[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019]
HESLA 2020: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]


HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2020

Heslo roku:

Věřím, pomoz mé nedověře.

Marek 9, 24b

Verse z 31. prosince 2019 23:59 hod.


Dnešní Heslo:


Hesla JB 2021 jsou již na Internetu!


Přípravu celého ročníku Hesel každý rok dokumentujeme na Wikiverzitě: Projekt: Hesla Jednoty bratrské.

Komunikovat s námi můžete nejlépe na diskusní stránce projektu Diskuse:Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2020

Další možností je, že navštívíte naší facebookovou stránku Hesla Jednoty bratrské

K disposici na tomto serveru jsou tisknutelné a zdrojové soubory pro generování Hesel v různých formátech a zejména pak elektronická Hesla JB v PDF.

Papírová Hesla (tištěné brožury formátu A6) si můžete objednávat, a to nejlépe hromadně.

Jednotlivé výtisky si zakoupíte v křesťanských knihkupectvích, e-shopech a sborech různých evangelických církví.

Chcete-li zobrazovat Heslo dne na svých webových stránkách, můžete využít javascript.

Oficiální stránka německého vydavatele Hesel je http://www.losungen.de.


OBSAH


Úvodní slovo k 290. ročníku Hesel

Věřím, pomoz mé nedověře. Marek 9,24b

Milé čtenářky, milí čtenáři!

Vezmi pro každý den roku větu z první části Bible (Starý zákon), přidej k tomu něco z druhé části (Nový zákon) a uzavři to celé nějakým chorálem nebo modlitbou. Tak může vypadat recept na Hesla. A přece mají čtenáři Hesel i další otázky, například: "Proč se poslední dobou často přidává k veršům i upozornění, kdo ke komu mluví?"

Heslo letošního roku – vybrané Ekumenickou pracovní společností biblického čtení (ÖAB) – by v tom případě začínalo takto: Otec posedlého chlapce řekl Ježíšovi…

Následky by byly jasné: Zaprvé by heslo roku přestalo mít charakter inspirativního motta. A zadruhé, což je snad ještě důležitější: Vy ani já bychom si nemohli tak snadno přivlastnit ono vyjádření věřím v první osobě.

Ovšem právě k tomu jsou heslo roku i každodenní Hesla určena: Že nejrozličnější lidé v nejrůznějších situacích si je přivlastní jako motto pro ten den. A tak se stane příslib Abrahamovi, Chaně nebo Jóbovi dnes pro mě Božím hlasem. Nebo se připojím k heslu roku – a náhle si uvědomím, jak i u mě stojí blízko vedle sebe víra a neschopnost uvěřit. Proto je dobře, že heslo roku bez okolků použije první osobu. Na druhou stranu: Jestliže vím, že jsou to slova zoufalého otce, který Ježíše prosí o uzdravení psychicky nemocného syna, porozumím verši možná o něco lépe.

Mnoho z nás zná situace, kdy je velká nouze a hrozí, že zoufalství nebo strach rozežere naši víru. Ježíš syna uzdraví, ačkoli mu otec nezatají svou nedověru – a to nás může povzbudit v časech, kdy rozhodně nejsme hrdinové víry. Proto se tedy občas hodí znát i souvislosti, v jakých je ten který verš vysloven. Ale nenechte si zabránit v tom, vzít si verš jako osobní heslo do svého dne: do kanceláře, do škol, na prázdniny nebo do nemocnice. Všude tam zazní rozdílným způsobem. Všude tam mohou biblická slova léčit.

Ať v tomto roce Bůh i skrze každodenní Hesla pomáhá naší nedověře.

Vaše Herrnhuter Brüdergemeine


Výročí 2020

1620 – koho by při tom nebodlo u srdce?

Ve škole jsem nijak v dějepise nevynikal, byl mi z duše odporný, biflování letopočtů nebylo mou silnou stránkou. S jedinou výjimkou – kterou byl rok 1620. Veškerou historii jsem si potom dělil na dvě období – co bylo před Bílou horou a co bylo po ní.

Jiráska jsem jako malý kluk hltal stejně, jako kovbojky. A táhlo mi už na 20. rok, když jsem křtem vstoupil do tehdejší Jednoty bratrské. Často jsem ještě slýchával ty stesky, co ti katolíci, co ti jezovité, jak nám to tehdy zavařili, exil, rekatolizace, Komenský, baroko, 300 let poroby a temna. (A přitom v dobách normalizace jsme měli celkem dobré ekumenické vztahy.) Jak se s tím vypořádat?

Už několik let se snažím sám sebe i další čtenáře připravit na letošní rok, kdy si budeme toto neslavné 400. výročí připomínat. Nejsem historik – proto alespoň ta průběžná letmá připomenutí událostí, které k Bílé hoře postupně vedly. Jak to probíhalo, když se konečně příslušníci jednoty bratrské a další evangelíci na čas dostali k moci? Každému k modlitbám a vlastnímu zamyšlení.

