[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2020

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Izaiáš 58,7

Viz, kterak lehčí stát se může tíha bědná:
dva v lásce unesou víc než je dvakrát jedna.


1. Úterý Hospodin řekl Izákovi: Budiž pohostinu v zemi této, a budu s tebou, a požehnám tobě. 1.Mojžíšova 26,3 K

V bázni Boží žijte dny svého pozemského života. 1.Petrova 1,17

== Židům 10,32-39 == Izaiáš 58,1-14 ==


2. Středa V Hospodina skládám důvěru svou; kterak můžete mi radu dávat: "Prchni do hor, jako ptáče činí!" Žalm 11,1 H

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27

== Koloským 1,9-14 == Izaiáš 59,1-15 ==


3. Čtvrtek Každý přinese, co může dát, podle požehnání Hospodina, tvého Boha, které ti udělil. 5.Mojžíšova 16,17

Je-li zde ochota, pak je dar cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá. 2.Korintským 8,12

== 1.Tesalonickým 5,1-8 == Izaiáš 59,15-21 ==


4. Pátek K ničemu vám není, že si přivstáváte, dlouho vysedáváte, jídáte chléb pracně dobytý; on dává milému svému za spánku. Žalm 127,2 Z

Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Matouš 6,8

== Ezechiel 37,24-28 == Izaiáš 60,1-14 ==


5. Sobota Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém. Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu. Žalm 68,6-7

Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných. Marek 1,32-34

== Abakuk 2,1-4 == Izaiáš 60,15-22 ==


2. neděle adventní

Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28
Cíl nepomíjivý, kde bytuje Bůh sám,
je v síle odtamtud, ne v lidských snahách tam.


6. Neděle Zalíbilo se mi sdělit vám, jaká znamení a jaké divy učinil na mně Bůh nejvyšší. Daniel 3,32

Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. 1.Janova 1,2

Jak jsme slabí, Pane náš,
když ty nejsi s námi,
jak je těžká naše stráž,
stojíme-li sami!
Jenom s tebou spojeni
pravou sílu máme,
tebou jen podepřeni
jdouce neklesáme.
- ZCČSH 205,12 -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-11 == Žalm 68,1-19 ==


7. Pondělí Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy. Daniel 12,3

Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! 2.Korintským 5,20

== Izaiáš 25,1-8 == Izaiáš 61,1-11 ==


8. Úterý Přichází den Hospodinův. Je blízko. Joel 2,1

Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. 2.Petrova 3,13

== Izaiáš 26,7-12-15 == Izaiáš 62,1-12 ==


9. Středa Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní. 5.Mojžíšova 8,7

On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32

== Zjevení 2,1-7 == Izaiáš 63,1-6 ==


10. Čtvrtek Zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa. Izaiáš 40,5

Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14

== 2.Korintským 5,1-10 == Izaiáš 63,7-16 ==


11. Pátek On je Bůh živý a zůstává navěky, jeho království bude až do konce. Daniel 6,27

Ježíš Kristus jest včera i dnes, tentýž i na věky. Židům 13,8 K

== Zachariáš 2,14-17 == Izaiáš 63,17-64,11 ==


12. Sobota Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav mě, neboť jsem proti tobě zhřešil. Žalm 41,5

Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Jakubova 5,15

== 1.Tesalonickým 4,13-18 == Izaiáš 65,1-16 ==


3. neděle adventní

Připravte na poušti cestu Hospodinu! Panovník Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10
Tam, lidské vztahy kde se staly pustinou,
Bůh vchází obnovit je živnou láskou svou.


13. Neděle Z nichž není žádného tobě podobného, ó Hospodine; veliký jsi, i jméno tvé veliké jest v moci. Jeremiáš 10,6 K

My jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa. 1.Janova 4,14

Ač tak často divné jsou
cesty, jimiž on mě vodí,
vím, že on jde přede mnou,
a mě posléz vysvobodí:
cíl těch jeho divných cest
otevřené nebe jest.
- EZ 248,3 -

== Lukáš 1,67-79 == 1.Korintským 4,1-5 == Žalm 68,20-36 ==

1620 Sněm Moravanů v Brně kapituluje před císařským vojskem


14. Pondělí Když soudové tvoji dějí se na zemi, obyvatelé okršlku zemského učí se spravedlnosti. Izaiáš 26,9 K

Ten, jenž dává símě rozsevači a chléb k jídlu, poskytne a rozmnoží vaše símě a dá vzrůst plodům vaší spravedlnosti. 2.Korintským 9,10 S

== Ozeáš 14,2-10 == Izaiáš 65,17-25 ==


15. Úterý Šalomoun se modlil: Ty jsi zachoval svému služebníku, mému otci Davidovi, to, co jsi mu přislíbil. Naplnil jsi to, jak je dnes zřejmé. 1.Královská 8,24

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka. Lukáš 1,68-69

== Matouš 3,7-12 == Izaiáš 66,1-4 ==


16. Středa Ty jsi ten Bůh silný, jenž činíš divné věci; uvedl jsi v známost mezi národy sílu svou. Žalm 77,15 K

Bůh chtěl svému svatému lidu dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. Koloským 1,26-27

