[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2023

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Neboť ty jsi má pomoc, a proto ve stínu tvých křídel se budu radovat. Žalm 63,8 F


1. Úterý Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech. Žalm 73,28

[Uzdravený] vešel [s Petrem a Janem] do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. Skutky 3,8

Matouš 5,33-37

Matouš 8,14-17


2. Středa V úzkostech jsem vzýval Hospodina, vyslyšel mou modlitbu a vysvobodil mne. Žalm 118,5 F

Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastni utrpení, tak budete účastni také útěchy. 2.Korintským 1,7

Přísloví 8,12-21

Matouš 8,18-22


3. Čtvrtek Vaše zbožnost je … jako rosa, která hned po ránu mizí. Ozeáš 6,4

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. 1.Korintským 13,1

1.Korintským 12,27-13,3

Matouš 8,23-27


4. Pátek Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci, když máš pronést slovo před Bohem; vždyť Bůh je v nebi a ty na zemi, tak ať jsou nemnohá tvá slova. Kazatel 5,1

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Matouš 7,1

Efezským 4,25-32

Matouš 8,28-34


5. Sobota Mých vzdechů povšimni si, Bože, a pochop nářek můj. Vyslyš můj hlas … neboť k tobě se budu modlit. Žalm 5,2.3 F

Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11,24

Filipským 2,14-18

Matouš 9,1-8

9. neděle po sv. Trojici Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48b


6. Neděle Otcové naši v tebe doufali. Doufali v tebe a tys je spasil. Žalm 22,5 F

Pán je plný soucitu a slitování. Jakubova 5,11

Tak jako prorokům
a apoštolům kdysi,
i mně dej moudrost svou
a Ducha daruj sám.
Ty, který v lásce své
a moci nezměrný jsi,
i ve mně bezmocném
si vybuduj svůj chrám.
- EZ 320,6 -

Matouš 13,44-46

Filipským 3,4b-14

1.Královská 3,5-15

Jeremiáš 1,4-10

Žalm 63


7. Pondělí I byl tam v žaláři. Byl pak Hospodin s Jozefem. 1.Mojžíšova 39,20.21 K

Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali. Skutky 16,25

Lukáš 16,10-13

Matouš 9,9-13


8. Úterý Můj lid se bude sytit mými dobrými dary, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,14

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. 1.Petrova 4,10

1.Královská 3,16-28

Matouš 9,14-17


9. Středa Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou. Žalm 119,165

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte. Koloským 3,16

1.Korintským 10,23-31

Matouš 9,18-26


10. Čtvrtek Pozor na opovážlivce; není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. Abakuk 2,4

A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. Jakubova 1,21

1.Timoteovi 4,6-16

Matouš 9,27-34

1923 Ve Džbánově se narodil Jan Blahoslav Horký.


11. Pátek [Bůh] zná to, což jest v temnostech, a světlo s ním přebývá. Daniel 2,22 K

To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Jan 1,5

Jeremiáš 1,11-19

Matouš 9,35-10,4


12. Sobota Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina. 1.Samuelova 2,1

Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Lukáš 10,20

Lukáš 12,42-48

Matouš 10,5-15

10. neděle po sv. Trojici (Připomínka izraelských kořenů křesťanství Ž 122 )

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12


13. Neděle [Bůh] dělá věci veliké a nevyzpytatelné, nesčíslné divy. Jób 9,10

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1,3

Pán na svou milost pamatuje,
nám kdysi hojně slíbenou,
a pravdu svou vždy naplňuje,
tu Izraeli zjevenou.
Hle, jak náš Bůh nás věrně řídí
svým slovem času každého,
tak všecky kraje světa vidí
spasení Boha našeho.
- EZ 118,2 -

Marek 12,28-34

Římanům 11,25-32

5.Mojžíšova 4,5-20

2.Mojžíšova 19,1-6

Žalm 78,1-31

1727 Požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu


14. Pondělí Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených. Přísloví 31,8

Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 13,3

Římanům 11,1-12

Matouš 10,16-25


15. Úterý Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele. Přísloví 16,7

Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Matouš 5,44-45

Izaiáš 51,1-6

Matouš 10,26-33


16. Středa My jsme před tebou jen hosté a příchozí jako všichni naši otcové. Naše dny na zemi jsou jako stín a naděje není. 1.Paralipomenon 29,15

