[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2020

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Ty sám znáš srdce všech lidí. 1.Královská 8,39 K

Než vznikl nápad tvůj a než se plánem stal
a v skutek proměnil, to Bůh už v tobě znal.


Svatodušní pondělí

1. Pondělí Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Izaiáš 44,8

Co v uši slyšíte, hlásejte na domích. Matouš 10,27 K

== Jan 20,19-23 == 1.Korintským 12,4-11 == Žalm 150 ==


2. Úterý Zplésalo srdce mé v Hospodinu. 1.Samuelova 2,1 K

Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; a když v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte, budete zato jásat v nevýslovné a zářivé radosti. 1.Petrova 1,8 P

== 1.Korintským 14,1-40 == 2.Timoteovi 3,1-9 ==


3. Středa Oči Hospodinovy obrácené jsou k spravedlivým, a uši jeho k volání jejich. Žalm 34,16 K

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Matouš 7,7

== Efezským 1,11-14 == 2.Timoteovi 3,10-17 ==


4. Čtvrtek David Pelištejci odpověděl: Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů. 1.Samuelova 17,45

Stůjte opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Efezským 6,14-15

== 2.Korintským 3,2-9 == 2.Timoteovi 4,1-8 ==


5. Pátek Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají: "Kde je tvůj Bůh?" Žalm 42,4

Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. 2.Korintským 12,9

== Galatským 3,1-5 == 2.Timoteovi 4,9-22 ==


6. Sobota Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy! Jeho království je království věčné, jeho vladařská moc po všechna pokolení. Daniel 3,33

Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu. Židům 12,28

== Skutky 18,1-11 == Titovi 1,1-16 ==


Neděle svaté Trojice

Milost Pána Ježíše Krista a Boží láska a společenství Svatého Ducha se všemi vámi. 2.Korintským 13,13 MP
Kde ve všech hodnotách se projevila změna,
tam láska zůstává i v smrti nedotčena.


7. Neděle Bůh přichází, aby soudil zemi. Spravedlivě bude soudit svět a národy v rovnosti. Žalm 98,9 F

Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. Matouš 24,14

Před trůnem, kam má modlitba pozvedá se
a odkud, Bože soudíš svět,
jsou všichni lidé blízko ke tvé spáse,
velcí i bezvýznamní na pohled.
- EZD 613,1 -

== Jan 3,1-13 == Římanům 11,32-36 == Žalm 145 ==


8. Pondělí Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Izaiáš 40,2

I samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Římanům 8,21

== 2.Mojžíšova 3,13-20 == Titovi 2,1-15 ==


9. Úterý Nepokradeš. 2.Mojžíšova 20,15

Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého! 1.Korintským 10,24

== Izaiáš 43,8-13 == Titovi 3,1-15 ==


10. Středa Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Elijáše. 1.Královská 17,16

Potom vzal Ježíš těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty dvě ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se. Marek 6,41-42

== Skutky 17,16-34 == Filemonovi 1-25 ==


11. Čtvrtek Naše duše jako pták unikla z osidel ptáčníků. Osidla se polámala a my jsme unikli. Žalm 124,7 F

Anděl Páně postavil se, a světlo se zastkvělo v žaláři; a udeřiv Petra v bok, zbudil ho, řka: Vstaň rychle. I spadli řetězové s rukou jeho. Skutky 12,7 K

== Efezským 4,1-7 == 1.Královská 1,1-27 ==


12. Pátek Ty, Hospodine, znáš mne, prohlédáš mne, a zkusils srdce mého, že s tebou jest. Jeremiáš 12,3 K

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Jan 15,9

== 2.Petrova 1,16-21 == 1.Královská 1,28-53 ==


13. Sobota Na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování. Zachariáš 12,10

Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. Římanům 8,26

== Jan 14,7-14 == 1.Královská 2,1-12 ==


1. neděle po sv. Trojici

Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Lukáš 10,16
Když sluchu vzdálený je Bůh v svém tajném slově,
pak uslyšitelný je v hlasu prorokově.


