[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2022

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! Izaiáš 5,20


1. Úterý Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův. Zachariáš 2,14

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid. Lukáš 1,68

Římanům 13,1-7

Zjevení 16,10-16


2. Středa Proč dopřává Bůh bědnému světlo, život těm, kdo mají v duši hořkost, kdo toužebně čekají na smrt - a ona nejde? Jób 3,20-21

Nyní ovšem ještě nevidíme, že by mu vše bylo podmaněno. Židům 2,8

Efezským 5,25-32

Zjevení 16,17-21


3. Čtvrtek Shromáždím dům izraelský z národů, mezi kterými jsou rozptýleni, a budu mezi nimi posvěcen před očima národů. Ezechiel 28,25

Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,29

1.Korintským 14,26-33

Zjevení 17,1-6


4. Pátek Měl jsem slovo tvé za radost a potěšení srdce svého, poněvadž jsi ty mne povolal sám, ó Hospodine Bože zástupů. Jeremiáš 15,16 K

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jan 15,10

Jan 18,28-32

Zjevení 17,7-14


5. Sobota Hospodine, máš v rukou moc a sílu, nikdo se ti nemůže zpěčovat. 2.Paralipomenon 20,6

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38-39

Přísloví 3,1-8

Zjevení 17,15-18


Ekumenická dekáda míru

21. neděle po sv. Trojici Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou. Matouš 5,9 K

Bůh tobě násilím nic nedá dobrého;
co bez tebe ne On, ty nechtěj bez něho.


6. Neděle Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Izaiáš 6,3

Jako je svatý ten, jenž vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 1.Petrova 1,15

Nechť každý z nás – ať velký, malý –
se v důvěře ti přiblíží
a na tvé slovo očekává
a po tobě se ohlíží.
- 399,2 -

Lukáš 17,20-30

Římanům 8,18-25

Lukáš 17,20-24(25-30)

Micheáš 4,1-7

Žalm 75


7. Pondělí Vyjde proutek z pařezu Izai, a výstřelek z kořenů jeho vyroste, a ovoce ponese. Izaiáš 11,1 K

Já, Ježíš, jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní. Zjevení 22,16

1.Mojžíšova 33,1-11

Zjevení 18,1-24


8. Úterý Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš. Jeremiáš 1,7

Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Skutky 18,9-10

Izaiáš 57,17-21

Zjevení 19,1-10


9. Středa Zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. Izaiáš 11,9

Až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. Jan 16,13 P

Zachariáš 8,11-17

Zjevení 19,11-21


10. Čtvrtek Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil ať skrze mnoho nebo skrze málo. 1.Samuelova 14,6

Neztrácejte odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Židům 10,35

Lukáš 9,51-56

Zjevení 20,1-10


11. Pátek Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno. Jób 1,21

Víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Římanům 5,3-4

Jan 18,10.11

Zjevení 20,11-15


12. Sobota Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí, dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. Izaiáš 51,11

Bůh setře jim každou slzu s očí. Zjevení 21,4

1.Petrova 3,8-17

Zjevení 21,1-8

22. neděle po sv. Trojici Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10a

Bůh nechce vnucovat ti svoje dobrodiní;
On z vlastní vůle jen s tvým souhlasem tak činí.


13. Neděle Gedeon Hospodina požádal: Jestliže jsem opravdu našel u tebe milost, dej mi nějaké znamení, že se mnou mluvíš ty sám. Soudců 6,17

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1.Janova 5,14

Pomáhal nám Hospodin,
pomůže i dále,
pročež v něj jen skládejme
doufání své stále!
Ví Pán, čeho potřebí,
dřív než my oč lkáme,
a že rád námpomáhá,
z jeho slova známe.
- EZ 550,3 -

Matouš 25,31-46

Římanům 14,1-13

Lukáš 18,1-8

Jób 14,1-17

Žalm 50


14. Pondělí Toto praví Panovník Hospodin: Obraťte se a odvraťte se od svých model! Ezechiel 14,6

Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12,2

Matouš 25,14-20

Zjevení 21,9-14

1622 Univerzitu Karlovu převzali jesuité.


15. Úterý Samuel řekl Saulovi: Ty se na chvíli zastav, ohlásím ti Boží slovo. 1.Samuelova 9,27

