[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2022

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Po Bohu žízním, po živém Bohu. Žalm 42,3


1. Pátek Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své milosrdenství mě zachraň! Žalm 6,5

Ježíš se obrátil a spatřiv ženu řekl: Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila. A od té hodiny byla ta žena zdráva. Matouš 9,22

Jan 6,37-46

Soudců 14,1-20


2. Sobota I kdybych se vznesl na křídlech světla jitřního a přistál za mořem ze všech nejvzdálenějším, i tam by mne vedla ruka tvá a pravice tvá by mne držela. Žalm 139,9-10 F

Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20

Jan 4,5-18

Soudců 15,1-16,3

3. neděle po sv. Trojici Syn člověka přišel hledat a zachránit, co je ztraceno. Lukáš 19,10 P

Kam? Dovnitř, člověče? Jdi, opusť zeměkruh,
buď v sobě, tam je vše a čeká na tě Bůh.


3. Neděle Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal. Žalm 66,16

Žiji ve víře v Syna Božího, jenž si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Galatským 2,20

Z té ruky, Pane můj,
co dáváš, chci vzít.
Ty líp nežli já víš,
co mi prospívá a schází.
Z tvé ruky, Pane můj,
co dáváš, chci vzít.
Ty líp než já víš,
co vede k tobě blíž.
Haleluja.
- EZD 636,1 -

Lukáš 15,1-32

1.Timoteovi 1,12-17

Ezechiel 18,1-4.21-24.30-32

Micheáš 7,18-20

Žalm 52


4. Pondělí Všechny tyto věci učinila moje ruka, je výrok Hospodinův. Pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem. Izaiáš 66,2

Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jan 17,17

1.Janova 3,19-24

Soudců 16,4-22


5. Úterý Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. 1.Mojžíšova 15,6

Ti, kdo jednají na základě víry, to jsou Abrahamovy děti. Galatským 3,7 P

Lukáš 7,36-50

Soudců 16,23-31


6. Středa Hospodin ti bude světlem věčným, tvůj Bůh tvou oslavou. Izaiáš 60,19

Toť jest zvěstování, které jsme slýchali a zvěstujeme vám: Bůh jest světlo, a tmy v něm nižádné není. 1.Janova 1,5 K

Jan 5,1-16

Rút 1,1-22


7. Čtvrtek V ruce tvé jest, kohož chceš zvelebiti a upevniti. 1.Paralipomenon 29,12 K

Ježíš objímal děti, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. Marek 10,16

Matouš 16,13-19

Rút 2,1-23


8. Pátek Ztrestám vás podle ovoce vašich skutků, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 21,14

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Galatským 6,9

Galatským 3,6-14

Rút 3,1-18


9. Sobota Nebudou žíznit, až je Bůh povede vyschlými kraji, vodu ze skály jim vyvede jak bystřinu. Izaiáš 48,21

Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Jan 7,37

Římanům 8,1-6

Rút 4,1-22

4. neděle po sv. Trojici Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K

Chceš říc': Já dělám, chci? Vše dělá Bůh, ne ty;
kdo Boha ve všem zří, jde pravdě v ústrety.


10. Neděle Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových. Jeremiáš 18,6

Je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2,13

Ať moc pravdy slova tvého
nevyjde z srdce našeho,
a tak ať jsme země plodná,
k semenu tvému způsobná.
- 160,5 -

Lukáš 6,36-42

Římanům 12,17-21

Jan 8,3-11

1.Mojžíšova 50,15-21

Žalm 42


11. Pondělí Hospodine, ty jsi má síla a má záštita, mé útočiště v den soužení! Jeremiáš 16,19

Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích. 2.Korintským 4,8

Lukáš 5,17-26

Jan 5,1-18


12. Úterý Panovník jest síla má. Abakuk 3,19 K

Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu. 1.Timoteovi 4,10

Matouš 18,15-20

Jan 5,19-30


13. Středa Vložím na ně znamení a ty z nich, kdo vyváznou, vyšlu k národům, které zprávu o mně ještě neslyšely ani nespatřily moji slávu; budou hlásat moji slávu mezi národy. Izaiáš 66,19

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16,15

1.Korintským 12,19-26

Jan 5,31-40


14. Čtvrtek Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Žalm 145,9

Dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Matouš 5,45

Skutky 4,32-37

Jan 5,41-47


15. Pátek Boží spása je blízko těm, kdo se ho bojí. Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Žalm 85,10.11

Když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 5,1

Filipským 2,1-5

Jan 6,1-15


16. Sobota Bože: I když se ocitnu v úzkých, ty mi sílu dáš. Žalm 138,7 F

Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech. 2.Korintským 6,4

Galatským 6,1-5

Jan 6,16-21

5. neděle po sv. Trojici Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: dar je to Boží. Efezským 2,8 K

Když kdo ti uškodil, pak vzdej se pomsty. Važ:
ty pokoříš ho tím, když sebe překonáš.


