[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2023

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Římanům 8,35


1. Středa Král Daniela oslovil: "Vpravdě, váš Bůh je Bůh bohů a Pán králů." Daniel 2,47

Pavel odpověděl: "Věříš, králi Agrippo, prorokům? Vím, že věříš." Agrippa odpověděl Pavlovi: "Málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem." Skutky 26,27-28

1.Korintským 10,9-13

Římanům 5,12-21

1457 Připomínka vzniku jednoty bratrské v Čechách


2. Čtvrtek Hospodin řekl Jákobovi: Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. 1.Mojžíšova 28,15

Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. 1.Tesalonickým 5,24

Jakubova 4,1-10

Římanům 6,1-11


Ženy zvou ke světovému dni modliteb


3. Pátek Vyvedl jsi mě na volný prostor. Žalm 31,9 R

Kéž [Bůh] osvítí oči vašeho srdce, abyste věděli, k jaké naději vás povolává. Efezským 1,18 Ž

Židům 2,11-18

Římanům 6,12-23


4. Sobota Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí, stříbro přetavené do kadlubu v zemi, sedmkráte protříbené. Žalm 12,7

Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. Jan 6,63

2.Tesalonickým 3,1-5

Římanům 7,1-6


Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany

2. neděle postní – Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8


5. Neděle Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. Žalm 33,9

Setník však odpověděl: Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Matouš 8,8

Vtiskni mi své lásky dílo
do srdce i do mysli,
aby stále vzácné bylo,
na co nevděk nemyslí.
Tys největší, co jen znám,
bez tebe je všechno klam.
U tvých nohou vidím znova,
kde je láska opravdová.
- EZ 523,3 -

Jan 3,14-21

Římanům 5,1-11

Marek 12,1-12

Izaiáš 5,1-7

Žalm 25


6. Pondělí Toto praví Hospodin zástupů: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka. Zachariáš 2,12

Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25,40

Galatským 6,11-18

Římanům 7,7-13


7. Úterý Kéž nás Hospodin, náš Bůh, … neopouští a neodvrhuje! 1.Královská 8,57

Pán pak spravujž srdce vaše k lásce Boží a k trpělivému očekávání Krista. 2.Tesalonickým 3,5 K

Jób 2,1-10

Římanům 7,14-25


8. Středa Země, země, země! Slyš slovo Hospodinovo. Jeremiáš 22,29

Co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. Matouš 10,27

Jan 16,29-33

Římanům 8,1-11


9. Čtvrtek Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou; v ničem jsi nestrádal. 5.Mojžíšova 2,7

Řekl jim: "Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?" Oni mu odpověděli: "Neměli." Lukáš 22,35

1.Janova 1,8-2,2

Římanům 8,12-17


10. Pátek Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Žalm 121,4

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

Židům 9,11-15

Římanům 8,18-25


11. Sobota Hleď, dnes vám předkládám požehnání i zlořečení: požehnání, když budete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám dnes přikazuji, a zlořečení, když nebudete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha. 5.Mojžíšova 11,26-28

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Jan 15,10

Galatským 2,15-21

Římanům 8,26-30

3. neděle postní – Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62


12. Neděle Hospodin, tvůj Bůh, ti dá nadbytek dobrého v každé práci tvých rukou. 5.Mojžíšova 30,9

Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2,13

Pomoz, Bože, pracovati
v tom, což tobě milého,
nový život na se bráti,
vysvobozuj od zlého.
Naději ať dobrou máme,
v dobrém boji setrváme.
Stvoř v nás činění i chtění
a přiveď k oslavení.
- BZ 302,9 -

Lukáš 9,57-62

Efezským 5,1-9

Lukáš 22,47-53

1.Královská 19,1-13a

Žalm 10


13. Pondělí Proč by měly pronárody říkat: "Kde je ten jejich Bůh?" Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. Žalm 115,2-3

Časy té nevědomosti Bůh přehlédnuv, ohlašuje nyní lidem, aby všichni všude činili pokání. Skutky 17,30 Col

Lukáš 14,25-35

Římanům 8,31-39


14. Úterý Já shromáždím všechny pronárody a jazyky. I přijdou a spatří mou slávu. Izaiáš 66,18