Oči vaše blahoslavené jsou, že vidí, i uši vaše, že slyší. Matouš 13,16 K

Izaiáš 58,6-12

Zjevení 21,15-21

Den pokání a modliteb Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům. Přísloví 14,34 K


16. Středa Hle, bát se Panovníka, to je moudrost, vystříhat se zlého, toť rozumnost. Jób 28,28

Hleď, ať světlo v tobě není tmou. Lukáš 11,35

Lukáš 13,1-9

Římanům 2,1-11

Zjevení 3,1-6

Izaiáš 1,10-18

Zjevení 21,22-27


17. Čtvrtek Vrať se, má duše, ke svému klidu, vždyť Hospodin ti prokázal dobrodiní. Žalm 116,7 Z

Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. 2.Tesalonickým 3,16

2.Tesalonickým 1,3-12

Zjevení 22,1-5


18. Pátek Hospodin řekl Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. 1.Mojžíšova 12,1

Vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Židům 6,12

Židům 13,17-21

Zjevení 22,6-15


19. Sobota Hospodin dává slyšet až do dálav země výzvu: Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá spása! Izaiáš 62,11

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

2.Petrova 3,13-18

Zjevení 22,16-21

1622 Generální pardon na Moravě – konfiskace majetků.

Poslední neděle církevního roku (Neděle věčnosti)

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35

Vše vnější cestou svou zas k svému nitru pluje;
co odtud počato, tam venek sestupuje.


20. Neděle Navraťte se, odpadlí synové, je výrok Hospodinův, neboť já jsem váš Pán. Přijmu vás a uvedu na Sijón. Jeremiáš 3,14

I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Lukáš 15,20

Pod ochranou Nejvyššího
k spáse vede tvoje pouť,
v bouřích žití vezdejšího
nedá on ti utonout.
- ZCČSH 94,2 -

Matouš 25,1-13

Zjevení 21,1-7

Marek 13,28-37

Izaiáš 65,17-25

Žalm 90


21. Pondělí Před svým Bohem jsme se pokořili a vyprosili si u něho přímou cestu. Ezdráš 8,21

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6

Židům 12,18-25

Izaiáš 1,1-9


22. Úterý Bůh střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje. Žalm 97,10

Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění; procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí; mají nás za svůdce, a přece mluvíme pravdu. 2.Korintským 6,4.5.8-9

Izaiáš 35,8-10

Izaiáš 1,10-20


23. Středa Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. Žalm 24,7

Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Jan 1,12

1.Korintským 3,9-15

Izaiáš 1,21-31


24. Čtvrtek Tak praví Hospodin: V době milosti jsem tě vyslyšel, v čase spásy jsem ti pomohl Izaiáš 49,8 Bg

Hle, království Boží je mezi vámi! Lukáš 17,21

Židům 13,1-9

Izaiáš 2,1-5


25. Pátek Hospodin dává slunce za světlo ve dne, měsíc a hvězdy za světlo v noci, on vzdouvá moře, takže jeho vlny hučí. Jeremiáš 31,35

Je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. 1.Korintským 8,6

Židům 13,10-16

Izaiáš 2,6-22


26. Sobota Choditi budu před Hospodinem v zemi živých. Žalm 116,9 K

Bůh není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi. Lukáš 20,38

Zjevení 21,10-27

Izaiáš 3,1-15


Začátek nového církevního roku

1. neděle adventní Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9,9b K

Věř pevně, příteli, že ten je blažený,
kdo žije v nebi, ač je dosud na zemi.


27. Neděle Dávejte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou s vámi uzavřel, a neudělali si tesanou sochu, zpodobení čehokoli, co ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal. 5.Mojžíšova 4,23

Kristus je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. Koloským 1,15

Ukaž se v své slávě věčné,
kdež Město bezpečné
a v něm andělské zpívání
vždycky bez přestání.
- EZ 236,6 -

Matouš 21,1-11

Římanům 13,8-12

Zjevení 3,14-22

Zachariáš 9,9-10

Žalm 24


28. Pondělí Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. Izaiáš 62,6

Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. 2.Petrova 1,19

1.Petrova 1,8-13

Izaiáš 4,2-6


29. Úterý Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Izaiáš 40,30-31

Ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše, 2.Timoteovi 2,1

Židům 10,32-39

Izaiáš 5,1-7


30. Středa On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Izaiáš 40,29

Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Jan 6,35

Koloským 1,9-14

Izaiáš 5,8-24


LISTOPAD 2022: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]