[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2022

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce: "Hněváte-li se, nehřešte." Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Efezským 4,26


1. Úterý Ti z Judova domu, kteří vyváznou a zůstanou, opět se zakoření a vydají ovoce. 2.Královská 19,30

Je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. Římanům 11,16b

Jan 1,43-51

Jozue 22,1-20


2. Středa Po všechen čas žehnati budu Bohu, jeho chvála bude vždy v mých ústech. Žalm 34,2 F

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte. 1.Tesalonickým 5,16-18a

Zjevení 1,1-8

Jozue 22,21-34


3. Čtvrtek Zachovej nás, Bože spasení našeho, a shromažď nás, abychom slavili svaté jméno tvé. 1.Paralipomenon 16,35 K

Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. Jan 17,11b

2.Korintským 4,1-5

Jozue 23,1-16

1622 Generální pardon – konfiskace majetků rodin i měst.


4. Pátek Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. 3.Mojžíšova 19,32

V úctě dávejte přednost jeden druhému. Římanům 12,10b

Zjevení 1,9-18

Jozue 24,1-15


5. Sobota Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12

Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic. Galatským 4,6-7

4.Mojžíšova 6,22-27

Jozue 24,16-28

4. neděle před postní dobou Pojďte a vizte Boží skutky! Úžasné je, co lidem činí. Žalm 66,5 R

Svět, prostor, čas a já. Vše z Boha pochází,
a požehnáním svým on všechno provází.


6. Neděle I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci. Micheáš 5,3

Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Matouš 9,36

Ó požehnej nám, Pane,
požehnej s výsosti,
ať nad námi vždy plane
tvé světlo milosti;
i nad jinými všemi
ať pravda tvá se skví,
ó zjeviž na vší zemi
své milosrdenství.
- EZ 436,1 -

Marek 4,35-41

2.Korintským 1,8-11

Matouš 14,22-33

Izaiáš 51,9-16

Žalm 54


7. Pondělí Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí. Žalm 91,4 B21

Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7

Matouš 21,18-22

Jozue 24,29-33


8. Úterý Nebojte se lidských pomluv, neděste se jejich hanobení! Izaiáš 51,7b

Bojuj ten dobrý boj víry, dosáhni věčného života, k němuž i povolán jsi, a vyznals dobré vyznání před mnohými svědky. 1.Timoteovi 6,12 K

Matouš 8,28-34

Efezským 1,1-6

1622 V Brandýse nad Orlicí zemřel senior Matouš Konečný.


9. Středa Rozhlásí pokoj národům, a panování jeho od moře až k moři, a od řeky až do končin země. Zachariáš 9,10b K

Bůh dal Ježíšovi jméno nad každé jméno, aby se před ním sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí. Filipským 2,9-10

Nahum 1,2-6

Efezským 1,7-10


10. Čtvrtek Nebesa jsou nebesa Boží, zemi však Hospodin dal synům lidským. Žalm 115,16 F

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48

Ozeáš 2,20-25

Efezským 1,11-14


11. Pátek Pečlivě dbejte, abyste milovali Hospodina, vašeho Boha. Jozue 23,11 B21

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Jan 14,23

Koloským 2,8-15

Efezským 1,15-23


12. Sobota Nechť ústa má jsou plna chvály tvé a po celý den tebe uctívají. Žalm 71,8 F

Ústa mluví to, čeho je srdce plné. Matouš 15,34 P

Jan 6,16-21

Efezským 2,1-10

3. neděle před postní dobou (Septuagesimae – 70 dní před velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18b

Ó odstraň, člověče, co na tvé cestě stojí,
a zříš, jak otvírá ti Tvůrce náruč svoji.


13. Neděle Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Malachiáš 3,2a

Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho a on u mne. Zjevení 3,20 P

Ó tvá dobroto důstojná,
ó k nám milosti přehojná,
dáváš nám bohatství mnohá
z své milosti.
- 100,3 -

