 1.Korintským 15,1-11 == Marek 16,1-8 ==

1870 Na Malém Rohozci se narodil Josef Pekař.


Velikonoční pondělí

13. Pondělí Jákob odšel cestou svou, a potkali se s ním andělé Boží. 1.Mojžíšova 32,1 K

Anděl promluvil a řekl ženám: "Rychle jděte říci jeho učedníkům: Je vzkříšen z mrtvých a hle, jde před vámi do Galileje,tam ho uvidíte." Matouš 28,28,5.7 J

== Lukáš 24,13-35 == 1.Korintským 15,50-58 == Marek 16,9-20 ==


14. Úterý Má spravedlnost je blízko, má spása vzejde, všechny lidi bude soudit má paže. Izaiáš 51,5

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

== Jan 20,1-10 == 1.Korintským 15,1-11 ==


15. Středa Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou; v ničem jsi nestrádal. 5.Mojžíšova 2,7

Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše. 2.Korintským 6,4.10

== Jan 20,11-18 == 1.Korintským 15,12-19 ==


16. Čtvrtek Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a pokládají se za rozumné. Izaiáš 5,21 J

My jsme přijali ducha ne světa, ale ducha Božího, abychom chápali, co nám Bůh z milosti udělil. 1.Korintským 2,12 Ž

== Jan 21,1-14 == 1.Korintským 15,20-28 ==


17. Pátek Buď mi skalním příbytkem a budu se tam uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně. Žalm 71,3

A vysvobodíť mne Pán od každého skutku zlého a zachová k království svému nebeskému. 2.Timoteovi 4,18 K

== Lukáš 24,36-47 == 1.Korintským 15,29-34 ==


18. Sobota I čáp na nebi zná svůj čas, hrdlička, vlaštovka a jeřáb dodržují čas svého příletu, ale můj lid nezná Hospodinovy řády. Jeremiáš 8,7

On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Titovi 2,14

== Lukáš 24,1-12 == 1.Korintským 15,35-49 ==


Quasimodogeniti

(Jako narozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

Hleď vzhůru: život – smrt, to není vše a nic,
Svůj čas má noc a den, tvé bytí rub a líc.


19. Neděle Chránil svůj lid jako zřítelnici oka. 5.Mojžíšova 32,10

Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Lukáš 12,32

Ó Pane, rozmnož již
sám ve mně pravou víru,
bych mohl míti tak
tvých skutků hojnou míru.
Kde světlo přebývá,
tam zář též vychází;
tys můj Bůh a můj Pán,
já zde tvůj příchozí.
- EZ 392,8 -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 16 ==


20. Pondělí Důvěrně jsem se s Abrahamem sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: "Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva." 1.Mojžíšova 18,19

Když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Římanům 6,22

== 1.Mojžíšova 32,22-32 == 1.Korintským 15,50-58 ==


21. Úterý Daniel byl z jámy vytažen a nebyla na něm shledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha. Daniel 6,24

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 1.Korintským 16,13

== Jób 42,7-17 == 1.Korintským 16,1-12 ==


22. Středa Přísahal jsem ti a vešel s tebou v smlouvu, je výrok Panovníka Hospodina, a stala ses mou. Ezechiel 16,8

Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Galatským 3,26

== Izaiáš 66,6-13 == 1.Korintským 16,13-24 ==


23. Čtvrtek Já jsem tě utvořil, jsi mým služebníkem, Izraeli, nezapomenu na tebe. Izaiáš 44,21 J

Neztrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Židům 10,35

== Jan 17,9-19 == 1.Petrova 1,1-12 ==

1420 Narodil se Jiří z Poděbrad. Ukončení příměří v husitské Praze.


24. Pátek Rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi. Jeremiáš 14,21

Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1.Korintským 1,9

== 1.Petrova 2,1-10 == 1.Petrova 1,13-16 ==


25. Sobota Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci. 5.Mojžíšova 30,9

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. Jan 15,10-11

== Skutky 8,26-39 == 1.Petrova 1,17-21 ==


Misericordias Domini

(Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm 33,5 )

Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27.28

Věz: dodržuješ-li řád svatý Hospodina,
pak nepotřebná jsou ti přikázání jiná.


26. Neděle V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Jonáš 2,3

Přišel jeden představený synagógy, jménem Jairos, a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil: "Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila!" Ježíš odešel s ním. Marek 5,22-24

Ó ztiš se, duše, ztiš se cele
a svěř se Páně vedení,
neb moudrá ruka Stvořitele
vše řídí k tvému spasení.
On, jenž nám v Kristu Otcem jest,
ví nejlíp, jak nás k cíli vést.
- 375,2 -

== Jan 10,11-30 == 1.Petrova 2,21-25 == Žalm 136 ==


27. Pondělí Skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha. 1.Mojžíšova 3,8 K

Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Římanům 8,15

== Jan 10,1-10 == 1.Petrova 1,22-25 ==


28. Úterý Nyní se ze srdce a z duše dotazujte Hospodina, svého Boha. 1.Paralipomenon 22,19

Běžte tak, abyste cenu získali! 1.Korintským 9,24

== Matouš 9,35-10,1-7 == 1.Petrova 2,1-10 ==


29. Středa Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil. Kazatel 9,10

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Římanům 12,11

== Jan 17,20-26 == 1.Petrova 2,11-17 ==


30. Čtvrtek Dobrý je věru Bůh k Izraeli a k těm, jejichž srdce jsou čistá. Žalm 73,1 F

Moji milí, jestliže nás srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k Bohu; oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. 1.Janova 3,21-22

== Efezským 4,8-16 == 1.Petrova 2,18-25 ==


DUBEN 2020: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]