[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2023

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Přísloví 3,27


1. Pondělí Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy! Jeho království je království věčné, jeho vladařská moc po všechna pokolení. Daniel 3,33

Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu. Židům 12,28

Římanům 1,18-25

Přísloví 3,1-12


2. Úterý Dobrotivý Hospodin nechť zprostí viny každého, kdo se upřímným srdcem dotazoval na slovo Boha Hospodina. 2.Paralipomenon 30,18-19

Ježíš jim řekl: Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Marek 2,17

1.Timoteovi 4,1-5

Přísloví 3,13-26

1623 Komenského knihovna spálena kapucíny na fulneckém rynku.


3. Středa Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. 3.Mojžíšova 19,2

Abychom se my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali chválou jeho slávy. Efezským 1,12

Jan 8,31-36

Přísloví 3,27-35

1728 Začátek Hesel v Ochranově


4. Čtvrtek Ať můj jazyk opěvuje, co jsi řekl, všechna tvá přikázání jsou spravedlivá. Žalm 119,172

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Římanům 1,16

Římanům 8,7-11

Přísloví 4,10-19


5. Pátek Odklidím nepravost této země v jediném dni. Zachariáš 3,9

[Kristus] je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 1.Janova 2,2

Jan 19,1-7

Přísloví 4,20-27


6. Sobota V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas. Žalm 18,7

On však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu: "Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?" Marek 4,38

Zjevení 22,1-5

Přísloví 5,1-23

4. neděle po Velikonocích – Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1 )

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1


7. Neděle Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou, tím shrneš řeřavé uhlí na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí. Přísloví 25,21-22

Milujte své nepřátele, čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Lukáš 6,35

Zpívejte Pánu nové písně,
vždyť divné věci učinil,
svou pravicí nás vyňal z tísně,
svým svatým ramenem nás kryl.
Pán v nekonečné laskavosti
své spásy známost zvěstuje
a ve své věčné spravednosti
všem národům se zjevuje.
- EZ 118,1 -

Lukáš 19,37-40

Koloským 3,12-17

1.Samuelova 16,14-23

1.Samuelova 16,14-23

Žalm 108


8. Pondělí Bůh řekl Mojžíšovi: "Jsem, který jsem." 2.Mojžíšova 3,14

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31

Přísloví 8,22-36

Přísloví 6,6-11


9. Úterý Bůh nebes dá povstat království, které nebude zničeno navěky. Daniel 2,44

Řekl jim Ježíš: Já vám uděluji království, jako je můj Otec udělil mně, abyste v mém království jedli a pili u mého stolu. Lukáš 22,29-30

Římanům 15,14-21

Přísloví 6,12-19


10. Středa Což je má ruka tak krátká k vykoupení? Nemá k vysvobození dost síly? Izaiáš 50,2

Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: "Pane, chceš-li, můžeš mě očistit." Matouš 8,2

Matouš 11,25-30

Přísloví 7,1-27


11. Čtvrtek Toto praví Hospodin: Když se najde v hroznu šťáva, říkává se: "Nemař jej, je v něm požehnání." Tak budu jednat kvůli svým služebníkům, aby se nic nezmařilo. Izaiáš 65,8

Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Jan 3,17

1.Korintským 14,6-19

Přísloví 8,1-21


12. Pátek Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Dovedu je k potokům, jež mají vodu, cestou přímou, na níž neklopýtnou. Budu Izraeli otcem. Jeremiáš 31,9

I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22

Zjevení 5,11-14

Přísloví 8,22-36


13. Sobota Já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 15,20

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4,16

Jan 6,60-69

Přísloví 9,1-18


Týden darů pro misii

5. neděle po Velikonocích – Rogate (Proste a dostanete. J 16,24 )

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20


14. Neděle Daniel promluvil: Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Daniel 6,23

Ježíš říká: Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou … a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10,27.28

Avšak na úzkostné volání
ke mně se naklonil mile,
mou prosbu slyšel, má vzdychání,
a splnil podle své vůle.
Buď požehnán Bůh, že nezahnal
od sebe proseb mých množství,
že ani svého on neodňal
ode mne milosrdenství.
- EZ 79,8 -

Lukáš 11,1-13

1.Timoteovi 2,1-6

1.Timoteovi 2,1-6

2.Mojžíšova 32,7-14

Žalm 111


15. Pondělí [Ti,] které shromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře. Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Žalm 107,3.8

Mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském. Matouš 8,11

Marek 1,32-39

Filipským 1,1-11


16. Úterý Seděli v temnotách šeré smrti, v železných poutech a v ponížení. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, zachránil je z tísně. Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Žalm 107,10.13.15

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Matouš 5,10

Lukáš 18,1-8

Filipským 1,12-18a


17. Středa Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhořčení! Žalm 6,2

Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás. 1.Tesalonickým 5,9-10

Jan 14,7-14

Filipským 1,18b-26

Nanebevstoupení Páně A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


18. Čtvrtek Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí. Přísloví 19,21

Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: "Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?" Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země." Skutky 1,6-9

Pod panstvím jeho nový řád:
Zde všichni volni, žádný jat,
tu znavenému přán je klid
a lačný má co jíst a pít.

