[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2022

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Láska k Bohu je ta nejvznešenější moudrost. Sírachovec 1,10 L17


1. Čtvrtek Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval, řekl jsi: Neboj se! Pláč 3,57

Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Jan 16,24

1.Petrova 5,1-5

1.Paralipomenon 28,1-13|Moudrosti 13,1-9


Ekumenický den stvoření


2. Pátek Kéž nám žehná všemohoucí Bůh! Ať ho v bázni všechna země vzývá! Žalm 67,8 R

Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Zjevení 4,11

Lukáš 22,54-62

1.Paralipomenon 29,1-22|Moudrosti 13,10-19


3. Sobota Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona. 5.Mojžíšova 29,28

Ježíš prosí za ty, kteří uvěří: Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich. Jan 17,26

Marek 7,24-30

2.Paralipomenon 1,1-17|Moudrosti 15,1-3

12. neděle po sv. Trojici Třtiny nalomené nedolomí, a lnu kouřícího se neuhasí. Izaiáš 42,3a K

Když vchází úplné, hned kusého se zhostí.
Tak mířím nehotov svým časem do plnosti.


4. Neděle Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! Žalm 22,20

Víme, že nás slyší. 1.Janova 5,15

Pomoc naše budiž z tebe,
jenž jsi stvořil zem i nebe,
moře i vše, což jest v nich,
předivný ty v skutcích svých!
- 404,1 -

Marek 7,31-37

Skutky 9,1-20

Skutky 9,1-20

Izaiáš 29,17-24

Žalm 49


5. Pondělí Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Izaiáš 49,15

Smíme říkat s důvěrou: Pán při mně stojí, nebudu se bát. Židům 13,6

Matouš 9,27-34

2.Paralipomenon 1,18-2,17|Sírachovec-předmluva


6. Úterý Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a odpuštění. Daniel 9,9

Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Lukáš 15,1

Marek 3,1-12

2.Paralipomenon 3,1-17|Sírachovec 1,1-10


7. Středa Jak jsou milí příbytkové tvoji, Hospodine zástupů! Žalm 84,2 K

Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Matouš 18,20

Jan 4,46-54

2.Paralipomenon 5,1-14;|Sírachovec 1,11-20


8. Čtvrtek Aj, já posílám anděla svého, kterýž připraví cestu před tváří mou. Malachiáš 3,1 K

Hned ho Duch vyvedl na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a satan ho pokoušel; byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Marek 1,12-13

Lukáš 8,1-3

2.Paralipomenon 6,1-21|Sírachovec 2,1-18


9. Pátek Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14 K

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Marek 2,17

Matouš 12,15-21

2.Paralipomenon 6,22-42|Sírachovec 4,1-10


10. Sobota Daniel měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu. Daniel 6,11

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,12

Skutky 9,31-35

2.Paralipomenon 7,1-11|Sírachovec 4,20-31

13. neděle po sv. Trojici Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25,40

Kdo je tvůj nepřítel? Jak přemoci ho chceš?
Ty budeš vítězem, když sebe přemůžeš.


11. Neděle Kdypak někdo najde svého nepřítele a nechá ho odejít v dobrém? Kéž tě Hospodin odmění dobrým za to, cos mi dnes učinil! 1.Samuelova 24,20

Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Římanům 12,17

Pošli mne, Pane, k bratřím mým
i k těm, kdož vně se staví,
s tím prostým, tichým poselstvím,
že dáš nám pokoj pravý,
že dáš ten pravý duše lék,
jenž každou bolest hojí,
a přivedeš nás k pastvám svým,
k světlu a ku pokoji.
- ZCČSH 71,1 -

Lukáš 10,25-37

1.Janova 4,7-12

Lukáš 10,25-37

3.Mojžíšova 19,1-3.13-18.33-34

Žalm 39


12. Pondělí To, co jsme slyšeli, poznali my, co nám už otcové vyprávěli, nemáme zamlčet před dětmi. Žalm 78,3-4 R

Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Matouš 10,8

Matouš 6,1-4

2.Paralipomenon 7,12-22|Sírachovec 5,1-8


13. Úterý Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou. Žalm 118,14

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15,13

Amos 5,4-15

2.Paralipomenon 9,1-12.29-31|Sírachovec 5,9-6,4


14. Středa Volal jsi mne v nouzi a vysvobodil jsem tě. Žalm 81,8 F

Pán při mně stál a dal mi sílu. 2.Timoteovi 4,17

5.Mojžíšova 24,10-22

2.Paralipomenon 10,1-19|Sírachovec 6,5-17


15. Čtvrtek Někdo tlachá, jako by probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí. Přísloví 12,18

Usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Římanům 14,19

2.Korintským 8,10-17

2.Paralipomenon 12,1-16|Sírachovec 6,18-37


16. Pátek Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích. Izaiáš 32,18

Nejste již cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu, jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Efezským 2,19-20

Jakubova 2,5-13

2.Paralipomenon 18,1-27|Sírachovec 7,10-17.32-36


17. Sobota Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost. Žalm 89,15

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Koloským 3,12

Judova 1.2.20-25

2.Paralipomenon 18,28-19,3|Sírachovec 13,1-13

14. neděle po sv. Trojici Žehnej má duše Hospodinu a nezapomeň na žádné jeho dobrodiní! Žalm 103,2 Z

Je spravedlivý ten, kdo stále ze vší síly
jak střela životem a dílem k Bohu cílí.


18. Neděle Na Hospodinův rozkaz táhli Izraelci dál a na Hospodinův rozkaz tábořili. 4.Mojžíšova 9,18

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

Vezmi, Pane, život můj,
k své jej službě zasvěcuj,
moje dny, můj každý dech
slávu tvou vždy hlásat nech!
- ZCČSH 77,1 -

Lukáš 17,11-19

Římanům 8,14-17

Izaiáš 12,1-6

1.Mojžíšova 28,10-22

Žalm 146


19. Pondělí Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Žalm 103,6

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46

5.Mojžíšova 26,1-11

2.Paralipomenon 20,1-26|Sírachovec 15,11-20


20. Úterý Vložil jsem na svého služebníka svého ducha, aby vyhlásil soud národům. Izaiáš 42,1

Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Marek 10,42-43

Galatským 5,22-26

2.Paralipomenon 26,1-23|Sírachovec 16,17-23


21. Středa Žalmy zpívejte Hospodinu, nebo veliké věci učinil; a to známé buď po vší zemi. Izaiáš 12,5 K

Po svém návratu shromáždili církev a vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry. Skutky 14,27

Filemonovi 1-16-22

2.Paralipomenon 28,1-15|Sírachovec 17,1-24


22. Čtvrtek Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost tě provází všudy. Žalm 89,9

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení. Efezským 1,17

1.Paralipomenon 29,9-18

2.Paralipomenon 28,16-27|Sírachovec 18,1-14


23. Pátek Hospodin z vás hodlá učinit svůj lid. 1.Samuelova 12,22

Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: darť jest to Boží. Efezským 2,8 K

Jan 13,31-35

2.Paralipomenon 34,1-7|Sírachovec 22,27-23,6


24. Sobota Ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, a v srdci říkají: "Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého." Sofoniáš 1,12

Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl. Zjevení 3,17-18

2.Tesalonickým 2,13-17

2.Paralipomenon 34,8-21|Sírachovec 24,1-29

15. neděle po sv. Trojici Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

Než vznikla nebesa a země v předvěku,
Bůh s Kristem propojil se v příštím člověku.


25. Neděle Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Žalm 121,3

Náš Pán Ježíš Kristus vám bude oporou až do konce. 1.Korintským 1,7-8

Až potud nám pomáhal
Hospodin z milosti,
protož k nebes výšinám
hleďme s důvěrností,
odkudž pomoc přichází
nám vždy v pravé době
tam, kde duše nachází
nové síly v mdlobě.
- 315,1 -

Matouš 6,25-34

1.Petrova 5,5b-11

Galatským 5,25-6,10

1.Mojžíšova 2,4-25

Žalm 130


26. Pondělí Obrať mě, chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine, jsi můj Bůh. Jeremiáš 31,18

Ježíš řekl Tomášovi: Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř! Jan 20,27

Filipským 4,8-14

2.Paralipomenon 34,22-33|Sírachovec 28,1-7


27. Úterý Ti, kteří se znají ke svému Bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. Daniel 11,32

Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraónovy dcery. Židům 11,24

1.Timoteovi 6,3-11

2.Paralipomenon 35,1-19|Sírachovec 29,7-13


28. Středa Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Izaiáš 52,9

Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. 1.Janova 2,8

Kazatel 4,4-12

2.Paralipomenon 35,20-27|Sírachovec 35,1-15


29. Čtvrtek Jozue padl tváří k zemi, klaněl se a otázal se: Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka? Jozue 5,14

Ježíš klekl a modlil se: Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Lukáš 22,41-43

1.Mojžíšova 21,8-21

2.Paralipomenon 36,1-10|Sírachovec 38,34b-39,11


30. Pátek Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka. Žalm 90,4

Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení vůči těm, kdo se ho bojí. Lukáš 1,50 P

1.Mojžíšova 16,6b-14

2.Paralipomenon 36,11-21|Sírachovec 42,15-25


ZÁŘÍ 2022: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]