[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2021

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Mnozí se ptají: Kdo ukáže nám, co je dobré? Dej dopadat na nás světlu tváře své, ó Bože. Žalm 4,7 F

Bůh nemá podobu, leč ve všem stvoření
se zračí jeho tvář i jeho odění.

Nový Rok Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Židům 13,8


1. Pátek Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního. 3.Mojžíšova 19,11

Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní, neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 1.Petrova 3,8-9

Lukáš 4,16-21

Jakubova 4,13-15

Filipským 4,10-13(14-20)

Jozue 1,1-9

Žalm 100


2. Sobota Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemiáš 8,8

Pavel zůstal celé dva roky v najatém bytě a přijímal všechny, kdo za ním přišli, zvěstoval Boží království a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek. Skutky 28,30-31

Jozue 24,1-26

Lukáš 3,1-6

2. Neděle po Vánocích Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14b

I když jsi kapkou jen, buď živnou rosou kvítku
a neskaň naprázdno a zmarněn, bez užitku.


3. Neděle Budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne. Izaiáš 58,10

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Lukáš 6,36

Vezmi ruce, uč mne sám,
co a jak kdy konat mám;
vezmi také nohy mé,
ať jsou hbity v službě tvé!
- 346,2 -

Lukáš 2,41-52

1.Janova 5,11-13

Lukáš 2,41-52

Izaiáš 61,1-11

Žalm 4

1521 Decet Romanum Pontificem – papež Lev X. exkomunikuje Luthera.


4. Pondělí Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy, aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře. 5.Mojžíšova 5,29

Je dobré, když má člověk srdce utvrzené milostí. Židům 13,9 P

1.Mojžíšova 21,1-7

Lukáš 3,7-14


5. Úterý Jen dobro a milost mne budou provázet po všechny dny mého života a přebývat budu v domě Božím dlouhý čas. Žalm 23,6 F

Já jsem přišel, aby mé ovce měly život a měly ho v hojnosti. Jan 10,10

1.Mojžíšova 9,12-17

Lukáš 3,15-20

Zjevení Páně – Epifanias Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1.Janova 2,8b K


6. Středa Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe! Žalm 84,13

Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem a klaněli se mu. Matouš 2,10-11

Matouš 2,1-12

Efezským 3,1-7

Izaiáš 60,1-6

Izaiáš 60,1-6

Lukáš 3,21-38


7. Čtvrtek Já jsem tvůj, pomoz mi. Žalm 119,94 Z

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Jan 15,7

1.Janova 3,1-6

Lukáš 4,1-13


8. Pátek Jediný Bůh je skála má i pomoc, pevný můj hrad, že nekolísám. Žalm 62,7 R

Posilněte své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem. Židům 12,12-13

4.Mojžíšova 24,15-19

Lukáš 4,14-21


9. Sobota Hospodine, povedu-li odpor proti tobě, o soudech tvých mluviti budu s tebou. Jeremiáš 12,1 K

Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc; ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři: "Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!" Matouš 20,10-12

Efezským 4,17-24

Lukáš 4,22-30


Alianční modlitební týden

1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14

Hle, Babyloňanům jak chybí pokora:
věž k Nebi budovat se dá jen Odshora.


10. Neděle Odvrať oči mé, ať nehledí marnosti. Žalm 119,37 K

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny a pevně se držte víry. Koloským 2,6-7

Pán Bůh má síla jest
a světlo všech mých cest;
duše má, buď smělá,
jak by sklíčit měla
zlá tě zvěst?
- CČSH 11,1 -

Matouš 3,13-17

Římanům 12,1-8

Římanům 12,1-8

Izaiáš 42,1-9

Žalm 72


11. Pondělí Pravíť Panovník, kterýž shromažďuje rozehnané Izraelovy: Ještěť shromáždím k němu a k shromážděným jeho. Izaiáš 56,8 K

Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1.Timoteovi 2,3-4

Skutky 10,37-48

Lukáš 4,31-37


12. Úterý Shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se. Jeremiáš 23,3

Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Lukáš 15,4

1.Korintským 2,11-16

Lukáš 4,38-44


13. Středa Syn ctí svého otce. Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně? praví Hospodin. Malachiáš 1,6

Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: "Synu, jdi dnes pracovat na vinici!" On odpověděl: "Nechce se mi." Ale potom toho litoval a šel. Matouš 21,28-29

Římanům 8,26-30

Lukáš 5,1-11


14. Čtvrtek Přistupme před něho s chvalozpěvy, hudbou a písní vzývejme ho, protože Pán je Bůh náš mocný. Žalm 95,2-3 R

Král králů a Pán pánů, on jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. 1.Timoteovi 6,15-16

Efezským 1,3-10

Lukáš 5,12-16


15. Pátek Žena vzala z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. 1.Mojžíšova 3,6

Může vést slepý slepého? Nepadnou oba do jámy? Lukáš 6,39

Koloským 2,1-7

Lukáš 5,17-26


16. Sobota Hospodin strážce tvůj, Hospodin zastínění tvé tobě po pravici. Nebude bíti na tě slunce ve dne, ani měsíc v noci. Žalm 121,5-6 K

Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Jan 17,15

Matouš 6,6-13

Lukáš 5,27-32

2. neděle po Zjevení Páně Z plnosti jeho my všickni vzali jsme, a to milost za milost. Jan 1,16 K

Vím, že je moje to, čím není moje jmění,
že cenu v časnosti má to, co časné není.


