[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2020

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Přijdou s pláčem, ale já je utěším a povedu. Jeremiáš 31,9

Že bydlí na Zemi zde se mnou Bůh, to vím;
i v celém Vesmíru já bydlím také s Ním.


21. neděle po sv. Trojici

Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé. Římanům 12,21 K
Jen něco milovat je málo víc než nic;
vždyť láska z Boha jest On je bez hranic.


1. Neděle Hospodin Bůh můj osvěcuje temnosti mé. Žalm 18,29 K

Ježíš slepému řekl: "Co chceš, abych pro tebe učinil?" Slepý odpověděl: "Pane, ať vidím!" Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě zachránila." Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. Marek 10,51-52

K tobě oči pozvedáme,
Bože náš na výsosti,
k tobě s důvěrou voláme,
zbav nás bídy, úzkosti.
Budiž s námi v každý čas,
vyslyš vroucích proseb hlas.
- EZ 183,1 -

== Matouš 5,38-48 == Efezským 6,10-17 == Žalm 42 ==


2. Pondělí Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo. Žalm 14,3

Není rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům 3,22b-24

== Římanům 12,17-21 == Jeremiáš 30,1-3; 31,1-14 ==


3. Úterý Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním. Izaiáš 66,10 K

Anna chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Lukáš 2,38

== 2.Korintským 10,1-6 == Jeremiáš 31,18-20.31-37 ==


4. Středa Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil. Sofoniáš 3,14-15

Ježíš Kristus je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 1.Janova 2,2

== 1.Mojžíšova 13,5-18 == Jeremiáš 36,1-32 ==


5. Čtvrtek Ani jedno ze všech dobrých slov, která Hospodin mluvil k domu izraelskému, nezapadlo: všechno se uskutečnilo. Jozue 21,45

Vy, bratří, jste dětmi zaslíbení jako Izák. Galatským 4,28

== 3.Mojžíšova 19,1-18 == Jeremiáš 37,1-21 ==


6. Pátek Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci. Izaiáš 45,6-7

Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. 2.Tesalonickým 3,5

== Lukáš 22,49-53 == Jeremiáš 38,1-13 ==


7. Sobota Když se svírala ve mně duše má, na Hospodina jsem se rozpomínal, i přišla k tobě modlitba má. Jonáš 2,8 K

Vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Židům 6,12

== 2.Timoteovi 2,1-6 == Jeremiáš 38,14-28 ==


Ekumenická dekáda míru


22. neděle po sv. Trojici

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Matouš 5,9
Tma – světla absence. Leč veliký má zmatek,
kdo ve zlu spatřuje jen dobra nedostatek.


8. Neděle Josef na svádění Potífarovy ženy odpověděl: Jak bych se mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu! 1.Mojžíšova 39,9

Pavel píše Timoteovi: Buď silný milostí Krista Ježíše. 2.Timoteovi 2,1

Kriste, strome spraved'nosti,
dej, ať jsme tvé ratolesti!
Pomoz, ať se zelenáme,
v svatých ctnostech prospíváme.
- 298,8 -

== Lukáš 17,20-30 == Římanům 8,18-25 == Žalm 90 ==

1620 Bitva na Bílé hoře


9. Pondělí Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Izaiáš 65,1

Za to máme, že člověk bývá spravedliv učiněn věrou bez skutků Zákona. Římanům 3,28 K

== 1.Petrova 4,7-11 == Jeremiáš 39,1-18 ==

1620 Český král Friedrich Falcký prchá z Prahy; lutheráni u Salvátora slouží Te Deum.


10. Úterý Obrať se ke mně a buď mi milostiv; dej svému služebníku svou sílu! Žalm 86,16 Z

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4,19

== Jeremiáš 18,1-10 == Jeremiáš 40,1-16 ==


11. Středa Lepší jest maličko s bázní Hospodinovou než poklad veliký s nepokojem. Přísloví 15,16 K

Co prospěje člověku, by všecken svět získal, a své duši škodu učinil? Marek 8,36 K

== Židům 13,1-9 == Jeremiáš 41,1-18 ==


12. Čtvrtek My, tvůj lid, ovce tvé pastvy, budeme tě ustavičně velebit, budeme po všechna pokolení vyprávět o tvé slávě. Žalm 79,13 Ku

Přinášejme skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Židům 13,15

== 1.Janova 2,18-29 == Jeremiáš 42,1-22 ==


13. Pátek Vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi; vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Izaiáš 44,3

To zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh. Skutky 2,39

== 2.Korintským 6,1-10 == Jeremiáš 43,1-13 ==

1620 Odevzdání konfederací císaři; 201 šlechticů prosí císaře o milost


14. Sobota Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké! Žalm 92,6

Král králů a Pán pánů jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. 1.Timoteovi 6,15-16

== Marek 13,1-8 == Jeremiáš 45,1-5 ==


23. neděle po sv. Trojici

Musíme se ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10
Věz, Bohu nemohou být žádné skutky skryty,
neb jemu zjevny jsou i myšlenky a city.


