[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2022

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Polož si mě na srdce jako pečeť, jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska. Píseň 8,6


1. Středa Hospodin souditi bude lidi. Žalm 7,9 K

Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré, či zlé. 2.Korintským 5,10

Izaiáš 32,11-18

Galatským 4,21-31

1522 Korunovace Marie Habsburské


2. Čtvrtek Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná. Žalm 115,12

Máš něco, co bys nebyl dostal? 1.Korintským 4,7

Skutky 1,12-26

Galatským 5,1-15


3. Pátek Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu. Žalm 50,23

V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Koloským 2,7

Jan 19,25-27

Galatským 5,16-26


4. Sobota Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil. 2.Mojžíšova 13,21

Všecko, co je psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. Římanům 15,4

Zachariáš 4,1-14

Galatským 6,1-18

Neděle svatodušní Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6b

Jak s Boží pomocí je práce blahodárná,
tak bez té účasti jsou lidská díla marná.


5. Neděle Slábne mé tělo i srdce mé. Bůh je však síla mého srdce a podíl můj na věky. Žalm 73,26 F

I my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spaseni v naději. Římanům 8,23-24

Nedej zahanbenu býti
tomu, kdo tě žádá ctíti:
nespustím se, Pane, tebe,
až mi ruky podáš s nebe.
- 378,6 -

Jan 14,15-27

Skutky 2,1-21

Římanům 8,1-2(3-9)10-11

1.Mojžíšova 11,1-9

Žalm 148

Svatodušní pondělí Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6b


6. Pondělí Hospodin zkoumá srdce všech, postřehne každý výtvor mysli. 1.Paralipomenon 28,9

Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. 1.Janova 4,13

Jan 20,19-23

1.Korintským 12,4-11

4.Mojžíšova 11,11f.14-17.24f.(26-30)

4.Mojžíšova 11,11-30

Píseň 1,1-2,7


7. Úterý Služte Hospodinu celým srdcem. Neuchylujte se k nicotám, které neprospějí a nevysvobodí; vždyť jsou jen nicotou. 1.Samuelova 12,20-21

Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jan 12,26

Skutky 4,23-31

Píseň 2,8-3,11


8. Středa Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje. 1.Samuelova 2,7

Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Jakubova 2,1

Skutky 8,9-25

Píseň 4,1-5,1


9. Čtvrtek Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout. 1.Mojžíšova 4,7

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Galatským 5,1

Skutky 11,1-18

Píseň 5,2-16


10. Pátek Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Přísloví 15,1

Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Efezským 4,26-27

Skutky 11,19-26

Píseň 6,1-7,10


11. Sobota I stane se v posledních dnech: Nepozdvihne národ proti národu meče, a nebudou se více učiti boji. Izaiáš 2,2.4 K

Tázali se ho vojáci: A co máme dělat my? Řekl jim: Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem. Lukáš 3,14

Skutky 18,1-11

Píseň 7,11-8,14

Neděle svaté Trojice Milost Pána Jezukrista a láska Boží a účastenství Ducha svatého budiž se všemi vámi. 2.Korintským 13,13 K

Máš vášeň za touhu? To není totéž, věz,
a peklo s nebesy se propojovat střez!


12. Neděle Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. 2.Mojžíšova 23,2

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava. Efezským 4,15

Ej, nuž tedy z vděčné lásky
každý čiň, co velí Pán,
abys v nové hříchu svazky
nebyl opět upoután;
ač co zadrží kdo tobě,
příliš toho nevaž sobě,
hleď vždy za Bohem vždy jíti
a milosrdným býti.
- EZ 477,3 -

Jan 3,1-13

Římanům 11,32-36

Římanům 11,(32)33-36

Izaiáš 6,1-13

Žalm 93


13. Pondělí Odpověz nám v spravedlnosti divy, které vzbuzují úctu, Bože naší spásy. Žalm 65,6 Z

Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Jan 14,14

2.Mojžíšova 3,13-20

Soudců 1,1-3.17-21


14. Úterý Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Žalm 127,1

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

Izaiáš 43,8-13

Soudců 1,27-2,5


15. Středa Hospodin chraň tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. Žalm 121,8

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

Izaiáš 57,14-16

Soudců 2,6-23


16. Čtvrtek Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. 2.Mojžíšova 23,25