17. Neděle Nermuťte se, radost Hospodinova budiž síla vaše. Nehemiáš 8,10 K

Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci: máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše. 2.Korintským 6,4.10

Však co máme dobrého,
všecko jest od něho;
proč toho nasaditi
litujem pro něho?
Ten není žádný věrný
sluha Pána svého,
kdož toliko v čas štěstí
přidrží se jeho.
- EZ 468,7 -

Jan 2,1-11

1.Korintským 2,1-10

Jan 2,1-11

2.Mojžíšova 33,18-23

Žalm 40


18. Pondělí Ty, Hospodine, sám všechno zachováváš při životě a nebeské zástupy se ti klanějí. Nehemiáš 9,6

Z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky! Římanům 11,36

5.Mojžíšova 4,5-13

Lukáš 5,33-39


19. Úterý Hospodin mě poslal potěšit všechny truchlící. Izaiáš 61,1.2

Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou. Matouš 5,4 K

Římanům 9,31-10,8

Lukáš 6,1-5


20. Středa Rozšířil kroky mé pode mnou, aby se nepodvrtly nohy mé. 2.Samuelova 22,37 K

Kde je Duch Páně, tam je svoboda. 2.Korintským 3,17

Galatským 5,1-6

Lukáš 6,6-11


21. Čtvrtek I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. 1.Mojžíšova 2,7

Můj drahý, přeji ti od Boha, aby se ti ve všem dobře dařilo, a aby tvé tělo bylo v tak dobrém zdraví, jako je tvoje duše. 3.Janova 1,2 P

Skutky 15,22-31

Lukáš 6,12-16


22. Pátek Izraelští synové se obrátí a budou hledat Hospodina, svého Boha. Se strachem přiběhnou k Hospodinu a jeho dobrotě v posledních dnech. Ozeáš 3,5

Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2,13

Jeremiáš 14,1-9

Lukáš 6,17-26


23. Sobota Toto praví Hospodin: Budu se z nich veselit, z celého srdce a z celé duše jim prokazovat dobro. Jeremiáš 32,41

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10

5.Mojžíšova 33,1-16

Lukáš 6,27-35

1621 Na Fridricha Falckého uvalena říšská klatba.

3. neděle po Zjevení Páně Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29

Bůh věčně věrný jest; a jemu patří díky,
že věrným zůstává i mezi nevěrníky.


24. Neděle Proč se mnou vedete spor? Všichni jste mi byli nevěrní, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 2,29

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům 3,23-24

Mé srdce slabé jest,
než nalezne je Pán,
mé srdce nezná jistoty,
jím zmítá divý van.
Je zcela bez moci,
než ty je spoutáš sám;
ó zotroč srdce láskou svou,
pak znikne smrti tmám.
- 284,3 -

Matouš 8,5-13

Římanům 1,13-17

Rút 1,1-19a

2.Královská 5,1-19

Žalm 16


25. Pondělí Tobě neučiním konce, ale budu tě trestati v soudu, bez trestání tě naprosto nenechám. Jeremiáš 30,11 K

Pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 1.Petrova 5,6

Skutky 16,9-15

Lukáš 6,36-42


26. Úterý Zdaliž není slovo mé takové jako oheň, dí Hospodin, a jako kladivo rozrážející skálu? Jeremiáš 23,29 K

Přišel jsem vrhnout oheň na zemi, a jak bych si přál, aby již vzplanul! Lukáš 12,49 Ž

Římanům 15,7-13

Lukáš 6,43-46


27. Středa Zbloudilí duchem poznají rozumnost, mému naučení se budou učit reptalové. Izaiáš 29,24

Je-li někdo z vás pozadu v moudrosti, ať prosí Boha, jenž dává všem upřímně a nic nevyčítá, a bude mu dána. Jakubova 1,5 Ž

Rút 1,1-21

Lukáš 6,47-49


28. Čtvrtek Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. 1.Mojžíšova 32,11

Ježíš řekl Zacheovi: Dnes přišlo spasení do tohoto domu, vždyť je to také syn Abrahamův. Lukáš 19,9

Skutky 13,42-52

Lukáš 7,1-10

1521 Začátek Wormského sněmu.


29. Pátek Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procítí, jedni k životu věčnému, druzí pak ku pohanění a ku potupě věčné. Daniel 12,2 K

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6,23

Koloským 1,24-29

Lukáš 7,11-17


30. Sobota Ať tě, Pane, chválí všichni tvoji tvorové, tobě zasvěcení ať tě velebí! Žalm 145,10 R

Země, která přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání. Židům 6,7

Zjevení 15,1-4

Lukáš 7,18-23


Neděle Bible

Poslední neděle po Zjevení Páně Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2b

Když vnější světskou moc tu třímá šerosvit,
můj Pane, světlem svým rač prozářit můj byt!


31. Neděle Z celého srdce se odevzdávaly dobrovolné dary Hospodinu. 1.Paralipomenon 29,9

Radostného dárce miluje Bůh. 2.Korintským 9,7

Vezmi lásky mé si květ,
vezmi, co je tvého, zpět;
vezmi tělo, duši sám,
kéž ti všechno cele dám!
- EZ 473,6 -

Matouš 17,1-9

2.Korintským 4,6-10

2.Petrova 1,16-19(20-21)

2.Mojžíšova 3,1-15

Žalm 18,1-20


LEDEN 2021: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]