[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2021

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Bůh od nikoho z nás není daleko. V něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme. Skutky 17,27 P

Ač Boží jsoucností si rozum není jistý,
On přesto všude jest, i v duši atheisty.


1. Čtvrtek Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egyptské země. Nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo mne jiného zachránce není. Ozeáš 13,4

Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa. 1.Janova 4,13-14

1.Korintským 12,19-26

Skutky 15,1-12


2. Pátek Aj, národové jako krůpě od okova, a jako prášek na vážkách. Izaiáš 40,15 K

Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi. Zjevení 21,3

Filipským 2,1-5

Skutky 15,13-35


3. Sobota Díky ti vzdáváme, Bože, díky ti vzdáváme, neboť tvé divy mluví o tom, že jméno tvé je blízko. Žalm 75,2 F

Bůh není daleko od jednoho každého z nás. Skutky 17,27 K

Jonáš 4,1-11

Skutky 15,36-16,5

5. neděle po sv. Trojici Milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: dar jest to Boží. Efezským 2,8 K

Bůh zrakem čitelný je ve svém svatém slově
a uslyšitelný je v hlasu prorokově.


4. Neděle Přicházím s činy Panovníka Hospodina; tvoji spravedlnost budu připomínat. Žalm 71,16

Jsme jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efezským 2,10

Neboj se tedy, lide můj,
v rukou svých tebe mám,
shromáždím ve žni klasy tvé,
Bohu je odevzdám.
- 332,4 -

Lukáš 5,1-11

1.Korintským 1,18-25

1.Korintským 1,18-25

1.Mojžíšova 12,1-4

Žalm 7


5. Pondělí Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. 2.Mojžíšova 20,7

Otče, buď posvěceno tvé jméno. Lukáš 11,2

Galatským 1,13-24

Skutky 16,6-15

863 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje


6. Úterý Usilujte o pokoj toho města, modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Jeremiáš 29,7

Vy jste sůl země. Matouš 5,13

Římanům 9,14-26

Skutky 16,16-22

1415 Jan Hus umírá na hranici v Kostnici.

1521 Husitské nepokoje v Praze, útok na klášterní kostely.


7. Středa Pomoz nám, ty Bože naší záchrany, vysvoboď nás pro své slavné jméno, zachraň nás a odpusť naše hříchy pro své svaté jméno! Žalm 79,9 R

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 1.Janova 4,10

Ezechiel 2,3-8

Skutky 16,23-40


8. Čtvrtek Uvažujeme, Bože, o tvém milosrdenství uvnitř tvého chrámu. Žalm 48,10 Z

Petr a Jan šli do chrámu k odpolední modlitbě. Skutky 3,1

Skutky 15,4-12

Skutky 17,1-15


9. Pátek Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství. Žalm 103,8 K

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Galatským 5,22-23

2.Korintským 12,1-10

Skutky 17,16-34


10. Sobota Vzdávejte Bohu díky; neboť on je dobrý a milost jeho potrvá na věky. Žalm 106,1 F

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

Filipským 3,12-16

Skutky 18,1-22

6. neděle po sv. Trojici Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Izaiáš 43,1

Proč já jsem sebou sám a svět se světem stal?
Bůh člověka i svět sám sobě daroval.


11. Neděle Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Izaiáš 56,7

Všechno a ve všech Kristus. Koloským 3,11

Pod panstvím jeho nový řád:
zde všichni volni, žádný jat,
tu znavenému přán je klid
a lačný má co jíst a pít.
- EZ 355,3 -

Matouš 28,16-20

Římanům 6,3-11

Matouš 28,16-20

Izaiáš 43,1-7

Žalm 26


12. Pondělí Řekl Abram Lotovi: Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. 1.Mojžíšova 13,8

V úctě dávejte přednost jeden druhému. Římanům 12,10

2.Mojžíšova 14,15-22

Skutky 18,23-19,7


13. Úterý Kolik je těch, kdo o mně říkají: "Toho ani Bůh už nezachrání!" Ty však, Pane, jsi můj pevný štít, jsi má chlouba, pozvedáš mou hlavu. Žalm 3,3-4 R

Maria řekla: Se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno. Lukáš 1,49

Skutky 2,32-40

Skutky 19,8-22


14. Středa Hospodin mě poslal, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu. Izaiáš 61,1

Svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Galatským 5,1

Skutky 16,23-34

Skutky 19,23-40


15. Čtvrtek Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Slyšel jsem reptání Izraelců. Vyhlas jim: "Navečer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh." 2.Mojžíšova 16,11-12

Potřebujete vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Židům 10,36

Matouš 18,1-6

Skutky 20,1-16


16. Pátek Hospodine, tys mé útočiště, tys můj podíl v zemi živých. Žalm 142,6

Bůh není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi. Lukáš 20,38

1.Korintským 12,12-18

Skutky 20,17-38

1671 V Prešpurku popraven Mikuláš Drabík, páleny Komenského rukopisy a knihy.


17. Sobota Pán uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. Žalm 147,3

Ženy přišly k hrobu. Když se však podívaly, uviděly, že kámen je odvalen. Byl totiž velmi veliký. Marek 16,2.4 P

Zjevení 3,1-6

Skutky 21,1-14

7. neděle po sv. Trojici Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19

Dí Ježíš: Boží dům jsou příbytkové mnozí.
A k němu mohou spět, jen chtít, i neznabozi.


