[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2021

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš, otevři, Hospodine, své oči a viz! 2.Královská 19,16

Slyš dobře, příteli, ty k Bohu hovořící,
že Bohu známo je i co mu nechceš říci.

9. neděle po sv. Trojici Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48b

Ač lásky nejvyšší má duše hodna není,
tím více vyhlíží své v Bohu proměnění.


1. Neděle Milovati budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své. 5.Mojžíšova 6,5 K

Milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. 1.Janova 4,19

Já klaním se té lásce svaté,
jež v Kristu nám se zjevuje,
a proudu milosti té vzňaté
se duše moje svěřuje.
Ne na sebe já pamatuji;
v to moře lásky sestupuji.
- 342,1 -

Matouš 13,44-46

Filipským 3,4-14

Matouš 7,24-27

Jeremiáš 1,4-10

Žalm 14


2. Pondělí Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. 2.Mojžíšova 14,13

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Židům 10,23

1.Královská 3,16-28

Skutky 27,13-44


3. Úterý Požehnán buď Bůh, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Daniel 3,28

Petr přišed sám k sobě, řekl: Nyní právě vím, že poslal Pán anděla svého, a vytrhl mne z ruky Herodesovy. Skutky 12,11 K

Efezským 5,15-20

Skutky 28,1-16


4. Středa Já raduji se z řeči tvé tak jako ten, kterýž dochází hojné kořisti. Žalm 119,162 K

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Jan 6,68

1.Korintským 10,23-31

Skutky 28,17-31


5. Čtvrtek Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě. Co je slámě do obilí? je výrok Hospodinův. Jeremiáš 23,28

Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. 1.Korintským 2,4-5

1.Korintským 9,16-23

2.Královská 2,1-18

1571 Žádost Maximiliánovi II. o povolení Augustany


6. Pátek Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! 1.Mojžíšova 17,1

Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích. Matouš 5,16 K

Jeremiáš 1,11-19

2.Královská 4,1-7


7. Sobota Kdo by chtěl dnes něco ze svého dobrovolně obětovat pro Hospodina? 1.Paralipomenon 29,5

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení. 2.Korintským 9,7

Lukáš 12,42-48

2.Královská 5,1-19

10. neděle po sv. Trojici (Neděle pro Israel)

Blahoslavený národ, kteréhož Hospodin jest Bohem jeho, lid ten, kterýž sobě on vyvolil za dědictví. Žalm 33,12 K

Jít může kupředu, kdo poznal, kde je cíl
a zaměřen je tam, kde v Božím plánu byl.


8. Neděle Hřmotící cizáky pokoříš. Izaiáš 25,5

Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil. Lukáš 1,51-52

Bože, před tvou velebností
na kolena padáme,
dej nám hojnost své milosti,
o to vroucně žádáme;
jsouce obtíženi vinou,
lkáme: rač nám odpustit,
nechať duše nezahynou,
Kriste, rač nás očistit!
- ZCČSH 39,1 -

Marek 12,28-34

Římanům 11,25-32

2.Mojžíšova 19,1-6

2.Mojžíšova 19,1-6

Žalm 30


9. Pondělí Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Izaiáš 11,2

Nemohli Ježíše za slovo popadnouti před lidem, a divíce se odpovědi jeho, umlkli. Lukáš 20,26 K

Římanům 11,1-12

2.Královská 6,8-23


10. Úterý Bude někdo učit Boha vědomostem? On soudí přece i vysoko postavené. Jób 21,22

Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko. Římanům 12,16

Pláč 1,1-11

2.Královská 16,1-16


11. Středa Budiž draze vážen život můj před Hospodinem, aby mne vysvobodil ze vší úzkosti. 1.Samuelova 26,24 K

Následující noc stanul před Pavlem Pán a řekl: Neztrácej odvahu! Skutky 23,11

Jan 4,19-26

2.Královská 17,1-23


12. Čtvrtek Tebou se budu radovat a těšit, tvé jméno, Nejvyšší, opěvovat. Žalm 9,3 F

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1,3

Římanům 11,25-32

2.Královská 17,24-41


13. Pátek Já vím, že můj Vykupitel je živ. Jób 19,25

Ježíš se modlil: Otče, oslaviž jméno své. Jan 12,28 K

Pláč 5,1-22

2.Královská 18,1-12

1727 Požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu


14. Sobota Mám, Pane, na mysli tvá dávná rozhodnutí, jsou mi útěchou. Žalm 119,52 Ku

Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. 1.Janova 1,2

5.Mojžíšova 4,27-35-40

2.Královská 18,13-37

11. neděle po sv. Trojici Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5b

Co platno, zásluh tvých že svět si tolik cení,
když v cenu věčnou Bůh tvou slávu nepromění?


