[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2020

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Jeremiáš 29,7

Být v Bohu znamená i nebýt v davu sám
a dlíti u víře, kde buduje se chrám.


1. Čtvrtek Poněvadž obměkčeno jest srdce tvé, a ponížil jsi se před tváří Boží, vyslyšel jsem tě, praví Hospodin. 2.Paralipomenon 34,27 K

Já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem. 1.Korintským 15,9-10

== 2.Mojžíšova 23,20-27 == 2.Korintským 12,1-10 ==


2. Pátek Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu, vrátím potěšení jemu. Izaiáš 57,18

Ježíš praví: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Marek 2,17

== Skutky 27,16-25 == 2.Korintským 12,11-21 ==


3. Sobota Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Izaiáš 9,1

Vy jste rod vyvolený, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1.Petrova 2,9

== Skutky 12,1-11 == 2.Korintským 13,1-13 ==


Den díkůvzdání za úrodu

Oči všech vyhlížejí k tobě a ty jim dáváš jejich pokrm v pravý čas. Žalm 145,15 Z
Dík, že mne učinil a že mne živí Bůh,
že z jeho bohatství mám podíl bez zásluh.


4. Neděle Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3,5-6

Odhodlaně se připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 1.Petrova 1,13

Znejte, že on jest sám Bůh náš,
ne my sebe, on stvořil nás,
a že jím jsme zvoleného
ovce pastvy lidu jeho.
- 26,2 -

== Marek 8,1-9 == 2.Korintským 9,6-15 == Žalm 65 ==


5. Pondělí Synu člověčí, všecka slova má, kterážť mluviti budu, přijmi v srdce své, a ušima svýma slyš. Ezechiel 3,10 K

Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Židům 2,1

== Židům 11,1-10 == Jeremiáš 1,1-19 ==


6. Úterý Svou tvář už před nimi nebudu skrývat, neboť jsem vylil na dům izraelský svého ducha, je výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 39,29

Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. 1.Korintským 12,4-7

== Jakubova 1,1-13 == Jeremiáš 2,1-13 ==


7. Středa Zdaliž jakou líbost mám, když umírá bezbožný? dí Panovník Hospodin. Zdali ne raději když se odvrací od cest svých, aby živ byl? Ezechiel 18,23 K

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46

== Lukáš 7,1-10 == Jeremiáš 3,21-4,4 ==


8. Čtvrtek Jozue vyhlásil lidu: "Budete svědky sami proti sobě, nedodržíte-li své rozhodnutí, že budete sloužit Hospodinu." Odpověděli: "Ano." Jozue 24,22

Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo. Koloským 2,18

== Skutky 5,34-42 == Jeremiáš 6,9-21 ==

1420 Husité v čele s Korandou vytáhli Václava IV. z hrobu a Zbraslavský klášter zapálili.


9. Pátek Já jsem řekl: "Nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud." A přece: "U Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého Boha." Izaiáš 49,4

Buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. 1.Korintským 15,58

== Židům 12,1-3 == Jeremiáš 7,1-15 ==


10. Sobota Co řekne Pán, se ihned stane, co on poručí, to rázem jest. Žalm 33,9 R

Ježíš vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni, utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho. Marek 4,39

== Matouš 14,22-33 == Jeremiáš 7,16-28 ==


18. neděle po sv. Trojici

Máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. 1.Janova 4,21
Jen něco milovat je málo víc než nic;
vždyť láska z Boha jest a On je bez hranic.


11. Neděle Ucho, které slyší, a oko, které vidí, obojí učinil Hospodin. Přísloví 20,12

Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Matouš 13,16

Pomoz mi, Pane, ať tě následuji,
bližnímu život stále zasvěcuji.
Sám ve mně zdolej ducha hněvivosti,
odvety zprosti.
- EZ 479,4 -

== Marek 10,17-27 == Efezským 5,15-20 == Žalm 119,113-120 ==


12. Pondělí Ty jsi můj Pán, neznám jiného dobra mimo tebe! Žalm 16,2 Ku

Život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Jan 17,3

== Matouš 6,1-4 == Jeremiáš 9,1-23 ==

1620 Friedrich Falcký ve Vratislavi hovoří s koželuhem Kotterem, jehož proroctví pak nechá tisknout J. A. Komenský.


13. Úterý David řekl Šalomounovi: Bůh bude s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě, dokud veškeré dílo prací na Hospodinově domě nedokončíš. 1.Paralipomenon 28,20

Ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. 1.Korintským 4,1

== Marek 3,31-35 == Jeremiáš 12,1-6 ==


14. Středa Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Kazatel 12,13

Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a koná, co je správné. Skutky 10,34-35 P

== Píseň 8,4-7 == Jeremiáš 13,1-11 ==


15. Čtvrtek Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků. Jeremiáš 25,5

Radostně souhlasím s Božím zákonem, když usuzuji jako člověk vnitřní. Pozoruji však, že je v mých údech jiný zákon, který je v rozporu se zákonem, jak mi ho předkládá můj rozum, a dělá ze mne zajatce zákona hříchu. Římanům 7,22-23 P

== Galatským 5,13-18 == Jeremiáš 14,1-16 ==


16. Pátek Hle, nedříme a nespí strážce Izraele. Žalm 121,4 Z

Ježíš Kristus vám bude oporou až do konce. 1.Korintským 1,8

== Římanům 14,20-15,1-6 == Jeremiáš 15,10.15-21 ==


17. Sobota Nyní, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší. 5.Mojžíšova 10,12

Buďtež pak činitelé slova, a ne posluchači toliko. Jakubova 1,22 K

== Matouš 5,17-24 == Jeremiáš 16,1-13 ==


19. neděle po sv. Trojici

Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14 K
Co obsaženo má být v hříchů odpuštění?
Být v duchu svobodni – to jest být proměněni.


