[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2023

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Sám nebesa roztahuje, kráčí po hřebenech mořských vln, on udělal souhvězdí Lva, Orióna i Plejády a souhvězdí jižní. Jób 9,8-9


1. Středa Rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozumět létům zašlých pokolení, vyptávej se svého otce, on ti poví, svých starců, oni ti řeknou. 5.Mojžíšova 32,7

Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka Euniké a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty. 2.Timoteovi 1,5

1.Tesalonickým 5,9-15

Jób 2,1-13


2. Čtvrtek Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Izaiáš 50,4

Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou? Matouš 25,39

2.Korintským 6,1-10

Jób 3,1-26


3. Pátek Hledejte Hospodina, všichni pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru. Sofoniáš 2,3

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Koloským 3,12

Lukáš 22,49-53

Jób 4,1-21


4. Sobota Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. Izaiáš 66,13

Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Jan 16,24

2.Timoteovi 2,1-6

Jób 5,17-27

22. neděle po sv. Trojici Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4


5. Neděle Kdo snažně následuje spravedlnosti a milosrdenství, nalézá život, spravedlnost i slávu. Přísloví 21,21 K

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Matouš 6,33

Odpusť, že dnes tak jako včera
jsem tobě věrnost sliboval.
Odpusť, že zrána do večera
jsem tebe skutkem zrazoval.

Odpusť mi, Pane, zase znova,
odpusť mi každý lásky dluh,
odpusť všechna zbytečná slova,
odpusť, jenž slitovný jsi Bůh.
- EZ 330,1.4 -

Matouš 18,21-35

Římanům 7,14-25a

1.Janova 2,12-14

Izaiáš 44,21-23

Žalm 22,1-22


6. Pondělí Bože, tvá cesta je svatá. Žalm 77,14

Ježíš jim řekl: Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Jan 16,28

2.Mojžíšova 32,15-24

Jób 6,1-13


7. Úterý Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást. Ezechiel 34,23

Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Matouš 9,36

Jonáš 1,1-2,1

Jób 7,7-21


8. Středa Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žalm 118,26

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Jan 1,12

Jonáš 3,10-4,11

Jób 8,1-22


9. Čtvrtek A já jsem si ukvapeně řekl: "Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět." Avšak vyslyšel jsi moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal. Žalm 31,23

Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Římanům 8,26

Matouš 7,1-5

Jób 9,1-35


10. Pátek Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou. Izaiáš 5,21

Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému. 1.Petrova 5,5

Matouš 12,32-37

Jób 11,1-20


11. Sobota Jákob šel svou cestou. Tu se s ním srazili Boží poslové. 1.Mojžíšova 32,2

Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení? Židům 1,14

Zjevení 3,14-22

Jób 14,1-12

23. neděle po sv. Trojici Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Matouš 5,9


12. Neděle [Josef] jim řekl: "Jen mezi sebou nevyvolávejte po cestě hádky!" 1.Mojžíšova 45,24

Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Koloským 3,13

Dejž, ať v lásce trvajíce
i své bližní milujíce,
pokoj Boží v srdcích máme,
v milosti tvé prospíváme,

naději se těšíc jisté,
že nás všecky, Pane Kriste,
ruka tvoje spolu spojí
tam, kde trůn tvůj věčný stojí.
- EZ 759,12.13 -

Lukáš 17,20-30

Římanům 8,18-25

Římanům 8,18-25

Micheáš 4,1-5

Žalm 22,23-32


13. Pondělí Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Izaiáš 50,5

Ježíš řekl: Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Jan 10,16

1.Mojžíšova 33,1-11

Jób 19,21-29


14. Úterý Nechci vést spory navěky, nebudu trvale rozlícen. Izaiáš 57,16

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2.Korintským 5,19

Izaiáš 57,17-21

Jób 31,16-40


15. Středa Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám. Izaiáš 55,1

Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Marek 1,32

Zachariáš 8,11-17

Jób 40,1-5


16. Čtvrtek Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro. Jeremiáš 32,40

