[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2020

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Hospodinův anděl se Eliáše dotkl a řekl: "Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!" 1.Královská 19,7

Ta z cest, jež nevede jen někam do bezčasí,
je cestou naděje a poutí věčné spásy.


1. Středa Zdaž se ukryje kdo v skrýších, abych já ho neshlédl? dí Hospodin. Zdaliž nebe i země já nenaplňuji? dí Hospodin. Jeremiáš 23,24 K

Kdo miluje Boha, je od něho poznán. 1.Korintským 8,3

== Micheáš 7,7-9.18-20 == 1.Královská 12,1-19 ==


2. Čtvrtek Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. Žalm 8,2

Maria řekla: Veliké věci na mně vykonal ten, jenž je mocný, jehož jméno je svaté. Lukáš 1,49 P

== Matouš 18,15-20 == 1.Královská 12,20-32 ==


3. Pátek Tvé ruce mne učinily a uzpůsobily; učiň mne důvtipným, abych se učil tvým přikázáním. Žalm 119,73 Z

To jest jeho příkaz, abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali se vespolek, jak nám přikázal. 1.Janova 3,23 Ž

== Galatským 3,6-14 == 1.Královská 12,33-13,10 ==


4. Sobota Hospodin praví: Obrátím se k vám a způsobím, že se rozplodíte a rozmnožíte. Svou smlouvu s vámi upevním. 3.Mojžíšova 26,9

Ke všem zaslíbením Božím bylo v Ježíši Kristu řečeno Ano; a proto skrze něho zní i naše Amen k slávě Boží. 2.Korintským 1,20

== Jonáš 3,1-10 == 1.Královská 13,11-34 ==


4. neděle po sv. Trojici

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K
Viz, kterak lehčí stát se může tíha bědná:
dva v lásce unesou víc než je dvakrát jedna.


5. Neděle Jásejte, radujte se z Hospodina, svého Boha. Joel 2,23

V Kristu Ježíši máme odvahu a přístup k Bohu vírou v něho. Efezským 3,12 Ž

Ó, kdybych ústa tisícerá
i jazyků též tisíc měl,
od rána bych až do večera
ke chvále Boží žalmy pěl,
a píseň moje veselá
by z hloubi duše zvučela.
- EZ 165,1 -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 12,17-21 == Žalm 106,24-48 ==

863 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje


6. Pondělí Jak daleko je východ od západu, tak vzdálil od nás naše přestoupení. Žalm 103,12 Z

Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. Římanům 5,20

== Galatským 6,1-5 == 1.Královská 14,1-20 ==

1415 Jan Hus umírá na hranici v Kostnici.


7. Úterý Šeptal jsem v úzkostech: "Zahnals mě s očí." A tys můj zoufalý vzlykot slyšel, jak volám. Žalm 31,23 Š

Když slepý žebrák uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" Marek 10,46-48.49

== 2.Korintským 2,5-11 == 1.Královská 16,29-17,6 ==


8. Středa Budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých. Izaiáš 29,14

Mnoho lidí Ježíše poslouchalo a v úžasu říkali: "Odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána? A jak mocné činy se dějí jeho rukama!" Marek 6,2

== Marek 11,20-26 == 1.Královská 17,7-16 ==


9. Čtvrtek Tvým útočištěm je Pán. Žalm 91,9 Ku

Když máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou. 2.Korintským 3,12

== 1.Korintským 12,19-26 == 1.Královská 17,17-24 ==


10. Pátek Rod rodu vychvaluje tvá díla a rozhlašuje tvé mocné působení. Žalm 145,4 Z

Všecko pro vás se děje, aby ta přehojná milost skrze díků činění od mnohých věrných rozmohla se k slávě Boží. 2.Korintským 4,15 K

== Filipským 2,1-5 == 1.Královská 18,1-24 ==


11. Sobota Hospodin dává svému lidu sílu. Žalm 29,11

Když znalci zákona viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. Skutky 4,13

== Jonáš 4,1-11 == 1.Královská 18,25-46 ==


5. neděle po sv. Trojici

Milostí spaseni jste skrze víru. Efezským 2,8 K
Cíl nepomíjivý, kde bytuje Bůh sám,
je v síle odtamtud, ne v lidských snahách tam.