15. Neděle Jób Hospodinu odpověděl: Co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný! Kladu si na ústa ruku. Jób 40,3-4

Já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem. 1.Korintským 15,9-10

Stvoř srdce čisté, Bože, mi
a ducha přímého,
ať v míru žiji se všemi;
zbav sám mne od zlého.
- 263,1 -

Lukáš 18,9-14

Efezským 2,4-10

Efezským 2,4-10

2.Samuelova 12,1-15

Žalm 17


16. Pondělí Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost! Žalm 115,1

Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě. Římanům 12,3

Matouš 23,1-12

2.Královská 19,1-19


17. Úterý Neodnímej ústům mým slova pravdy. Žalm 119,43 F

Přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. 2.Timoteovi 4,3-4

1.Samuelova 17,38-51

2.Královská 19,20-37


18. Středa Toto praví Hospodin: Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne. Jeremiáš 9,22-23

Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Lukáš 9,25

Jan 8,3-11

2.Královská 22,1-13


19. Čtvrtek David a celý Izrael bujaře křepčili před Bohem a zpívali za doprovodu citer, harf, bubínků, cymbálů a pozounů. 1.Paralipomenon 13,8

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,4-5

1.Petrova 5,1-5

2.Královská 22,14-23,3


20. Pátek Bůh má dost síly, aby pomohl i přivodil pád. 2.Paralipomenon 25,8

Kdo odsoudí Boží vyvolené? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Římanům 8,34

Lukáš 22,54-62

2.Královská 23,4-25


21. Sobota Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším. Izaiáš 65,24

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

Izaiáš 26,1-6

2.Královská 23,26-37

1732 Vyslání prvních misionářů z Ochranova

12. neděle po sv. Trojici Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3a

I zrní zapadlé, to, o němž není zdání,
Bůh najde, přebere a svěří k rozsévání.


22. Neděle Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. 3.Mojžíšova 26,12

Společenství máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná. 1.Janova 1,3-4

Srdce k srdci spěšte spolu
v srdci Páně spočinout;
plamen lásky v blahu, bolu
nechte k Pánu vyšlehnout!
Hlava on, my tělo, údy,
světlo on, my světla svit;
mistr on, my bratři všudy;
vůdce on, my jeho lid.
- EZ 480,1 -

Marek 7,31-37

Skutky 9,1-20

Marek 7,31-37

Izaiáš 29,17-24

Žalm 104


23. Pondělí Hospodin mluvil k Mojžíšovi: Neznesvětíte mé svaté jméno. 3.Mojžíšova 22,32

Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 1.Petrova 1,15

Matouš 9,27-34

2.Královská 24,1-20

1421 Svolána II. křížová výprava proti husitům


24. Úterý Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. Daniel 7,14

Bůh nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Koloským 1,13

Marek 3,1-12

2.Královská 25,1-21


25. Středa I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. 1.Mojžíšova 1,27 K

V křesťanství je žena závislá na muži a muž zase na ženě. Neboť jako žena pochází z muže, tak se zase muž rodí ze ženy, a všecko pochází od Boha. 1.Korintským 11,11-12 P

Skutky 9,31-35

2.Královská 25,22-30


26. Čtvrtek Pomoz svému lidu a požehnej svému dědictví i pas je a nes je až na věčnost! Žalm 28,9 Z

Vy jste rod vyvolený, náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1.Petrova 2,9

Jakubova 5,13-16

Ezdráš 1,1-11


27. Pátek Hospodinův zákon je dokonalý, nezkušený jím zmoudří. Žalm 19,8

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. 2.Timoteovi 3,16

Matouš 12,15-21

Ezdráš 3,1-13


28. Sobota Dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha. Ezechiel 11,19

To zaslíbení platí vám i vašim dětem, ale také všem, kteří jsou ještě daleko, které si povolá Pán, náš Bůh. Skutky 2,39 P

Izaiáš 57,15-19

Ezdráš 4,1-24

13. neděle po sv. Trojici Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25,40b

Co slouží člověku a jiným tvorům ne,
je špatné; dobré jest, co všem je vzájemné.


29. Neděle Hospodin praví toto: Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě, staneš přede mnou. Jeremiáš 15,19

Ježíš odpověděl Judovi: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Jan 14,23

Ó rač nás rozhorliti,
ke skutkům ctným zmocniti,
abychom je činili,
životem víry žili.
- 370,12 -

Lukáš 10,25-37

1.Janova 4,7-12

1.Mojžíšova 4,1-16a

3.Mojžíšova 19,1-34

Žalm 28


30. Pondělí Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem, v temnotách konají své činy a říkají: Kdopak nás vidí a kdo o nás ví? Izaiáš 29,15

Když se věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. Efezským 5,13

Matouš 12,1-8

Ezdráš 5,1-17


31. Úterý Toto praví Hospodin: Jako jsem uvedl na tento lid všechno to veliké zlo, tak na ně uvedu všechno to dobro, které jsem jim slíbil. Jeremiáš 32,42

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! 1.Janova 3,2

Amos 5,4-15

Ezdráš 6,1-22


SRPEN 2021: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]