[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2021

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Kristus je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. Koloským 1,15

Jak nedůležité je v světě oddálení,
když nejblíže je ten, jenž na něm zdá se není!

Zelený Čtvrtek On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. Žalm 111,4


1. Čtvrtek Proč s Bohem vedeš spor? Že svými slovy neodpovídá? Bůh přece promluví jednou i podruhé, a člověk to nepostřehne. Jób 33,13-14

Ježíš veleknězi odpověděl: Já jsem mluvil k světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagóze a v chrámě, kde se shromažďují všichni židé, a nic jsem neříkal tajně. Proč se mě ptáš? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem říkal. Jan 18,20-21

Jan 13,1-15.34-35

1.Korintským 11,17-34

Matouš 26,17-30

2.Mojžíšova 12,1-14

Lukáš 23,26-31

Velký Pátek Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16


2. Pátek Bůh zachovává mír v končinách tvých. Žalm 147,14 F

Kristus jest pokoj náš. Efezským 2,14 K

Jan 19,16-30

2.Korintským 5,14-21

Izaiáš 52,13-15; 53,1-12

Izaiáš 52,13- 53,12

Lukáš 23,32-49


3. Sobota Jenom On, jen Pán je naším Bohem, jeho soudy přes veškerou zem. Žalm 105,7 R

Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. 1.Petrova 3,18

1.Petrova 3,18-22

Lukáš 23,50-56

Velikonoční neděle Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18

Kde vůkol po živém už nikde není stop,
Bůh k věčnosti má klíč, je prázden smrti hrob.


4. Neděle Tvář má předcházeti vás bude, a dámť odpočinutí. 2.Mojžíšova 33,14 K

Já jsem živ a také vy budete živi. Jan 14,19

Jezu Kriste, vstal jsi
nám tím příklad dal jsi,
že nám z mrtvých vstáti,
s Bohem přebývati.
Pane, smiluj se!
- EZ 333,2 -

Marek 16,1-8

1.Korintským 15,1-11

2.Mojžíšova 14,8-14.19-23.28-30a; 15,20f

1.Samuelova 2,1-8

Lukáš 24,1-12

Velikonoční pondělí Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18


5. Pondělí Stane-li se v městě něco zlého, zda nejedná Hospodin? Amos 3,6

Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? Lukáš 24,26

Lukáš 24,13-35

1.Korintským 15,50-58

Zjevení 5,6-14

Izaiáš 25,6-9

Lukáš 24,13-35


6. Úterý Ponížené staví na vysoké místo, zarmoucení docházejí spásy. Jób 5,11

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! 2.Korintským 1,3-4

Jan 20,1-10

Lukáš 24,36-49


7. Středa On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Izaiáš 53,12

Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Lukáš 6,28

Jan 20,11-18

Lukáš 24,50-53


8. Čtvrtek I povolal Hospodin Bůh Adama, a řekl jemu: Kdež jsi? Kterýžto řekl: Hlas tvůj slyšel jsem v ráji a bál jsem se, že jsem nahý; protož skryl jsem se. 1.Mojžíšova 3,9-10 K

Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Židům 4,13

Jan 21,1-14

Koloským 1,1-14


9. Pátek Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Izaiáš 43,1

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31

Lukáš 24,36-47

Koloským 1,15-23


10. Sobota Nezamítej mě v čas stáří, neopouštěj mě, když pozbývám sil. Žalm 71,9

Neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 2.Korintským 4,16

Lukáš 24,1-12

Koloským 1,24-29

Quasimodogeniti (Jako narozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

Co obsaženo má být v hříchů odpuštění?
Být v duchu svoboden, být prázden všeho lpění.


11. Neděle K jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce. Žalm 62,11

Kde jest poklad váš, tu jest i srdce vaše. Matouš 6,21 K

Rač zlé žádosti umořit
a ohavnost hříchu zbořit!
Ach, ozbroj mne svou mocností,
bych potlačil své křehkosti!
- 293,2 -

Jan 20,19-29

1.Petrova 1,3-9

Jan 21,1-14

Izaiáš 40,26-31

Žalm 116


12. Pondělí Budu mít jméno k veselí, chvále a oslavě mezi všemi národy na zemi, až uslyší o všem dobru, které pro svůj lid učiním. Jeremiáš 33,9

Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy – světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Lukáš 2,29-32

1.Mojžíšova 32,22-32

Koloským 2,1-7


13. Úterý Obmej od nešlechetnosti srdce své, abys vysvobozen byl. Dokud zůstávati budou u prostřed tebe myšlení marnosti tvé? Jeremiáš 4,14 K

