[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2021

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Boha je třeba víc poslouchat než lidi. Skutky 5,29

Svět jako tvůrčí vzkaz je prosté mysli sdělný;
jen přeučenosti se zdá být nečitelný.


1. Úterý Jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy. 1.Samuelova 7,3

Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, k jednomu se přidá, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Lukáš 16,13

Izaiáš 43,8-13

Skutky 4,32-37


2. Středa Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Izaiáš 55,3

Každý, kdo ke mně přichází a slyší mé řeči a činí je – ukáži vám, komu je podoben: podoben je člověku stavějícímu dům, jenž kopal do hloubky a položil základ na skálu. Lukáš 6,47-48 Ž

Skutky 17,16-34

Skutky 5,1-16


3. Čtvrtek Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky. Žalm 125,2

Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. 2.Tesalonickým 3,16

Efezským 4,1-7

Skutky 5,17-33


4. Pátek Budete mi království kněžské a národ svatý. Ta jsou slova, která mluviti budeš synům Izraelským. 2.Mojžíšova 19,6 K

V Kristu nás vyvolil před ustanovením světa k tomu, abychom byli svatí a neposkvrnění před obličejem jeho v lásce. Efezským 1,4 K

2.Petrova 1,16-21

Skutky 5,34-42


5. Sobota Pán jejich soužení viděl, slyšel jejich bědování, kvůli nim si připomínal svoji smlouvu. Žalm 106,44-45

Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky. Lukáš 1,54-55

Jan 14,7-14

Skutky 6,1-7

1. neděle po sv. Trojici Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Lukáš 10,16a

Je zlo i dobro jest, nic mezi obojím:
kdo touží po dobru, ten nestane se zlým.


6. Neděle Radost mají ti, kdo radí ku pokoji. Přísloví 12,20

Blahoslavení šiřitelé pokoje, neboť oni budou nazváni Boží děti. Matouš 5,9 P

Ó sešli pokoj včas!
Již skloň se k země tmám!
Až ze dna moří zní ten hlas:
Ó,pokoj sešli nám!
- ZCČSH 72,4 -

Lukáš 16,19-31

1.Janova 4,13-21

Jonáš 1,1-2,2(3-10)11

Jeremiáš 23,16-29

Žalm 3


7. Pondělí O milosti své mi ráno slyšet dej, neboť v tebe svou naději skládám. Žalm 143,8 F

Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. Marek 1,35

Skutky 4,1-21

Skutky 6,8-15

1421 Čtyři artikule přijaty za zemský zákon.

1621 Martin Fruwein se zabil pádem do Jeleního příkopu.


8. Úterý Za dohlížitele ti dám pokoj a za poháněče spravedlnost. Izaiáš 60,17

Království Boží je ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. Římanům 14,17

2.Korintským 1,23-2,4

Skutky 7,1-29


9. Středa Odvrhli Hospodinovo slovo, k čemu jim bude moudrost? Jeremiáš 8,9

Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Židům 2,1

Ezechiel 3,22-27

Skutky 7,30-53

1621 Tělo Martina Fruweina rozčtvrceno, hlava přibita na šibenici.


10. Čtvrtek Hledám tě celým srdcem svým. Nedej mi bloudit a vzdálit se od tvých příkazů. Žalm 119,10 F

V tom je láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká. 1.Janova 5,3

Jan 21,15-19

Skutky 7,54-8,3


11. Pátek Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí. Izaiáš 33,22

Ježíš řekl učedníkům: "Za koho mne pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Za Božího Mesiáše." Lukáš 9,20

Jeremiáš 20,7-11

Skutky 8,4-25


12. Sobota Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí. Přísloví 16,18

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? Lukáš 6,41

Jonáš 1,1-16

Skutky 8,26-40

2. neděle po sv. Trojici Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11,28

Ač lidí bezpočet smí k sobě Boha zvát,
On přesto může mně se plně věnovat.


13. Neděle Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal. Žalm 13,6

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Jakubova 5,13

Tvá láska, Pane, nám sílu dává,
je jako číše vody studené.
Má sílu těšit smutnou duši
a zvednout tělo zemdlené.
- EZD 635,1 -

Lukáš 14,15-24

Efezským 2,11-22

1.Korintským 14,1-12(23-25)

Izaiáš 55,1-5

Žalm 13


14. Pondělí Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Pláč 3,25

Neztrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Židům 10,35

Přísloví 9,1-10

Skutky 9,1-9


15. Úterý Požehnán budiž Hospodin, jenž neodmítl modlitby mé a milost svou ode mne neodvrátil. Žalm 66,20 F

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Koloským 4,2

2.Mojžíšova 2,11-25

Skutky 9,10-19


16. Středa Pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Zachariáš 3,4

Milostí jste spaseni! Efezským 2,5

Jan 4,5-18

Skutky 9,19-31


17. Čtvrtek Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. 5.Mojžíšova 28,12

Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý! 1.Petrova 2,3

Matouš 15,29-39

Skutky 9,32-43

1722 Započala výstavba Ochranova.


18. Pátek Na pomoc přijď nám proti nepříteli, když pomoc od lidí je nicotná. Žalm 60,13 R

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

Jan 6,37-46

Skutky 10,1-23


19. Sobota Běda těm, kteříž vymýšlejí nepravost, když jest v moci rukou jejich. Micheáš 2,1 K

Ježíš učedníkům řekl: Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Matouš 20,25-26

Jonáš 2,1-11

Skutky 10,24-48

3. neděle po sv. Trojici Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10

Vstříc u víře jdu své i všeho světa spáse:
být s Bohem navěky, ne věčně zaklet v čase.


20. Neděle Hledejte Hospodina, pokud může nalezen býti; vzývejte ho, pokud blízko jest. Izaiáš 55,6 K

V Kristu přebývá všecka plnost Božství tělesně. Koloským 2,9 K

Račiž tedy, milý Pane,
obdařiti pokorou mne,
svou milost se mnou konati,
v lásce své dej setrvati.
- 271,9 -

Lukáš 15,1-32

1.Timoteovi 1,12-17

Lukáš 15,1-10

Micheáš 7,18-20

Žalm 12

1621 Čtení rozsudků odsouzeným


21. Pondělí S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. Izaiáš 12,3

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11,28

Lukáš 7,36-50

Skutky 11,1-18

1621 Staroměstská exekuce – 27 popravených


22. Úterý Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky. Žalm 103,15-16.17

Skrze Ježíše Krista jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Římanům 5,2

Soudců 10,6-16

Skutky 11,19-30

1621 Mikuláš Diviš z Doubravína přibit k šibenici za jazyk.


23. Středa Budu ti žehnat za svého života, v tvém jménu pozdvihovat svých dlaní. Žalm 63,5 Z

Radostně budete děkovat Otci, že vás učinil účastnými údělu věřících ve světle. Koloským 1,11-12 P

Micheáš 7,7-9.18-20

Skutky 12,1-25


24. Čtvrtek Našel-li jsem milost v očích tvých, Pane, nechť jde Pán u prostřed nás. 2.Mojžíšova 34,9 K

Zachariáš prorokoval, řka: Ty, dítě, prorokem Nejvyššího slouti budeš, nebo předejdeš před tváří Páně připravovati cesty jeho, aby dáno bylo umění spasitelné lidu jeho na odpuštění hříchů jejich. Lukáš 1,76-77 K

Lukáš 1,5-80

Skutky 19,1-7

Lukáš 1,(5-25)57-66.80

Izaiáš 40,1-11

Skutky 13,1-12


25. Pátek Štítem a brněním ti bude Boží pravda. Žalm 91,4 Z

Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8,31-32

Matouš 10,26-33

Skutky 13,13-25


26. Sobota Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu, neboť Veliký je ve tvém středu – Svatý Izraele. Izaiáš 12,6

Celý zástup učedníků počal radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!" Lukáš 19,37-38

Jan 1,19-28

Skutky 13,26-43

4. neděle po sv. Trojici Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Galatským 6,2

Viz, kterak lehčí stát se může tíha bědná:
dva v lásce unesou víc než je dvakrát jedna.


27. Neděle Náš Pán je velký a přemocný silou, jeho moudrost je nezměřitelná. Žalm 147,5 R

U Boha je možné všecko. Marek 10,27

V lásce, víře i v naději
jednotou se svatou skvějí,
co kdy jedny potká zlého,
želí všickni jako svého.
- 223,10 -

Lukáš 6,36-42

Římanům 12,17-21

1.Mojžíšova 50,15-21

1.Mojžíšova 50,15-21

Žalm 5


28. Pondělí Ti budou mým zvláštním vlastnictvím, budu k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží. Malachiáš 3,17

V lásce nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. Efezským 1,5 P

Galatským 6,1-5

Skutky 13,44-52


29. Úterý Bůh nechce život odejmout a velmi se rozmýšlí, aby zapuzeného od sebe zapudil nadobro. 2.Samuelova 14,14

Farizeové a jejich zákoníci reptali a řekli jeho učedníkům: "Jak to, že jíte s celníky a hříšníky?" Ježíš jim odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní." Lukáš 5,30-31

2.Korintským 2,5-11

Skutky 14,1-20


30. Středa Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Izaiáš 53,1

Bojuj ten dobrý boj víry, dosáhni věčného života, k němuž i povolán jsi. 1.Timoteovi 6,12 K

Marek 11,20-26

Skutky 14,20-28


ČERVEN 2021: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]