14. Neděle Pánem jsi člověka učinil nad dílem rukou svých, všecko jsi podložil pod nohy jeho. Žalm 8,7 K

Následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás. Efezským 5,1-2

Vezmi chtění mé a zaň
vždy jen vůle tvá se staň!
Vezmi tělo, duši sám,
vše ti rád a cele sám!
- 346,5 -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,13-21 == Žalm 132 ==


15. Pondělí Tvoji mrtví obživnou. Izaiáš 26,19

Víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí. 2.Korintským 4,14

== Skutky 4,1-21 == 1.Královská 3,1-15 ==


16. Úterý Což sis to nezpůsobila sama? Opustilas Hospodina, svého Boha, v čase, kdy tě vodil svou cestou. Jeremiáš 2,17

Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Jan 8,31

== 2.Korintským 1,23-2,4 == 1.Královská 3,16-28 ==


17. Středa Služte Hospodinu s veselím, předstupte před oblíčej jeho s prozpěvováním. Žalm 100,2 K

Děkujte Otci, jenž vás učinil způsobilými k údělu svatých ve světle. Koloským 1,12 Ž

== Ezechiel 3,22-27 == 1.Královská 5,1-14 ==

1722 Započala výstavba Ochranova.


18. Čtvrtek Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. 1.Mojžíšova 6,22

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Židům 11,1

== Jan 21,15-19 == 1.Královská 5,15-32 ==


19. Pátek Poučím tě a ukáži ti cestu, kudy máš kráčet. Žalm 32,8 Ku

Hleďte pochopit, co je vůle Páně. Efezským 5,17

== Jeremiáš 20,7-11 == 1.Královská 6,1-14 ==


20. Sobota Velebnost a nádhera je činnost Hospodinova a jeho spravedlnost potrvá navždy. Žalm 111,3 Z

Ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně. 2.Timoteovi 2,19

== Jonáš 1,1-16 == 1.Královská 8,1-14 ==


2. neděle po sv. Trojici

Pojdtež ke mně všickni, kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K
Je chléb, jenž dobýván je k těla živobytí,
a jiný umdleným z věčnosti duši sytí.


21. Neděle Dobré jest oslavovati Hospodina, a žalmy zpívati jménu tvému, ó Nejvyšší, Zvěstovati každé jitro milosrdenství tvé, a pravdu tvou každé noci. Žalm 92,2-3 K

Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 15,5-6

My milujeme Ježíše,
v něm plnost všeho máme,
v něm jdeme cestou života
a zla se nelekáme.
- ZCČSH 66,3 -

== Lukáš 14,15-24 == Efezským 2,11-22 == Žalm 36 ==


22. Pondělí Rok jsi korunoval svou dobrotou, kudy jsi prošel, prýští hojnost. Žalm 65,12 Ku

Všeliké dání dobré a každý dar dokonalý shůry jest sstupující od Otce světel. Jakubova 1,17 K

== Přísloví 9,1-10 == 1.Královská 8,22-40 ==


23. Úterý Když příkazy své na zem vysílá, rychle se jeho slovo šíří. Žalm 147,15 Ku

Boží slovo není spoutáno. 2.Timoteovi 2,9

== 2.Mojžíšova 2,11-25 == 1.Královská 8,41-53 ==


24. Středa Jako země dává vzrůst tomu, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi národy. Izaiáš 61,11

Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. Jakubova 3,18

== Lukáš 1,5-80 == 1.Královská 8,54-66 ==


25. Čtvrtek Já jsem Hospodin, tvůj spasitel, přesilný, tvůj vykupitel. Izaiáš 60,16

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Římanům 8,35

== Matouš 10,26-33 == 1.Královská 9,1-9 ==


26. Pátek Blažení, kdo zachovávají právo, ten, kdo činí spravedlnost v každé době. Žalm 106,3 Z

Svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. 1.Janova 2,17

== Skutky 13,15-25 == 1.Královská 10,1-13 ==


27. Sobota Rozpomeň se na svou pospolitost, kterou jsi před věky získal, na svůj dědičný kmen. Žalm 74,2

Znáte milost Pána našeho Jezukrista, že pro vás učiněn jest chudý, jsa bohatý, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 2.Korintským 8,9 K

== Lukáš 3,10-18 == 1.Královská 10,14-29 ==


3. neděle po sv. Trojici

Přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo. Lukáš 19,10 K
I to, co na světě už minulo a není,
duch Boží vyhlédá a vrací v proměnění.


28. Neděle Boha mám stále před očima. Žalm 16,8 F

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62

Když práci konám věrně
podle povolání,
on sám posiluje mě,
dává požehnání;
odkudž tu naději mám,
že Pán mou práci,
již v jménu jeho konám,
k slávě své obrací.
- 408,4 -

== Lukáš 15,1-32 == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 106,1-23 ==


29. Pondělí Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Daniel 6,23

Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. 2.Korintským 4,9

== Lukáš 7,36-50 == 1.Královská 11,1-13 ==


30. Úterý Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: "Hledejte mou tvář." Hospodine, tvář tvou hledám. Žalm 27,8

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6

== Soudců 10,6-16 == 1.Královská 11,26-43 ==


ČERVEN 2020: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]