[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2023

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Matouš 5,44-45


1. Sobota Hospodine zástupů, … tobě jsem předložil svůj spor. Jeremiáš 11,20

Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Matouš 6,10

Římanům 8,1-6

1.Mojžíšova 46,28-34

4. neděle po sv. Trojici Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Galatským 6,2


2. Neděle Milosrdenství tvého, Hospodine, plná jest země, ustanovením svým vyuč mne. Žalm 119,64 K

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci. Matouš 7,12

Každý hleď jak Boží sluha
tak svých bratří milovat,
aby druh pro svého druha
hotov byl i život dát.
Kristus uměl k nám tak lnouti,
za nás prolil krev ten rek,
považte, jak jej to rmoutí,
jsme-li v sváru vespolek.
- BZ 222,3 -

Lukáš 6,36-42

Římanům 12,17-21

1.Petrova 3,8-17

1.Mojžíšova 50,15-21

Žalm 77


3. Pondělí Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! Žalm 103,2

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1.Tesalonickým 5,18

Lukáš 5,17-26

1.Mojžíšova 47,1-12


4. Úterý Člověka spoléhajícího na tě ostříháš v pokoji, nebo v tebe doufá. Izaiáš 26,3 K

Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ v Kristu, je Bůh. 2.Korintským 1,21

Matouš 18,15-20

1.Mojžíšova 47,27-31


5. Středa Nebo já Hospodin neměním se. Malachiáš 3,6 K

Milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Lukáš 1,50

1.Korintským 12,19-26

1.Mojžíšova 48,1-22

863 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje


6. Čtvrtek K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši, v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben. Žalm 25,1-2

[Zacheus] toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Lukáš 19,3

Skutky 4,32-37

1.Mojžíšova 49,1-28

1415 Jan Hus umírá na hranici v Kostnici.


7. Pátek Před sebe si kladeš naše nepravosti, do světla své tváře naše tajné hříchy. Žalm 90,8

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme těm, kdo se provinili proti nám. Matouš 6,12

Filipským 2,1-5

1.Mojžíšova 49,29-50,14


8. Sobota Památka spravedlivého bude k požehnání. Přísloví 10,7

Proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Židům 6,12

Galatským 6,1-5

1.Mojžíšova 50,15-26

5. neděle po sv. Trojici Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Efezským 2,8-9


9. Neděle Shromáždění [Jákobových potomků] přede mnou utvrzeno bude. Jeremiáš 30,20 K

Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Filipským 2,1-2

Bože na výsosti, rač nám strážcem býti,
v drahé své milosti srdce upevniti,
abychom skutečně vůli tvou činili,
v lásce tvé přebývali, tebou živi byli.
- EZ 513,3 -

Lukáš 5,1-11

1.Korintským 1,18-25

Jan 1,35-51

1.Mojžíšova 12,1-4a

Žalm 101


10. Pondělí Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. Žalm 95,6

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. 1.Timoteovi 1,17

Jeremiáš 20,7-11

Matouš 4,18-22


11. Úterý Není nic lepšího, než když se člověk raduje z toho, co koná, neboť to je jeho podíl. Kazatel 3,22

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

Ezechiel 2,3-8a

Matouš 4,23-25


12. Středa Ušetři, Hospodine, svůj lid, nevydávej své dědictví potupě! Joel 2,17

[Kristus] se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Titovi 2,14

Galatským 1,13-24

Matouš 5,1-12


13. Čtvrtek Rúben řekl [svým bratřím]: "Neprolévejte krev." 1.Mojžíšova 37,22

Vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 1.Tesalonickým 5,15

Skutky 15,4-12

Matouš 5,13-20

1923 V Praze se narodil Miroslav Heryán.


14. Pátek Nebo lid svatý jsi Hospodinu Bohu svému, a tebe vyvolil Hospodin, abys jemu byl za lid zvláštní ze všech národů, kteříž jsou na tváři země. 5.Mojžíšova 14,2 K

Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. 1.Tesalonickým 5,5

Římanům 9,14-26

Matouš 5,21-26


15. Sobota Bůh viděl mou trýzeň a námahu mých rukou. 1.Mojžíšova 31,42

Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. 1.Korintským 15,58

2.Korintským 12,1-10

Matouš 5,27-32

6. neděle po sv. Trojici Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Izaiáš 43,1


16. Neděle Panovník Hospodin … setře slzu z každé tváře. Izaiáš 25,8

Ježíš jim řekl: Váš zármutek se promění v radost. Jan 16,20

Zástupe Boží, slyš ten hlas,
kterým tě volá Pán:
"Zapuď svou bázeň, můj jsi, můj,
navždy mně odevzdán.