Neboť Bůh, který řekl "ze tmy ať zazáří světlo", osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. 2.Korintským 4,6

Jób 7,11-21

Římanům 9,1-5


15. Středa Nad námi se mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja. Žalm 117,2

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! 2.Korintským 1,3

Matouš 19,16-26

Římanům 9,6-13


16. Čtvrtek Chránil [svůj lid] jako zřítelnici oka. 5.Mojžíšova 32,10

Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. 1.Janova 4,16

1.Tesalonickým 2,13-20

Římanům 9,14-29


17. Pátek Hospodine, oči tvé patří na věrnost. Jeremiáš 5,3 H

Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Lukáš 16,10

Marek 9,38-41

Římanům 9,30-10,4


18. Sobota Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo. Žalm 14,3

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Matouš 7,14

Matouš 16,24-28

Římanům 10,5-15

4. neděle postní – Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24


19. Neděle Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe. 1.Samuelova 2,2

Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 1.Petrova 1,15

Tvá, Pane Kriste, věc to jest,
jež nám zde svěřena;
a že je tvá a pro tvou čest,
nemůž být zmařena.
Ač nežli símě ujme se
a užitek svůj přinese,
dřív umírá, však z hrobu zas
povstává slavně v Boží čas,
však z hrobu zas
povstává v Boží čas.
- EZ 749,1 -

Jan 12,20-24

2.Korintským 1,3-7

Izaiáš 54,7-10

Izaiáš 54,7-10

Žalm 84


20. Pondělí Nuže, choďme v Hospodinově světle! Izaiáš 2,5

Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8,12

Jan 6,26-29

Římanům 10,16-21


21. Úterý Ne samým chlebem živ bude člověk, ale vším tím, což vychází z úst Hospodinových. 5.Mojžíšova 8,3 K

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Jan 6,68

Jób 9,14-35

Římanům 11,1-10


22. Středa Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím. Ezechiel 34,16

Když přijde [pastýř] domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Lukáš 15,6

Jan 6,30-36

Římanům 11,11-16


23. Čtvrtek Ty konejšíš hukot moří, hukot jejich vlnobití i vřavu národů. Žalm 65,8

[Hospodin se rozpomenul] na přísahu, … že nám dá, abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života. Lukáš 1,73-75

2.Korintským 4,11-18

Římanům 11,17-24


24. Pátek Toto praví Hospodin: Já jsem k vám mluvil, nepřetržitě jsem mluvil, ale vy jste mě neposlouchali. Jeremiáš 35,14

Ale [Ježíš] řekl: Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Lukáš 11,28

Jan 16,16-23a

Římanům 11,25-32


25. Sobota Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města. Přísloví 16,32

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Matouš 5,9

Píseň 2,8-13

Římanům 11,33-36

5. neděle postní – Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28


26. Neděle Může Bůh opravdu sídlit na zemi? 1.Královská 8,27

Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl. Jan 1,18

Umírá bez viny
Syn Boží jediný,
na kříži rozpjatý,
Pán tvůj tichý, svatý.
Pro tvé zlosti, nepravosti,
umírá bez viny
Syn Boží jediný.
- EZ 525,2 -

Marek 10,35-45

Židům 5,1-10

Židům 5,1-10

1.Mojžíšova 22,1-19

Žalm 69,1-16


27. Pondělí Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země. Žalm 48,11

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Matouš 10,7

Jan 1,29-34

Matouš 26,1-16


28. Úterý On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Žalm 103,14

Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. 2.Korintským 4,10

Jób 19,21-27

Matouš 26,17-30


29. Středa Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem. Žalm 117,1

Lidé se divili: Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích! Skutky 2,11

Pláč 3,1-20

Matouš 26,31-35


30. Čtvrtek Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Kazatel 3,1

Vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků." Lukáš 18,31

Jeremiáš 15,15-21

Matouš 26,36-46


31. Pátek Volali pak synové Izraelští k Hospodinu, i vzbudil Hospodin vysvoboditele synům Izraelským, aby je vysvobodil. Soudců 3,9 K

Zachariáš promluvil: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid. Lukáš 1,68

Židům 10,1.11-18

Matouš 26,47-56


BŘEZEN 2023: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]