[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2020

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. 2.Korintským 5,19

Svůj věčný všehomír Bůh lásky stále snuje
a blahem šíří jej a bolem prohlubuje.


1. Úterý V onen den budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům. Izaiáš 11,10

Jak Ježíš vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil." Marek 1,10-11

== Marek 3,1-12 == Marek 9,42-50 ==


2. Středa Chvalte ho, měsíci a slunce, chvalte ho všechny zářící hvězdy! Neboť on řekl, a stvořeno bylo. Žalm 148,3.5 R

Pane, náš Bože, jsi hoden, aby ti byla vzdávána sláva a čest, protože jsi stvořil vesmír, z tvé vůle povstal a byl stvořen. Zjevení 4,11 P

== Skutky 9,31-35 == Marek 10,1-12 ==


3. Čtvrtek Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. Přísloví 12,25

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4,32

== Jakubova 5,13-16 == Marek 10,13-16 ==


Ekumenický den stvoření


4. Pátek Hospodin ti požehnej a ochraňuj tě. 4.Mojžíšova 6,24

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Jan 1,16

== Matouš 12,15-21 == Marek 10,17-27 ==


5. Sobota Pane, jsi v soužení záštitou ubožáka, útočištěm před přívalem i stínem v horku. Izaiáš 25,4

Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ: "Vím o tvém soužení a tvé chudobě." Zjevení 2,8-9

== Izaiáš 57,15-19 == Marek 10,28-31 ==


13. neděle po sv. Trojici

Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K
Co činíš pro jiné jsa vlastních zájmů prost,
je dobrem obecným a platným pro věčnost.


6. Neděle Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Žalm 121,7 B21

Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,23

Pane mocný, Bože náš,
ve svém skloň se slitování!
Dle svých slibů, víme, dáš
svoje nám všem požehnání.
K tobě duše vzhlížejí,
ty jsi naší nadějí!
- 46,4 -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 120 ==


7. Pondělí Tvé oči jsou otevřené na všechny cesty synů lidských. Jeremiáš 32,19

Založili jsme svou naději na živém Bohu. On je spasitel všech lidí, a zvláště věřících. 1.Timoteovi 4,10 P

== Matouš 12,1-8 == 2.Korintským 1,1-11 ==


8. Úterý Poznáte, že já jsem Hospodin, až pro své jméno s vámi naložím ne podle vašich zlých cest ani podle vašich zvrhlých skutků. Ezechiel 20,44

On je dobrý k nevděčným i zlým. Lukáš 6,35

== Amos 5,4-15 == 2.Korintským 1,12-24 ==


9. Středa Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. Hle, jsou jako sláma, kterou spálí oheň. Izaiáš 47,13-14

Nenechte se svést všelijakými cizími naukami. Je dobré, když má člověk srdce utvrzené milostí. Židům 13,9 P

== 5.Mojžíšova 24,10-22 == 2.Korintským 2,1-11 ==


10. Čtvrtek Hospodin pravil: Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 1.Mojžíšova 9,13

Máme mít mocné povzbuzení my, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. Židům 6,18

== Skutky 4,32-37 == 2.Korintským 2,12-17 ==


11. Pátek Pane, slyš mou modlitbu, vyslechni můj křik, nebuď hluchý k mým slzám. Žalm 39,13 Ku

Kananejská žena přistoupila, klaněla se mu a řekla: "Pane, pomoz mi!" Matouš 15,25

== Jakubova 2,5-13 == 2.Korintským 3,1-11 ==


12. Sobota Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. Žalm 24,1

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Efezským 5,15

== Judova 1.2.20-25 == 2.Korintským 3,12-18 ==


14. neděle po sv. Trojici

Oslavuj Pána, duše má, na jeho dobra nezapomeň! Žalm 103,2 R
To dobro, na kterém též sami podíl máme,
my z Boží výsosti zde vděčně přijímáme.


13. Neděle Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného. Jeremiáš 32,17

Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Matouš 28,18-20

Nás všechny k vyznávání
svým Duchem svatým vzbuď
a k práci, k vzdělávání
tvé role dávej chuť!
Dej, prosbami a dary
ať chrám tvůj stavíme,
jak čilý lid a jarý
tvé církvi sloužíme.
- 182,4 -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,14-17 == Žalm 146 ==


14. Pondělí Budeš jásat k chvále Hospodina, budeš se chlubit Svatým Izraele. Izaiáš 41,16

Chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. Římanům 5,11

== 5.Mojžíšova 26,1-11 == 2.Korintským 4,1-6 ==


15. Úterý Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. 1.Mojžíšova 12,4

Ti, kteříž jsou z víry, ti jsou synové Abrahamovi. Galatským 3,7 K

== Galatským 5,22-26 == 2.Korintským 4,7-18 ==


16. Středa Cti Hospodina ze svého majetku. Přísloví 3,9

Půjčujte a nečekejte nic nazpět. Hojná bude vaše odměna a budete děti Nejvyššího. Lukáš 6,35 P

