[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2021

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Židům 10,24

Ač mohu nahlédnout ne dál než po obzor,
přec vím, že za ním jest mi blízký každý tvor.


1. Pátek Hle, přivedu je ze země severní, shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý a kulhavý, těhotná, i ta, jež právě porodila. Vrátí se sem veliké shromáždění. Jeremiáš 31,8

Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: Pojďte, vše už je připraveno. Lukáš 14,16-17

2.Mojžíšova 23,20-27

Židům 10,19-31


2. Sobota Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha. Přísloví 15,13

Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře. Filemonovi 1,7

Matouš 18,10-14

Židům 10,32-39

Den díkůvzdání za úrodu Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Žalm 145,15

Vím, za co vděčit mám, vím, za co vděčit komu,
že plody nezrají jen pro záchovu stromů.


3. Neděle Hospodin řekl: Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města? Jonáš 4,10-11

Pán je plný soucitu a slitování. Jakubova 5,11

Tys život daroval,
tys k obživě dal zem,
od tebe člověk moudrost bral
a bere každý den.
- CČSH 102,2 -

Marek 8,1-9

2.Korintským 9,6-15

2.Korintským 9,6-15

5.Mojžíšova 8,7-18

Žalm 67


4. Pondělí Hřbetem se ke mně obracejí a ne tváří, ale v čas trápení svého říkají: Vstaň a vysvoboď nás. Jeremiáš 2,27 K

Víra jest nadějných věcí podstata, a důvod neviditelných. Židům 11,1 K

Matouš 6,1-4

Židům 11,1-7


5. Úterý Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Jeremiáš 31,34

O Ježíšovi všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Skutky 10,43

Marek 3,31-35

Židům 11,8-22


6. Středa Bůh je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Joel 2,13

Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás. 1.Tesalonickým 5,9-10

Píseň 8,4-7

Židům 11,23-31


7. Čtvrtek V srdce mé vlož bázeň před samotným jménem tvým. Žalm 86,11 F

Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami. Židům 13,9

Galatským 5,13-18

Židům 11,32-40


8. Pátek Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní. Ezechiel 20,11

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4,8

Římanům 14,20-15,2

Židům 12,1-17


9. Sobota Bojte se Hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva a služte Hospodinu. Jozue 24,14

Ježíš odpověděl: Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jan 12,26

Matouš 5,17-24

Židům 12,18-29

19. neděle po sv. Trojici Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14 K

Jsem hříšný. Věřím však, že spásný Boží čin
tkví ve vymazání, ne v odpuštění vin.


10. Neděle Potom Naamán řekl: Tvůj služebník už nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům než Hospodinu. 2.Královská 5,17

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. Římanům 12,1

Zde kdybych dlouho zůstat měl
a věkem prospívat,
já ochotně bych tobě chtěl
a věrně sloužívat.
- 428,7 -

Marek 2,1-12

Jakubova 5,13-16

Izaiáš 38,9-20

2.Mojžíšova 34,4-10

Žalm 32

1571 Sudími po Janu Augustovi jsou Jan Blahoslav a Jiří Izrael.


11. Pondělí Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Jeremiáš 31,33

Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Lukáš 21,33

2.Mojžíšova 15,22-27

Židům 13,1-8


12. Úterý Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18

V Kristu Ježíši smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Efezským 3,12

Lukáš 5,12-16

Židům 13,9-14


13. Středa Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: Tu jsem. 1.Samuelova 3,4

Pán řekl Pavlovi: Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou. Skutky 18,9-10

Lukáš 13,10-17

Židům 13,15-25


14. Čtvrtek Blahoslavený ten, jehož spomocník jest Bůh silný Jákobův, jehož naděje jest v Hospodinu Bohu jeho. Žalm 146,5 K

Svou vytrvalostí získáte své životy. Lukáš 21,19 P

Matouš 8,14-17

Lukáš 12,1-12


15. Pátek Neutiskneš mocí bližního svého. 3.Mojžíšova 19,13 K

Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Lukáš 6,31

Jeremiáš 17,13-17

Lukáš 12,13-21


16. Sobota Na cestě soudů tvých, Hospodine, očekáváme na tě. Izaiáš 26,8 K

Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10

Skutky 14,8-18

Lukáš 12,22-34

20. neděle po sv. Trojici Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8

Ne v silných, ale v těch, kdo mají sílu muší,
je často ztajena moc ducha, aniž tuší.


