[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2022

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Izaiáš 11,6


1. Čtvrtek Jákob řekl: Budeme putovat do Bét-elu. Chci tam udělat oltář Bohu, který mi odpověděl v den mého soužení a byl se mnou na cestě. 1.Mojžíšova 35,3

Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu Otci. Efezským 5,20

1.Tesalonickým 5,1-6

Izaiáš 6,1-13

1572 V Čestíně se v bratrské rodině narodil Vilém Slavata.


2. Pátek Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin dal svého ducha! 4.Mojžíšova 11,29

Ducha neuhašujte. Proroctvím nepohrdejte. Všeho zkuste; což dobrého jest, toho se držte. 1.Tesalonickým 5,19-21 K

Ezechiel 37,24-28

Izaiáš 7,1-9


3. Sobota Hospodin shlédl z nebe na zem, vyslyšel sténání vězňů, osvobodil syny smrti. Žalm 102,20-21

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. Jan 8,36

Filipským 1,3-11

Izaiáš 7,10-25

2. neděle adventní Pohleďtež a pozdvihnětež hlav vašich, protože se přibližuje vykoupení vaše. Lukáš 21,28 K

Hle, slunce svítí. Tak to musí být, že plane.
To platí, přemítám, i o Kristu, můj Pane.


4. Neděle Jakož shledává pastýř stádo své tehdáž, když bývá u prostřed ovec svých rozptýlených, tak shledávati budu stádo své. Ezechiel 34,12 K

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Jan 10,11

Pod ochranou Nejvyššího
rozvesel se, duše má,
strážné oko Tvůrce tvého
nespí ani nedřímá.
- 357,1 -

Lukáš 21,25-33

Jakubova 5,7-11

Píseň 2,8-13

Izaiáš 63,15-64,3

Žalm 44


5. Pondělí Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi! Žalm 143,10

Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Galatským 5,22-23

Izaiáš 25,1-8

Izaiáš 8,1-15


6. Úterý Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi, o zhoubě a zkáze na tvém území. Své hradby budeš nazývat "Spása" a své brány "Chvála". Izaiáš 60,18

Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. 2.Petrova 3,13

Zjevení 2,1-7

Izaiáš 8,16-23


7. Středa Běda těm, kteříž ospravedlňují bezbožného pro dary, spravedlnost pak spravedlivých odjímají od nich. Izaiáš 5,22.23 K

Kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé, kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, kterékoli dobropověstné, jest-li která ctnost, a jest-li která chvála, o těch věcech přemyšlujte. Filipským 4,8 K

2.Korintským 5,1-10

Izaiáš 9,1-6


8. Čtvrtek Každý muž a žena, které pudilo srdce, dobrovolně přinášeli všechno potřebné k dílu Hospodinovu. 2.Mojžíšova 35,29

Buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. 1.Petrova 2,5

Jeremiáš 31,1-7

Izaiáš 11,1-10


9. Pátek Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Izaiáš 53,4

Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Židům 12,3

Lukáš 22,66-71

Izaiáš 12,1-6


10. Sobota Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. Izaiáš 66,22

Mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Matouš 8,11

1.Tesalonickým 4,13-18

Izaiáš 14,1-23

3. neděle adventní Připravte na poušti cestu Hospodinu! Panovník Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10

Tvou duši vnořil Bůh sem do zemského žití
a s ní se vrací zpět zas k nejvyššímu bytí.


11. Neděle Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé. Přísloví 5,21

Maria řekla: Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova. Lukáš 1,38

Boha při sobě mám,
v něho silně doufám,
v bojovníka toho,
jenž je mocen všeho,
nezoufám.
- ZCČSH 11,2 -

Lukáš 1,67-79

1.Korintským 4,1-5

Izaiáš 40,1-11

Izaiáš 40,1-11

Žalm 33


12. Pondělí Rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve svém milosrdenství mě zachraň. Žalm 31,17

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Efezským 5,8

Matouš 3,1-6

Izaiáš 24,1-23


13. Úterý Nebudete pokoušeti Hospodina Boha svého. 5.Mojžíšova 6,16 K

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7

Matouš 3,7-12

Izaiáš 25,1-9

1622 Zemřel Jan Campanus Vodňanský.


14. Středa Mnoho pronárodů se přidruží k Hospodinu. Stanou se mým lidem. Zachariáš 2,15

Viděl jsem, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou. Zjevení 7,9

Ozeáš 14,2-10

Izaiáš 26,1-6


15. Čtvrtek Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky. Žalm 133,1.3

Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Římanům 12,4-5

Matouš 11,11-15

Izaiáš 26,7-19


16. Pátek Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Žalm 139,1-2

V něm žijeme, pohybujeme se, jsme. Skutky 17,28

Jan 19,17-22

Izaiáš 28,14-22


17. Sobota Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu. Zachoval nás při životě, nedopustil, aby nám uklouzly nohy. Žalm 66,8-9

Tomu, jenž má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Judova 1,24-25

Sofoniáš 3,14-20

Izaiáš 29,17-24

4. neděle adventní Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Pán je blízko. Filipským 4,4.5b

Jsem z Boha, navždy v něm je duchovní má vlast.
Být s ním je blaženství a bez něho je strast.


