[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2022

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Ježíš Kristus praví: Pojďte a uvidíte! Jan 1,39

Nový rok Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Židům 13,8


1. Sobota Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: "Pojďme sloužit jiným bohům," nepřivolíš mu. 5.Mojžíšova 13,7.9

Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. Marek 3,35

To jsou moji bratři,
to jsou sestry mé.
V Duchu mém se bratří,
šetří slovo mé.
- 367,4 -

Lukáš 4,16-21

Jakubova 4,13-15

Přísloví 16,(1-8)9

Jozue 1,1-9

Žalm 92

1. neděle po Vánocích Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14b

Bůh není zde či tam, kde hledáš, bláhový.
Svou mysl otevři a On ti odpoví!


2. Neděle Hleďte, jsem jedině já, jiný bůh vedle mne není, já usmrcuji i obživuji, zdeptal jsem, a zase zhojím, není, kdo by vytrhl z mé ruky. 5.Mojžíšova 32,39

Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,8

Bože, před tvou velebností
na kolena padáme,
dej nám hojnost své milosti,
o to vroucně žádáme;
jsouce obtíženi vinou,
lkáme: Rač nám odpustit,
nechať duše nezahynou,
Kriste, rač nás očistit!
- ZCČSH 39,1 -

Lukáš 2,22-40

1.Janova 1,1-4

1.Janova 1,1-4

Izaiáš 49,13-16

Žalm 57


3. Pondělí Ty jsi, Hospodine, uprostřed nás a nazývají nás tvým jménem. Nezříkej se nás! Jeremiáš 14,9

Bůh vám dej, abyste osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal. Efezským 1,17.18

2.Mojžíšova 2,1-10

Jan 1,19-28


4. Úterý Smiluj se nade mnou, ó Bože, smiluj se nade mnou; neboť v tebe doufá duše má. Žalm 57,2 K

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Jan 1,16

1.Mojžíšova 21,1-7

Jan 1,29-34


5. Středa Hospodin odpověděl: Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. 2.Mojžíšova 33,19

Znáte štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 2.Korintským 8,9

1.Mojžíšova 9,8-13

Jan 1,35-51

Zjevení Páně – Epifanias Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. 1.Janova 2,8b


6. Čtvrtek Očistím je ode všech jejich nepravostí, jimiž proti mně hřešili, a odpustím jim všechny nepravosti. Jeremiáš 33,8

Ježíš Kristus je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 1.Janova 2,2

Díky, že jsi všem přines´spásu,
díky, toho se přidržím.
Díky, že věřím tvému hlasu,
že ti patřit smím.
- EZ 638,6 -

Matouš 2,1-12

Efezským 3,1-7

Jan 1,15-18

Izaiáš 60,1-6

Jan 2,1-12


7. Pátek Poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není. 5.Mojžíšova 4,39

Bůh rozhodl, aby v něm sídlily všechny dokonalosti v plné míře, a skrze něho že se sebou usmíří všechno tvorstvo jak na zemi, tak i na nebi. Koloským 1,19-20 P

Titovi 2,11-14

Jan 2,13-25


8. Sobota Nyní, hle, mám svědka na nebesích, můj přímluvce je na výšinách. Jób 16,19

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Židům 11,1

Deuteronomium 18,14-19

Jan 3,1-21

1422 Jan Žižka v bitvě u Habrů poráží císaře Zikmunda.


Alianční modlitební týden

1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14

Kdo srdcem pochopí Tvé slovo "Ať se stane",
má v lásce stoření a v něm i tebe, Pane.


9. Neděle Běda těm, kdo na koně spoléhají, doufají ve vozy, že jich je mnoho. Ale ke Svatému Izraele nevzhlížejí, nedotazují se Hospodina. Izaiáš 31,1

Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Židům 2,1

V tebe, Bože, doufám samého,
jinde pomocníka nemám žádného.
Jsi můj hrad a skála,
naděje má stálá,
Hospodine!
Pomoz v ponížení
dle svých zaslíbení
ku vysvobození!
- EZD 620,1 -

Matouš 3,13-17

Římanům 12,1-8

Izaiáš 42,1-9

Izaiáš 42,1-9

Žalm 96


10. Pondělí Kdo však porozumí vlastním omylům? Od mých skrytých chyb mne, Pane, očisti! Žalm 19,13 F

Pán vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha. 1.Korintským 4,5

Skutky 10,37-48

Jan 3,22-36

1422 Vyplenění Německého (Havlíčkova) Brodu husity.


11. Úterý Kde mnoho snů, tam samá pomíjivost, samá prázdná slova. Ty se však boj Boha! Kazatel 5,6

Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné pýše své mysli viděl při svém zasvěcování. Takový člověk se nedrží hlavy, Krista. Koloským 2,18.19

Lukáš 18,15-17

Jan 4,1-26


12. Středa Hospodin jest Bůh pravý, jest Bůh živý a král věčný. Jeremiáš 10,10a K

Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Matouš 11,25

Římanům 8,26-30

Jan 4,27-42


13. Čtvrtek Ti, kteříž milují spasení tvé, ať říkají vždycky: Veleslaven budiž Bůh náš. Žalm 70,5 K

Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha. Římanům 15,5-6a

Efezským 1,3-10

Jan 4,43-54

1572 V Mladé Boleslavi zemřel Jan Augusta.


14. Pátek Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se. Žalm 126,3

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1,3

Lukáš 12,49-53

Jozue 1,1-18


15. Sobota On byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Izaiáš 53,5

Toho, který nepoznal hřích, Bůh kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 2.Korintským 5,21

Matouš 4,12-17

Jozue 2,1-24

2. neděle po Zjevení Páně Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Jan 1,16

Buď vůle tvá. Co víc, můj bratře, lze si přát,
než Bohu duši svou i tělo odevzdat?