15. Neděle Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8

Usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. 2.Timoteovi 2,22

Přítomný čas ti úkol dá,
pokora přednost budiž tvá,
pomáhej v lásce bližním z běd,
snaž se i v bouři kráčet vpřed!
- ZCČSH 28,4 -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 14,1-13 == Žalm 137 ==

1670 V Amsterdamu zemřel Jan Amos Komenský


16. Pondělí Milovati budeš bližního svého jako sebe samého: Já jsem Hospodin. 3.Mojžíšova 19,18 K

Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. Židům 13,1-2

== Matouš 7,21-29 == Pláč 1,1-22 ==


17. Úterý Zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě. Izaiáš 48,9

Bůh nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. 2.Timoteovi 1,9

== Jan 3,17-21 == Pláč 3,1-33 ==


Den přímluv a modliteb

Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům. Přísloví 14,34 K

18. Středa Hospodine, Bože náš, byli jsme pod mocí jiných, nikoli tvou, budeme však připomínat jedině tvé jméno! Izaiáš 26,13

Boha je třeba víc poslouchat než lidi. Skutky 5,29

== Lukáš 13,1-9 == Římanům 2,1-11 == Pláč 3,34-66 ==


19. Čtvrtek Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho. Žalm 34,9 K

Pojďte, vše už je připraveno. Lukáš 14,17

== Lukáš 15,1-10 == Pláč 5,1-22 ==


20. Pátek On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje. Daniel 2,21

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu? Zjevení 15,3-4

== Židům 13,17-21 == 2.Petrova 1,1-11 ==


21. Sobota Bože, tvé milosrdenství je lepší než život. Žalm 63,4

Poznali jsme lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. 1.Janova 4,16

== Zjevení 20,11-15 == 2.Petrova 1,12-21 ==


Poslední neděle církevního roku

(Neděle věčnosti)

Mějte bedra přepásána a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35 P

Že stačí světlo mít snad mohlo by se zdát;
leč důležité je tím světlem sám se stát.


22. Neděle Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není. Izaiáš 43,11

Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Efezským 4,5-6

A jeho sláva nebeská
nám brány otvírá,
zní dolů píseň andělská
a pokoj prostírá.
- EZD 646,4 -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Izaiáš 26,7-19 ==

1670 J. A. Komenský pohřben ve Valonské kapli v Naardenu


23. Pondělí Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Izaiáš 57,15

Ježíš uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Marek 6,34

== Židům 12,18-25 == 2.Petrova 2,1-11 ==

1620 Ferdinand II. přestřihl a zrušil Rudolfův majestát


24. Úterý Všecky končiny země vidí spasení Boha našeho. Žalm 98,3 K

Což se přichází s lampou, aby byla umístěna pod nádobu nebo pod postel? Ne aby byla postavena na svícen? Marek 4,21 P

== 1.Petrova 1,13-21 == 2.Petrova 2,12-22 ==


25. Středa Pijí víno z obětních misek, nejlepšími oleji se maží, ale nad těžkou ranou se netrápí. Amos 6,6

Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme; napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní, a tak ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život. 1.Timoteovi 6,17-19

== 1.Korintským 3,9-15 == 2.Petrova 3,1-9 ==


26. Čtvrtek Nyní tedy, Bože náš, děkujeme tobě, a chválíme jméno slávy tvé. 1.Paralipomenon 29,13 K

Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Efezským 5,20

== 1.Tesalonickým 5,9-15 == 2.Petrova 3,10-18 ==


27. Pátek Pane, ty znáš každou moji touhu, žádný povzdech můj ti není tajný. Žalm 38,10 R

Buďte jisti, že bude-li vaše víra osvědčena, způsobí vytrvalost. Jakubova 1,3 Ž

== Židům 13,10-16 == Izaiáš 56,1-8 ==


28. Sobota Jako když utěšuje matka, tak vás budu těšit. Izaiáš 66,13

Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Já jsem živ a také vy budete živi. Jan 14,18.19

== Zjevení 21,10-27 == Izaiáš 56,9-57,13 ==


Začátek nového církevního roku


1. neděle adventní

Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9,9 K
Je Božím dílem vše, co na světě tu je;
On neviditelně a vskrytu pracuje.


29. Neděle Pán vás rozmnoží, vás i vaše děti. Žalm 115,14 Ku

Milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Lukáš 1,50

Vyšli sluhy na svou roli,
ať se všude v světa poli
žeň tvá velká připravuje,
léto věčné přibližuje.
- 231,4 -

== Matouš 21,1-11 == Římanům 13,8-12 == Žalm 24 ==


30. Pondělí Toto praví Hospodin zástupů: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka. Zachariáš 2,12

Kdo bude žalovati na vyvolené Boží? Bůh jest, jenž ospravedlňuje. Římanům 8,33 K

== 1.Petrova 1,8-13 == Izaiáš 57,14-21 ==


LISTOPAD 2020: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]