18. Neděle Poslouchati lépe jest nežli obětovati. 1.Samuelova 15,22 K

Všude se ví o vaší oddanosti evangeliu. Mám z vás proto radost. Římanům 16,19

O Pane, snažně toužím,
bys řídil život můj,
kéž věrně já ti sloužím,
den po dni při mně stůj!
Ty když mi v prsou vzplaneš,
má mysl zjasní se,
když ke mně ruku vztáhneš,
mé srdce ztiší se.
- 288,1 -

== Marek 2,1-12 == Jakubova 5,13-16 == Žalm 119,121-128 ==


19. Pondělí Hospodin osvobozuje vězně. Žalm 146,7

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. Jan 8,36

== 2.Mojžíšova 15,22-27 == Jeremiáš 17,5-13 ==


20. Úterý V den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk nedozvěděl, co bude po něm. Kazatel 7,14

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Římanům 8,28

== Lukáš 5,12-16 == Jeremiáš 18,1-12 ==


21. Středa Eliáše se dotkl anděl a řekl mu: "Vstaň a jez!" Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu. 1.Královská 19,5.8

Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. 2.Korintským 4,7

== Lukáš 13,10-17 == Jeremiáš 19,1-13 ==


22. Čtvrtek Hle, na pídě jsi odměřil mé dny a mé trvání je před tebou jako nic. Jenom pouhý vánek je každý člověk, jakkoli pevně stojící. Žalm 39,6 Z

Ježíš Kristus zničil smrt a světlem svého evangelia způsobil život a nesmrtelnost. 2.Timoteovi 1,10 Ž

== Matouš 8,14-17 == Jeremiáš 20,7-18 ==


23. Pátek Uzavřu s vámi smlouvu věčnou. Izaiáš 55,3

Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. Židům 13,20-21

== Jeremiáš 17,13-17 == Jeremiáš 21,1-14 ==


24. Sobota Hospodin probudil ducha lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupů, svého Boha. Aggeus 1,14

Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán. 1.Timoteovi 4,14

== Skutky 14,8-18 == Jeremiáš 23,1-8 ==


20. neděle po sv. Trojici

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8
Kéž čistý je můj zrak a Bůh se vidí ve mně,
mám v obě nebesa a náleží mi země!


25. Neděle Ámos řekl: Zabýval jsem se dobytkem a sykomorami. Hospodin mě vzal od ovcí, Hospodin mi rozkázal: "Jdi a prorokuj Izraeli, mému lidu!" Amos 7,14-15

Když šel Ježíš podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." Marek 1,16-17

Ve všem jsi ty, vše v tobě jest,
života zdroj dům našim's dal.
Za stín i slunce našich dnů
zpíváme tobě píseň chval.
- ZCČSH 99,1 -

== Marek 10,2-16 == 2.Korintským 3,3-9 == Žalm 119,129-136 ==


26. Pondělí Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá? Izaiáš 51,12

Ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. 1.Janova 4,4

== 2.Tesalonickým 3,6-13 == Jeremiáš 23,16-32 ==


27. Úterý Vskutku vím, je tomu tak: což může člověk být před Bohem spravedlivý? Kdo by s ním chtěl vésti spor, z tisíce otázek jedinou nezodpoví. Jób 9,2.3

Zákoník mu řekl: "Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho; a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary." Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království." Marek 12,32-34

== Římanům 13,1-7 == Jeremiáš 25,1-14 ==


28. Středa Kdo je skála než náš Bůh? Žalm 18,32 Z

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

== Efezským 5,25-32 == Jeremiáš 26,1-19 ==


29. Čtvrtek K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha. 5.Mojžíšova 4,2

Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku; staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli. 1.Janova 2,7

== 1.Korintským 14,26-33 == Jeremiáš 27,1-22 ==


30. Pátek Šest dní budeš pracovat, ale sedmého dne odpočineš. 2.Mojžíšova 34,21

Dej pozor na sebe i na učení; trvej při tom! 1.Timoteovi 4,16 S

== Jan 18,28-32 == Jeremiáš 28,1-17 ==


Den reformace

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

31. Sobota Chci hned od rána jásat nad tvou přízní, že jsi mou tvrzí a útočištěm v dobách tísně. Žalm 59,17 Ku

Přede dnem velmi ráno vstav Ježíš, vyšel, a šel na pusté místo, a tam se modlil. Marek 1,35 K

== Matouš 5,1-12 == Římanům 3,21-28 == Jeremiáš 29,1-14 ==


ŘÍJEN 2020: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]