[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2021

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Sejete mnoho, a sklízí se málo. Jen jezte, nenasytíte se; jen pijte, žízeň neuhasíte; jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku. Aggeus 1,6

To v zemi prvotní je Boží tvůrčí dění,
a zrůdně druhotné je lidské kornatění.


1. Středa Má modlitba spěje, Hospodine, k tobě, je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný, odpověz mi, věrný dárce spásy. Žalm 69,14

Ježíš říká učedníkům: Budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Jan 16,23

5.Mojžíšova 24,10-22

Ezdráš 7,1-28


2. Čtvrtek Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? On mu ukáže cestu, kterou si má zvolit. Žalm 25,12

Za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; Filipským 1,9

Skutky 4,32-37

Aggeus 1,1-15


Ekumenický den stvoření


3. Pátek Miluje spravedlnost a právo, země je plna dobrotivosti Hospodinovy. Žalm 33,5 Z

Nemějte starost o svůj život. Matouš 6,25

Jakubova 2,5-13

Aggeus 2,1-9


4. Sobota Porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídily. Nechávaly hochy naživu. 2.Mojžíšova 1,17

Boha je třeba víc poslouchat než lidi. Skutky 5,29

Judova 1-2.20-25

Aggeus 2,10-23

14. neděle po sv. Trojici Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! Žalm 103,2

Nic samo od sebe se nemohlo stát něčím;
tak za svět, za sebe a za vše Tvůrci vděčím.


5. Neděle Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť to je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,16

Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají? Lukáš 18,7

Bože, lid svůj v péči měj,
i mne svou láskou provázej.
Radost a víru dávej všem,
kdo touží být tvým národem,
svým věrným spásou zůstaň sám,
s nimi svou chloubu v tobě mám.
- EZD 606,2 -

Lukáš 17,11-19

Římanům 8,14-17

1.Tesalonickým 5,14-24

1.Mojžíšova 28,10-22

Žalm 119,137-144


6. Pondělí Zhřešili jsme i s otci svými, neprávě jsme činili a bezbožnost páchali. Žalm 106,6 K

Ježíš Kristus se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Titovi 2,14

5.Mojžíšova 26,1-11

Nehemiáš 1,1-11


7. Úterý Hospodin, tvůj Bůh, ti při veškeré práci tvých rukou žehnal. 5.Mojžíšova 2,7

Ježíš řekl Petrovi: Na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Matouš 16,18

Galatským 5,22-26

Nehemiáš 2,1-20


8. Středa Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Izaiáš 42,1

Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti, vycházejícím z jeho úst. A říkali: Což to není syn Josefův? Lukáš 4,22

Filemonovi 1-22

Nehemiáš 4,1-17


9. Čtvrtek Buď rozhodný, všechen lide země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi. Aggeus 2,4

Jsme spolupracovníci na Božím díle. 1.Korintským 3,9

1.Paralipomenon 29,9-18

Nehemiáš 5,1-19


10. Pátek Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít. Žalm 33,20

Jsme spaseni v naději. Římanům 8,24

Jan 13,31-35

Nehemiáš 6,1-7,3


11. Sobota Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod. Izaiáš 52,12

Ježíš řekl učedníkům: Když odejdu a připravím vám tam místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Jan 14,3 P

2.Tesalonickým 2,13-17

Nehemiáš 8,1-18

15. neděle po sv. Trojici Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

To způsobiti zná jen Boží Majestát,
že může pohroma se požehnáním stát.


12. Neděle Pane, ty sleduješ útrapy a žal, abys je vzal do svých rukou. Žalm 10,14 Ku

Můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. Marek 9,22

Pomáhal a pomůže
Pán Bůh nám i dále,
pročež v něm jen skládejme
doufání své stále!
Ví Pán, čeho potřebí,
dřív než my oč lkáme,
a že rád nám pomáhá,
z Jeho slova známe.
- 315,3 -

Matouš 6,25-34

1.Petrova 5,511

Lukáš 17,5-6

1.Mojžíšova 2,4-25

Žalm 119,145-152


13. Pondělí Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. Já, Hospodin, to stvořím. Izaiáš 45,8

Ten, který dává semeno k setbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti. 2.Korintským 9,10

