[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2021

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených. Přísloví 31,8

I zrní zapadlé, to, o němž není zdání,
Bůh najde, přebere a svěří k rozsévání.


1. Sobota Nebude dán chudý u věčné zapomenutí; očekávání soužených nezahyne na věky. Žalm 9,19 K

Pán domu řekl svému služebníku: Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. Lukáš 14,21

1.Mojžíšova 2,1-3

Daniel 8,1-27

Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1 )

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1

Kam šípy rozumu už nedolétnou tmou,
tam křídla úžasu nás k světlu donesou.


2. Neděle Mojžíš řekl lidu: Upněte své srdce ke všem slovům, která vám dnes dosvědčuji. Pro vás není to slovo prázdné, ono je váš život. 5.Mojžíšova 32,46.47

Ježíš učedníkům odpověděl: Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. Jan 6,63

To Boží slovo přežije
tu všechnu temnou zlobu,
Bůh otců našich s námi je
svým Duchem v každou dobu.
I když nám statek, čest
život dáti jest,
s tím se smíříme,
v nich prospěch nezříme,
nás čeká v nebesích Pán.
- ZCČSH 7,4 -

Lukáš 19,37-40

Koloským 3,12-17

Lukáš 19,37-40

1.Samuelova 16,14-23

Žalm 45


3. Pondělí Hospodin mě podepíral. Učinil mě volným. 2.Samuelova 22,19-20

Ježíš viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Matouš 9,9

2.Mojžíšova 15,1-21

Daniel 9,1-19

1728 Začátek Hesel v Ochranově


4. Úterý Kteréhokoli dne vzýval jsem tě, vyslyšels mne, a obdařils silou duši mou. Žalm 138,3 K

Je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Římanům 10,12

1.Samuelova 16,14-23

Daniel 9,20-27


5. Středa Já jsem učinil zemi, člověka i zvířata, která jsou na zemi, svou velikou silou a svou vztaženou paží a dávám ji tomu, kdo je toho v mých očích hoden. Jeremiáš 27,5

Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi. Matouš 5,5 K

Římanům 15,14-21

Daniel 10,1-21


6. Čtvrtek Oči všech k tobě hledí s nadějí a ty jim dáváš pokrm v náležitý čas. Ty otevíráš svoji štědrou dlaň, dobrotivě sytíš všechno živoucí. Žalm 145,15-16 R

Nestarejte se o život, co budete jísti, ani o tělo, co budete oblékati. Vždyť život je víc než pokrm a tělo víc než oděv. Všimněte si havranů, že nesejí ani nežnou, nemají komor ani stodol, a Bůh je živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! Lukáš 12,22-24 P

1.Korintským 14,6-19

Daniel 12,1-13


7. Pátek Ty jsi Bůh, který mi pomáhá. Na tebe čekám celý den. Žalm 25,5 Z

Víme, že nás slyší. 1.Janova 5,15 K

Zjevení 5,6-14

Přísloví 25,11-28


8. Sobota Povstaň už, Pane, na pomoc pospěš, v milosti své nás vysvoboď! Žalm 44,27 R

Hle, království Boží je mezi vámi! Lukáš 17,21

Jan 6,60-69

Přísloví 26,1-17


Týden oběti za misii

Rogate (Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20

Bůh stvořil tě a ty zde nejsi bez ceny;
ty nejsi na Zemi jen kdosi trpěný!


9. Neděle Ochrana tvá buď Bůh věčný. 5.Mojžíšova 33,27 K

Milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo ho ctí. Lukáš 1,50

Duši svou poroučím
já tobě samému,
na milost se spouštím
Pánu Bohu svému;
buď mi milostiv hříšnému!
- 247 6,0 -

Lukáš 11,1-13

1.Timoteovi 2,1-6

Sírachovec 35,16-22a | Daniel 9,4-5.16-19

2.Mojžíšova 32,7-14

Žalm 1


10. Pondělí Počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Přísloví 1,7

V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Koloským 2,3

Marek 1,32-39

Přísloví 27,1-7


11. Úterý Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebesa i nebesa nebes, země a všechno, co je na ní. 5.Mojžíšova 10,14

Klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod. Zjevení 14,7 K

Lukáš 18,1-8

Přísloví 28,12-28


12. Středa Ten, kdož v skrýši Nejvyššího přebývá, v stínu Všemohoucího odpočívati bude. Dím Hospodinu: Útočiště mé a hrad můj, Bůh můj, v němž naději skládati budu. Žalm 91,1-2 K

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1.Janova 5,14

Marek 9,14-29

Přísloví 29,1-18

Nanebevstoupení Páně Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


13. Čtvrtek Shromáždím zapuzenou, dám jim chválu a jméno všude v zemi jejich hanby. Sofoniáš 3,19

Ptali se ho: "Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?" Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky." Skutky 1,6-8

Lukáš 24,44-53

Skutky 1,3-11

Efezským 1,(15-20a)20b-23

1.Královská 8,22-28

Žalm 47


14. Pátek Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. Žalm 103,19

Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Zjevení 19,6-7

Jan 18,33-38

Přísloví 30,1-19


15. Sobota Dobré jest trpělivě očekávajícímu na spasení Hospodinovo. Pláč 3,26 K

Pán spravuj srdce vaše k lásce Boží a k očekávání Krista. 2.Tesalonickým 3,5 K

Zjevení 4,1-11

Přísloví 31,1-9


Ekumenický modlitební týden (za jednotu křesťanů

Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32

To, co jen lidské je, se během doby ztrácí;
to stálé možné je jen s Boží spoluprací.