17. Neděle Postav, Bože, stráž před ústa má a dveře mých rtů hlídej. Žalm 141,3 F

Ať vám z úst nevychází žádná ošklivá řeč, ale mluvte jen taková slova, která mohou přispět k duchovnímu prospěchu tam, kde je toho třeba. Efezským 4,29 P

Vyplň prosby dětí svých,
síly dopřej, ať zdoláme hřích,
dej nám srdce horlivé,
ve tvé pravdě snaživé!
- ZCČSH 158,2 -

Lukáš 5,1-11

1.Korintským 1,18-25

1.Mojžíšova 12,1-4

1.Mojžíšova 12,1-4a

Žalm 73


18. Pondělí Těžkou ranou dcery svého lidu jsem těžce raněn, tíží mě chmury, zmocnil se mě úděs. Což není v Gileádu balzám, což tam není lékař? Jeremiáš 8,21.22

Když přijdete do některého města a tam vás přijmou, jezte, co vám předloží; uzdravujte tam nemocné a vyřiďte jim: Přiblížilo se k vám království Boží. Lukáš 10,8-9

Jeremiáš 20,7-11

Jan 6,22-34


19. Úterý Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit. Žalm 34,8

Anděl Páně postavil se, a světlo se zastkvělo v žaláři; a udeřiv Petra v bok, zbudil ho, řka: Vstaň rychle. I spadli řetězové s rukou jeho. Skutky 12,7 K

Ezechiel 2,3-8

Jan 6,35-51

622 Hidžra


20. Středa Ty jsi má ochrana, ty jsi mi štítem, s důvěrou spoléhám na tvé slovo. Žalm 119,114 R

Setník řekl: Pane, nejsemť hoden, abys všel pod střechu mou, ale toliko rci slovo, a uzdraven bude služebník můj. Matouš 8,8 K

Galatským 1,13-24

Jan 6,52-59


21. Čtvrtek Vzpomeneš si na své cesty a budeš zahanbena, až tě smířím se sebou přes všechno, co jsi páchala, je výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 16,61.63

Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat. 2.Korintským 7,10

Skutky 15,4-12

Jan 6,60-65


22. Pátek Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli. 1.Královská 8,56

Zůstává svátek lidu Božímu. Židům 4,9 K

Římanům 9,14-26

Jan 6,66-71


23. Sobota Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Jozue 1,9

Rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. 2.Korintským 12,10

2.Korintským 12,1-10

Jan 7,1-13

6. neděle po sv. Trojici Toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Izaiáš 43,1

Bůh všeobecný je, toť jeho vlastností,
a příchozího rád v svém Duchu uhostí.


24. Neděle Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího. Nepohne se, Bůh je v jeho středu, Bůh mu pomáhá. Žalm 46,5-6

Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi. Zjevení 21,3

To vše ty při nás činíš sám,
ó Pane, Bože náš,
a všelikým zlým příhodám
tvá mocná brání stráž.
- 54,7 -

Matouš 28,16-20

Římanům 6,3-11

Římanům 6,3-8(9-11)

Izaiáš 43,1-7

Žalm 139


25. Pondělí David našel posilu v Hospodinu, svém Bohu. 1.Samuelova 30,6

Apoštolé řekli Pánu: Přispoř nám víry. Lukáš 17,5 K

2.Mojžíšova 14,15-22

Jan 7,14-24


26. Úterý Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Izaiáš 12,4

Viděl jsem anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: Bojte se Boha a vzdejte mu čest. Zjevení 14,6-7

1.Mojžíšova 32,23-33

Jan 7,25-31


27. Středa Chválu vzdejte Pánu pánů. Jedině on koná velké divy, jeho milosrdenství je věčné. Žalm 136,3.4

Jeden, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. Lukáš 17,15-16

Skutky 16,23-34

Jan 7,32-39


28. Čtvrtek Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Jonáš 2,9

Svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. 1.Janova 2,17

Matouš 18,1-6

Jan 7,40-52


29. Pátek Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Přísloví 4,18

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. 1.Janova 3,2

1.Janova 5,6-10

Jan 7,53-8,11


30. Sobota Budeme sloužit Hospodinu, svému Bohu, a jeho budeme poslouchat. Jozue 24,24

Ježíš odpověděl Pilátovi: Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Jan 18,37

Zjevení 3,1-6

Jan 8,12-20

7. neděle po sv. Trojici Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19

Když světlo nespatřil jsem nikde ze svých cest,
vše živé na světě mne jistilo: Bůh jest!


31. Neděle Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám! Žalm 22,12

Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. 1.Korintským 10,13

Bude-li nám zle,
uč nás vesele,
bez reptání, bez bolesti
všecko těžké břímě nésti.
Vždyť tou strastí zde
k tobě cesta jde.
- 286,2 -

Jan 6,1-15

Skutky 2,41-47

Jan 6,1-15

2.Mojžíšova 16,2-3.11-18

Žalm 87


ČERVENEC 2022: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]