18. Neděle Jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli. 2.Samuelova 7,22

On vložil na mne svou pravici a řekl: "Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý." Zjevení 1,17-18

Ó dej, ať v tebe vkořeněni
jsme jedno tělo, jeden duch,
tvým Duchem v jedno zapojeni
se v lásce vinem k druhu druh,
ať věčně jasné beze stínu
nám vzejde léto ve tvém klínu.
- ZCČSZ 262,6 -

Jan 6,1-15

Skutky 2,41-47

1.Královská 17,1-16

2.Mojžíšova 16,2-18

Žalm 9


19. Pondělí Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštěno přestoupení, a jehož hřích přikryt jest. Žalm 32,1 K

V Ježíši Kristu máme vykoupení a odpuštění hříchů. Koloským 1,14

Jan 6,47-56

Skutky 21,15-26


20. Úterý Dí Bůh: Poněvadž mne zamiloval, vysvobodím jej. Žalm 91,14 K

Moji milí, jestliže nás srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k Bohu; oč bychom ho žádali, dostáváme od něho. 1.Janova 3,21-22

Matouš 22,1-14

Skutky 21,27-40


21. Středa Neodvrhuj Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání. Přísloví 3,11

Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Jakubova 3,17

Skutky 10,21-36

Skutky 22,1-21


22. Čtvrtek Až budeš jíst a nasytíš se, pak si dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina. 5.Mojžíšova 6,11-12

Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska? 1.Janova 3,17

1.Korintským 10,16.17

Skutky 22,22-30


23. Pátek Mé oči se budí dřív než noční hlídky a přemýšlím o tom, co jsi řekl. Žalm 119,148

Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Lukáš 2,19

Lukáš 22,14-20

Skutky 23,1-11


24. Sobota Josef těšil bratry a promlouval jim k srdci. 1.Mojžíšova 50,21

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Efezským 4,29

Zjevení 19,4-9

Skutky 23,12-35

8. neděle po sv. Trojici I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Efezským 5,8b.9

Ne stát se bleskem, jenž se ozývá co hrom,
leč světlem být - jsi živ jen proto v světě tom.


25. Neděle Poníženému a chudému zjednejte spravedlnost. Žalm 82,3

Nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, skutečně! 1.Janova 3,18 P

Dávej hojně z celé síly,
ze všeho a vždycky rád,
pouštěj chléb svůj v každé chvíli:
zaplatí Bůh tisíckrát.
- 371,4 -

Matouš 5,13-16

Efezským 5,8-14

1.Korintským 6,9-14(15-18)19-20

Izaiáš 2,1-5

Žalm 11

1471 Zemřel Tomáš Kempenský.


26. Pondělí I stalo se, když kobylky snědly byliny zemské, že jsem řekl: Panovníče Hospodine, odpustiž, prosím. Kdož zůstane Jákobovi? Neboť ho maličko jest. I želel Hospodin toho. Nestaneť se, řekl Hospodin. Amos 7,2-3 K

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi. 1.Timoteovi 2,1

Matouš 7,7-12

Skutky 24,1-27


27. Úterý Takto praví Hospodin vykupitel tvůj, a ten, kterýž tě sformoval hned od života matky: Já Hospodin činím všecko, roztahuji nebesa sám, rozprostírám zemi mocí svou. Izaiáš 44,24 K

Je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. 1.Korintským 8,6

Lukáš 6,27-35

Skutky 25,1-12


28. Středa V Boží ruce je život všeho, co žije. Jób 12,10

V něm žijeme, pohybujeme se, jsme. Skutky 17,28

Matouš 5,33-37

Skutky 25,13-27


29. Čtvrtek Vy, hory izraelské, aj, já jsem s vámi, a patřím na vás, abyste dělány a osívány byly. Ezechiel 36,9 K

S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Matouš 20,1

1.Korintským 12,27-13,3

Skutky 26,1-23


30. Pátek Toho, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Žalm 32,10

A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Římanům 5,5

1.Petrova 3,8-17

Skutky 26,24-32


31. Sobota Pamatuj na Hospodina Boha svého, nebo on dává tobě moc. 5.Mojžíšova 8,18 K

Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. Jan 3,27

Filipským 2,12-18

Skutky 27,1-12

1921 Evang. církev bratrská čili Ochranovská církev bratrská užívá název Jednota bratrská.


ČERVENEC 2021: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]