Nuž, všechno tvorstvo, chval jej, chval!
On hoden toho – slávy Král.
Otevřel cestu do nebes.
Svůj chvalozpěv mu, země, nes!
- EZ 772,3.4 -

Lukáš 24,44-53

Skutky 1,3-11

Lukáš 24,44-53

1.Královská 8,22-28

Žalm 110


19. Pátek A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. 1.Samuelova 17,47

Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: Pokoj tomuto domu! Lukáš 10,5

Jan 18,33-38

Filipským 1,27-2,4


20. Sobota Dal jsem se najíti těm, kteříž se na mne neptávali, nalezen jsem od těch, kteříž mne nehledali. Izaiáš 65,1 K

Mnozí první budou poslední a poslední první. Matouš 19,30

Efezským 1,15-23

Filipským 2,5-11


Ekumenický modlitební týden (za jednotu křesťanů

Neděle po nanebevstoupení – Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32


21. Neděle Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. Žalm 51,14

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Jakubova 5,13

Duch svatý, ten Utěšitel,
jejž Otec pro mne dává,
bude váš věrný učitel,
od něhož půjde zpráva
o všem, co jsem vám mluvil,
pokud jsem zde s vámi byl.
On vám všechno připomene,
on vás k dobrému povede.
- EZ 575,3 -

Jan 16,5-15

Efezským 3,14-21

1.Samuelova 3,1-10

Jeremiáš 31,31-34

Žalm 27


22. Pondělí I vychvaloval jsem radost, protože pro člověka není pod sluncem nic lepšího než jíst a pít a radovat se. To ho provází při jeho pachtění ve dnech života, které mu Bůh pod sluncem dopřál. Kazatel 8,15

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Filipským 4,4

Ezechiel 11,14-20

Filipským 2,12-18


23. Úterý Bedlivě dodržujte, co vám přikázal Hospodin, váš Bůh, neuchylujte se napravo ani nalevo. 5.Mojžíšova 5,32

Ježíš mu řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí." To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: "Miluj svého bližního jako sám sebe." Matouš 22,37-39

Izaiáš 41,8-14

Filipským 2,19-30


24. Středa Jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moji stezku! Žalm 142,4

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11,28

Izaiáš 32,11-18

Filipským 3,1-11


25. Čtvrtek A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. Micheáš 5,1

Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. 1.Timoteovi 3,16

Skutky 1,12-26

Filipským 3,12-21


26. Pátek Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná. Daniel 9,14

Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Římanům 3,26

Jan 19,25-27

Filipským 4,1-9


27. Sobota Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý. 5.Mojžíšova 32,4

Že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. 1.Janova 3,24

Zachariáš 4,1-14

Filipským 4,10-23

Neděle svatodušní Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6b


28. Neděle Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem [Jeruzaléma] a slávou uprostřed něho. Zachariáš 2,9

Když nastal den Letnic, … ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým. Skutky 2,1.3-4

Přijď již, přijď, duchu stvořiteli,
Duchu smíření.
Přijď již a proměň svět náš celý
v nové stvoření.
Duchu svatý, nás svou mocí
v lásce obnovuj.
Nezanech nás bez pomoci.
daruj pokoj svůj.
- EZ 585,1 -

Jan 14,15-27

Skutky 2,1-21

1.Korintským 2,12-16

1.Mojžíšova 11,1-9

Žalm 118,1-14

Svatodušní pondělí


29. Pondělí Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů. Aggeus 2,8

Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Skutky 4,32

Jan 20,19-23

1.Korintským 12,4-11

Jan 4,19-26

4.Mojžíšova 11,11-17.24-30

Žalm 118,15-29


30. Úterý Což ruka Hospodinova je na to krátká? 4.Mojžíšova 11,23

Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Matouš 18,19

Skutky 4,23-31

1.Mojžíšova 24,1-28


31. Středa Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí. Žalm 30,12

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15,13

Skutky 8,9-25

1.Mojžíšova 24,29-49


KVĚTEN 2023: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]