[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2022

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: "Viděla jsem Pána a toto mi řekl." Jan 20,18


1. Pátek Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Žalm 51,17

Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám. 1.Janova 1,3

Jan 16,16-23a

Jan 16,5-15

2021 Zemřel Miroslav Matouš.


2. Sobota Bůh vedl lid oklikou, cestou přes poušť k Rákosovému moři. 2.Mojžíšova 13,18

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Římanům 8,28

Píseň 2,8-13

Jan 16,16-23

Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28

Ten dosti učinil, jenž trpěl na kříži;
jdi za ním, člověče, i cestou obtíží.


3. Neděle Boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí: "Co je ti, Hagaro? Neboj se! Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj, já z něho učiním veliký národ." 1.Mojžíšova 21,17-18

Posilněte své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem. Židům 12,12-13

Jak jsi přišelv tichosti,
pokoře a mírnosti,
dej, ať umím také jít,
v pokoji a míru žít.
- 68,6 -

Marek 10,35-45

Židům 5,1-10

Marek 10,35-45

1.Mojžíšova 22,1-19

Žalm 43

1922 V Novém Městě nad Metují se narodil Jan Milíč Lochman.


4. Pondělí Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí, duši mou očerstvuje. Žalm 23,2-3 K

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10,27-28

Jan 1,29-34

Jan 16,23b-33


5. Úterý Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství je věčné. Ezdráš 3,11

Zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. Marek 14,26 P

Jób 19,21-27

Jan 17,1-5


6. Středa Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem a vedl ho k poznání? Izaiáš 40,13

Ó hlubokosti bohatství i moudrosti i umění Božího! Jak jsou nezpytatelní soudové jeho a nevystižitelné cesty jeho! Římanům 11,33 K

Pláč 3,1-20

Jan 17,6-11a


7. Čtvrtek Bůh bude tvým pomocníkem, a Všemohoucí bude ti žehnati. 1.Mojžíšova 49,25 H

Poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce, ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko! 1.Janova 3,19-20

Jeremiáš 15,15-21

Jan 17,11b-19


8. Pátek David Nátanovi řekl: "Zhřešil jsem proti Hospodinu." Nátan Davidovi pravil: "Týž Hospodin tvůj hřích sňal. Nezemřeš." 2.Samuelova 12,13

Ano, Bůh i vás, mrtvé v hříších, spolu s Kristem obživil. Koloským 2,13 B21

Židům 10,1.11-18

Jan 17,20-26


9. Sobota Hospodin kraluje, plésej země, a vesel se ostrovů všecko množství. Žalm 97,1 K

Království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. Římanům 14,17

Zjevení 14,1-5

Jan 18,1-11

Květná neděle Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka. Jan 3,14b.15

Věř, víře úměrná je síla ruky Boží:
buď ten, kdo s důvěrou svou prosbu do ní vloží.


10. Neděle Budu očekávat Hospodina, ačkoli skryl tvář před domem Jákobovým, s nadějí budu na něho čekat. Izaiáš 8,17

Očekáváme to, o čem máme naději, že nám přinese blaženost: slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista. On vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé špatnosti. Titovi 2,14-14 P

V svědomí svém rozvlažení
i v zármutcích potěšení
v tobě samém, Bože, skládám,
neb naděje jinde nemám.
- EZ 491,1 -

Jan 12,12-19

Filipským 2,5-11

Jan 17,1-8

Izaiáš 50,4-9

Žalm 55


11. Pondělí Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina! Žalm 31,25

Skrze Ježíše Krista jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Římanům 5,2

Matouš 26,6-13

Jan 18,12-27


12. Úterý Hlasem zvučným zvěstujte, ohlašujte to, rozneste to až do končin země. Rcete: Vykoupil Hospodin služebníka svého Jákoba. Izaiáš 48,20 K

On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Koloským 1,13

Jób 38,1-11;(40,1-5)

Jan 18,28-40


13. Středa Jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země. Micheáš 5,3

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24

Lukáš 22,1-6

Jan 19,1-5

Zelený Čtvrtek On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. Žalm 111,4


14. Čtvrtek Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne: Jenom v Hospodinu je spravedlnost i moc. Izaiáš 45,23-24

Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. Jan 6,51

Jan 13,1-15.34-35

1.Korintským 11,17-34

1.Korintským 10,16-17

2.Mojžíšova 12,1-14

Jan 19,6-16a

Velký Pátek Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16


15. Pátek Ke svým svědectvím nakloň mé srdce, nikoli k zištnosti. Žalm 119,36

Ježíš Kristus se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Filipským 2,8

Jan 19,16-30

2.Korintským 5,14-21

Lukáš 23,32-49

Izaiáš 52,13-15; 53,1-12

Jan 19,16b-30


16. Sobota Zachovej nám život, ať můžeme vzývat tvoje jméno. Žalm 80,19

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10

1.Petrova 3,18-22

Jan 19,31-42

Velikonoční neděle Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18

Smrt není konec, v ní se tají úděl příští;
tak vítána buď smrt, z níž v Kristu spása prýští.


