[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2020

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Díky ti vzdávám za to, jak zázračně jsi mne stvořil. Plna divů jsou tvá díla, a má duše to dobře ví. Žalm 139,14 F

Je Božím dílem vše, co na světě tu je;
On neviditelně a zevnitř pracuje.


1. Sobota Shromáždím všecky národy a jazyky. I přijdou, a uzří slávu mou. Izaiáš 66,18 K

Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Římanům 10,12

== Zjevení 19,4-9 == Marek 4,21-25 ==


8. neděle po sv. Trojici

Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8.9
Jak světlo nemůže být přesvětleno tmou,
tak zralost nahradit se nedá hnilobou.


2. Neděle Rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozumět létům zašlých pokolení, vyptávej se svého otce, on ti poví, svých starců, oni ti řeknou. 5.Mojžíšova 32,7

Jako vzoru zdravé nauky se drž toho, cos ode mne slyšel, a měj přitom víru a lásku v Kristu Ježíši. 2.Timoteovi 1,13 P

Ať úzká cesta za tebou,
jen když já vidím šlépěj tvou,
pak vím, že cíle neminu,
vím, u tebe že spočinu.
- 313,11 -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8-14 == Žalm 139 ==


3. Pondělí Bůh pokorným dává milost. Přísloví 3,34

V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Filipským 2,3

== Matouš 7,7-12 == Marek 4,26-29 ==


4. Úterý Ve sborech budu žehnat Hospodinu. Žalm 26,12 Z

Což tedy bratří? Když se scházíte, jeden každý z vás píseň má, učení má, cizí jazyk má, zjevení má, vykládání má, všecko to budiž k vzdělání. 1.Korintským 14,26 K

== Lukáš 6,27-35 == Marek 4,30-34 ==


5. Středa Dobrotivý Hospodin nechť zprostí viny každého, kdo se upřímným srdcem dotazoval na slovo Boha Hospodina. 2.Paralipomenon 30,18.19

Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Lukáš 19,2-3

== Matouš 5,33-37 == Marek 4,35-41 ==


6. Čtvrtek Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Žalm 103,10

Věříme, že jsme spaseni milostí Pána Ježíše. Skutky 15,11

== 1.Korintským 12,27-13,3 == Marek 5,1-20 ==


7. Pátek Hospodin znovu potěší Sijón. Zachariáš 1,17

On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději. 2.Korintským 1,10

== 1.Petrova 3,8-17 == Marek 5,21-34 ==


8. Sobota Stále upínám oči na Pána, protože on vysvobodí mé nohy z osidla. Žalm 25,5 Ku

Modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás, a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. Neboť ne všichni věří. Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,1-3

== Filipským 2,12-18 == Marek 5,35-43 ==


9. neděle po sv. Trojici

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48
Že vloha veškerá je hřivna Bohem dána,
má rozhojněna být, ne v zemi zakopána.


9. Neděle Bůh je sytil chlebem nebeským. Otevřel skálu a vody tekly proudem, valily se jako řeka vyprahlými kraji. Neboť pamatoval na své svaté slovo. Žalm 105,40-42

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, jenž nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1,3

Posvětiž nám pokrmů,
požehnej i nápojů,
ó jediný Bože náš,
který všechno v rukou máš.
- EZ 545,4 -

== Matouš 13,44-46 == Filipským 3,4-14 == Žalm 141 ==


10. Pondělí I řekl Gedeon: Hospodin panovati bude nad vámi. Soudců 8,23 K

Ne ten, kdo doporučuje sám sebe, je osvědčený, nýbrž ten, koho doporučuje Pán. 2.Korintským 10,18

== 1.Královská 3,16-28 == Marek 6,1-6 ==


11. Úterý Spravedliví se radují, jásají před Bohem. Žalm 68,4 Ku

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Filipským 4,4

== Efezským 5,15-20 == Marek 6,7-13 ==


12. Středa Nechť jsou tvé oči otevřené k prosbě tvého služebníka i k prosbě Izraele, tvého lidu, a slyš je, kdykoli budou k tobě volat. 1.Královská 8,52

Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Jan 14,14

== 1.Korintským 10,23-31 == Marek 6,14-29 ==


13. Čtvrtek Jeho jizvami jsme uzdraveni. Izaiáš 53,5

Ježíš měl umříti za tento národ, a netoliko za tento národ, ale také, aby děti Boží rozptýlené shromáždil v jedno. Jan 11,51-52 K

== 1.Korintským 9,16-23 == Marek 6,30-44 ==

1727 Požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu


14. Pátek V nebi ani na zemi není, po kom bych toužil, mimo tebe. Žalm 73,25 F

Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží." Jan 6,67-69

== Jeremiáš 1,11-19 == Marek 6,45-56 ==


15. Sobota Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího. Zachariáš 7,10

Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. 1.Korintským 1,28

== Lukáš 12,42-48 == Marek 7,1-15 ==


10. neděle po sv. Trojici

(Neděle pro Israel)

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12

Ne všichni v dědictví mít mají tuto zemi,
ne hluční: pokojní a tiší mezi všemi.


