[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2023

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe. Jakubova 1,22

17. neděle po sv. Trojici (Den díkůvzdání za úrodu)

Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Žalm 145,15


1. Neděle Já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost. Jeremiáš 9,23

Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. Jakubova 3,18

Zachovej nás při svém slovu
a dej k němu víru živou,
ty sám, Ježíši, Pane náš,
kterýžto mdlobu nás všech znáš.

Ať moc pravdy slova tvého
nevyjde z srdce našeho,
a tak ať jsme země plodná,
k semenu tvému způsobná.
- EZ 309,1.5 -

Marek 8,1-9

2.Korintským 9,6-15

Lukáš 12,13-21

5.Mojžíšova 8,7-18

Žalm 104


2. Pondělí A bude světlo bledé luny jako světlo žárného slunka a světlo slunka bude sedmkrát větší … v den, kdy Hospodin ováže zlomeniny svého lidu a rány jemu zasazené uzdraví. Izaiáš 30,26

Jeho rány vás uzdravily. 1.Petrova 2,25

Židům 11,1-7

Matouš 21,1-11


3. Úterý Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě! Žalm 16,1

A nevydej nás v pokušení. Matouš 6,13

1.Mojžíšova 15,1-6

Matouš 21,12-17


4. Středa Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní. 5.Mojžíšova 8,7

[Bůh] nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Skutky 14,17

Lukáš 7,1-10

Matouš 21,18-22


5. Čtvrtek Ani jedno ze všech dobrých slov, která Hospodin mluvil k domu izraelskému, nezapadlo: všechno se uskutečnilo. Jozue 21,45

Celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal. Lukáš 13,17

Skutky 5,34-42

Matouš 21,23-27


6. Pátek Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. Jeremiáš 7,23

Ježíš řekl těm, kteří mu uvěřili: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Jan 8,31

Židům 12,1-3

Matouš 21,28-32


7. Sobota Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. 1.Královská 18,37

Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Lukáš 22,32

Matouš 14,22-33

Matouš 21,33-46

18. neděle po sv. Trojici A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. 1.Janova 4,21


8. Neděle Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé! Žalm 16,6

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. 2.Korintským 9,8

Tvoje bohatství každému se dává,
v lásce štědrý být, v tom je pravá sláva.
Chléb ať lidem všem
rádi rozdáváme,
příchozí i známé
stejně milujem.
- EZ 689,2 -

Marek 10,17-27

Efezským 5,15-20

2.Mojžíšova 20,1-17

2.Mojžíšova 20,1-17

Žalm 119,1-8


9. Pondělí Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti. Přísloví 10,2

Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." Lukáš 19,8

1.Tesalonickým 4,9-12

Matouš 22,1-14


10. Úterý Uprostřed tebe zanechám utištěný a nuzný lid, který se uteče k Hospodinovu jménu. Sofoniáš 3,12

Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic – aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. 1.Korintským 1,28-29

Galatským 5,13-18

Matouš 22,15-22


11. Středa [Hospodine,] jsi záštitou slabého, v soužení záštitou ubožáka, útočištěm před přívalem i stínem v horku, [když] dech ukrutníků je jak příval. Izaiáš 25,4

Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. 2.Korintským 4,11

Píseň 8,4-7

Matouš 22,23-33


12. Čtvrtek Pomoz mi, můj Bože, Hospodine, podle svého milosrdenství mě zachraň. Žalm 109,26

Ale když [Petr] viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!" Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?" Matouš 14,30-31

Marek 3,31-35

Matouš 22,34-46


13. Pátek Podle své vůle nakládá [Hospodin] s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se ho: "Co to děláš?" Daniel 4,32

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 1.Petrova 5,6

Římanům 14,20b-15,6

Matouš 23,1-22


14. Sobota Slož u sebe za mě záruku, kdo jiný by se zaručil? Jób 17,3

Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Římanům 8,34

Matouš 5,17-20

Matouš 23,23-39

19. neděle po sv. Trojici Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen. Jeremiáš 17,14


15. Neděle Spravedlivý se zajímá o právo chudých. Přísloví 29,7 H

Dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit. Lukáš 14,13-14

Můj Pane, píseň vděčnosti
ti zpívat hotov jsem
a svědčit o tvé dobroty
bohatství velikém.