A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 2.Korintským 4,16

Jan 4,19-26

Matouš 10,34-39


17. Čtvrtek Gedeón je odmítl: "Nebudu vaším vladařem … Nad vámi bude vládnout Hospodin!" Soudců 8,23

Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Matouš 23,11

Římanům 11,13-24

Matouš 10,40-42


18. Pátek Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Žalm 119,2

Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. Matouš 5,19

Efezským 2,11-18

Matouš 11,1-19


19. Sobota Ty mě, Hospodine, znáš a vidíš mě, zkoušíš mé srdce, [že je] s tebou. Jeremiáš 12,3

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava. Efezským 4,15

5.Mojžíšova 4,27-35

Matouš 11,20-24

11. neděle po sv. Trojici Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5b


20. Neděle I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo. 1.Mojžíšova 1,3

Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,9

Slituj se, Pane, nade mnou,
dávej mi duši pokornou,
ať tvoje milost, láska tvá
v mém srdci navždy zůstává.
- EZ 604,4 -

Lukáš 18,9-14

Efezským 2,4-10

Lukáš 7,36-50

2.Samuelova 12,1-15a

Žalm 78,32-55


21. Pondělí Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Jeremiáš 24,7

Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo. Koloským 4,3

Matouš 23,1-12

Matouš 11,25-30

1732 Vyslání prvních misionářů z Ochranova


22. Úterý To vás zkouší Hospodin, váš Bůh, aby poznal, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší. 5.Mojžíšova 13,4

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný; nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. 1.Korintským 10,13

1.Samuelova 17,38-51

Matouš 12,1-14


23. Středa Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat, Hospodinovy chvályhodné činy, všechno, jak Hospodin nás odměňoval. Izaiáš 63,7

Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý! 1.Petrova 2,3

Jan 8,3-11

Matouš 12,15-21


24. Čtvrtek Hospodin mi řekl: Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím. Izaiáš 49,3

To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Skutky 10,36

1.Petrova 5,1-5

Matouš 12,22-37


25. Pátek Já jsem však řekl: "Nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud." A přece: U Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého Boha. Izaiáš 49,4

Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. Jakubova 5,7

Lukáš 22,54-62

Matouš 12,38-45


26. Sobota Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému? Izaiáš 58,7

Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. Židům 13,16

Marek 7,24-30

Matouš 12,46-50

12. neděle po sv. Trojici Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3a


27. Neděle Hospodin, tvůj Bůh, ti při veškeré práci tvých rukou žehnal. 5.Mojžíšova 2,7

Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Jan 1,16

Žíznivým dá napít z pramene,
nedolomí nalomenou třtinu,
proměňuje srdce kamenné,
odpustí i zbloudilému synu.
Ty jsi hoden žehnání a chvály,
tvoji moc a sílu slavíme.
Před tebou se, Pane Kriste,
králů Králi, dobrovolně skláníme.
- EZ 188,3 -

Marek 7,31-37

Skutky 9,1-20

Izaiáš 29,17-24

Izaiáš 29,17-24

Žalm 78,56-72


28. Pondělí Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v Boží bázni, je jak jitřní světlo při východu slunce. 2.Samuelova 23,3-4

Ježíš řekl: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Matouš 11,29

Matouš 9,27-34

Matouš 13,1-23


29. Úterý Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš. Izaiáš 48,17

[Marie] si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Lukáš 10,39

Marek 3,1-12

Matouš 13,10-17


30. Středa Panovníku Hospodine, neuvaluj zkázu na svůj lid, na své dědictví, které jsi vykoupil svou velikou mocí. 5.Mojžíšova 9,26

On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32

Jan 4,46-54

Matouš 13,24-32


31. Čtvrtek Chlebem nebeským je [Hospodin] sytil. Otevřel skálu a vody tekly proudem, valily se jako řeka vyprahlými kraji. Neboť pamatoval na své svaté slovo. Žalm 105,40-42

Náš denní chléb dej nám dnes. Matouš 6,11

Lukáš 8,1-3

Matouš 13,33-43


SRPEN 2023: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]