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 1.Janova 4,9

Lukáš 9,51-56

Jób 40,6-32


17. Pátek Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Izaiáš 55,8

Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. 1.Korintským 1,25

Jan 18,10-11

Jób 42,1-6


18. Sobota Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 33,17-18

My, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci. Filipským 3,3

1.Petrova 3,8-17

Jób 42,7-17

24. neděle po sv. Trojici Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10a


19. Neděle Vždyť rty kněze střeží poznání; z jeho úst se vyhledává zákon, neboť on je poslem Hospodina zástupů. Malachiáš 2,7

Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. 1.Petrova 3,15

Může být, že padne vše,
že i hradby přepevné
podemelou divé vlny.
Drž se pevně víry té:
kdo jde s Bohem, nepadne,
Bůh své sliby plní.
- EZD 629,1 -

Matouš 25,31-46

Římanům 14,1-13

Matouš 25,31-46

Jób 14,1-17

Žalm 70


20. Pondělí Vrať se, Hospodine! … Měj se svými služebníky soucit. Žalm 90,13

Ježíš odpověděl: Opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Jan 14,3

Matouš 25,14-30

Judova 1-16


21. Úterý Až potud nám Hospodin pomáhal. 1.Samuelova 7,12

Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek. Skutky 26,22

Jeremiáš 8,4-9

Judova 17-25

Den pokání a modliteb Spravedlnost národ povyšuje, hřích je však národům k hanbě. Přísloví 14,34 F


22. Středa Což může člověk být před Bohem spravedlivý? Kdo by s ním chtěl vésti spor, z tisíce otázek jedinou nezodpoví. Jób 9,2-3

Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Lukáš 15,18

Lukáš 13,1-9

Římanům 2,1-11

Ezechiel 22,23-31

Izaiáš 1,10-18

Matouš 24,1-14


23. Čtvrtek Ty znáš, Bože, moji pošetilost, čím jsem se kdy provinil, ti není skryto. Žalm 69,6

V [Kristu] jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost. Efezským 1,7

2.Tesalonickým 1,3-12

Matouš 24,15-28


24. Pátek Řeknu: "Toto je můj lid." A oni řeknou: "Hospodin je můj Bůh." Zachariáš 13,9

Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. Zjevení 21,3-4

Židům 13,17-21

Matouš 24,29-31


25. Sobota Prohlásili: "Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil." 2.Mojžíšova 24,7

Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe! Jakubova 1,22

2.Petrova 3,13-18

Matouš 24,32-44

Poslední neděle církevního roku (Připomenutí posledních věcí)

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35


26. Neděle Dobrý jest Hospodin, silou jest v den soužení, a zná ty, kdož v něho doufají. Nahum 1,7 K

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Matouš 7,7

My čekáme, kdy zavítáš,
tvůj příchod vyhlížíme.
Již přijdeš záhy, Pane náš,
již málo času, víme.
Kdo tě čeká, se neleká,
vstříc radostně ti chvátá
tam v obydlí tvá svatá.
- EZ 607,1 -

Matouš 25,1-13

Zjevení 21,1-7

2.Petrova 3,3-13

Izaiáš 65,17-25

Žalm 126


27. Pondělí A vdovy ani sirotka, příchozího ani chudého neutiskejte. Zachariáš 7,10 K

[Pohané se odcizili Božímu životu.] Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili. Efezským 4,20

Židům 12,18-25

Matouš 24,45-51


28. Úterý Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti. Žalm 119,130

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Efezským 5,8-9

Izaiáš 35,8-10

Matouš 25,1-13


29. Středa Pomoz, Bože, neboť není, kdo by měl slitování, a vymizeli věrní mezi lidmi. Žalm 12,2 F

Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" Jan 6,67

1.Korintským 3,9-15

Matouš 25,14-30


30. Čtvrtek Vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce spravedlnosti, které má na svých křídlech uzdravení. Malachiáš 4,2 KLP

Noc pokročila, den se přiblížil. Římanům 13,12

Židům 13,1-9

Matouš 25,31-46


LISTOPAD 2023: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]