[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2021

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Lukáš 19,40

Mně říká křišťál, jenž se mnohostranně třpytí,
že ve svém jsoucnu má i předsunuté bytí.


1. Pondělí Izrael řekl Josefovi: Jdi a podívej se, je-li s tvými bratry a s ovcemi vše v pořádku. 1.Mojžíšova 37,14

Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Filipským 2,4

1.Mojžíšova 37,3-36

Lukáš 11,29-32

1457 Začátek Jednoty bratrské v Čechách


2. Úterý Uč mne správnému soudu a porozumění, neboť ve tvé příkazy věřím. Žalm 119,66 F

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost. Jakubova 3,13

Jób 2,1-10

Lukáš 11,33-36


3. Středa I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou." 1.Mojžíšova 2,18

Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: "Ženo, hle, tvůj syn!" Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka!" V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. Jan 19,26-27

Jan 16,29-33

Lukáš 11,37-54


4. Čtvrtek Já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Hospodin, myšlení o pokoji, a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání konec přežádostivý. Jeremiáš 29,11 K

Bůh rozhodl, aby v Kristu sídlily všechny dokonalosti v plné míře a skrze něho že se sebou usmíří všeckno tvorstvo jak na nebi, tak na zemi tím, že způsobí pokoj jeho krví prolitou na kříži. Koloským 1,19-20 P

1.Janova 1,8-2,6

Lukáš 18,31-43


Ženy zvou ke světovému dni modliteb


5. Pátek Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jako do hradu. Přísloví 18,10

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6

2.Korintským 13,3-9

Lukáš 19,1-10


6. Sobota K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Izaiáš 60,3

Přijď království tvé. Lukáš 11,2 K

Galatským 2,16-21

Lukáš 19,11-27

Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62

Když bystře hledíš, viz a vnímej náznakem
to neviditelné, to co je za zrakem.


7. Neděle Povstaň a vyřiď jim všechno, co jsem ti přikázal. Jeremiáš 1,17

Nekážeme sebe, ale Krista Ježíše jakožto Pána. 2.Korintským 4,5 Ž

Pozdvihni očí našich tam,
kde ty přebýváš sám,
ať uzříme, což věříme
a zde nevidíme.
- EZ 236,3 -

Lukáš 9,57-62

Efezským 5,1-9

Efezským 5,1-2(3-7)8-9

1.Královská 19,1-13

Žalm 34

1721 V Suchdole nad Odrou se narodil David Zeisberger.


8. Pondělí Hospodine, ty jsi náš Bůh, proti tobě člověk nic nezmůže! 2.Paralipomenon 14,10

Budu se raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. 2.Korintským 12,9

Lukáš 14,25-35

Lukáš 19,28-40


9. Úterý Sedím-li ve tmě, mým světlem je Hospodin. Micheáš 7,8

Vy jste všickni dítky světla a dítky dne; nenáležíme noci ani tmě. 1.Tesalonickým 5,5 S

Jób 7,11-21

Lukáš 19,41-48


10. Středa Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Jeremiáš 31,3

Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. 1.Janova 4,16

Matouš 13,44-46

Lukáš 20,1-8


11. Čtvrtek Budeš příchozího milovati jako sebe samého. 3.Mojžíšova 19,34 K

Ochotně poskytujte pohostinství. Římanům 12,13

Matouš 19,16-26

Lukáš 20,9-19


12. Pátek Tys můj Bůh už od matčina klína. Žalm 22,11 R

Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,8

Matouš 10,34-39

Lukáš 20,20-26


13. Sobota Los se vytahuje ze záňadří, ale každé rozhodnutí je od Hospodina. Přísloví 16,33

Měli byste říkat: Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono. Jakubova 4,15

Galatským 6,11-18

Lukáš 20,27-40

Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24

Co zde je postupné co zrno, stéblo, klas,
to jako trojice je spjato mimo čas.