Co můžeme letos očekávat? Pořady v rozhlase a televizi, učené debaty, blogy na Internetu, diskuse stejné, jako v případě pokusu o obnovení Mariánského sloupu? Anebo (konečně) někdo z evangelické strany veřejně přizná a alespoň symbolicky se omluví za spolupodíl na hrůzách třicetileté války, kterou stavovské povstání rozpoutalo, se všemi následky?

Mikuláš Dačický z Heslova: Stala se jest tu hanba, lehkost, posměch Čechuom a potracena starobylá chvála česká, následující pak zhouba a žalost převeliká! ... Tak hle pán buoh na Čechy dopustiti a je trestati ráčil a to bez pochybnosti pro hříchy jich, pejchu, marnost, nesvornost, nespravedlnost et cetera. Nebo zůstavaje před tím v marnostech a rozkošech světa tohoto, nesmírnou nádhernost v šatstvu bohatém, kroji, mustry rozličnými potvornými starým Čechuom, předkům svým nepovědomými, páchali a provozovali v slavném hodování a pangetování, s soužením chudých lidí, jenž se práva a spravedlnosti dovolati nemohouce, úpěli, k Bohu na pomstu volali a žalovali et cetera.

27 lidí bylo v následujícím roce na Staroměstském rynku exemplárně popraveno, ale většina (více jak milion) obyvatel pak musela přestoupit na cizí víru anebo odejít do exilu. Bylo vše ztraceno?

Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! – je známý citát z Kšaftu umírající matky jednoty bratrské Jana Amose Komenského, jehož 350. výročí úmrtí také letos v listopadu vzpomeneme.

Jak známe, "skryté semeno" po dalších padesáti letech (v roce 1722) vyrašilo v Sasku na panství hraběte Zinzendorfa v podobě "obnovené jednoty bratrské". Ale "podhoubí" již bylo připravené. Připomeňme si alespoň jednu pozoruhodnou postavu exulanta, který nerezignoval:

Václav Kleych (nar. 1678), žijící v Lažanech u Litomyšle, v srdci stále nesl českobratrskou víru svých předků a přechovával studoval Bibli kralickou a další zapovězené knihy. Byv vyzrazen, uprchl s manželkou a dcerami až do saské Žitavy (1705). Živil se prací svých rukou a přitom pilně studoval němčinu a latinu. A z uspořených peněz vydal mnoho knih, které pak sám tajně kolportoval svým souvěrcům do Čech, na Moravu, Slezsko i na Slovensko. Jednalo se o malé "špalíčky", které bylo lze snadno skrýt či nosit s sebou v kapse.

V roce 1720 tak v Žitavě vydal Nowý Zákon Pana a Spasytele nasseho Gežjsse Krýsta, z něhož jsme na obálku letošních Hesel použili verše Markova evangelia 9,23–24, které tak dobře korespondují i s nadějí Jana Amose Komenského a dalších pobělohorských exulantů:

A GEžjš řekl gemu: Můžessli tomu wěřiti:
wsseckoť gest možné wěřjcýmu.
A y hned zwolaw otec mládence toho s slzami, řekl:
Wěřjm Pane, spomoz nedowěře mé.

Váš vydavatel Petr Heřman


Použité překlady bible

Biblické verše byly přednostně vybírány z Ekumenického překladu: Bible, písmo svaté Starého i Nového zákona, vyd. Česká biblická společnost, Praha 2005 (podle vydání z roku 1985); použito s laskavým svolením ČBS.

Asi v sedmině případů – kde byl text přesnější či přiléhavější A kde to nebylo na úkor srozumitelnosti pro dnešního čtenáře – byla zvolena Bible kralická, poslední vydání z roku 1613: Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona – označeno písmenem K za číslem verše.

V další sedmině případů, kdy s ohledem na předlohu v německých Losungen byly výše uvedené překlady málo vyhovující, byl vybrán text i z jiných překladů – označeno příslušným písmenem za číslem verše:

Písně o nedělích a jiných významných dnech byly vybírány převážně z Bratrského zpěvníku, 4. vydání, Jednota bratrská v ÚCN, Praha 1954. Na konci sloky je uvedeno číslo písně v tomto zpěvníku a číslo sloky.

Pokud byly vybrány i písně z jiných zpěvníků, platí následující označení:

Dvojverší, laděná k heslům měsíců a týdnů, vybral Miroslav Matouš ze své dosud nevydané básnické sbírky Postřehy.


Vysvětlení k soustavě Hesel

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel tři obsahově související texty:

Nedělím předchází heslo pro celý následující týden. Neděle jsou zakončeny odkazy na čtení z evangelia, epištoly (či jiné novozákonní knihy) a ze žalmu; podobně je tomu u jiných významných dní. Doporučené texty kázání (označené v originále jako Predigt) uvádíme zvlášť jakožto "Perikopy.

Všední dny jsou zakončeny odkazy do dvou biblických míst pro každodenní čtení: První čtení je vybíráno z lekcionáře vydaného luterskou liturgickou konferencí a je vztaženo k tématu týdne (heslo týdne a nedělní evangelium). Na druhém místě stojí průběžné čtení ÖAB (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen), které během čtyř let projde celým Novým zákonem a během sedmi let nejdůležitějšími knihami Starého zákona (letos: 1Kr, Iz 56–66, Jr, Pl, Mi; Mk, L 1–2, 1K, 2K, 1Tm, Tt, Fm, 1P, 2P). ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku.