Jménem mým kdo se nazývá,
stvořen je pro mou čest,
nikdy v mých rukou neklesne,
v péči mé lásky jest."
- BZ 332,1.5 -

Matouš 28,16-20

Římanům 6,3-11

Izaiáš 43,1-7

Izaiáš 43,1-7

Žalm 82


17. Pondělí Kdybych mu napsal ze svého zákona sebevíc, bude to pokládáno za něco cizího. Ozeáš 8,12

Ježíš učil: Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24

2.Mojžíšova 14,15-22

Matouš 5,33-37


18. Úterý Chvalte Boha za všechna svědectví síly, chvalte ho pro nádheru jeho velikosti. Žalm 150,2 F

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Římanům 1,20

1.Mojžíšova 32,23-33

Matouš 5,38-48


19. Středa Rozpomeň se na svou pospolitost, kterou jsi před věky získal, na svůj dědičný kmen, jejž sis vykoupil. Žalm 74,2

Ježíš praví: Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Matouš 18,20

Skutky 16,23-34

Matouš 6,1-4


20. Čtvrtek Má spása a sláva je v Bohu. Žalm 62,8

Ježíš té ženě řekl: Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Lukáš 8,48

Matouš 18,1-6

Matouš 6,5-15


21. Pátek Když se začalo hrát na pozouny a cymbály a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné, … Boží dům naplnila Hospodinova sláva. 2.Paralipomenon 5,13.14

To město, [nový Jeruzalém], nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Zjevení 21,23

1.Janova 5,6-10

Matouš 6,16-18

1773 Papežský list Dominus ac redemptor noster – zrušení jezuitského řádu


22. Sobota Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil. Izaiáš 25,9

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Židům 11,1

Zjevení 3,1-6

Matouš 6,19-23

7. neděle po sv. Trojici Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19


23. Neděle Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. Žalm 5,13

Kdo se narodil z Boha, … toho Syn Boží chrání a Zlý se ho ani nedotkne. 1.Janova 5,18

Zůstávej s námi, Ježíši,
ať stále o tom vím,
že ruka má je v ruce tvé
a život můj je darem tvým.
Ježíši s námi zůstávej,
ať stále o tom vím.
Svou blízkost najevo mi dej,
já na věky chci býti tvým.
- Svítá 402,1 -

Jan 6,1-15

Skutky 2,41-47

Skutky 2,41-47

2.Mojžíšova 16,11-18

Žalm 106,1-23


24. Pondělí Vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Žalm 23,3 K

Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne. Jan 10,14

Jan 6,47-51

Matouš 6,24-34


25. Úterý Vzdám ti chválu ve velikém shromáždění a budu tě chválit před početným lidem. Žalm 35,18

Zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. Efezským 5,19

Matouš 22,1-14

Matouš 7,1-6


26. Středa I skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha. 1.Mojžíšova 3,8 K

Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání. 1.Janova 4,18

Skutky 10,21-36

Matouš 7,7-11


27. Čtvrtek Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není. Izaiáš 43,11

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Jan 17,3

1.Korintským 10,16.17

Matouš 7,12-23


28. Pátek Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo. Žalm 97,10

Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Matouš 6,24

Lukáš 22,14-20

Matouš 7,24-29


29. Sobota V den svého soužení se dotazuji Panovníka, v noci k němu vztahuji své ruce bez umdlení. Žalm 77,3

Tehdy jim řekl: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!" Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se. Matouš 26,38-39

Zjevení 19,4-9

Matouš 8,1-4

8. neděle po sv. Trojici Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,9


30. Neděle O cestách svých jsem vyprávěl a tys mne vyslechl. Teď svým zákonům mne uč. Žalm 119,26 F

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. 1.Janova 5,15

Slunce pravdy, milosti,
ze tmy již nás vyprosti.
Budiž světlem církvi své,
ať svět pozná jméno tvé.
Již smiluj se.
- EZ 765,1 -

Matouš 5,13-16

Efezským 5,9-14

Matouš 5,13-16

Izaiáš 2,1-5

Žalm 106,24-48


31. Pondělí Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti, pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine. Žalm 25,7

Ježíš odpověděl: Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Jan 3,7

Matouš 7,7-12

Matouš 8,5-13


ČERVENEC 2023: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]