14. Neděle Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových. Budou vrávorat, pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou. Amos 8,11-12

Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Lukáš 11,28

Svým Písmem vzdělává si
Pán věrnou hrstku svou
a vždycky svému stádci
je mocnou ochranou.
Své zaslíbení dávné
se splnit hotoví,
že ve zlých časech slavně
svou církev obnoví.
- ZČSSH 289,2 -

Jan 12,20-24

2.Korintským 1,3-7

Jan 12,20-24

Izaiáš 54,7-10

Žalm 84


15. Pondělí Náš Bůh, kterého my uctíváme, nás může vysvobodit z rozpálené ohnivé pece. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou se nepokloníme. Daniel 3,17.18

Nemůžeme nemluviti toho, co jsme viděli a slyšeli. Skutky 4,20 K

Jan 6,26-35

Lukáš 20,41-47

1621 Soudní tribunál, předsedá Karel z Lichtenštejna


16. Úterý Dovol mi spatřit tvou slávu! 2.Mojžíšova 33,18

Filip řekl: "Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!" Ježíš mu odpověděl: "Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce." Jan 14,8-9

Jób 9,14-35

Lukáš 21,1-4


17. Středa Ty jsi silný Bůh vidění. 1.Mojžíšova 16,13 K

Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: Bože, slituj se nade mnou hříšným. Lukáš 18,13

Jan 15,9-17

Lukáš 21,5-19


18. Čtvrtek Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. Přísloví 16,9

Ne že bychom mohli způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha. 2.Korintským 3,5

2.Korintským 4,11-18

Lukáš 21,20-28


19. Pátek Dbejte na má nařízení a dodržujte je; já jsem Hospodin, já vás posvěcuji. 3.Mojžíšova 20,8

Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24

Jan 16,16-23a

Lukáš 21,29-38


20. Sobota Gedeón Hospodinovu poslu odpověděl: Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Soudců 6,13

Ježíš na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu: "Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?" Marek 4,38

Jan 14,15-21

Lukáš 22,1-6

Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28

Bůh, ono "Jsem, jenž jsem", má dvojí zpřístupnění:
je pro věčno "Jsem teď" a pro časno "Jsem dění".


21. Neděle Moje ruka založila zemi, má pravice nebesa rozvinula; zavolám-li na ně, stanou tady spolu. Izaiáš 48,13

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. Jan 1,1-3

Nadehvězdným končinám,
Otče dobrotivý,
tak i mořským hlubinám
známy jsou tvé divy.
- 52,3 -

Marek 10,35-45

Židům 5,1-10

Jób 19,19-27

1.Mojžíšova 22,1-19

Žalm 22,1-22


22. Pondělí Tento ubožák volal a Bůh ho vyslyšel a vyprostil ho ze všech těžkostí. Žalm 34,7 F

Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Lukáš 11,10

Efezským 2,11-16

Lukáš 22,7-23

1471 Zemřel 'král obojího lidu' Jiří z Poděbrad.


23. Úterý Nepřikázal jsem ti: Buď rozhodný a udatný? Jozue 1,9

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7

Jób 19,21-27

Lukáš 22,24-30


24. Středa Bůh jim požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte ji. 1.Mojžíšova 1,28

Všechno je vaše, vy však jste Kristovi. 1.Korintským 3,22-23

Židům 9,11-15

Lukáš 22,31-38


25. Čtvrtek Neskrývej tváři své přede mnou, aniž zamítej v hněvě služebníka svého. Žalm 27,9 K

Zločinec řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji." Lukáš 23,42-43

Jeremiáš 15,15-21

Lukáš 22,39-46


26. Pátek Já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou, samou spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí? Jeremiáš 2,21

Pomni, odkud jsi vypadl, a čiň pokání a první skutky čiň. Zjevení 2,5 K

Židům 10,1.11-18

Lukáš 22,47-53


27. Sobota Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina. 5.Mojžíšova 8,12.14

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1.Tesalonickým 5,18

Lukáš 18,31-43

Lukáš 22,54-62

Květná neděle Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14.15

Cíl nepomíjivý, kde bytuje Bůh sám,
je v moci odtamtud, ne v lidských snahách tam.


28. Neděle V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání! Žalm 3,9

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Matouš 9,35

Co budu živ, budu ho chváliti,
velebiti,
skutky jeho slaviti.
Řeknu vesele:
Nuž, duše má, směle
chval Spasitele!
- EZD 648,4 -

Jan 12,12-19

Filipským 2,5-11

Židům 11,1-2(8-12.39-40); 12,1-3

Izaiáš 50,4-9

Žalm 22,23-32


29. Pondělí Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Zachariáš 14,9

Jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Zjevení 22,3-4

Matouš 26,6-13

Lukáš 22,63-71


30. Úterý Narodí se nám dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda. Izaiáš 9,5

On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas: Toto jest můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení. 2.Petrova 1,17

Jób 38,1-11; 42,1-6

Lukáš 23,1-12


31. Středa Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale ať horlí pro bázeň před Hospodinem po všechny dny. Přísloví 23,17

Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Lukáš 23,34 K

Lukáš 22,1-6

Lukáš 23,13-25


BŘEZEN 2021: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]