18. Neděle Hospodin řekl Mojžíšovi: Kdo dal člověku ústa? Zdali ne já, Hospodin? 2.Mojžíšova 4,11

Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí. 1.Korintským 2,4

Dej odvahu včas slyšet,
co pro nás, Pane, máš,
a přijmi dík,
že s námi počítáš.
- EZD 673,1 -

Lukáš 1,26-56

Filipským 4,4-7

Filipským 4,4-7

Izaiáš 62,1-5

Žalm 58


19. Pondělí Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa. Izaiáš 62,2

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17

Izaiáš 11,10-13

Izaiáš 30,1-17


20. Úterý Noé našel milost před Hospodinem. 1.Mojžíšova 6,8 K

Nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde? Lukáš 18,8

Jeremiáš 30,8-11

Izaiáš 32,1-20


21. Středa Prosil jsem Boha, vyslyšel mne a všeho strachu mne zbavil. Žalm 34,5 F

Anděl řekl: Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Lukáš 1,13

Zjevení 3,7-13

Izaiáš 33,17-24


22. Čtvrtek Kdo se dotazujete na Boží vůli, okřejete v srdci. Žalm 69,33

Maria vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým. Lukáš 1,40-41

Zjevení 22,12-21

Izaiáš 35,1-10


23. Pátek Povstaň, Pane, v celé své moci! Zapějeme chvalozpěv na tvoji sílu. Žalm 21,14 R

Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. 1.Timoteovi 3,16

Izaiáš 7,10-14

Matouš 1,1-17

Štědrý den Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Lukáš 2,10b.11


24. Sobota Vyhlásí národům pokoj. Zachariáš 9,10

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má zalíbení. Lukáš 2,14 P

Lukáš 2,1-20

Galatským 4,4-7

Lukáš 2,1-20

Izaiáš 9,1-6

Matouš 1,18-25

1. svátek vánoční Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14a

Bůh sám se miluje, ne sebe v množství mnohém:
tak stal se člověkem a přitom zůstal Bohem.


25. Neděle Odstraňte cizí božstva, která jsou mezi vámi, a přikloňte se srdcem k Hospodinu. Jozue 24,23

Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl. Jan 1,18

Duchem svým nás obnovuj,
ve vše dobré uvozuj,
ať vždy rostem´ v moudrosti,
v lásce tvé a milosti.
- 165,2 -

Jan 1,1-5.9-18

Titovi 3,4-7

Koloským 2,3(4-5)6-10

Izaiáš 52,7-10

Matouš 2,1-12

2. svátek vánoční

2. svátek vánoční Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14a Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14a


26. Pondělí Šli do svých stanů radostně a s dobrou myslí pro všechno, co dobrého učinil Hospodin svému služebníku Davidovi a Izraeli, svému lidu. 1.Královská 8,66

Pastýři spěchali a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Lukáš 2,16-17

Matouš 1,18-25

Židům 1,1-14

Matouš 1,1-17

Izaiáš 7,10-14

Matouš 2,13-23

Matouš 10,16-22

Skutky 6,8-15;7,55-60

2.Paralipomenon 24,19-21

Matouš 10,16-22


27. Úterý Jako jsem nad nimi bděl, abych rozvracel a podvracel, bořil a ničil a škodil, tak budu nad nimi bdít, abych budoval a sázel, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,28

Buďte trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. Jakubova 5,7

Jan 21,20-24

Matouš 3,1-12

1572 Narozen Jan Campanus Vodňanský.


28. Středa Proč se, má duše, rmoutíš, proč ve mně tak teskníš? Jen doufej v Boha, zas ho budu slavit, toho, jenž je můj zachránce a Bůh můj. Žalm 42,12 R

Když máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností. 2.Korintským 3,12

Matouš 2,13-18

Matouš 3,13-17


29. Čtvrtek Zdali Bůh řekne a neučiní, promluví a nedodrží? 4.Mojžíšova 23,19

Ježíš Kristus nebyl zároveň ano i ne, nýbrž v něm jest jasné Ano! 2.Korintským 1,19

1.Janova 4,12-16a

Matouš 4,1-11


30. Pátek Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci. 2.Mojžíšova 20,9.10

Sobota je učiněna pro člověka. Marek 2,27

Izaiáš 63,7-14

Matouš 4,12-17

Závěr roku (Moje budoucnost je ve tvých rukou. Žalm 31,16a )


31. Sobota Položím se táborem u svého domu. Zachariáš 9,8

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,31-32

Matouš 13,24-30

Římanům 8,31-39

Římanům 8,31-39

Kazatel 3,1-15

Žalm 121


PROSINEC 2022: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2022: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]