[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2021

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. 2.Tesalonickým 3,5

Pěj, aby píseň tvá zde v hradu na dvoře
kdys čistě zazněla i v Nebi nahoře.


1. Pondělí Veseliti se budou před tebou, tak jako se veselí ve žni. Izaiáš 9,3 K

Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Jan 16,24

Ozeáš 12,1-7

Lukáš 15,1-10

1521 Pražský manifest Thomase Müntzera


2. Úterý Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věčným. Izaiáš 60,20

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46

Římanům 3,9-20

Lukáš 15,11-32


3. Středa Toto mluvil Hospodin: Na těch, kteří jsou mi blízko, ukážu svou svatost, před veškerým lidem osvědčím svou slávu. 3.Mojžíšova 10,3

Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? 1.Korintským 3,16

1.Mojžíšova 33,1-11

Lukáš 16,1-9


4. Čtvrtek Velmi se veselím z Hospodina, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti. Izaiáš 61,10

Dvořan se radoval a jel dál svou cestou. Skutky 8,39

Zjevení 3,14-22

Lukáš 16,10-13


5. Pátek Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu! Izaiáš 5,20

K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. 1.Petrova 2,21-22

1.Janova 3,19-24

Lukáš 16,14-18


6. Sobota Kdykoli jsem říkal: Má noha klopýtá, podepřelo mě tvé milosrdenství. Žalm 94,18 Z

Pán řekl Šimonovi: Já jsem za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. Lukáš 22,32

Izaiáš 1,18-20-27

Lukáš 16,19-31


Ekumenická dekáda míru

23. neděle po sv. Trojici Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou. Matouš 5,9 K

Kdo umíš čísti tmu a tichu nasloucháš,
pak nejsi v samotě a jistě Boha znáš.


7. Neděle Má slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva ani z úst potomstva tvého potomstva. Izaiáš 59,21

Všecko, co je psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. Římanům 15,4

Jak slunce ranní zář
noc tmavou zapuzuje,
tak víra k životu
ze smrti povzbuzuje,
svou mocí vytváří
ze srdce nový stan,
že´s novým stvořením
a dítkem Božím zván.
- 248,2 -

Lukáš 17,20-24-30

Římanům 8,18-25

Žalm 85

Micheáš 4,1-7

Žalm 21


8. Pondělí Pamětliv jsem na tebe na ložci svém, každého bdění nočního přemýšlím o tobě. Žalm 63,7 K

Dosud poznávám jen částečně, potom však poznám zcela, jak sám budu poznán. 1.Korintským 13,12b Ž

1.Petrova 4,7-11

Lukáš 17,1-10


9. Úterý Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš! Žalm 51,19

Syn mu řekl: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Lukáš 15,21

Jeremiáš 18,1-10

Lukáš 17,11-19


10. Středa Vyschnou snad vody, chladné a bystré? Na mne však můj lid zapomněl. Jeremiáš 18,14-15

Zůstaňte v mé lásce. Jan 15,9

Židům 13,1-9

Lukáš 17,20-37


11. Čtvrtek Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. 1.Mojžíšova 3,6

Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12,2

1.Janova 2,18-29

Lukáš 18,1-8


12. Pátek Neboť den Hospodina zástupů přijde na každou pýchu a povýšenost, na všechno, co se povznáší – to bude sníženo. Izaiáš 2,12

Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5

2.Korintským 6,1-10

Lukáš 18,9-17


13. Sobota Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel. Izaiáš 45,15

Tomu, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení. Efezským 3,20-21

Marek 13,1-8

Lukáš 18,18-30

24. neděle po sv. Trojici Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10a

Bůh vidí v souhrnu sled počínání tvých
a ne až výsledek tvých činů minulých.


14. Neděle Rozezvuč svůj hlas jako polnici a mému lidu ohlas jeho nevěrnost. Izaiáš 58,1

Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno: byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví? Galatským 4,9

Soudce všeho světa, Bože,
před trůnem tvým nepomůže
žádnému nádhernost jeho,
byť měl slávu světa všeho.
- 271,1 -

Matouš 25,31-46

Římanům 14,1-13

2.Korintským 5,1-10

Jób 14,1-17

Žalm 6


15. Pondělí I zvědí národové, kteříž pozůstanou vůkol vás, že já Hospodin vystavěl jsem zbořeniny, a vysadil pustiny. Ezechiel 36,36 K

A byli někteří z nich muži z Cypru a někteří Cyrenenští, kteřížto přišedše do Antiochie, mluvili Řekům, zvěstujíce jim Pána Ježíše. A byla ruka Páně s nimi, a veliký počet věřících obrátil se ku Pánu. Skutky 11,20-21 K