== Filemonovi 1-16-22 == 2.Korintským 5,1-10 ==

1741 Synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším v Jednotě bratrské.


17. Čtvrtek Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: "Neboj se, já jsem tvá pomoc." Izaiáš 41,13

Když Petr viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!" Ježíš hned vztáhl ruku a uchopil ho. Matouš 14,30-31

== 1.Paralipomenon 29,9-18 == 2.Korintským 5,11-21 ==


18. Pátek Já Hospodin miluji právo a nenávidím vydírání. Izaiáš 61,8

Ať nikdo nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání. 1.Tesalonickým 4,6

== Jan 13,31-35 == 2.Korintským 6,1-10 ==


19. Sobota Bůh má srdce moudré a nesmírnou sílu, což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře? Jób 9,4

Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Římanům 12,16

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == 2.Korintským 6,11-7,4 ==


15. neděle po sv. Trojici

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7
Když v Bohu zůstávám a On když stojí při mně,
pak mnohem lehčí jest má tíha, moje břímě.


20. Neděle Cti otce svého i matku svou. 2.Mojžíšova 20,12 K

Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Římanům 15,7

Tvá láska spojuje, tvá láska vždycky vřelá,
týž Duch nás proniká, jsme údy tvého těla
a ty jsi naše naděje.
Zjev šíři lásky své, ať dobře rozumíme
tvé vůli, Pane náš, a jí se podrobíme,
ať sledujem tvé šlépěje.
- EZ 481,4 -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5b-11 == Žalm 127 ==


21. Pondělí Tak jsem sevřín, že mi nelze nijakž vyjíti. Zrak můj hyne trápením; na každý den vzývám tě, Hospodine. Žalm 88,9-10 K

Ježíš se modlil: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Jan 17,15

== Filipským 4,8-14 == 2.Korintským 7,5-16 ==

1520 Zemřel Viktorin Kornel ze Všehrd, stoupenec jednoty bratrské.


22. Úterý Pane, jak dlouho ještě budeš tak zcela na mne zapomínat, jak dlouho ještě budeš přede mnou zastírat svou tvář? Žalm 13,2 Ku

Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16,33

== 1.Timoteovi 6,3-11 == 2.Korintským 8,1-9 ==


23. Středa Hospodin provždy odstraní smrt. Izaiáš 25,8

Sténáme pod těžkým břemenem, neboť nechceme, aby z nás bylo svlečeno naše pozemské tělo, nýbrž aby přes ně bylo oblečeno nebeské, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. 2.Korintským 5,4

== Kazatel 4,4-12 == 2.Korintským 8,10-24 ==


24. Čtvrtek Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni klamou. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: "Pokoj, pokoj!" Ale žádný pokoj není. Jeremiáš 6,13-14

Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fíky a z hloží hrozny. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré. Lukáš 6,44-45

== Lukáš 10,38-42 == 2.Korintským 9,1-9 ==


25. Pátek Velkého míru docházejí ti, kdo milují tvůj zákon. Netkne se jich nic. Žalm 119,165 F

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte. Koloským 3,16

== 1.Korintským 7,17-24 == 2.Korintským 9,10-15 ==


26. Sobota Já s tebou jsem, dí Hospodin, abych tě vysvobodil. Jeremiáš 30,11 K

Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá! Pán však při mně stál a dal mi sílu. 2.Timoteovi 4,16-17

== Marek 12,41-44 == 2.Korintským 10,1-11 ==


16. neděle po sv. Trojici

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10
Ač sluchu vzdálený je Bůh ve svatém slově,
přec uslyšitelný jest v hlasu prorokově.


27. Neděle V známost uvedl Hospodin spasení své, před očima národů zjevil spravedlnost svou. Žalm 98,2 K

Barnabáš a Pavel po svém návratu shromáždili církev a vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak národům otevřel dveře víry. Skutky 14,27

Duch svatý rosu milosti
mi stále v srdce lej,
ať mír tvůj v něm se uhostí,
ať zřím tvůj obličej!
- 263,4 -

== Jan 11,1-45 == 2.Timoteovi 1,7-10 == Žalm 125 ==


28. Pondělí Pamatuj na stvořitele svého ve dnech mladosti své, prvé než nastanou dnové zlí, a přiblíží se léta, o nichž díš: Nemám v nich zalíbení. Kazatel 12,1 K

Filip vyhledal Natanaela a řekl mu: "Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i Proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta." Natanael mu namítl: "Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?" Filip mu odpoví: "Pojď a přesvědč se!" Jan 1,45-46

== Římanům 6,18-23 == 2.Korintským 10,12-18 ==


29. Úterý Milujte pravdu a pokoj! Zachariáš 8,19

Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8,32

== Lukáš 10,17-20 == 2.Korintským 11,1-15 ==


30. Středa Uvěřil jsem, protož i mluvil jsem, ačkoli jsem byl velmi ztrápený. Žalm 116,10 K

Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Jakubova 1,12

== 1.Mojžíšova 16,6-14 == 2.Korintským 11,16-33 ==


ZÁŘÍ 2020: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]