[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2022

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry. Efezským 6,18


1. Úterý Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají. Žalm 40,17

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. Skutky 2,46-47

Lukáš 5,33-39

Efezským 6,18-24


Začátek postní doby


2. Středa Když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha: Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli. 5.Mojžíšova 28,2-3

Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Lukáš 11,28

Matouš 6,16-21

Jan 11,1-10


3. Čtvrtek Bůh sešle své milosrdenství a věrnost. Žalm 57,4

Bůh se nenechal bez osvědčení, neboť činil dobro, dával vám s nebe deště a úrodné časy, sytil vás pokrmem a srdce vaše radostí. Skutky 14,17 Ž

Koloským 3,5-11

Jan 11,11-19


Ženy zvou ke světovému dni modliteb


4. Pátek K tobě, Pane můj, své oči obracím, v tebe doufám, zachovej duši mou. Žalm 141,8 F

Ježíš praví: Já jsem živ a také vy budete živi. Jan 14,19

Ezdráš 9,5-9.13-15

Jan 11,20-27

2021 Zemřel František Lízna.


5. Sobota Od východu k západu jásot působíš! Žalm 65,9 B21

Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Lukáš 8,1 P

Daniel 5,1-7.17-30

Jan 11,28-45

Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8b

Zde nebe, peklo tam, dej pozor na obojí:
jak zcela rozdílnou má obé záři svoji!


6. Neděle Hospodin je ve svém svatém chrámu. Ztiš se před ním celá země! Abakuk 2,20

Mudrci řekli: Přišli jsme se mu poklonit. Matouš 2,2

Byť svět i plný ďáblů byl,
chtějících nás shltiti;
však žádný by z nás neubyl,
musejí odstoupiti.
Kníže světa toho, ač bouří mnoho,
co chce, nespraví, soud Boží ho dáví,
slovíčko jej porazí.
- 173,3 -

Matouš 4,1-11

Židům 4,14-16

2.Korintským 6,1-10

1.Mojžíšova 3,1-24

Žalm 91


7. Pondělí Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Izaiáš 40,10

Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28

Jakubova 1,1-13

Jan 11,46-57

1422 Jakoubek ze Stříbra podává žalobu na Jana Želivského.

1622 Soudní dvůr na Moravě – 247 obviněných


8. Úterý Nikdo není skálou jako náš Bůh. 1.Samuelova 2,2

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

Jób 1,1-22

Jan 12,1-11


9. Středa Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo. Přísloví 8,13

Jsme jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky. Efezským 2,10

1.Korintským 10,9-13

Jan 12,12-19

1422 Na Staroměstské radnici popraven Jan Želivský a 12 měšťanů.


10. Čtvrtek Vložil jsem ti do úst svá slova, přikryl jsem tě stínem své ruky. Izaiáš 51,16

Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel. Zjevení 3,8

Jakubova 4,1-10

Jan 12,20-26


11. Pátek Člověk nemá moc nade dnem smrti. Kazatel 8,8

Kdo z vás si může svým staráním prodloužit život o jedinou píď? Matouš 6,27 P

Židům 2,11-18

Jan 12,27-33


12. Sobota Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup. Žalm 33,6

Bůh si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. Skutky 17,25

2.Tesalonickým 3,1-5

Jan 12,34-36


Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany

Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8

Kdo pro své zásluhy se po mzdě ohlíží,
ví, co vykonal Bůh kdys pro něj na kříži?


13. Neděle Nepomůže králi množství vojska, nezachrání síla hrdinu. Žalm 33,6 R

Mnozí první budou poslední a poslední první. Marek 10,31

Má vůle není mou,
než tvojí stane se,
i kdyby trůnu dosáhla,
jím vánek otřese.
V té vřavě získá si
opory jediné,
když v tobě život nalezne
a v tobě spočine.
- 284,4 -

Jan 3,14-21

Římanům 5,1-11

Matouš 26,36-46

Izaiáš 5,1-7

Žalm 35,1-16


14. Pondělí S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Izaiáš 55,12a

Dobrý pastýř volá své ovce jménem a vyvádí je. Jan 10,3

Galatským 6,11-18

Jan 12,37-43


15. Úterý Toto praví Hospodin: Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravím tě. 2.Královská 20,5

Tlučte, a bude vám otevřeno. Matouš 7,7 b

Jób 2,1-10

Jan 12,44-50


16. Středa Služ Bohu celým srdcem a ochotnou myslí. Hospodin zkoumá srdce všech. 1.Paralipomenon 28,9

Bůh pokoje v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Židům 13,20.21

Jan 16,29-33

Jan 13,1-11


17. Čtvrtek Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci. 5.Mojžíšova 8,2

