[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2023

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Řekl jim: "A za koho mě pokládáte vy?" Matouš 16,15


Ekumenický den stvoření


1. Pátek Unavila ses množstvím svých záměrů. Izaiáš 47,13 L

Nepokládejte jen sami sebe za moudré. Římanům 12,16 Ž

Matouš 12,15-21

Matouš 13,44-46


2. Sobota Nebudeš šířit falešnou pověst. 2.Mojžíšova 23,1

Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla. Efezským 4,25

Skutky 9,31-35

Matouš 13,47-52

13. neděle po sv. Trojici Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25,40b


3. Neděle Popatřiž s nebe, a pohleď z příbytku svatosti své a okrasy své. Kdež jest horlivost tvá a veliká síla tvá? Izaiáš 63,15 K

My však z moci Ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí. Galatským 5,5

Ejhle, služba Boží čistá,
z víry živé činěná,
naděje z ní kvete jistá,
slovem Božím stvrzená.
K všem, kdož Pánu v bratřích jeho
slouží z srdce ochotného,
Pán se přizná při skonání
a dá jim požehnání.
- BZ 302,8 -

Lukáš 10,25-37

1.Janova 4,7-12

1.Janova 4,7-12

3.Mojžíšova 19,1-18.33-34

Žalm 112


4. Pondělí Můj Bože, jak tesklí duše má! Protož se na tě rozpomínám. Žalm 42,7 K

Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Jan 14,18

Matouš 6,1-4

Matouš 13,53-58


5. Úterý Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím. Izaiáš 44,22

Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Koloským 2,14

Amos 5,4-15

Matouš 14,1-12


6. Středa Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud. Zachariáš 8,16

A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Římanům 14,19

5.Mojžíšova 24,17-22

Matouš 14,13-21


7. Čtvrtek Dotaž se ještě dnes na slovo Hospodinovo. 2.Paralipomenon 18,4

Setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. 2.Timoteovi 3,14

2.Korintským 8,10-17

Matouš 14,22-36


8. Pátek Tvoji mrtví obživnou. Izaiáš 26,19

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí. Židům 12,1

Jakubova 2,5-13

Matouš 15,1-20


9. Sobota Věčně pamatuje na svou smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení. Žalm 105,8

Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,29

Judova 20-25

Matouš 15,21-28

14. neděle po sv. Trojici Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! Žalm 103,2


10. Neděle Nebo dal mi Bůh zrůst v zemi trápení mého. 1.Mojžíšova 41,52 K

Chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Římanům 5,3-4

Pane Bože, budiž chvála
od nás křesťanů vzdávána
tobě i Synu milému
i také Duchu svatému.

Ty se o nás věrně staráš,
co potřebí, to nám dáváš,
o duši, tělo pečuješ,
tak své stvoření miluješ.
- EZ 290,1.2 -

Lukáš 17,11-19

Římanům 8,14-17

Lukáš 17,11-19

1.Mojžíšova 28,10-22

Žalm 16


11. Pondělí Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka. Žalm 118,8

Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Kéž jim to Bůh nepočítá. Pán však při mně stál a dal mi sílu. 2.Timoteovi 4,16-17

5.Mojžíšova 26,1-11

Matouš 15,29-39


12. Úterý Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě. 2.Mojžíšova 19,4

Neodhazujte tedy svou důvěru, vždyť je v ní naděje na bohatou odplatu. Židům 10,35 Ž

Galatským 5,22-26

Matouš 16,1-12


13. Středa O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. Žalm 22,23

Ježíš se modlil: Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Jan 17,22

Filemonovi 1-16

Matouš 16,13-23


14. Čtvrtek Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Žalm 103,13

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! Matouš 7,11

1.Paralipomenon 29,9-18

Matouš 16,24-28


15. Pátek Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu, protože jsem Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe. Ozeáš 11,8.9

Ježíš zvolal: Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Jan 12,47

Jan 13,31-35

Matouš 17,1-13


16. Sobota Panovníku, ujal ses mých sporů, vykoupil jsi můj život. Pláč 3,58

[Kristus] vám zanechal příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. 1.Petrova 2,21.23