Matouš 20,1-16

Filipským 2,12-13

Jeremiáš 9,22-23

Jeremiáš 9,22-23

Žalm 51


14. Pondělí Mé srdce je, Bože, připraveno, celou duší chci zpívat a hrát. Žalm 108,2 B21

Budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Koloským 1,11b-12

Lukáš 19,1-10

Efezským 2,11-22


15. Úterý Říká blázen v srdci svém: Není Boha. Žalm 14,1 K

Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. 1.Janova 5,20

Duteronomium 7,6-12

Efezským 3,1-13


16. Středa Blahoslavený člověk, jehož síla jest Hospodin, a v jejichž srdci jsou stezky kroků jejich. Žalm 84,6 K

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 1.Korintským 16,13

Římanům 4,1-8

Efezským 3,14-21

2021 Zemřel Jan Sokol.


17. Čtvrtek Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě! Žalm 25,5

Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Jan 8,31-32 B21

1.Korintským 3,1-8

Efezským 4,1-6


18. Pátek Hospodin odpověděl Mojžíšovi: Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. 2.Mojžíšova 33,20

V tom je zjevena Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom mohli žít skrze něho. 1.Janova 4,9 NBK

Malachiáš 3,13-18

Efezským 4,7-10

1622 J. A. Komenský: Přemyšlování o dokonalosti křesťanské


19. Sobota Nebuďte už tvrdošíjní. Podejte ruku Hospodinu a pojďte do jeho svatyně. 2.Paralipomenon 30,8a NBK

Jeden z hostí řekl Ježíšovi: "Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím." Lukáš 14,15

1.Korintským 1,26-31

Efezským 4,11-16

2. neděle před postní dobou (Sexagesimae – 60 dní před velikonocemi)

Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svoje srdce. Židům 3,15 P

Ne v bibli toliko a v chrámu s oltářem;
věz, církev u víře je živa v srdci tvém.


20. Neděle Bůh řekl Izákovi: V tvém potomku dojdou požehnání všechny pronárody země. 1.Mojžíšova 26,4b

Vy, bratři, jste jako Izák děti zaslíbení. Galatským 4,28 P

Učinil nás pro sebe
k životu věčnému,
abychom mu sloužili,
vděčně lnuli k němu.
- ZCČSH 35,2 -

Lukáš 8,4-15

Židům 4,12-13

Židům 4,12-13

Izaiáš 55,6-12a

Žalm 99


21. Pondělí Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se tím, co zakusil. Izaiáš 53,11a

V Kristu jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. Koloským 2,10

Deuteronomium 32,44-47

Efezským 4,17-24


22. Úterý Slyšte, králové, poslouchejte, hodnostáři, já budu pět Hospodinu, já mu budu zpívat, zpívat žalmy Hospodinu, Bohu Izraele. Soudců 5,3

Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,5

Amos 8,4-12

Efezským 4,25-32


23. Středa Nepadnu v zahanbení, když tvých předpisů budu si hledět. Žalm 119,6 R

Ježíš praví: Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo. Jan 4,34

Lukáš 6,43-49

Efezským 5,1-14


24. Čtvrtek Panovník Hospodin sejme potupu svého lidu z celé země. Izaiáš 25,8

Hospodin se rozpomenul na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. Lukáš 1,72-75

1.Tesalonickým 1,2-10

Efezským 5,15-20


25. Pátek Bůh bude souditi svůj lid a vůči svým služebníkům projeví milost. Žalm 135,14 F

Blahoslavení, kteří lačnějí a žíznějí po spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou. Matouš 5,6 K

2.Timoteovi 3,10-17

Efezským 5,21-33


26. Sobota Pán je mé světlo a má spása; koho bych měl se bát? Žalm 27,1 R

Ježíš praví: Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude choditi ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8,12

Matouš 13,31-35

Efezským 6,1-9

Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31b

Kdo víru má, ten ví, že Bůh ho provází,
a že je dobrem to, co zdá se nesnází.


27. Neděle Očekávej na Hospodina! Buď silný, tvé srdce nechť je statečné a očekávej na Hospodina! Žalm 27,14 Z

Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastni utrpení, tak budete účastni také útěchy. 2.Korintským 1,7

Jezu, v dobách všech
řiď ty sám náš běh!
Když i cesta drsná bude,
ty jen chraň a braň nás všude,
a pak poutníkům
otevři svůj dům!
- 286,4 -

Marek 8,31-38

1.Korintským 13,1-13

Marek 8,31-38

Amos 5,21-24

Žalm 31


28. Pondělí Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chvályhodných skutcích, konající divy? 2.Mojžíšova 15,11

Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. 1.Janova 1,2

Lukáš 13,31-35

Efezským 6,10-17


ÚNOR 2022: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]