[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2023

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Dej ti Bůh z rosy nebes a ze žírnosti země, i hojnost obilí a moštu. 1.Mojžíšova 27,28


1. Čtvrtek [Hospodin] provždy odstraní smrt. Izaiáš 25,8

Abych poznal Krista a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení, beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvýchvstání. Filipským 3,10-11

Skutky 11,1-18

1.Mojžíšova 24,50-67


2. Pátek Na tomto místě budu udílet pokoj, je výrok Hospodina zástupů. Aggeus 2,9

Ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni. Koloským 3,15

Skutky 11,19-26

1.Mojžíšova 25,19-34


3. Sobota Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný, chudý a sedící na oslu. Zachariáš 9,9 K

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Matouš 5,5

Skutky 18,1-11

1.Mojžíšova 27,1-29

Neděle svaté Trojice Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 2.Korintským 13,13


4. Neděle Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Žalm 145,17

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

Slaven buď jediný Bůh,
Otec, Syn i svatý Duch,
Stvořitel, Vykupitel,
doufajících Těšitel.
- EZ 588,5 -

Jan 3,1-13

Římanům 11,33-36

Izaiáš 6,1-13

Izaiáš 6,1-13

Žalm 113


5. Pondělí Otec seznámí s tvou věrností své syny. Izaiáš 38,19

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Koloským 2,6-7

2.Mojžíšova 3,13-20

1.Mojžíšova 27,30-40


6. Úterý Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku… Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo. 1.Mojžíšova 2,19.20

Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Lukáš 12,6

Izaiáš 43,8-13

1.Mojžíšova 27,41-28,9


7. Středa Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu. 5.Mojžíšova 5,33

Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. Římanům 15,4

Izaiáš 57,14-16

1.Mojžíšova 28,10-22


8. Čtvrtek Bóaz Rút odpověděl: Ať tě bohatě odmění Hospodin… pod jehož křídla ses přišla ukrýt! Rút 2,12

[Kristus] přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. Efezským 2,17

2.Petrova 1,16-21

1.Mojžíšova 29,1-14


9. Pátek Hospodin, tvůj Bůh … zvrátil zlořečení tobě v požehnání, neboť Hospodin, tvůj Bůh, tě miloval. 5.Mojžíšova 23,6

Pokládejte Boží shovívavost za svou spásu. 2.Petrova 3,15 Ž

Židům 2,1-10

1.Mojžíšova 29,15-30


10. Sobota Občerstvím duši znavených a duši chřadnoucích nasytím. Jeremiáš 31,25 B21

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Matouš 5,3

Efezským 4,1-6

1.Mojžíšova 31,1-32

1. neděle po sv. Trojici Kdož vás slyší, mne slyší; a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. Lukáš 10,16a K


11. Neděle Vraťte se k tomu, od něhož jste daleko odpadli. Izaiáš 31,6

Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. 1.Timoteovi 1,15

Na to Duch svatý poslán,
by svědectví vydal,
Kristus byl oslavován,
ve věrných přebýval.

A církvi dal Boží Syn
moc na odpuštění,
neb na zadržení vin
z jeho stanovení.
- EZ 306,6.7 -

Lukáš 16,19-31

1.Janova 4,13-21

1.Janova 4,13-21

Jeremiáš 23,16-29

Žalm 34


12. Pondělí Viz trápení mé a bídu mou, a odpusť všecky hříchy mé. Žalm 25,18 K

Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Lukáš 15,7

Římanům 12,9-16

1.Mojžíšova 31,33-54


13. Úterý Nechť se prosím vyvýší tvá moc, Panovníku, jak jsi prohlásil. 4.Mojžíšova 14,17

Maria řekla: Učinil se mnou veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno. Lukáš 1,49

Lukáš 6,27-36

1.Mojžíšova 32,1-22


14. Středa O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Žalm 34,3

Radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,4-5

Jan 12,1-8

1.Mojžíšova 32,23-33


15. Čtvrtek Svou tvář už před nimi nebudu skrývat, neboť jsem vylil na dům izraelský svého ducha, je výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 39,29

Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Římanům 8,16

Jan 21,15-19

1.Mojžíšova 33,1-20


16. Pátek Jsme daleci toho vzbouřit se proti Hospodinu a odvrátit se dnes od Hospodina. Jozue 22,29

Neopouštějme našich shromáždění, jak někteří mají ve zvyku, ale povzbuzujme se. Židům 10,25 Ž

Jan 15,9-17

1.Mojžíšova 37,1-11


17. Sobota Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ. Žalm 50,1

Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat; ani se nedá říci: "Hle, je tu" nebo "je tam"! Vždyť království Boží je mezi vámi! Lukáš 17,20-21

1.Petrova 4,7-11

1.Mojžíšova 37,12-36

1722 Započala výstavba Ochranova.

2. neděle po sv. Trojici Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11,28


18. Neděle Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jih i sever. Žalm 89,12-13

Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. Koloským 1,16-17

Můj klenote ze všech nejkrásnější,
můj dobrý Pane Ježíši,
jak dobrá je tvá vláda!
I tíha dní se promění,
když dlaň se ve tvou vkládá.
- EZ 262,1 -

Lukáš 14,15-24

Efezským 2,11-22

Lukáš 14,15-24

Izaiáš 55,1-5

Žalm 4


19. Pondělí Všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě, … protože opustili zdroj živých vod, Hospodina. Jeremiáš 17,13

Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Zjevení 21,6

Přísloví 9,1-10

1.Mojžíšova 39,1-23


20. Úterý K modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne. Žalm 102,18

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6

2.Mojžíšova 2,11-25

1.Mojžíšova 40,1-23


21. Středa Mému srdci přibývá soužení. Vyveď mě z úzkostí. Žalm 25,17

Ježíš odpověděl: Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16,33

Marek 1,40-45

1.Mojžíšova 41,1-36


22. Čtvrtek [Hospodine] rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi. Jeremiáš 14,21

Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1.Korintským 1,9

Matouš 15,29-39

1.Mojžíšova 41,37-57


23. Pátek Hospodin odpověděl: Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo. 2.Mojžíšova 34,10c

Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Matouš 4,23

Jan 6,37-46

1.Mojžíšova 42,1-28


24. Sobota Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8

Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Filipským 2,5

Lukáš 1,57-66

1.Mojžíšova 42,29-38

3. neděle po sv. Trojici Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10


25. Neděle Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli; prodlévá-li, vyčkej. Abakuk 2,3

Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. 1.Petrova 4,7-8

Kdo se k němu přiblíží,
toho nikdy nevyhání,
s láskou na nás pohlíží,
miluje nás bez přestání.
Nový život pro nás má,
Ježíš hříšné přijímá.
- EZ 326,4 -

Lukáš 15,11-32

1.Timoteovi 1,12-17

Jonáš 3,10-4,11

Micheáš 7,18-20

Žalm 103


26. Pondělí Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje. Žalm 23,4 K

Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. 2.Korintským 4,8-9

1.Janova 3,19-24

1.Mojžíšova 43,1-14


27. Úterý I pozná všechno tvorstvo, že já Hospodin jsem tvůj spasitel a tvůj vykupitel. Izaiáš 49,26

Ježíš přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal." Matouš 28,18-20

Lukáš 7,36-50

1.Mojžíšova 43,15-34


28. Středa Tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost; svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno. Žalm 138,2

Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. 1.Petrova 1,23

Jan 5,1-16

1.Mojžíšova 44,1-34


29. Čtvrtek Hospodin je se mnou jako přesilný bohatýr. Jeremiáš 20,11

Děkuji Kristu Ježíši, našemu Pánu, jenž mě zmocnil, za to, že mě pokládal za věrného. 1.Timoteovi 1,12 Ž

Matouš 16,13-19

1.Mojžíšova 45,1-24


30. Pátek Což ti, kteří padli, už nemohou povstat? Kdo se odvrátil, nemůže se vrátit? Jeremiáš 8,4

Apoštolové řekli Pánu: "Dej nám více víry!" Lukáš 17,5

Galatským 3,6-14

1.Mojžíšova 45,25-46,7


ČERVEN 2023: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]