Matouš 7,21-29

1.Tesalonickým 1,1-10


16. Úterý Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší. 1.Samuelova 3,9

Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Skutky 16,14

Jan 3,17-21

1.Tesalonickým 2,1-12

Den přímluv a modliteb Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům. Přísloví 14,34 K


17. Středa Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno. Izaiáš 50,10

Potvrzuje se nám prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. 2.Petrova 1,19

Lukáš 13,1-9

Římanům 2,1-11

Matouš 7,12-20

Izaiáš 1,10-18

1.Tesalonickým 2,13-20


18. Čtvrtek Jako jelen supí žízní po vodách potoků, tak, Bože, žízní po tobě duše má. Žalm 42,2 F

Ten na trůnu řekl: Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Zjevení 21,6

Lukáš 15,1-10

1.Tesalonickým 3,1-13


19. Pátek Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to on, Panovník Hospodin, kdo vyvádí z tenat smrti. Žalm 68,21

Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. 1.Tesalonickým 4,14

Židům 13,17-21

1.Tesalonickým 4,1-12


20. Sobota Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Přísloví 3,27

Neochabujte v dobrém jednání. 2.Tesalonickým 3,13

Zjevení 20,11-15

1.Tesalonickým 4,13-18

Poslední neděle církevního roku (Neděle věčnosti)

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35

Tvůj duch nechť sebou sám se býti odváží
a vlastním světlem plá, ne cizí obráží!


21. Neděle Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin. Přísloví 21,2

Buďte moudří v dobru a nezkušení ve zlu. Římanům 16,19

Učiň mne, Bože, světélkem,
jež kolem ve tmy říš
svítí svým jasným plaménkem,
kam ty je postavíš.
- ZCČSH 91,1 -

Matouš 25,1-13

Zjevení 21,1-7

Izaiáš 65,17-19(20-22)23-25

Izaiáš 65,17-25

Žalm 103


22. Pondělí Hle, po horách přichází zvěstovatel radosti, jenž ohlašuje pokoj. Nahum 2,1

Bůh nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. 2.Korintským 5,18

Židům 12,18-25

1.Tesalonickým 5,1-11


23. Úterý Neboj se, Sione! Nechť nemdlejí ruce tvé. Hospodin Bůh tvůj u prostřed tebe mocný zachová tě. Sofoniáš 3,16-17 K

Učedníci vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu. Jan 21,3-4

1.Petrova 1,13-21

1.Tesalonickým 5,12-28


24. Středa Ať nebývá mezi vámi kořene plodícího jed a hořkost. 5.Mojžíšova 29,18 K

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme. 1.Tesalonickým 3,12

1.Korintským 3,9-15

2.Tesalonickým 1,1-12

1571 V Moravském Krumlově zemřel biskup Jan Blahoslav Přerovský.


25. Čtvrtek U tebe nalézá sirotek slitování. Ozeáš 14,4

Nejste již cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19

1.Tesalonickým 5,9-15

2.Tesalonickým 2,1-12


26. Pátek Neslyší snad ten, jenž učinil ucho? Nedívá se snad ten, jenž vytvořil oko? Žalm 94,9

Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Matouš 6,8

Židům 13,10-16

2.Tesalonickým 2,13-3,5


27. Sobota Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají. Žalm 17,7

Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,23

Zjevení 21,10-14.21-27

2.Tesalonickým 3,6-18


Začátek nového církevního roku

1. neděle adventní Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachránce. Zachariáš 9,9b

Tam, lidské vztahy kde se staly pustinou,
Bůh vchází obnovit je živnou láskou svou.


28. Neděle Kéž se projeví tvé milosrdenství a potěší mě, jak jsi svému služebníku řekl. Žalm 119,76

V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Lukáš 2,25

Kriste, k slávě tvé tak dím,
naděje ta marna není:
Tvým jsem, Pane, vlastnictvím,
kníže žití, tys mé jmění.
Za to vždy tě velebí
duch můj zde i na nebi.
- 129,5 -

Matouš 21,1-11

Římanům 13,8-12

Jeremiáš 23,5-8

Zachariáš 9,9-10

Žalm 24


29. Pondělí Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení. 5.Mojžíšova 28,1.6

Kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. Matouš 12,50

1.Petrova 1,8-13

Zachariáš 1,1-6


30. Úterý V rukou tvých jsou časové moji. Žalm 31,16 K

Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Lukáš 12,25

Židům 10,32-39

Zachariáš 1,7-17


LISTOPAD 2021: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]