12. Neděle Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne. Daniel 9,7

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Efezským 2,8-9

Bože, jenž jsi v nebesích,
vyslyš prosby dítek svých,
žehnej slovu spasení,
ať jsme tvoje štípení!
- 165,1 -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 73 ==


13. Pondělí Zorejte svůj úhor. Je čas dotázat se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlností. Ozeáš 10,12

Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,24

== Galatským 1,13-24 == 1.Královská 19,1-18 ==


14. Úterý Bude slýchán hlas radosti a hlas veselí, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas řkoucích: Oslavujte Hospodina zástupů, nebo dobrý jest Hospodin, nebo na věky milosrdenství jeho. Jeremiáš 33,11 K

Ježíš jim řekl: "Mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi?" Marek 2,19

== Římanům 9,14-23-26 == 1.Královská 19,19-21 ==

1420 Bitva na Vítkově


15. Středa Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí. Přísloví 19,21

Žijte střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. 1.Petrova 4,7-8

== Ezechiel 2,3-8 == 1.Královská 21,1-16 ==


16. Čtvrtek Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám! Izaiáš 55,1

Ježíš praví: Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Jan 4,14

== Skutky 15,4-12 == 1.Královská 21,17-29 ==


17. Pátek Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek. 5.Mojžíšova 10,17

Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou. Matouš 5,8 K

== 2.Korintským 12,1-10 == 1.Královská 22,1-23 ==


18. Sobota Já jsem byl dřív než první den a není, kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí, co já vykonám? Izaiáš 43,13

Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10

== Filipským 3,12-16 == 1.Královská 22,24-40 ==


6. neděle po sv. Trojici

Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem. Izaiáš 43,1
Tvor vzácný člověk jest a stvořitel Bůh věčný;
a každý jedinec je před ním jedinečný.


19. Neděle Čím je člověk, že ho vzpomínáš, a syn člověka, že si ho všímáš? Žalm 8,5 Z

Jsme jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efezským 2,10

Ó Pane, rozmnožuj
sám pravou víru ve mně;
tak dobrých nezbaví
mne skutků moc vší země.
Kde světlo přebývá,
tam záře vychází.
Tys Bůh můj a můj Pán,
já zde tvůj příchozí.
- 248,6 -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-11 == Žalm 89,20-53 ==


20. Pondělí Naslouchejte mi, vy zarputilci, vzdálení od spravedlnosti! Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko už není. Izaiáš 46,12-13

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti. Titovi 2,11-12

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == Micheáš 1,1-16 ==


21. Úterý Hospodine, celým svým srdcem ti děkuji, o všech divuplných činech tvých vypravuji. Žalm 9,2

Při všem děkujte Bohu, neboť to je vůle Boží v Kristu pro vás. 1.Tesalonickým 5,18 Ž

== Skutky 2,32-40 == Micheáš 2,1-13 ==


22. Středa Bůh činí věci veliké, a to nevystižitelné a divné, jimž není počtu. Jób 9,10 K

S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí. Marek 4,26-28

== Skutky 16,23-34 == Micheáš 3,1-12 ==


23. Čtvrtek Vy svědkové moji jste, praví Hospodin. Izaiáš 43,10 K

Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16,15 K

== Matouš 18,1-6 == Micheáš 4,1-8 ==


24. Pátek Ó bys protrhl nebesa a sestoupil! Izaiáš 64,1

Vysvoboď nás od zlého. Matouš 6,13

== 1.Korintským 12,12-18 == Micheáš 4,9-5,4 ==


25. Sobota Spravedlnost vede k životu, kdežto kdo se žene za zlem, spěje k smrti. Přísloví 11,19

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Matouš 5,6

== Zjevení 3,1-6 == Micheáš 5,4-14 ==


7. neděle po sv. Trojici

Nejste již cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19
Řád svoje vazby má; strom svobodný je ten,
jenž v zemi života je pevně vkořeněn.


26. Neděle Kdo se slitovává nad ubožákem, ctí Boha. Přísloví 14,31

Ježíš praví: Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K

Vezmi, Pane, život můj,
k své jej službě zasvěcuj;
moje dny, můj každý dech
slávu tvou vždy hlásat nech!
- EZ 473,1 -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41-47 == Žalm 51 ==


27. Pondělí Moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Přísloví 2,6

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Jakubova 1,5

== Jan 6,47-56 == Micheáš 6,1-16 ==


28. Úterý Až potud nám Hospodin pomáhal. 1.Samuelova 7,12

Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích. 2.Korintským 4,8

== Matouš 22,1-14 == Micheáš 7,1-7 ==

1420 Zikmund Lucemburský korunován českým králem


29. Středa Nahý jsem vyšel z života matky své, nahý se také zase tam navrátím. Jób 1,21 K

Nic jsme si na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. 1.Timoteovi 6,7-8

== Skutky 10,21-36 == Micheáš 7,8-20 ==


30. Čtvrtek Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Sofoniáš 1,7

Kdo má uši k slyšení, slyš! Marek 4,9

== 1.Korintským 10,16-17 == Marek 4,1-9 ==


31. Pátek Nebudeš šířit falešnou pověst. 2.Mojžíšova 23,1

Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy. 2.Timoteovi 2,15

== Lukáš 22,14-20 == Marek 4,10-20 ==


ČERVENEC 2020: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]