17. Neděle Když se přiblížil čas Davidovy smrti, přikázal svému synu Šalomounovi: Odcházím cestou všeho pozemského. Ty však buď rozhodný a mužný. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. 1.Královská 2,1-2.3

Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Jan 20,21

Potřebných jim přispoř darů,
v boji síly, v díle zdaru,
z práce tvé ať prospěch vidí,
v tvůj pak den žeň hojnou klidí.
- 231,7 -

Marek 16,1-8

1.Korintským 15,1-11

Marek 16,1-8

1.Samuelova 2,1-8a

Jan 20,1-10

Velikonoční pondělí


18. Pondělí Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno. 1.Královská 8,29

Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: Pokoj vám. Jan 20,19

Lukáš 24,13-35

1.Korintským 15,50-58

Jonáš 2,(1-2)3-10(11)

Izaiáš 25,6-9

Jan 20,11-18


19. Úterý K tobě rozpřahuji obě paže, žízním po tobě jako zprahlá země. Žalm 143,6 R

Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Zjevení 22,17

Jan 20,1-10

Jan 20,19-23


20. Středa Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo. Jeremiáš 31,10

Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno. Jan 17,20-21

Jan 20,11-18

Jan 20,24-31


21. Čtvrtek Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo! Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje. Amos 5,15

Žijte jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9

Jan 21,1-14

Jan 21,1-14


22. Pátek Dej se do práce a nechť je s tebou Hospodin! 1.Paralipomenon 22,16

Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Skutky 4,33

Lukáš 24,36-47

Jan 21,15-19


23. Sobota Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. Izaiáš 58,11b

Kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Jan 4,14

Lukáš 24,1-12

Jan 21,20-25

Quasimodogeniti (Jako narozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

Kam běžíš, moudrý, kam, co tvoje mysl shání?
Tam na Golgotě kříž tě zvedne nad poznání.


24. Neděle V Hospodinu veseliti se budu, plésati budu v Bohu spasení svého. Abakuk 3,18 K

Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Lukáš 10,20

Nespustím se nikdy tebe,
až mne jednou ve své nebe
k mému poslednímu cíli
přivedeš ty, Pane milý!
- CČSH 27,5 -

Jan 20,19-29

1.Petrova 1,3-9

Koloským 2,12-15

Izaiáš 40,26-31

Žalm 81


25. Pondělí Nebesa se zaradují, rozjásá se země, mezi národy se bude říkat: Hospodin kraluje! 1.Paralipomenon 16,31

Ježíš jim řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Matouš 28,18-20

1.Janova 5,1-5

1.Janova 1,1-4


26. Úterý Žije snad někdo, kdo by se nedožil smrti, kdo by se vymkl z dosahu podsvětí? Žalm 89,49 R

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6,23

Jób 42,7-17

1.Janova 1,5-10


27. Středa Přidržte se Hospodina Boha svého, jakož jste činili až do tohoto dne. Jozue 23,8 K

Ne že bychom sami sobě mohli něco přičítat, jako by to pocházelo od nás, ale když na něco stačíme, je to od Boha. 2.Korintským 3,5 P

Izaiáš 66,6-14

1.Janova 2,1-6


28. Čtvrtek On ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Izaiáš 2,4

To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Skutky 10,36

1.Petrova 2,1-10

1.Janova 2,7-11

2020 Zemřel Ladislav Hejdánek.


29. Pátek Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. Nelibujte si v křivé přísaze. To všechno nenávidím, je výrok Hospodinův. Zachariáš 8,17

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4,32

Zjevení 7,13-17

1.Janova 2,12-17


30. Sobota Hospodin Mojžíšovi řekl: Našel jsi u mne milost a já tě znám jménem. 2.Mojžíšova 33,17

Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne. Jan 10,14

Skutky 8,26-39

1.Janova 2,18-29


DUBEN 2022: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]