[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2020

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. 1.Petrova 4,10

I když jsi kapka jen, buď živnou rosou kvítku
a neskaň do prázdna jen marně, bez užitku.


1. Pátek Což ruka Hospodinova je krátká? 4.Mojžíšova 11,23

Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Matouš 6,28-29.31

== Matouš 26,30-35 == 1.Petrova 3,1-7 ==


2. Sobota Neodvrhuj mne od své tváře, ducha svého svatého mi neber! Žalm 51,13

Stále děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Koloským 1,3.13

== Jan 14,1-6 == 1.Petrova 3,8-12 ==


Jubilate

(Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1 )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17

Jen skořápkou je svět, kde tvoje duše bydlí;
až pták se proklube, zví, co si počít s křídly.


3. Neděle Abnér zavolal na Jóaba: Což musí meč požírat nepřetržitě? Nevíš, že nakonec zůstává jen hořkost? 2.Samuelova 2,26

Ku pokoji povolal nás Bůh. 1.Korintským 7,15 K

Světem vládne svár a hněv,
pravá láska vzácný zjev.
Ty jsi láska, tak díš sám,
kéž i já tě v srdci mám!
- ZCČSH 86,3 -

== Jan 15,1-8 == Skutky 17,22-34 == Žalm 148 ==

1728 Začátek Hesel v Ochranově


4. Pondělí Zachránil je z končin východu i západu, jihu i severu. Ať jsou Pánu vděčni za jeho milosrdenství, za to, jak se podivuhodně zachoval k lidským dětem. Žalm 107,3.8 Ku

Služebník řekl: "Pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě je místo." Pán řekl služebníku: "Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil." Lukáš 14,22-23

== 1.Mojžíšova 1,6-8 == 1.Petrova 3,13-17 ==


5. Úterý Bůh nebesa roztahuje, kráčí po hřebenech mořských vln, on udělal souhvězdí Lva, Orióna i Plejády a souhvězdí jižní. Jób 9,8.9

Kristus je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný. Koloským 1,15-16

== 1.Mojžíšova 1,9-13 == 1.Petrova 3,18-22 ==


6. Středa Tmu před nimi změním v světlo, pahorkatiny v rovinu. Izaiáš 42,16

Z milosrdenství lásky našeho Boha nás navštíví ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a ve stínu smrti, a zaměřil naše kroky na cestu pokoje. Lukáš 1,78-79 P

== 1.Mojžíšova 1,14-19 == 1.Petrova 4,1-11 ==


7. Čtvrtek Ty jsi Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný. Nehemiáš 9,17

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 2.Timoteovi 2,13

== 1.Mojžíšova 1,20-23 == 1.Petrova 4,12-19 ==


8. Pátek Kéž přijde ke mně tvoje slitovní, abych živ zůstal. Žalm 119,77 F

Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Ježíš přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. Marek 1,30-31

== 1.Mojžíšova 1,24-31 == 1.Petrova 5,1-7 ==


9. Sobota Hospodin, tvůj Bůh, ti při veškeré práci tvých rukou žehnal. 5.Mojžíšova 2,7

Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. 1.Korintským 4,2

== 1.Mojžíšova 2,1-3 == 1.Petrova 5,8-14 ==


Cantate

(Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1 )

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1

Co's poznal v hlubině, lze říci řečí jinou;
a nikdy nelze říc', cos poznal pod hlubinou.


10. Neděle Učiň, co se tvé ruce naskytne, neboť Bůh bude s tebou. 1.Samuelova 10,7

Pán ti dá, abys všechno pochopil. 2.Timoteovi 2,7

Račiž nás v tom posilniti,
Pane Kriste potvrditi,
a čeho se nedostává,
tvá milost nechť nám přidává!
- 258,8 -

== Lukáš 19,37-40 == Koloským 3,12-17 == Žalm 149 ==


11. Pondělí Bože, na vlastní uši jsme slýchali vyprávění svých otců o činu, který jsi vykonal za jejich dnů, za dnů dávných. Žalm 44,2

Maria si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Lukáš 10,39

== 2.Mojžíšova 15,1-21 == 1.Timoteovi 1,1-11 ==


12. Úterý Bůh řekl: "Žádej, co ti mám dát." Šalamoun odvětil: "Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem." 1.Královská 3,5.9

A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží. Filipským 1,9-10

== 1.Samuelova 16,14-23 == 1.Timoteovi 1,12-20 ==


13. Středa Ty sám jediný znáš srdce všech lidských synů. 1.Královská 8,39

Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17

== Římanům 15,14-21 == 1.Timoteovi 2,1-7 ==


14. Čtvrtek Bude-li vás zkoumat, dopadnete dobře? Jób 13,9

Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. Což nechápete, že Ježíš Kristus je mezi vámi? 2.Korintským 13,5

== 1.Korintským 14,6-19 == 1.Timoteovi 2,8-15 ==


15. Pátek Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak. 5.Mojžíšova 26,7

Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Lukáš 18,7

== Zjevení 5,6-14 == 1.Timoteovi 3,1-13 ==


16. Sobota Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou. Ale má spása bude tu věčně. Izaiáš 51,6

Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Lukáš 21,33 K

== Jan 6,60-69 == 1.Timoteovi 3,14-16 ==


Týden oběti za misii


Rogate

(Modlete se!)