Filipským 4,8-14

Nehemiáš 10,1.29-40


14. Úterý Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání. Žalm 41,2

Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství důjdou. Matouš 5,7 K

1.Timoteovi 6,3-11

Nehemiáš 12,27-43


15. Středa Zbavena útisku nepocítíš bázně, děs se k tobě nepřiblíží. Izaiáš 54,14

Ježíš praví učedníkům: Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27

Kazatel 4,4-12

Nehemiáš 13,15-22


16. Čtvrtek Ty, Bože, pečuješ o člověka i o zvíře. Žalm 36,7 F

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Matouš 6,26

Lukáš 10,38-42

Židům 1,1-2,4

1741 Synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším v Jednotě bratrské.


17. Pátek Dobrořečte Hospodinu všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Žalm 103,22

Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29

1.Korintským 7,17-24

Židům 2,5-18


18. Sobota Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou, a buď milostiv tobě. 4.Mojžíšova 6,25 K

Ježíš řekl učedníkům: Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Jan 20,21

Marek 12,41-44

Židům 3,1-19

16. neděle po sv. Trojici Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10b

Jak prázdné naděje je lidské domnění,
že život po smrti se v popel promění!


19. Neděle Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého. Žalm 37,8

Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les! I jazyk je oheň. Jakubova 3,5-6

Opatruj mě z vysokosti,
Bože můj, plný milosti,
zbav mě, prosím, všeho zlého,
hříšného i bolestného!
- ZCČSH 26,1 -

Jan 11,1-45

2.Timoteovi 1,7-10

Pláč 3,22-26.31-32

Pláč 3,22-32

Žalm 119,153-160


20. Pondělí Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. Žalm 118,17

Živ jsem již ne já, ale živ jest ve mně Kristus. Galatským 2,20 K

Římanům 6,18-23

Židům 4,1-13


21. Úterý Bože, den co den tě chválíme a jméno tvé vzýváme bez ustání. Žalm 44,9 F

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. 1.Tesalonickým 5,16-17

Izaiáš 38,9-20

Židům 4,14-5,10


22. Středa Potěšte, potěšte můj lid, praví váš Bůh. Izaiáš 40,1

Ježíš přijal zástupy, mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. Lukáš 9,11

Skutky 9,36-42

Židům 5,11-6,8


23. Čtvrtek Uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce. Malachiáš 3,18

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Galatským 6,9

Filipským 1,19-26

Židům 6,9-20


24. Pátek Očekávání spravedlivých je radostné. Přísloví 10,28

Vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Židům 6,12

Zjevení 2,8-11

Židům 7,1-10


25. Sobota Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou. Jeremiáš 25,6

Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. Skutky 17,24-25

Římanům 4,18-25

Židům 7,11-28

17. neděle po sv. Trojici Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4c

Jen jedno vítězství je pravé v proudu let:
to, pod nímž padl hřích, to, které zmohlo svět.


26. Neděle Hospodin otvírá oči slepým. Žalm 146,8

Kéž Bůh osvítí oči vašeho srdce, abyste věděli, k jaké naději vás povolává. Efezským 1,18 Ž

Svorností chceme svítit k míru,
bez ní se světem nedá jít,
Duch Boží ať nám vrátí víru
a touhu Pána nezradit.
Naplň nás silou, Pane Kriste,
daruj nám moudrost, srdce čisté.
- EZ 582,2 -

Matouš 15,21-28

Římanům 10,9-18

Římanům 10,9-17(18)

Izaiáš 49,1-6

Žalm 25


27. Pondělí Dokud jsem se nepokořil, bloudíval jsem, nyní dodržuji, co jsi řekl. Žalm 119,67

Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat. 2.Korintským 7,10

Židům 11,1-10

Židům 8,1-13


28. Úterý V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš. 1.Mojžíšova 3,19

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10

Jakubova 1,1-13

Židům 9,1-15


29. Středa Hospodin mě pomazal k tomu, abych vyhlásil léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha. Izaiáš 61,1.2

Anděl Gabriel řekl: Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Lukáš 1,30

Lukáš 10,17-20

Zjevení 12,7-12

1.Mojžíšova 21,8-21

Židům 9,16-28


30. Čtvrtek Kdybys, Pane, dbal na viny, kdo pak, Pane, obstojí? Žalm 130,3 R

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2.Korintským 5,19

1.Mojžíšova 16,6-14

Židům 10,1-18


ZÁŘÍ 2021: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]