[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2023

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých. Římanům 14,9


1. Sobota Hospodin pro své veliké jméno svůj lid nezavrhne. 1.Samuelova 12,22

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 2.Timoteovi 2,13

Zjevení 14,1-5

Matouš 26,57-68

1773 V Dánsku založen Christiansfeld.

Květná neděle Tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14b.15


2. Neděle Jejich truchlení změním ve veselí. Jeremiáš 31,13

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Matouš 5,4

Král jsa předůstojný,
Bůh náš všemohoucí,
stolec maje věčný
i korunu skvoucí,
k nám ses v lásce sblížil,
pro nás velmi snížil,
stav se lidem rovný
zvolils život skrovný.
Vítej, Králi náš!
- EZ 447,3 -

Jan 12,12-19

Filipským 2,5-11

Jan 12,12-19

Izaiáš 50,4-9

Žalm 69,17-37


3. Pondělí Hospodina stále před oči si stavím. Žalm 16,8

Hleďme na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu. Židům 12,2

Matouš 26,6-13

Matouš 26,69-75


4. Úterý Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin. Joel 2,21

Celý zástup učedníků počal radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: "Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově!" Lukáš 19,37-38

Jób 38,1-11

Matouš 27,1-14


5. Středa [Hospodin] miluje spravedlnost a právo. Žalm 33,5

Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 2.Korintským 8,9

Lukáš 22,1-6

Matouš 27,15-30

Zelený Čtvrtek On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. Žalm 111,4


6. Čtvrtek Hospodin si řekl v srdci: Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. 1.Mojžíšova 8,22

Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: "Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku." A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá." Lukáš 22,19-20

Jan 13,1-15

1.Korintským 11,17-29

Lukáš 22,39-46

2.Mojžíšova 12,1-14

Matouš 27,31-44

Velký Pátek Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16


7. Pátek Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho. Žalm 34,9 K

[Druhý zločinec] řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji." Lukáš 23,42-43

Kriste, jenž jsi smrt podstoupil,
abys z smrti nás vykoupil,
to my k tvé cti vyznáváme,
z toho ti chválu vzdáváme.

Tys život za nás položil,
aby hříšný v tobě ožil.
Dej nám tak zde živu býti,
s tebou v nebi radost míti.
- EZ 518,1.7 -

Jan 19,16-30

2.Korintským 5,14-21

Koloským 1,13-20

Izaiáš 52,13-53,12

Matouš 27,45-56


8. Sobota Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet. Žalm 40,3

[Kristus] byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení. 1.Petrova 3,18-19

1.Petrova 3,18-22

Matouš 27,57-66

Velikonoční neděle Byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i pekla. Zjevení 1,18


9. Neděle Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá. Žalm 3,6

Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Marek 16,9-10

Vítězi k poctě zpívejme,
velebme jej hned zrána,
v radosti spolu slavme dnes
den vzkříšeného Pána.
Radujme se, veselme se,
chválu vzdávejme.
- EZ 560,1 -

Marek 16,1-8

1.Korintským 15,1-11

1.Korintským 15,1-11

1.Samuelova 2,1-8a

Matouš 28,1-10

Velikonoční pondělí


10. Pondělí Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. 2.Mojžíšova 14,14

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 1.Korintským 15,57

Přemohl Ježíš smrti noc,
z hrobu vstal za úsvitu.
Jeho je sláva, čest i moc
a on nám kráčí na pomoc,
na pomoc svému lidu.
- EZ 558,1 -

Lukáš 24,13-35

1.Korintským 15,50-58

Lukáš 24,13-35

Izaiáš 25,6-9

Matouš 28,11-20


11. Úterý Máš útočiště v Hospodinu. Žalm 91,9a

Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. 2.Korintským 1,5

Jan 20,1-10

Římanům 12,1-8


12. Středa Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy. Izaiáš 45,12

Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Jakubova 1,17

Jan 20,11-18

Římanům 12,9-16


13. Čtvrtek Z nesmírného slitování jsi s nimi neskoncoval a neopustil jsi je. Nehemiáš 9,31

Ježíš praví: Já jsem živ a také vy budete živi. Jan 14,19

Jan 21,1-14

Římanům 12,17-21


14. Pátek Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. Jeremiáš 23,5

Aby tak [Kristus] vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Židům 2,15

Lukáš 24,36-47

Římanům 13,1-7


15. Sobota Je moudrý v srdci svém a udatný ve své síle. Kdo by mu chtěl odporovat a zůstal v míru živ? Jób 9,4 F

Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Římanům 9,20

Lukáš 24,1-12

Římanům 13,8-14

1. neděle po Velikonocích – Quasimodogeniti (Jako novorozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3


16. Neděle Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, klanějte se před podnožím jeho nohou. Je svatý! Žalm 99,5

Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Skutky 4,31

Veleben Bůh buď, jeho čin,
oslaven buď i jeho Syn,
vykoupil nás již ze všech vin.
Haleluja, haleluja, haleluja.

