[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2023

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce: Tu Sára řekla: "Bůh mi dopřál, že se mohu smát." 1.Mojžíšova 21,6


1. Středa Obraťte se ke mně, je výrok Hospodina zástupů, a já se obrátím k vám. Zachariáš 1,3

Pán vám prokazuje svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. 2.Petrova 3,9 B21

Zjevení 1,3-8

1.Mojžíšova 17,1-14


2. Čtvrtek Hospodin řekl: Bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo. Jeremiáš 1,12

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Matouš 5,17

2.Korintským 4,1-5

1.Mojžíšova 17,15-27


3. Pátek Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo o tom, kdo je udělal: "On mě neudělal?" Což výtvor řekne o svém tvůrci: "On ničemu nerozumí?" Izaiáš 29,16

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky. Efezským 2,10

Zjevení 1,9-18

1.Mojžíšova 18,1-15


4. Sobota Jákob se zavázal: Ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. 1.Mojžíšova 28,22

Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. 2.Korintským 9,6

4.Mojžíšova 6,22-27

1.Mojžíšova 18,16-33

Neděle Devítník – Septuagesimae Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18b


5. Neděle V den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk nedozvěděl, co bude po něm. Kazatel 7,14

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Matouš 6,26

Je-li při nás mnoho zlého,
u Boha víc milosti,
nemá konce ruka jeho
k uzdravení hříšnosti.
On jest pastýř ten výborný,
u něhož sluha pokorný
dojde všech vin zproštění.
- EZ 162,5 -

Matouš 20,1-16

Filipským 2,12-13

Matouš 9,9-13

Jeremiáš 9,21-23

Žalm 62


6. Pondělí Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků. Jeremiáš 17,9-10

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Galatským 6,9

Lukáš 19,1-10

1.Mojžíšova 19,1-14


7. Úterý Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Izaiáš 55,10-11

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jan 15,7-8

5.Mojžíšova 7,6-11

1.Mojžíšova 19,15-29


8. Středa Z [Hospodina] se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Žalm 33,21

Vždycky se radujte, bez ustání se modlete. 1.Tesalonickým 5,16-17 Col

Římanům 4,1-8

1.Mojžíšova 19,30-38


9. Čtvrtek Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Sofoniáš 1,7

Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Matouš 24,44

1.Korintským 3,1-8

1.Mojžíšova 21,1-21


10. Pátek Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: "Tvůj Bůh kraluje!" Izaiáš 52,7

[Stůjte tedy] obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Efezským 6,15

Malachiáš 3,13-18

1.Mojžíšova 22,1-19


11. Sobota Vyveď mě ze žaláře, abych vzdával chválu tvému jménu. Žalm 142,8

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. Jan 8,36

1.Korintským 1,26-31

1.Mojžíšova 23,1-20

Neděle po Devítníku – Sexagesimae Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce! Židům 3,15


12. Neděle Jen se usilovně snažte … milovat Hospodina, svého Boha, a chodit po všech jeho cestách. Jozue 22,5

Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jan 12,26

Zachovej nás při svém slovu
a dej k němu víru živou,
ty sám, Ježíši, Pane náš,
kterýžto mdlobu nás všech znáš.

Ať moc pravdy slova tvého
nevyjde z srdce našeho,
a tak ať jsme země plodná,
k semenu tvému způsobná.
- EZ 309,1.5 -

Lukáš 8,4-15

Židům 4,12-13

Izaiáš 55,6-12a

Izaiáš 55,6-12a

Žalm 61


13. Pondělí Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber! Žalm 51,13

Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným." Lukáš 18,13

5.Mojžíšova 32,44-47

Římanům 1,1-7


14. Úterý Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce! Žalm 73,1

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Matouš 5,8

Amos 8,4-12

Římanům 1,8-15


15. Středa Budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta. Izaiáš 29,14

Zástupy se divily, když viděly, že němí mluví, mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí; i velebily Boha izraelského. Matouš 15,31