16. Neděle On vzpomenul na nás, když jsme poníženi byli, neboť je věčná milost jeho. Žalm 136,23 F

Buďte pamětlivi vězňů, jako byste také byli vězni; buďte pamětlivi týraných, poněvadž i vy sami jste v těle. Židům 13,3 Ž

Pane, co ti nabídnout
jako oběť na oltář?
Čistých srdcí tajný kout,
roznícenou víry tvář;

oko, v němž by soucit plál,
něžnou účast s trpícím,
plamen lásky, jenž by svál
z duší smutek jako dým.
- ZCČSH 87,1.2 -

== Marek 12,28-34 == Římanům 11,25-32 == Žalm 142 ==


17. Pondělí Půjdeme s vámi; nebo slyšíme, že jest Bůh s vámi. Zachariáš 8,23 K

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. Skutky 2,46-47

== Římanům 11,1-12 == Marek 7,17-23 ==


18. Úterý Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení! Žalm 100,5

Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Titovi 3,4.5

== Pláč 1,1-11 == Marek 7,24-30 ==


19. Středa Mojžíš pravil Hospodinu: Pohleď, vždyť tento pronárod je tvůj lid. 2.Mojžíšova 33,13

K tomu vás Bůh povolal naším evangeliem, abyste nabyli slávy našeho Pána Ježíše Krista. 2.Tesalonickým 2,14 Ž

== Jan 4,19-26 == Marek 7,31-37 ==


20. Čtvrtek Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení. Přísloví 10,12

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Jan 13,35

== Římanům 11,25-32 == Marek 8,1-9 ==

1620 Kapitulace hornorakouských stavů


21. Pátek Prorok praví dceři babylónské: Zmalátnělas přes svá velká rozhodnutí. Izaiáš 47,13

Učedníci se Ježíše zeptali: "Kdo je vlastně největší v království nebeském?" Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského." Matouš 18,1-3

== Pláč 5,1-22 == Marek 8,10-13 ==

1732 Vyslání prvních misionářů z Ochranova


22. Sobota Král Daniela oslovil: "Vpravdě, váš Bůh je Bůh bohů a Pán králů." Daniel 2,47

Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí. Filipským 2,10 P

== 5.Mojžíšova 4,27-40 == Marek 8,14-21 ==


11. neděle po sv. Trojici

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5
Jen ve slitování, jež v lásce Boží jest,
je spravedlnost má a dotýká se hvězd.


23. Neděle Svou naději v něj, lidé, v každý čas skládejte, srdce svá před ním vylévejte. Bůh naše útočiště. Žalm 62,9 F

Totoť jest to smělé doufání, kteréž máme k němu, že začež bychom koli prosili podle vůle jeho, slyší nás. 1.Janova 5,14 K

Bůh je náš hrad, naše skála,
my v něj doufáme.
Proč by ses, má duše, bála?
On tě nezklame.
- EZ 204,1 -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 140 ==


24. Pondělí Připravuješ přede mnou stůl naproti mým protivníkům, mou hlavu jsi pomazal olejem, můj kalich přetéká. Žalm 23,5 Z

Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu. Někteří se hněvali: "Nač ta ztráta oleje?" Ježíš však řekl: "Nechte ji! Proč ji trápíte? Vykonala na mně dobrý skutek." Marek 14,3-4.6

== Matouš 23,1-12 == Marek 8,22-26 ==


25. Úterý Hospodine, raduji se ze tvé spásy. 1.Samuelova 2,1

Maria řekla: Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Lukáš 1,46-48

== 1.Samuelova 17,38-51 == Marek 8,27-33 ==


26. Středa Jenom svými hříchy chtěls mě nutit k službě, svými nepravostmi jsi mě obtěžoval. Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. Izaiáš 43,24-25

I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt. Koloským 1,21-22

== Jan 8,3-11 == Marek 8,34-9,1 ==

1620 Král Friedrich vyhlašuje půst a modlitby


27. Čtvrtek Hospodin Bůh opatroval nás na celé cestě, kterou jsme šli. Jozue 24,17

Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20

== 1.Petrova 5,1-5 == Marek 9,2-13 ==

1620 Maxmiliánovo vojsko vstoupilo do Čech.


28. Pátek Bože, ty jsi můj Bůh. Po tobě žízní má duše. Žalm 63,2 Z

Ježíš říká: Žízní-li kdo, pojď ke mně, a napij se. Jan 7,37 K

== Lukáš 22,54-62 == Marek 9,14-29 ==


29. Sobota V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Modlil se k Hospodinu a ten k němu promluvil a dal mu zázračné znamení. Ale Chizkijáš za prokázané dobrodiní nebyl vděčný, jeho srdce se stalo domýšlivým. 2.Paralipomenon 32,24-25

Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. Lukáš 17,15-16

== Izaiáš 26,1-6 == Marek 9,30-37 ==


12. neděle po sv. Trojici

Třtiny nalomené nedolomí, a lnu kouřícího se neuhasí. Izaiáš 42,3 K
Bůh může z milosti ti odpustiti hřích;
leč jenom proměnou ty můžeš čistým být.


30. Neděle Zjeví se skutek spravedlnosti, pokoj, ovoce spravedlnosti, pokoj a bezpečnost až na věky. Izaiáš 32,17 K

Království Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu svatém. Římanům 14,17 K

Zpěvy našich díků slyš,
k nebi vznáší se náš hlas,
chceme, Pane, k tobě blíž,
pomoz, nezříkej se nás!
- 392,1 -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-20 == Žalm 147 ==


31. Pondělí Vězte, Hospodin je Bůh! Žalm 100,3

Bůh od nikoho z nás není daleko. V něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme. Skutky 17,27 P

== Matouš 9,27-34 == Marek 9,38-41 ==


SRPEN 2020: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]