2.Tesalonickým 2,13-17

Matouš 17,14-21

1741 Synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším v Jednotě bratrské.

15. neděle po sv. Trojici Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7


17. Neděle Nikdo z obyvatel neřekne: "Jsem nemocen." Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost. Izaiáš 33,24

A řekl: "Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu." Zjevení 1,17-18

Kdo Bohu ve všem oddává se
a v něm své skládá doufání,
jej Bůh i v těžkých vichřic čase
v svých křídel stínu uchrání.
V něj, Nejvyššího, víru mít,
toť silný hrad a mocný štít.
- EZ 703,1 -

Matouš 6,25-34

1.Petrova 5,5b-11

1.Mojžíšova 15,1-6

1.Mojžíšova 2,4-25

Žalm 79


18. Pondělí Hle, mně patří všechny duše. Ezechiel 18,4

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi. 1.Timoteovi 2,1

Filipským 4,8-14

Matouš 17,22-27


19. Úterý Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště. Žalm 62,9

V těch dnech vyšel [Ježíš] na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. Lukáš 6,12

1.Timoteovi 6,3-11a

Matouš 18,1-9


20. Středa V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí. Přísloví 14,26

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Římanům 8,35

Kazatel 4,4-12

Matouš 18,10-14


21. Čtvrtek Měj přede mnou bázeň a přijmi mé napomenutí! Sofoniáš 3,7

Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim: "Je psáno: Můj dům bude domem modlitby." Lukáš 19,45-46

Lukáš 10,38-42

Matouš 18,15-20


22. Pátek Hle, povoláš pronárod, který neznáš, pronárod, který tě nezná, přiběhne k tobě kvůli Hospodinu, tvému Bohu, za Svatým Izraele, který tě oslavil. Izaiáš 55,5

Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. Efezským 3,14-15

1.Korintským 7,17-24

Matouš 18,21-35


23. Sobota Nebuď zahanbená, už se nemusíš rdít studem. Izaiáš 54,4

Bratří, já si nemyslím, že bych to již byl plně uchvátil; ale o jedno mi jde: na to, co je za mnou, zapomínám, a k tomu, co je přede mnou, se upínám. Filipským 3,13 Ž

Marek 12,41-44

Matouš 19,1-12

16. neděle po sv. Trojici [Ježíš Kristus] zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10b


24. Neděle Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. 3.Mojžíšova 19,18

Když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Lukáš 10,33-34

Ježíš živ jest i já s ním!
Smrti, tebe proč se báti?
On je živ, já jistě vím,
že mám z hrobu zase vstáti.
Světlem svým mě oděje,
toť má jistá naděje.
- EZ 735,1 -

Jan 11,1-44

2.Timoteovi 1,7-10

Židům 10,35-39

Pláč 3,22-32

Žalm 114


25. Pondělí Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. Žalm 33,4

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Matouš 24,35

Římanům 6,19-23

Matouš 19,13-15


26. Úterý Z tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat, že jsi shlédl na mé pokoření. Vždyť ty víš, co sužuje mou duši. Žalm 31,8

Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Marek 5,19

Izaiáš 38,9-20

Matouš 19,16-26


27. Středa V ruce jeho jsou hlubiny země i vrcholy nejvyšších hor. Žalm 95,4 F

Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Zjevení 14,7

Marek 5,21-43

Matouš 19,27-30


28. Čtvrtek Vždyť Hospodin lid svůj neodvrhne, své dědictví neopustí. Žalm 94,14

My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. Filipským 3,20

Filipským 1,18b-26

Matouš 20,1-16


29. Pátek Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Zachariáš 8,23

Jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by zvěstoval? Římanům 10,14

1.Mojžíšova 21,8-21

Matouš 20,17-28


30. Sobota Lepší jest maličko s bázní Hospodinovou než poklad veliký s nepokojem. Přísloví 15,16 K

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Židům 13,5

1.Mojžíšova 16,6b-14

Matouš 20,29-34


ZÁŘÍ 2023: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]