Neste ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Lukáš 3,8

Jób 42,7-17

Koloským 2,8-15


14. Středa Hospodin jim způsobil radost. Ezdráš 6,22

Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Lukáš 10,20

Izaiáš 66,6-13

Koloským 2,16-23


15. Čtvrtek Ať se zaradují všichni, kdo milují tvé jméno. Žalm 5,12

Učedníci byli naplněni radostí a Duchem svatým. Skutky 13,52

Jan 17,9-19

Koloským 3,1-4


16. Pátek Ať se u tebe nevyskytne věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. 5.Mojžíšova 18,10.12

Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. Efezským 5,9-11

1.Petrova 2,1-10

Koloským 3,5-11


17. Sobota Přikázání Boží jsou ryzí a dávají očí světlo. Žalm 19,9 F

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte. Koloským 3,16

Skutky 8,26-39

Koloským 3,12-17

Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm 33,5 )

Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce uposlechnou mého hlasu; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27-28 P

Cos vsadil do srdce tak jako do ráje,
to v tobě vykvete a v nebi dozraje.


18. Neděle Král David pak vešel, usedl před Hospodinem a řekl: Co jsem já, Panovníku Hospodine, a co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem? 2.Samuelova 7,18

Milost, kterou mi Bůh prokázal, nebyla nadarmo. 1.Korintským 15,10

Tys, ó Pane, síla má,
opora má jediná,
tebe když se přidržím,
s tebou slavně zvítězím.
- 76,1 -

Jan 10,11-30

1.Petrova 2,21-25

Ezechiel 34,1-2(3-9)10-16.31

Ezechiel 34,1-31

Žalm 23


19. Pondělí Pán posiluje kroky toho, čí život se mu zalíbil. Padne-li, ležet nezůstane, vždyť Pán ho drží za ruku. Žalm 37,23-24 R

Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, jenž si nás zamiloval. Římanům 8,37

Jan 10,1-10

Koloským 3,18-4,1


20. Úterý I mluvil Bůh k Noé: Vcházím v smlouvu svou s vámi, i s semenem vaším po vás, a se všelikou duší živou. Nebude více potopa k zkažení země. 1.Mojžíšova 9,9-10.11 K

Nedejte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem. Koloským 1,23

Matouš 9,35-10,1-7

Koloským 4,2-6


21. Středa Hle, přetavil jsem tě v tavicí peci utrpení. Izaiáš 48,10

Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi. Lukáš 6,22-23

Jan 17,20-26

Koloským 4,7-18

1421 Pražský arcibiskup Konrád z Vechty uznal Čtyři artikule.


22. Čtvrtek Pohlédněte k němu, ať se rozveselíte, nemusíte se rdít hanbou. Žalm 34,6 Ku

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,12

Efezským 4,8-16

Daniel 1,1-21


23. Pátek Zachovej klid a neboj se, neklesej na mysli. Izaiáš 7,4

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 1.Korintským 16,13

Matouš 26,30-35

Daniel 2,1-23


24. Sobota Já, Hospodin, jsem tě povolal, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Izaiáš 42,6.7

Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" I zavolali toho slepého a řekli mu: "Vzchop se, vstaň, volá tě!" Marek 10,49

Jan 14,1-6

Daniel 2,24-49

Jubilate (Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1 )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17

Co pojí nás, to je i není naše věc:
Duch svatý pro věčno z nás tká si koberec.


25. Neděle Veliký je Bůh, Bůh náš vždycky a na věky. On bude naším vůdcem. Žalm 48,15 Ku

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

Přijď, vyžeň všechnu temnotu,
buď sluncem našich životů.
Svým světlem sviť, kde vládne noc.
Slyš naše prosby o pomoc!
- EZD 669,2 -

Jan 15,1-8

Skutky 17,22-34

Skutky 17,22-34

1.Mojžíšova 1,1-2,4

Žalm 19


26. Pondělí Nastane den jediný, známý jen Hospodinu, kdy nebude den ani noc; i za večerního času bude světlo. Zachariáš 14,7

Toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. 1.Janova 1,5

1.Mojžíšova 1,6-8

Daniel 3,1-30


27. Úterý Ty jsi můj služebník, tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě. Izaiáš 41,9

Zavrhl snad Bůh svůj lid? Naprosto ne! Římanům 11,1 P

1.Mojžíšova 1,9-13

Daniel 5,1-30


28. Středa Sám jsem naučil Efrajima chodit. Ale nepoznali, že já jsem je uzdravoval. Ozeáš 11,3

Vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse. 2.Petrova 3,15

1.Mojžíšova 1,14-19

Daniel 6,1-29


29. Čtvrtek Mojžíš prosil Hospodina, svého Boha, o shovívavost: Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. 2.Mojžíšova 32,11.12

Zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. 1.Janova 2,1

1.Mojžíšova 1,20-23

Daniel 7,1-15


30. Pátek Jeho vladařství se rozšíří a pokoji nebude konce. Izaiáš 9,6

Bůh poslal slovo svým synům israelským, zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista. Ten jest pánem všech. Skutky 10,36 S

1.Mojžíšova 1,24-31

Daniel 7,16-28


DUBEN 2021: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]