Nemějte starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Matouš 6,31.32

2.Petrova 1,16-21

Soudců 4,1-24


17. Pátek Hospodine, Bože můj, jsi neskonale velký, oděl ses velebnou důstojností. Halíš se světlem jako pláštěm. Žalm 104,1-2

Vy jste rod vyvolený, abyste hlásali mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1.Petrova 2,9

Židům 2,1-10

Soudců 5,1-31

1722 Založení Ochranova – Christian David pokácel první strom.


18. Sobota On ukojuje duši toužící a sytí duši hladovou dobrotivostí svou. Žalm 107,9 F

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4,19

Efezským 4,1-6

Soudců 6,1-10

1. neděle po sv. Trojici Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Lukáš 10,16a

Hleď vlastnit, bez čeho se nelze obejít;
co marné, bratře, je, to vůbec nechtěj mít.


19. Neděle Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. Přísloví 11,24

Ukázal jsem vám, že máme pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, jenž řekl: Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. Skutky 20,35

Má síla umdlévá,
než k službě dospěje,
v mé síle oheň neplane,
dech jarní nevěje.
Má síla pronikne
jen tebou protčena,
má korouhev jen silou tvou
v boj bude nesena.
- 284,2 -

Lukáš 16,19-31

1.Janova 4,13-21

Lukáš 16,19-31

Jeremiáš 23,16-29

Žalm 76


20. Pondělí Nebudeš míti bohů jiných přede mnou. 2.Mojžíšova 20,3 K

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží. Jan 6,68-69

Římanům 12,9-16

Soudců 6,11-24


21. Úterý Z úst dětí a nemluvňat sis zjednal moc. Žalm 8,3 Ku

Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě Hosanna Synu Davidovu, rozhněvali se a řekli mu: Slyšíš, co to říkají? Matouš 21,15-16

Lukáš 6,27-35

Soudců 6,25-32


22. Středa Dbej na mé příkazy a budeš živ, střez moje učení jak zřítelnici oka. Přísloví 7,2

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost. Jakubova 3,13

Jan 12,1-8

Soudců 6,33-40


23. Čtvrtek Vzdávejte chválu, rozhlašujte: Hospodin spasil tvůj lid, pozůstatek Izraele. Jeremiáš 31,7

Pane, dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. Skutky 4,29

Jan 21,15-19

Soudců 7,1-15


24. Pátek Zákon Páně je dokonalý, posiluje duši. Žalm 19,8 R

Zástupy se Jana ptaly: Co jen máme dělat? On jim odpověděl: Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak. Lukáš 3,10-11

Lukáš 1,5-80

Soudců 7,16-8,3


25. Sobota Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna. 5.Mojžíšova 8,5

Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Jan 13,15

Matouš 10,26-33

Soudců 8,22-35

2. neděle po sv. Trojici Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11,28

To, co tě trápí, věz, že tvému blahu slouží;
je k tvému dobru žal, je k dobru, co tě souží.


26. Neděle Ty jsi mi dal zakusit četná zlá soužení a zase mi život vracíš a z propasti země přivádíš mě nazpět. Žalm 71,20

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! Jan 14,27

Blíž tobě, Bože můj,
jen tobě blíž,
byť mě táhnout měl
blíž tobě kříž.
Zaplesá vždy můj duch,
blíž tobě, jenžs můj Bůh,
blíž tobě, jenžs můj Bůh,
ken tobě blíž!
- ZCČSH 23,1 -

Lukáš 14,15-24

Efezským 2,11-22

Jonáš 3,1-10

Izaiáš 55,1-5

Žalm 36


27. Pondělí Synové tvého lidu říkají: Panovníkova cesta není správná. Nejsou však správné jejich cesty. Ezechiel 33,17

Zkoumejte, co se líbí Pánu. Efezským 5,10

Přísloví 9,1-10

Soudců 9,1-6


28. Úterý Když jest mi Pán po pravici, nepohnu se. Žalm 16,8 K

Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek. Skutky 26,22

2.Mojžíšova 2,11-25

Soudců 9,7-21


29. Středa Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život. 5.Mojžíšova 30,19

Život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Jan 17,3

Marek 1,40-45

Soudců 9,50-57


30. Čtvrtek Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. 2.Mojžíšova 15,2

Maria mluvila: Učinil mi veliké věci ten, jenž mocný jest, a svaté jméno jeho. Lukáš 1,49 K

Matouš 15,29-39

Soudců 13,1-25


ČERVEN 2022: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]