Požehnaný Bůh, kterýž neodstrčil modlitby mé, a milosrdenství svého ode mne neodjal. Žalm 66,20 K

Ač vždycky naslouchá tvým modlitbám náš Král,
přec neodpovídá, jak sám bys ty si přál.


17. Neděle Pán, náš Bůh, nechť nakloní naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách. 1.Královská 8,58

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Koloským 2,6-7

Vděčně zazpívejme,
slavně chvály pějme
světa Spasiteli,
jak nám Písmo velí.
Přichází k nám znovu
dostát svému slovu.
- ZCČSH 34,1 -

== Lukáš 11,1-13 == 1.Timoteovi 2,1-6 == Žalm 92 ==


18. Pondělí Dával jsi našim otcům svého dobrého ducha, abys je poučoval. Nehemiáš 9,20

Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Jan 14,26

== Marek 1,32-39 == 1.Timoteovi 4,1-5 ==


19. Úterý Odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít? Ezechiel 33,11

Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." Lukáš 19,8

== Lukáš 18,1-8 == 1.Timoteovi 4,6-5,2 ==


20. Středa Spravedlivý si uvědomuje právo nuzných. Přísloví 29,7 MP

Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím. Židům 6,10

== Marek 9,14-29 == 1.Timoteovi 5,3-16 ==


Nanebevstoupení Páně

Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32

21. Čtvrtek Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo! Žalm 97,10

Žijme podle pravdy a v lásce, a tak porosteme po všech stránkách, protože spojeni s ním, s Kristem, který je naše hlava. Efezským 4,15 P

== Lukáš 24,44-53 == Skutky 1,3-11 == Filipským 2,6-11 ==


22. Pátek Což je mi Efrajim syn tak drahý, dítě mého potěšení? Kdykoli však o něm mluvím, znovu a znovu si ho připomínám. Proto je mé nitro nad ním zneklidněno. Slituji, slituji se nad ním, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,20

Když syn byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Lukáš 15,20

== Jan 18,33-38 == 1.Timoteovi 5,17-25 ==


23. Sobota Mojžíš mluvil: Hleď, dnes vám předkládám požehnání i zlořečení: požehnání, když budete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám dnes přikazuji, a zlořečení, když nebudete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha. 5.Mojžíšova 11,26-28

Pánu Kristu služte! Kdo se dopouští křivdy, sklidí to, čím se provinil.Není stranictví. Koloským 3,24-25 Ž

== Zjevení 4,1-11 == 1.Timoteovi 6,1-10 ==


Ekumenický modlitební týden (za jednotu křesťanů


Exaudi

(Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32

Kam vlastním úsilím by člověk marně spěl,
tam průnik otvírá mu Světa Spasitel.


24. Neděle U tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4

Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Koloským 3,13

Potom jsem tobě
vyznal svou nepravost,
žádný svůj hřích jsem
nezatajil.
A tys mne přijal,
Pane můj, na milost,
břemene viny mé
jsi mne zbavil.
- EZ 513,3 -

== Jan 16,5-15 == Efezským 3,14-21 == Žalm 131 ==


25. Pondělí Hospodine, zrána slyšíš můj hlas, zrána se ti svěřuji a vyčkávám. Žalm 5,4 Z

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry. Efezským 6,18

== Ezechiel 11,14-20 == 1.Timoteovi 6,11-16 ==


26. Úterý Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli. Žalm 14,2

Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12,2

== 1.Janova 4,1-6 == 1.Timoteovi 6,17-21 ==


27. Středa Hospodin za mě dokončí. Žalm 138,8

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

== Izaiáš 32,11-18 == 2.Timoteovi 1,1-12 ==


28. Čtvrtek Popatřiž na mne, a smiluj se nade mnou, neboť jsem opuštěný a strápený. Žalm 25,16 K

Nemocný Ježíšovi odpověděl: "Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde." Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi své lože a choď!" Jan 5,7-8

== Skutky 1,12-26 == 2.Timoteovi 1,13-18 ==


29. Pátek O tvé spravedlnosti bude hovořit můj jazyk, každý den tě bude chválit. Žalm 35,28

Učedníci se s velikou radostí navrátili do Jeruzaléma, byli stále v chrámě a chválili Boha. Lukáš 24,52-53

== Efezským 1,15-23 == 2.Timoteovi 2,1-13 ==


30. Sobota Bileám řekl: I kdyby mi Balák dal dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha. 4.Mojžíšova 22,18

Nejsme jako mnozí, kteří falšují slovo Boží, nýbrž činíme to v čistotě, ano jako z Boha a před Bohem mluvíme v Kristu. 2.Korintským 2,17 Ž

== Jan 16,5-15 == 2.Timoteovi 2,14-26 ==


Neděle svatodušní

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6
Kam střela rozumu už nedolétne tmou,
tam křídla lásky nás v chrám světla donesou.


31. Neděle Běda těm, kteří připojují dům k domu a slučují pole s polem, takže nezbývá žádné místo, jako byste jen vy byli usedlíci v zemi. Izaiáš 5,8

My všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. 1.Korintským 12,13

Ó Bože, jenž jsi Pánem nás
i jmen a tváří všech,
my ctíme tě, tvůj známe hlas,
je tvým náš každý vzdech.
- ZCČSH 180,1 -

== Jan 14,15-27 == Skutky 2,1-21 == Efezským 1,3-14 ==


KVĚTEN 2020: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]