16. Neděle Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. Žalm 105,4

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Lukáš 11,10

Bůh jest má naděje,
že v nouzi přispěje,
to jistě vím,
on bude o mne dbát
a pevně při mně stát
se štítem svým;
ochráncem Boha znám,
jemu se odevzdám
se vším, co mám.
- ZCČSH 62,3 -

Jan 2,1-11

1.Korintským 2,1-10

1.Korintským 2,1-10

2.Mojžíšova 33,18-23

Žalm 143


17. Pondělí Chvalte Hospodina, nebo dobré jest zpívati žalmy Bohu našemu. Žalm 147,1 K

Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. Efezským 5,19

5.Mojžíšova 5,1-21

Jozue 3,1-17


18. Úterý Pas berlou svou svůj lid. Micheáš 7,14a

Ovce jdou za pastýřem, protože znají jeho hlas. Jan 10,4

Marek 2,23-28

Jozue 4,1-5,1

1622 Konfiskační soud v čele s Karlem Lichtenštejnem


19. Středa Kdo se posmívá chudému, tupí toho, kdo jej učinil, kdo má radost z běd, ten bez trestu nezůstane. Přísloví 17,5

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Matouš 5,7

Římanům 9,31-10,8

Jozue 5,13-15


20. Čtvrtek Nebesa vypravují o Boží slávě. Žalm 19,2a

Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Zjevení 14,7b

Skutky 15,22-31

Jozue 6,1-10


21. Pátek Hospodine, tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou. Izaiáš 64,7

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo. Jan 15,16

Galatským 5,1-6

Jozue 6,11-27


22. Sobota Každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně. Izaiáš 9,4

Pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Lukáš 1,78-79

5.Mojžíšova 33,1-16

Jozue 7,1-26

3. neděle po Zjevení Páně Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29

Tak jako verše dva se pojí přesným rýmem,
nechť ústa se srdcem jsou ve spojení přímém!


23. Neděle Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu. Žalm 104,33

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Jakubova 5,13

Pánu všichni prozpěvujte,
kdežkoli kteří bydlíte,
vstupte před něj s dověrností,
služte mu stále s radostí.
- 26,1 -

Matouš 8,5-13

Římanům 1,13-17

Matouš 8,5-13

2.Královská 5,1-19

Žalm 41


24. Pondělí Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Žalm 139,11-12

Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy; on vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je. Lukáš 4,40

Skutky 16,9-15

Jozue 8,1-29


25. Úterý Potrestej mě, Hospodine, podle práva, ale ne ve hněvu, abys mě nezničil. Jeremiáš 10,24

Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,9

Římanům 15,7-13

Jozue 8,30-35


26. Středa Budiž zřejmé při služebnících tvých dílo tvé, a okrasa tvá při synech jejich. Žalm 90,16 K

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14

Rút 4,7-12

Jozue 9,1-27


27. Čtvrtek Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu. Žalm 103,17-18

Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Židům 13,8

Skutky 13,42-52

Jozue 10,1-15


28. Pátek Jen u Boha se upokoj, má duše, vždyť u něho je vše, več doufám. Žalm 62,6 R

Kdo má uši k slyšení, slyš. Matouš 11,15 K

Koloským 1,21-29

Jozue 11,1-15


29. Sobota Zachráním je ze všech míst, kde sídlili a ve kterých hřešili, očistím je a budou mým lidem. Ezechiel 37,23b

Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? 1.Korintským 3,16

Zjevení 15,1-4

Jozue 20,1-9


Neděle Bible

Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2b

Věz, nikdo není blíž té vznešenosti Boží
než ten, kdo spočívá jí dole na podnoží.


30. Neděle Výrobku svých rukou nebudeme už říkat: "Náš Bože!" Ozeáš 14,4

Co prospěje člověku, by všecken svět získal, a své duši škodu učinil? Marek 8,36 K

Ať zazní chvála, dík buď vzdán,
na věky vládne dobrý Pán.
Kdo popsat může, znát, všem nést
nesmírnou moc, o slávě zvěst?
Kdo ctí vždy právo, Páně hlas,
požehnán bývá v každý čas.
- EZD 606,1 -

Matouš 17,1-9

2.Korintským 4,6-10

2.Mojžíšova 34,29-35

2.Mojžíšova 3,1-15

Žalm 97


31. Pondělí Navraťte se, synové zpurní, a uzdravím odvrácení vaše. Rcete: Aj, my jdeme k tobě, nebo ty, Hospodine, jsi Bůh náš. Jeremiáš 3,22 K

Vždyť jste "bloudili jako ovce", ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. 1.Petrova 2,25b

2.Korintským 3,9-18

Jozue 21,1-3.41-45


LEDEN 2022: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]