Ježíš říká: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Matouš 11,29

1.Janova 1,8-2,2

Jan 13,12-20


18. Pátek Hospodine, proč jen stojíš v dáli, v dobách soužení se skrýváš? Žalm 10,1

Ježíš však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu: "Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?" Marek 4,38

Židům 9,11-15

Jan 13,21-30


19. Sobota Ty jsi vysvobodil od porušení život můj, ó Hospodine Bože můj. Jonáš 2,7 K

Pevný Boží základ trvá a nese nápis "Pán zná ty, kdo jsou jeho". 2.Timoteovi 2,19

Galatským 2,16-21

Jan 13,31-35

Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62

Je pomíjivý čas a prostor, jenž nás hostí;
je nutné zde a teď se vhlížet do věčnosti.


20. Neděle Schovej slzy mé do láhvice své, a což bys jich v počtu neměl? Žalm 56,9 K

Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou. Matouš 5,4 K

Já volám k tobě, Pane můj,
ó vyslýchej mé vzdechy,
vždy milostivě při mně stůj,
ať nejsem bez útěchy.
Po pravé víře žízeň mám,
dej mi ji v každé době,
ať bližním pomáhám
a vzdávám chválu tobě.
- EZ 552,1 -

Lukáš 9,57-62

Efezským 5,1-9

1.Královská 19,1-8(9-13a)

1.Královská 19,1-13

Žalm 35,17-28


21. Pondělí Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. Žalm 143,8b

Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. 1.Timoteovi 6,6-7

Lukáš 14,25-35

Jan 13,36-38


22. Úterý Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Žalm 118,24

Ježíš řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." On rychle slezl a s radostí jej přijal. Lukáš 19,5-6

Jób 7,11-21

Jan 14,1-7


23. Středa Hospodin skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj se mnou. 2.Samuelova 22,2 K

Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16,33

Matouš 19,16-26

Jan 14,8-14


24. Čtvrtek Připomínám si dávné dny, rozjímám o všech tvých skutcích, přemýšlím o činech tvých rukou. Žalm 143,5

Marie řekla: Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky. Lukáš 1,54-55

1.Tesalonickým 2,13-20

Jan 14,15-21


25. Pátek Vzývati mne bude, a vyslyším jej. Žalm 91,15 K

Je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Římanům 10,12

Marek 9,38-47

Jan 14,22-26


26. Sobota Hospodin pošle anděla svého před tebou. 1.Mojžíšova 24,7 K

Anděl Petrovi řekl: "Opásej se a obuj se!" Petr to udělal a anděl ho vyzval: "Vezmi si plášť a pojď za mnou." Petr následoval tedy anděla ven z vězení, ale nebyl si jist, zda to všechno je skutečnost. Skutky 12,8-9

Matouš 16,24-28

Jan 14,27-31

Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24

Buď dobrodějem. Věz, že láska koná divy:
je lehčí sloužit s ní než bez ní štípat dříví.


27. Neděle Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil. Přísloví 14,31

Skutečně, říkám vám: Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších bratří, pro mne jste udělali. Matouš 25,40 P

Do země se skrývá zrnko pohřbené,
klíček zdvíhá vzhůru, hledá světlo dne.
Láska, když se zdá, že chřadla dlouhý čas,
náhle jako tráva zelená se zas.
- EZD 662,1 -

Jan 12,20-24

2.Korintským 1,3-7

2.Korintským 1,3-7

Izaiáš 54,7-10

Žalm 84


28. Pondělí Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. 1.Královská 19,11-12

Ježíš odpověděl Nikodémovi: Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Jan 3,7-8

Jan 6,26-29

Jan 15,1-8


29. Úterý Což nemusím dbát toho, abych mluvil, co mi vkládá do úst Hospodin? 4.Mojžíšova 23,12

O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Skutky 4,20

Jób 9,14-35

Jan 15,9-17


30. Středa Náš Bůh obrátil zlořečení v požehnání. Nehemiáš 13,2b

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2.Korintským 5,19

Jan 6,30-36

Jan 15,18-25


31. Čtvrtek Byli jste jako oharek vyrvaný z plamenů ohniště. A přece jste se ke mně nenavrátili, je výrok Hospodinův. Amos 4,11

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 2.Timoteovi 2,13

2.Korintským 4,11-18

Jan 15,26-16,4


BŘEZEN 2022: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]