== Izaiáš 45,1-8 == Izaiáš 66,5-17 ==


17. Čtvrtek Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Synové se vrátí na své území. Jeremiáš 31,17

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zjevení 3,20

== Lukáš 1,26-38 == Izaiáš 66,18-24 ==


18. Pátek Slyšte slovo Hospodinovo! Hospodin vede při s obyvateli země, protože není věrnosti ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi. Ozeáš 4,1

Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské! Matouš 3,2

== 2.Korintským 1,18-22 == Lukáš 1,1-17 ==


19. Sobota Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Žalm 139,16

Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Lukáš 10,20

== Izaiáš 11,10-13 == Lukáš 1,18-25 ==


4. neděle adventní

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pán je blízko. Filipským 4,4.5b
Vztah k Bohu svému je to nejvyšší, co mám,
a z jeho blízkosti tak radost prožívám.


20. Neděle Milující spasení tvé ať říkají vždycky: Veleslaven budiž Hospodin. Žalm 40,17 K

Předurčil nás, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. Efezským 1,5 P

Teď na mně jest, bych Pánu
dar vděčnosti své dal,
bych nitra svého bránu
vstříc rád mu zotvíral.
Nechť činí se mnou dále,
co určil pro mne sám,
Rád v jeho ruce stálé
svůj úděl odevzdám.
- 376,4 -

== Lukáš 1,26-56 == Filipským 4,4-7 == Žalm 130 ==


21. Pondělí Tento lid se přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje. Izaiáš 29,13

Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, skutečně! 1.Janova 3,18 P

== Zjevení 3,7.8.10.11.12 == Lukáš 1,26-38 ==


22. Úterý Ty stále stejný trváš, roků tvých je bez konce. Žalm 102,28 R

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. Zjevení 1,8

== Zjevení 22,16.17.20.21 == Lukáš 1,39-56 ==


23. Středa Klidně uléhám a klidně spávám, klidně vstávám, neboť Hospodin mě chrání. Žalm 3,6 R

Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Marek 10,15

== Izaiáš 7,10-14 == Lukáš 1,57-66 ==


Štědrý den

24. Čtvrtek Má duše žízní po Bohu, po Bohu živoucím. Kdy budu moci přijít a ukáže se mi Boží tvář? Žalm 42,3 Z

Do Jeruzaléma přišli mudrci od východu a ptali se: "Kde je ten právě narozený židovský král? Uviděli jsme na východě jeho hvězdu a proto jsme se mu přišli poklonit." Matouš 2,1-2 P

== Lukáš 2,1-20 == Galatským 4,4-7 == Lukáš 1,67-80 ==


1. svátek vánoční

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14

25. Pátek Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin! Žalm 144,15

Hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Lukáš 2,10-11 P

== Jan 1,1-5.9-18 == Titovi 3,4-7 == Lukáš 2,1-14 ==


2. svátek vánoční

Drahá je v očích Božích smrt jeho zbožných. Oběť díkůvzdání chci tobě obětovat a vzývat jméno Boží. Žalm 116,15.17 F

26. Sobota Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje. Jeremiáš 33,6

Pastýři si řekli: Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil. Lukáš 2,15

== Židům 1,1-14 == Lukáš 2,15-20 == Skutky 6,8-7,60 ==


1. neděle po Vánocích

Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14b
V tmách světa nestačí jen Boží světlo mít;
je nutno nechat se tou září proměnit.


27. Neděle Blahoslavený ten člověk, kterýž skládá v Hospodinu svou naději. Žalm 40,5 K

Potvrzuje se nám prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. 2.Petrova 1,19

Jen tvoje moudrost ví, co k službě sílu dává,
co sobce promění a smutné potěší,
jen za tvé pomoci se zastanu vždy práva
a věrnost pravdě tvé nebude přítěží.
- EZ 500,5 -

== Lukáš 2,22-40 == 1.Janova 1,1-4 == Žalm 2 ==


28. Pondělí Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Izaiáš 50,4

I my jsme schopni potěšit druhé, ať jsou v jakémkoli soužení, jak Bůh potěšuje nás. 2.Korintským 1,4 P

== Matouš 2,13-18 == Lukáš 2,21-24 ==


29. Úterý Vám, kteříž se bojíte jména mého, vzejde slunce spravedlnosti, a zdraví bude na paprslcích jeho. Malachiáš 4,2 K

Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Jan 1,11-12

== 1.Janova 4,11-16 == Lukáš 2,25-35 ==


30. Středa Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány. Izaiáš 65,17

Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Matouš 6,10 K

== Izaiáš 63,7-14 == Lukáš 2,36-40 ==


Závěr roku

V rukou tvých jsou časové moji. Žalm 31,16 K

31. Čtvrtek Hospodin vyslyšel mé lkání, Hospodin přijme mou modlitbu. Žalm 6,10 Z

Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Jan 16,24

== Matouš 13,24-30 == Římanům 8,31-39 == Lukáš 2,41-52 ==


PROSINEC 2020: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 |
[HESLA 2020: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]