Lukáš 6,43-49

Římanům 1,16-17


16. Čtvrtek V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Jonáš 2,3

Ano i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se. Lukáš 12,7

1.Tesalonickým 1,2-10

Římanům 1,18-32


17. Pátek Jak mnozí a velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Všeckys je moudře učinil, plná jest země bohatství tvého. Žalm 104,24 K

Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Zjevení 4,11

2.Timoteovi 3,10-17

Římanům 2,1-16


18. Sobota Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi! Žalm 73,25 B21

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38-39

Matouš 13,31-35

Římanům 2,17-29

Neděle masopustní – Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31


19. Neděle Udělí mi ve dne Hospodin milosrdenství svého, a v noci písnička jeho se mnou, a modlitba má k Bohu života mého. Žalm 42,9 K

Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Matouš 14,23

Soudce ustanovený,
kněz, král spravednosti,
proroky osvědčený,
plný nevinnosti
soudu ráčil se poddat
Bohem zřízenému,
dobrovolně se vydat
člověku hříšnému.
- EZ 517,2 -

Marek 8,31-38

1.Korintským 13,1-13

1.Korintským 13,1-13

Amos 5,21-24

Žalm 60


20. Pondělí Člověk narozený z ženy má krátký věk, avšak nepokoje do sytosti. Jako květ vzejde a zvadne, prchá jako stín a neobstojí. Jób 14,1-2

Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde. Židům 13,14

Lukáš 13,31-35

Římanům 3,1-8

1523 V Přerově se narodil Jan Blahoslav


21. Úterý David volal k Hospodinu: "Velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi prosím ze svého služebníka vinu." 2.Samuelova 24,10

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1.Janova 1,9

Lukáš 5,33-39

Římanům 3,9-20


Popeleční středa – začátek postní doby


22. Středa Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, protože vysvobodil ubožáka z rukou zlovolníků. Jeremiáš 20,13

Maria řekla: Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Lukáš 1,46-48

Matouš 6,16-21

Římanům 3,21-26


23. Čtvrtek Odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít? Ezechiel 33,11

Vysvoboď nás od zlého. Matouš 6,13

Koloským 3,5-11

Římanům 3,27-31


24. Pátek Uzavřu s vámi smlouvu věčnou. Izaiáš 55,3

Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v Kristu řečeno "Ano". A proto skrze něho zní i naše "Amen" k slávě Boží. 2.Korintským 1,20

Ezdráš 9,5-15

Římanům 4,1-12

2022 Ruská invaze na Ukrajinu


25. Sobota Slyšte slovo Hospodinovo, synové izraelští! Hospodin vede při s obyvateli země, protože není věrnosti ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi. Ozeáš 4,1

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Jakubova 1,5

Daniel 5,1-30

Římanům 4,13-25

1. neděle postní – Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8b


26. Neděle Hospodin … bude střežit před pastí tvou nohu. Přísloví 3,26

Ježíš se modlí za učedníky: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Jan 17,15

Pán Kristus, Syn Boží věčný,
přišel mezi lid nevděčný,
evangelium jim kázal,
Otce svého vůli hlásal.

Činil divy převeliké,
jimi z pokuty všeliké
věrné své vysvobozoval,
ďáblovy moci zprošťoval.
- EZ 509,1.2 -

Matouš 4,1-11

Židům 4,14-16

Jób 2,1-13

1.Mojžíšova 3,1-19

Žalm 64


27. Pondělí [Hospodin] přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva. Žalm 98,9

Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Zjevení 15,4

Jakubova 1,1-13

Římanům 5,1-5


28. Úterý Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine. Pane, vyslyš hlas můj. Žalm 130,1-2 K

Tu [slepý] zvolal: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Lukáš 18,38-39

Jób 1,1-22

Římanům 5,6-11


ÚNOR 2023: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]