16. Neděle Všech dnů let našich jest let sedmdesáte, aneb jest-li kdo silnějšího přirození, osmdesát let, a i to, což nejzdárnějšího v nich, jest práce a bída, a když to pomine, ihned rychle zaletíme. Žalm 90,10 K

Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17

Ó pracuj, dřív se schýlí
než pomyslíš, den tvůj,
a snažně s věrnou pílí
čas vzácný vykupuj.
Hned v jitřních hodin svitu
se k dílu Páně měj,
za rosných perel třpytu
k žni věčné rozsívej.
- 362,1 -

Jan 16,5-15

Efezským 3,14-21

Jan 7,37-39

Jeremiáš 31,31-34

Žalm 27


17. Pondělí S Josefem byl Hospodin; všemu, co činil, dopřával Hospodin zdaru. 1.Mojžíšova 39,23

Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst. 1.Korintským 3,6

Ezechiel 11,14-20

Skutky 1,1-14

1571 Jan Blahoslav v Náměšti vydal zpěvník Evangelia anebo čtení svatá, kteráž slovou pašije.


18. Úterý On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. Žalm 111,4

Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho. Lukáš 24,30-31

1.Janova 4,1-6

Skutky 1,15-26


19. Středa Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1

S vděčností v srdci oslavujte Boha. Koloským 3,16

Izaiáš 32,11-18

Skutky 2,1-13


20. Čtvrtek Povstaňte, dobrořečte Hospodinu, svému Bohu, po všechny věky. Ať dobrořečí tvému slavnému jménu, vyvýšenému nad každé dobrořečení a chválu. Nehemiáš 9,5

Mluvte sobě vespolek v žalmích, v chvalách, a v písničkách duchovních. Efezským 5,19 K

Skutky 1,12-26

Skutky 2,14-21


21. Pátek Kéž je tvé ucho ochotné slyšet, že se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí za tvoje služebníky. Nehemiáš 1,6

Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakubova 5,16

Efezským 1,15-23

Skutky 2,22-28

1521 Tomáš Müntzer přijíždí do Prahy.


22. Sobota Panovníku, ty sám jsi Bůh, tvá slova jsou pravda. 2.Samuelova 7,28

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Židům 4,12

Jan 16,5-15

Skutky 2,29-36

Neděle svatodušní Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6

Bůh na Výsostech, věz, má jiná hodnocení:
vše světa úspěchy tam v pouhé nic se mění.


23. Neděle Chválil jsem a velebil Věčně živého, neboť jeho vladařská moc je věčná. Daniel 4,31-32

Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje. Titovi 3,6-7

Jedné věci žádám
a té vždycky hledám,
bych do vůle Páně
přebýval v ochraně
odevzdán.
- ZCČSH 11,3 -

Jan 14,15-27

Skutky 2,1-21

1.Mojžíšova 11,1-9

1.Mojžíšova 11,1-9

Skutky 2,37-41

Svatodušní pondělí Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6


24. Pondělí Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj. Žalm 34,15

Bůh nás povolal k pokoji. 1.Korintským 7,15

Jan 20,19-23

1.Korintským 12,4-11

1.Korintským 12,4-11

4.Mojžíšova 11,11-30

Skutky 2,42-47


25. Úterý Ty, Pane můj, jsi dobrý a plný slitování, a jsi milosrdný ke všem, kteří tě volají. Žalm 86,5 F

Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: Pane, nauč nás modlit se. Lukáš 11,1

1.Korintským 14,1-40

Skutky 3,1-10


26. Středa Vše, co činí Bůh, zůstává navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. Kazatel 3,14

Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,29

Efezským 1,11-14

Skutky 3,11-16


27. Čtvrtek Káleb řekl Jozuovi: Moji bratří zavinili, že lid ztratil odvahu. Ale já jsem se cele oddal Hospodinu, svému Bohu. Jozue 14,8

Drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha. Zjevení 3,11-12

2.Korintským 3,2-9

Skutky 3,17-26

1471 Vladislav Jagellonský zvolen českým králem.


28. Pátek Vyvede mě na světlo a uzřím jeho spravedlnost. Micheáš 7,9

Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: "Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým." Skutky 9,17

Galatským 3,1-5

Skutky 4,1-12


29. Sobota O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě našeho Boha: až navěky je Bůh činí pevným. Žalm 48,9

V Pánu jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Efezským 2,22

Skutky 18,1-11

Skutky 4,13-22

Neděle svaté Trojice Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 2.Korintským 13,13

Hle to, co zjevila mi rozmanitost kvítí:
ne holé, rozkvetlé jest Boží jednobytí.


30. Neděle Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou. Žalm 92,5

Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Skutky 4,33

Beřte z něho, co kdo potřebuje,
všichni v něm plnou hojnost najdete;
sebe sám každému uděluje,
kdo v nouzi své k němu přistupuje.
- EZ 263,7 -

Jan 3,1-13

Římanům 11,32-36

Jan 3,1-8(9-13)

Izaiáš 6,1-13

Žalm 29


31. Pondělí Toto praví Hospodin: Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Izaiáš 56,1

Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2

2.Mojžíšova 3,13-20

Skutky 4,23-31


KVĚTEN 2021: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]