Když duši svírá trápení,
náš strach sám dobře znáš,
svou mocnou rukou proměníš
v naději žal i pláč.
- EZ 286,1.4 -

Marek 2,1-12

Jakubova 5,13-16

Jakubova 5,13-16

2.Mojžíšova 34,4-10

Žalm 119,9-16


16. Pondělí Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Žalm 103,10

Odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4,32

2.Mojžíšova 15,22-27

Jakubova 1,1-12


17. Úterý On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil. Žalm 91,11-12

Anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu." Matouš 2,13

Lukáš 5,12-16

Jakubova 1,13-18


18. Středa Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že ubožákům zjedná právo. Žalm 140,13

Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. Lukáš 6,20

Jan 9,1-7

Jakubova 1,19-27


19. Čtvrtek Toto je Hospodinův výrok: Ty, kdo mě ctí, poctím, ale ti, kdo mnou pohrdají, budou zlehčeni. 1.Samuelova 2,30

Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Římanům 2,4

Jeremiáš 17,14-17

Jakubova 2,1-13

1923 V Praze se narodil Renatus Schiller.


20. Pátek Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. 2.Mojžíšova 33,11

Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Jan 15,15

Matouš 8,14-17

Jakubova 2,14-26


21. Sobota [Člověk], který důvěřuje Hospodinu, bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, … v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Jeremiáš 17,7.8

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Galatským 5,22-23

Lukáš 13,10-17

Jakubova 3,1-12

20. neděle po sv. Trojici Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8


22. Neděle Nesmíš nenáviděti svého bratra ve svém srdci. Otevřeně svého soukmenovce napomeň, aby ses kvůli němu neobtížil hříchem. 3.Mojžíšova 19,17 KLP

Upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, … přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti. Galatským 6,1

Tvé svaté slovo nás moudře vede
a učí cestě, po níž třeba jít.
Jen odvahu mít spolehnout se
a podle tvého slova žít.
- EZ 717,5 -

Marek 10,2-12

2.Korintským 3,3-9

Marek 10,2-12

1.Mojžíšova 9,8-17

Žalm 119,17-24


23. Pondělí On je Bůh živý a zůstává navěky, jeho království nebude zničeno. Daniel 6,27

[Bůh] všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve. Efezským 1,22

2.Tesalonickým 3,6-13

Jakubova 3,13-18


24. Úterý Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Žalm 40,6

V [Kristu] jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Koloským 2,3

Římanům 13,1-7

Jakubova 4,1-12


25. Středa Obrátí se k Hospodinu všecky končiny země. Žalm 22,28 K

Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí. Matouš 13,33

Efezským 5,25-32

Jakubova 4,13-17


26. Čtvrtek On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Izaiáš 50,4

Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Skutky 16,14

1.Korintským 14,26-33a

Jakubova 5,1-6


27. Pátek Hospodin síla života mého, kohož se budu strašiti? Žalm 27,1 K

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Filipským 4,13

Jan 18,28-32

Jakubova 5,7-12


28. Sobota Hle, ta hořkost přehořká mi byla ku pokoji. Ty sám vytrhl jsi z jámy zániku mou duši, za sebe jsi odhodil všechny mé hříchy. Izaiáš 38,17

V tomto poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce, ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko. 1.Janova 3,19-20

Přísloví 3,1-8

Jakubova 5,13-20

21. neděle po sv. Trojici Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21


29. Neděle Koho ses polekala a koho se bojíš, že tolik lžeš? Na mne sis ani nevzpomněla. Izaiáš 57,11

Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Římanům 8,15

Bojujte, však pomstu nechte Pánu,
on je soudce a sám určí trest.
Prohraje, kdo ranou splácí ránu,
k nenávisti kdo se nechá svést.
Bojujte, bojujte dál,
bojujte, bojujte dál,
pohleďte jen, v dálce svítá,
pohleďte jen, den nás vítá,
bojujte, bojujte dál.
- EZ 420,4 -

Matouš 5,38-48

Efezským 6,10-17

1.Mojžíšova 13,1-18

Jeremiáš 29,1-14

Žalm 19


30. Pondělí Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky. Izaiáš 32,17

Víte-li, že on je spravedlivý, pochopte, že také každý, kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen. 1.Janova 2,29

1.Samuelova 19,1-7

Jób 1,1-12

Den reformace Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11


31. Úterý Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Izaiáš 64,5

Syn mu řekl: "Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem." Ale otec rozkázal svým služebníkům: "Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho." Lukáš 15,21-22

Jób 1,13-22

Matouš 5,1-12

Římanům 3,21-28

Matouš 5,1-12

5.Mojžíšova 6,4-9


ŘÍJEN 2023: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]