Vzkříšením život nám chceš dát,
od tebe máme nový šat,
proto již chceme zajásat:
Haleluja, haleluja, haleluja.
- EZ 540,1.6 -

Jan 20,19-29

1.Petrova 1,3-9

1.Mojžíšova 32,23-32

Izaiáš 40,26-31

Žalm 116


17. Pondělí Zpomínejte, daleko jsouce, na Hospodina, a Jeruzalém nechť vstupuje na srdce vaše. Jeremiáš 51,50 K

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19

1.Janova 5,1-5

Římanům 14,1-12


18. Úterý Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! Sofoniáš 3,15

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7

Jób 42,7-17

Římanům 14,13-23


19. Středa Budete požehnáním, až vás zachráním. Zachariáš 8,13

Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha. 2.Korintským 3,5

Izaiáš 66,6-14

Římanům 15,1-6


20. Čtvrtek Budu štítem tomuto městu, zachráním je kvůli sobě. 2.Královská 19,34

Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Lukáš 12,32

1.Petrova 2,1-10

Římanům 15,7-13


21. Pátek Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. 2.Mojžíšova 20,16

[Ať je vaše promluvení] vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Efezským 4,29

Zjevení 7,13-17

Římanům 15,14-21


22. Sobota Dej mi, Bože, znát můj konec a míru dní mně vyměřených, abych věděl, jak jsem pomíjivý. Žalm 39,5 F

Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. 2.Korintským 5,1

Skutky 8,26-39

Římanům 15,22-33

2. neděle po Velikonocích – Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země. Žalm 33,5 )

Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11a.27-28a


23. Neděle Může se někdo skrýt ve skrýších a já ho neuvidím? je výrok Hospodinův. Nenaplňuji snad nebe i zemi? Jeremiáš 23,24

Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Židům 4,13

Ó pastýři izraelský,
opatruj malé stádce své,
věrnými správci obdař nás
a svévolníků zbavuj nás.

V čemkoli jsme pobloudili,
naprav nás, pastýři dobrý,
k stádu svému na ramenou
přines ovci svou ztracenou.
- EZ 309,2.6 -

Jan 10,11-16

1.Petrova 2,21-25

1.Petrova 5,1-4

Ezechiel 34,1-16.31

Žalm 23


24. Pondělí Na Pána má duše čeká víc než strážní na úsvit. Žalm 130,6 R

Uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Judova 1,21

Jan 10,1-10

Římanům 16,1-16


25. Úterý Ve tmách vzchází přímým světlo; [Bůh] je milostivý, plný slitování, spravedlivý. Žalm 112,4

Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. 2.Korintským 4,17-18

Matouš 9,35-10,1

Římanům 16,17-27


26. Středa Bude slyšet hlas veselí, hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas těch, kteří vybízejí: "Chválu vzdejte Hospodinu zástupů, protože Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné." Jeremiáš 33,11

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi 2,11

Jan 17,20-26

Přísloví 1,1-7


27. Čtvrtek Já jsem tě utvořil, jsi můj služebník, Izraeli, u mne nebudeš zapomenut. Izaiáš 44,21

Zavrhl Bůh svůj lid? Naprosto ne! Římanům 11,1

Efezským 4,11-16

Přísloví 1,8-19


28. Pátek Ať se ten, kdo zbroj obléká, nechlubí jako ten, kdo už ji svléká! 1.Královská 20,11 B21

Obnovte se duchovním smýšlením. Efezským 4,23

Ezechiel 34,23-31

Přísloví 1,20-33


29. Sobota Pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu. 5.Mojžíšova 26,10-11

Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme; napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní. 1.Timoteovi 6,17-18

Jan 14,1-6

Přísloví 2,1-22

3. neděle po Velikonocích – Jubilate (Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1 K )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17


30. Neděle Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: "Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl!" 1.Mojžíšova 28,16

Učedníci si řekli: Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma? Lukáš 24,32

Nová země, nové nebe,
nové k nám zas přichází,
zasahuje mne i tebe,
vyvádí nás z nesnází.

Prosím tebe, Pane světa,
odpusť moji slepotu.
Nechť je se vším starým veta,
nové daruj k životu.
- Svítá 223,1.5 -

Jan 15,1-8

Skutky 17,22-34

Jan 16,16-23a

1.Mojžíšova 1,1-2,3

Žalm 100


DUBEN 2023: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]