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie − domovy pro seniory, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Společnost. Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.
Denně 21.00 hod.: Prosby za ochranu Země před ohrožením každou lidskou zlovůlí.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

* Datum začíná o den dříve vzhledem k rozdílným časovým pásmům


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána ve více než 60 jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe:

afrikaans, albánština, amharština, arabština, angličtina (britská a americká), balinézština (indonéština), basaa, batak, bečuánština (setswana), bemba, bulharština, čeština, čičewa (Malawi), čínština (tradiční a zjednodušená), dánština, dolnoněmčina, estonština, finština, francouzština, gruzínština, hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština, kinyarwanda, kirundi, kisuaheli, korejština, lotyština, lužická srbština, maďarština, mayangna, miskito, němčina (německá a švýcarská), nepálština, nizozemština, ovambo, papiamento, pedi, perština, polština, portugalština, rongmei-naga, rumunština, ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati, sotho, surinamština (sranan tongo), srbština, syrština-aramejština, svahilština, španělština, švédština, tamil, thajština, tibetština, timbuku (mbukushu), tok pisin, tswana, turečtina, urijština, venda, vietnamština, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Tištěná Hesla – tiráž

Hesla Jednoty bratrské na rok 2020

Podle německé předlohy "Die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine für das Jahr 2020" do češtiny převedl Miroslav Matouš, předmluvu přeložil Viktor Kalista.

Sazbu v programu TeX za použití rodiny písem Jannon Text Moderne Františka Štorma a obálku připravili Slávek a Petr Heřmanovi.

Poděkování patří E. Beckerovi za databázi Losungen 2020, J. Justovi z HÚ AV ČR za cenné připomínky, T. Kubíčkovi, J. Dufkovi a M. Chmelařové z Moravské zemské knihovny v Brně, J. Křečkové z Národního archivu a M. Sekerovi, Z. Mužíkovi, R. Šípkovi a J. Lhotské z Knihovny Národního muzea za obstarání snímků, manželce Aleně za pomoc i toleranci, Nadě, Pavlovi a Matoušovi za pomoc při korekturách a dalším.

K tisku připravil a vydal
Petr Heřman – DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2

mobil: 607 726 481

http://www.dulos.cz,
e-mail: hesla@dulos.cz
v srpnu 2019 jako svou 23. publikaci

Vydání první, 160 stran formátu A6.
Náklad 3400 výtisků brožovaných a 200 výtisků v pevné vazbě a elektronicky ve formátu PDF.

Vyrobil ERMAT Praha, s.r.o.
Ruční vazbu u pevně vázaných výtisků zhotovila rodina Dyntarova, Knihařství Vamberk.

Doporučená maloobchodní cena – brožovaný výtisk: 50,- Kč, výtisk v pevné vazbě: 90,- Kč.

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž na Internetu.
Najdete je na adrese: http://hesla.dulos.cz

Hesla Jednoty bratrské na rok 2021 objednávejte v evangelických sborech anebo přímo u vydavatele během srpna–září 2020.

Copyright

Copyright © 2019 Petr Heřman – DÚLOS

Original copyright © 2019 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Translation © 2019 Miroslav Matouš, překlad předmluvy: Anna Kellerová

Cover © 2019 Slávek Heřman, Petr Heřman.
Obálka vytvořena s použitím části facsimile z tisku:
Nowý Zákon Pana a Spasytele nasseho Gežjsse Krýsta, nakl. Waclaw Kleych, Žitava 1720. Snímky dodala Moravská zemská knihovna v Brně, signatura ST1-0025.254
Přední obálka: str. 139, Kap. IX. Ewangelium S. Marka, verše 23–24.
Zadní obálka: str. 849, Kap. XXII. Zgewenj S. Jana, verše 20–21 a vydavatelský znak Václava Kleycha.

Ilustrace © 2019 Slávek Heřman, Petr Heřman – na předsádkách u pevné vazby, za použití snímků:
Přední předsádka: Rudolfův majestát z roku 1609, který 23. listopadu 1620 rozřezal a zrušil Ferdinand II. Štýrský. Snímek dodalo 1. oddělení Národního archivu z fondu "Archiv České koruny", inv. č. 2293.
Zadní předsádka: Poslední dochovaný dopis Jana Amose Komenského, diktovaný v Amsterodamě 2. listopadu 1670, určený Mikuláši Drabíkovi; na konci je dovětek, psaný vlastní rukou Komenského. Ze sbírek Národního muzea. Snímek dodalo Oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národní muzea, sign. 1 B b 1/86, fol. 1a – první strana dopisu.

ISBN 978-80-88199-08-3 (brožovaná)

ISBN 978-80-88199-09-0 (pevná vazba)

ISBN 978-80-88199-10-6 (elektronická publikace v PDF, 2. opravené vydání)

ISSN 1213-1547

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019]
HESLA 2020: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]