[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2021

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův. Zachariáš 2,14

Že bydlí na Zemi zde se mnou Bůh, to vím;
i v celém Vesmíru já bydlím také s Ním.


1. Středa Mojžíš řekl Hospodinu: Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj! 2.Mojžíšova 33,15

Dobrý pastýř kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Jan 10,4

Koloským 1,9-14

Zachariáš 2,1-9


2. Čtvrtek Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Izaiáš 51,4

Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. 1.Janova 2,8

1.Tesalonickým 5,1-8

Zachariáš 2,10-17


3. Pátek Když farao viděl, že přestal déšť a krupobití i hromobití, hřešil dále. Zůstal v srdci neoblomný. 2.Mojžíšova 9,34

Neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Římanům 2,4

Ezechiel 37,24-28

Zachariáš 3,1-10


4. Sobota Izrael je spasen Hospodinem spásou věčnou. Stydět a hanbit se nebudete navěky, nikdy. Izaiáš 45,17

Spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Matouš 13,43

Abakuk 2,1-4

Zachariáš 4,1-14

2. neděle adventní Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28

Být s Bohem znamená i nebýt v davu sám
a dlíti u víře, kde buduje se Chrám.


5. Neděle Vyuč mne, Hospodine, cestě své, abych chodil v pravdě tvé. Žalm 86,11 K

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6

Půjdu tedy za tebou,
v tobě svůj život mám,
jedinou jsi útěchou,
tebe již se nevzdám.
Cesta jsi a pravda má,
život na věčnosti.
Sluha tvůj tě přijímá
s pravou srdečností.
- EZ 525,4 -

Lukáš 21,25-33

Jakubova 5,7-11

Izaiáš 63,15-64,3

Izaiáš 63,15-64,3

1.Samuelova 2,1-10


6. Pondělí Bůh řekl Mojžíšovi: Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. 2.Mojžíšova 3,5

Dostáváme neotřesitelné království a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. Židům 12,28

Izaiáš 25,1-8

Zachariáš 5,1-11


7. Úterý Pán svou silou učinil zemi, svou moudrostí upevnil svět, svým rozumem napjal nebesa. Jeremiáš 10,12

Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy. Židům 11,3

Izaiáš 26,7-15

Zachariáš 6,1-8

1721 Svatba v Ebersdorfu: Nikolaus Ludwig Zinzendorf + Erdmuthe Dorothea Reuß


8. Středa Udělali sobě bohy zlaté. Odpusť hřích jejich! 2.Mojžíšova 32,31.32 K

Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den. Židům 3,12-13

Zjevení 2,1-7

Zachariáš 6,9-15


9. Čtvrtek Hospodinův den je veliký a přehrozný! Kdo mu odolá? Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem! Joel 2,11-12

Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána. Lukáš 12,36

2.Korintským 5,1-10

Zachariáš 7,1-14


10. Pátek Bil jsem tě ve svém rozlícení, se zalíbením se však nad tebou slitovávám. Izaiáš 60,10

Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Koloským 2,14

Zachariáš 2,14-17

Zachariáš 8,1-8


11. Sobota Hospodin hatí plány lidstva. Žalm 33,10 Z

Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? 1.Korintským 1,20

1.Tesalonickým 4,13-18

Zachariáš 8,9-19

3. neděle adventní Připravte cestu Hospodinu! Panovník Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10

Být svět jen sebou sám, pak nemá mi co říc´:
leč je-li stvořen, jdu jím svému Tvůrci vstříc.


12. Neděle Uprostřed svého lidu dám poznat své svaté jméno. Ezechiel 39,7

Ježíš se modlil: Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich. Jan 17,26

On má mým potěšením býti,
mým klenotem, mou zálibou.
V něm nechť se srdce moje sytí
a oči mají pastvu svou.
Ať mnohými svět milován,
mou láskou budiž Ježíš sám.
- 334,2 -

Lukáš 1,67-79

1.Korintským 4,1-5

1.Korintským 4,1-5

Izaiáš 40,1-11

Lukáš 1,46-55


13. Pondělí Ať ponižovaný neodchází zahanben. Žalm 74,21 Ku

Když uslyšeli sousedé a příbuzní Alžbětini, že jí Pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní. Lukáš 1,58

Ozeáš 14,2-10

Zachariáš 8,20-23

1621 První protireformační dekret – vypovězení kněží České konfese z českých královských měst.


14. Úterý Jsem na zemi hostem. Žalm 119,19

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas. Efezským 5,15-16

Matouš 3,7-12

Zachariáš 9,9-12


15. Středa Toto praví Hospodin: Nevyléčitelné je tvé poranění, bolestná je tvá rána. Zahojím a vyléčím tvé rány. Jeremiáš 30,12.17

Jeho ranami jste uzdraveni. 1.Petrova 2,24 P

Izaiáš 45,1-8

Zachariáš 10,1-12


16. Čtvrtek Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Jozue 2,11

Ježíš apoštolům řekl: A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20

Matouš 11,7-15

Zachariáš 11,4-17


17. Pátek Díl můj jest Hospodin, říká duše má; protož naději mám v něm. Pláč 3,24 K

Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. 1.Petrova 1,8-9

Lukáš 1,26-38

Zachariáš 12,9-13,1


18. Sobota Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a dal jim jméno Adam (to je Člověk). 1.Mojžíšova 5,2

Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní! Judova 1,2

2.Korintským 1,18-22

Zachariáš 14,1-11

4. neděle adventní Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pán je blízko. Filipským 4,4.5b

Ač lidí bezpočet smí Boha k sobě zvát,
On přesto každému se může věnovat.