17. Neděle Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel jako beránek vedený na porážku. Izaiáš 53,7

Když Kristu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. 1.Petrova 2,23

Ó hlavo plná trýzně,
běd, ran i soužení,
ty zřídlo Boží přízně,
z níž spása pramení,
ó hlavo ozdobená
ctí, slávou z výsosti,
jak velká stihla změna
tě lidskou hříšností!
- EZ 320,1 -

Marek 10,2-16

2.Korintským 3,3-9

Kazatel 12,1-7

1.Mojžíšova 8,18- 9,17

Žalm 62


18. Pondělí Volej mne v den tísně, já tě vyprostím a ty mi vzdáš čest. Žalm 50,15 Z

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

2.Tesalonickým 3,6-13

Lukáš 12,35-48


19. Úterý Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat. Izaiáš 30,18

Když ještě byl syn daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Lukáš 15,20

Římanům 13,1-7

Lukáš 12,49-53


20. Středa Hospodin řekl si v srdci: Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. 1.Mojžíšova 8,21

Zjevila se milost Boží spasitelná všem lidem a vychovává nás, abychom se odřekli bezbožnosti a světské žádostivosti a žili rozvážně, spravedlivě a zbožně v tomto nynějším světě. Titovi 2,11-12 Ž

Efezským 5,25-32

Lukáš 12,54-59


21. Čtvrtek Rút odvětila: Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Rút 1,16

Není rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Galatským 3,28

1.Korintským 14,26-33

Lukáš 13,1-9


22. Pátek Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých. Izaiáš 58,11

Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4,19

Jan 18,28-32

Lukáš 13,10-17


23. Sobota Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu. 5.Mojžíšova 8,10

Ať jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. 1.Korintským 10,31

Přísloví 3,1-8

Lukáš 13,18-21

21. neděle po sv. Trojici Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21

Ty, jenž jsi učinil vše dobré z praničeho,
rač v pranic obrátit, co ve mně hlodá zlého!


24. Neděle Můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se! Aggeus 2,5

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15,13

Ó dejž nám, Otče z výsosti,
ducha plného milosti,
abychom v tvé pravdě stáli,
všemu zlému odolali.
- 230,8 -

Matouš 5,38-48

Efezským 6,10-17

Matouš 10,34-39

Jeremiáš 29,1-14

Žalm 110


25. Pondělí Bože, nebuď zticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu! Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí, kdo tě nenávidí, pozvedají hlavu. Žalm 83,2-3

Vysvoboď nás od zlého. Matouš 6,13

Římanům 12,17-21

Lukáš 13,22-30


26. Úterý Tito v vozích, jiní v koních doufají, ale my jméno Hospodina Boha našeho sobě připomínáme. Žalm 20,8 K

Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Židům 12,1-2

2.Korintským 10,1-6

Lukáš 13,31-35


27. Středa Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Žalm 34,4

Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno "Ano". A proto skrze něho zní i naše "Amen" k slávě Boží. 2.Korintským 1,20

1.Mojžíšova 13,5-18

Lukáš 14,1-6


28. Čtvrtek Věru, jen v Hospodinu, našem Bohu, je spása Izraele. Jeremiáš 3,23

Ježíš nařídil zástupu usednout na zem; potom vzal těch sedm chlebů i ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům. Matouš 15,35-36

3.Mojžíšova 19,1-18

Lukáš 14,7-14

1921 V Nevráticích se narodil Miroslav Matouš.


29. Pátek Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava. 1.Paralipomenon 29,11

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4,16

Lukáš 22,49-53

Lukáš 14,15-24


30. Sobota Já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. 2.Mojžíšova 15,26

Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy; Ježíš vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je. Lukáš 4,40

2.Timoteovi 2,1-6

Lukáš 14,25-35

22. neděle po sv. Trojici Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

Věz, všechna slova jsou si v lidské mysli rovna
a řadit nemohou se k Slovu Nevýslovna.

Den reformace


31. Neděle Když já, Hospodin, promluvím, mluvím slovo, které se splní bez odkladu. Ezechiel 12,25

Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci. 1.Korintským 4,20

Tvůrce mocný nebe, země
a co svět se jmenuje,
jehož Božství všechno plémě
v celém světě zjevuje,
tebe Pána pánů vzývám,
patřit k tvému smím nebi,
tím vědomím pookřívám,
tebe duch můj velebí.
- ZCČSH 40,1 -

Matouš 5,1-12

Římanům 3,21-28

Galatským 5,1-6

5.Mojžíšova 6,4-9

Žalm 20


ŘÍJEN 2021: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]