19. Neděle Ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina! Žalm 105,3

Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. 2.Korintským 13,11

Dej Bože, ať umíme přát
všem lidem kolem nás
tu sílu, kterou mít a znát
nás naučil tvůj hlas.
- ZCČSH 288,6 -

Lukáš 1,26-56

Filipským 4,4-7

Lukáš 1,26-38(39-56)

Izaiáš 62,1-5

Lukáš 1,68-79


20. Pondělí Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Izaiáš 45,12

Přišel do svého vlastního. Jan 1,11

Izaiáš 42,5-9

Malachiáš 1,1-14


21. Úterý Kdo je ten král plný slávy? Bůh síly mocný, Bůh, udatný bojovník. Žalm 24,8 F

Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech! Matouš 21,9

Zjevení 3,7-12

Malachiáš 2,17-3,5


22. Středa Hospodin odvětil: Na tvou přímluvu promíjím. 4.Mojžíšova 14,20

V Ježíši Kristu jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, Efezským 1,7

Zjevení 22,16-.21

Malachiáš 3,6-12


23. Čtvrtek Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích. Pláč 3,41

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách! Efezským 6,18

Izaiáš 7,10-14

Malachiáš 3,13-18

Štědrý den Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Mesiáš, Pán. Lukáš 2,10-11 P


24. Pátek Hospodine, neopouštěj mě, můj Bože, nebuď ode mne daleko! Žalm 38,22 Z

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid. Lukáš 1,68

Lukáš 2,1-20

Galatským 4,4-7

Micheáš 5,1-4

Izaiáš 9,1-6

Malachiáš 3,19-24

1. svátek vánoční Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14a


25. Sobota Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. 5.Mojžíšova 13,1

Totoť jest to přikázání jeho, abychom věřili jménu Syna jeho Jezukrista a milovali jedni druhé. 1.Janova 3,23 K

Jan 1,1-5.9-18

Titovi 3,4-7

1.Janova 3,1-2(3-5)

Izaiáš 52,7-10

Žalm 2

2. svátek vánoční Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14a

I to, co na světě už minulo a není,
Duch Boží vyhlédá a vrací k proměnění.

Sv. Štěpána Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho. Tobě obětovati budu oběť díků činění. Žalm 116,15.17 K


26. Neděle Hospodine, ukaž na mně pro své jméno, jak je tvé milosrdenství dobrotivé, vysvoboď mě! Žalm 109,21

Štěpán se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: "Pane, odpusť jim tento hřích!" Skutky 7,59-60

Jest blahoslaven trpící
pro spravedlnost Boží,
kdo veškerý svým úsilím
sám spravedlnost množí.
Jest jeho Boží synovství
a vejde v jeho království,
kde všechny kříže složí.
- 278,8 -

Matouš 1,18-25

Židům 1,1-14

Izaiáš 7,10-14

Izaiáš 7,10-14

Lukáš 2,29-32


27. Pondělí Říkáš: "Jsem nevinná, jeho hněv se jistě ode mne odvrátil." Hle, soudím tě za to, že říkáš: "Já jsem nezhřešila." Jeremiáš 2,35

Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 1.Petrova 1,13

Jan 21,20-24

Jan 1,1-5


28. Úterý Odstup to od nás, abychom opustiti měli Hospodina! Jozue 24,16 K

Milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Judova 1,20-21

Matouš 2,13-18

Jan 1,6-8


29. Středa Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin. Žalm 30,2

Navštíví nás vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Lukáš 1,78-79

1.Janova 4,11-16

Jan 1,9-13


30. Čtvrtek Tobě patří den, i noc je tvoje, tys upevnil světlo noci i slunce. Žalm 74,16

Odložme skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti. Římanům 13,12-13

Izaiáš 63,7-14

Jan 1,14-18

Závěr roku V rukou tvých jsou časové moji. Žalm 31,16a K


31. Pátek Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. Mojžíš se tedy za lid modlil. 4.Mojžíšova 21,7

S těmi, kdo pochybují, mějte slitování. Judova 1,22

Matouš 13,24-30

Římanům 8,31-39

Matouš 13,24-30

Kazatel 3,1-15

Žalm 46


PROSINEC 2021: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2021: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]